- A karizmatikus nyelveken szólás leleplezése - összefoglaló

(a videóban 0:38-ig halandzsazas, okkult nyelveken szólásról bemutatók)

Robert Tilton:

„Úgy gondolom, hogy Isten pontosan ezért gazdagítja meg az embereket.

Ezt az üzenetet Sátántól kaptam... Úgy értem... Ez a Sátán hazugsága, nem kellett volna mondanom...

Ezt az üzenetet Istentől kaptam!”

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a videó a "Karizmatikus nyelveken szólás leleplezése" hosszabb videónak az összefoglalója lesz. Hogy miről is szól valójában a nyelveken szólásnak nevezett valami, amit a babiloni hamis kereszténységben így hívnak, és gyakorolnak.

Ez valójában nem más, mint az Isten nyelvezetén való szólás. Egy allegorikus beszéd, képes beszéd. Ezt példabeszédnek is hívják. Már az Ószövetségben is vannak példabeszédek, és maga Krisztus is példabeszédekben beszélt. Mondok rá egy példát.
„Íme a magvető kiment vetni, és történt vetés közben, hogy némelyik mag az útfélre esett és jöttek a madarak és felkapdosták. Némelyik pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedve megfojtották, és nem hozott termést. Némelyik pedig a jó földbe esett, felnövekedett, kikelt, és bő termést hozott. Az egyik harmincszor annyit, a másik hatvanszor annyit, némelyik pedig százszor annyit. S azt mondta nekik, akinek van füle a hallásra, hallja meg.”
Tehát ez volt a nyelvezeten szólás, az Isten allegorikus beszédén való szólás. Magyarul beszéltem, nem hara-bara, halandzsa, kukurikú nyelven, mint ahogy látjuk a hamis kereszténységben, Itt a példázat szónál, a görög szónak a jelentése összevetés, hasonlat, példázat, képes beszéd, allegorikus beszéd. Tehát ez volt a nyelveken szólás. Most akkor jöjjön annak a magyarázata. Ugye, amit ebben a magvető példázatban Krisztus meg is tett, ugye, a tanítványoknak elmagyarázta.

„Azt mondta nekik: néktek adatott az Isten országának titka, a kívül valóknak azonban minden példázatokban adatik.  (ugye a kívül valók, azok az engedetlen, istentelen emberek) Nem értitek a példázatot? Akkor hogy értitek meg majd a többit? A magvető az igét hinti. Az útfélre esettek azok, akiknek vettetik az ige, de ahogy meghallják, azonnal eljön a Sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Hasonlóképpen a köves helyre esettek azok, akik ahogy hallják az igét, örömmel fogadják, de nem ereszt bennük gyökeret, csak ideig valót, aztán ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megtántorodnak. A tövisek közé vetettek azok, akik hallják az igét, de a világi gondok, a gazdagság csalárdsága és más dolgok kívánása szívükbe lopódzik, és megfojtja az igét, úgyhogy ez is gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, befogadják és termést hoznak. Az egyik harmincszor annyit, a másik hatvanszor, a némelyik százszor annyit.”
Tehát itt megmagyarázta nekik, hogy különböző embertípusok vannak, vannak, akik hirtelen csak úgy fellángolnak Isten beszédére, de jön egy kis probléma, azonnal visszamennek a világba, stb, stb. Tehát elmagyarázta nekik, és nyilván, hogy akik valóban komolyan gondolják és olvassák Isten beszédét, meg is tartják, úgy is élnek, ezek gyümölcsöt teremnek, ezek ugye a jó földbe esett magok.

Tehát ez volt a nyelveken szólásnak a magyarázat, ugye, amit Krisztus bemutatott. Sok ilyen példázatban hirdette nekik az igét, hogy megértsék. Példázat nélkül nem is beszélt hozzájuk, ugye. A tanítványainak mindent megmagyarázott, de csak a tanítványoknak. Volt, ugye, hogy ők sem értették az elején, például a kenyérnél, a kovásznál írja a Máté 16-ban, hogy nem értették még, hogy miről szól. Aztán ugye megértették utána, hogy a hamis tanoktól őrizkedjenek. Sőt volt olyan is, hogy el volt rejtve még, itt a Lukács 9-ben, nem értették, hogy az emberfiát az emberek kezébe fogják adni, de ők nem értették ezt a beszédet, el volt rejtve előlük. De ugyanakkor volt egy érdekes eset, ami ennek pont az ellenkezője, hogy a Krisztus a tanítványokkal volt, és megkérdezte tőlük, hogy ti kinek tartotok engem. És akkor az Atyánk beárnyékolta Pétert, adott neki egy kijelentést, és azt mondta neki, hogy az az ember, aki itt van, veled beszél, az az én fiam. Így ugye Péter kapott egy kijelentést, mert azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A Megváltó ezt meg is magyarázta, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked, tehát ez nem a te emberi gondolatod volt, hanem az én Atyám, az én Mennyei Atyám jelentette  ki neked. Tehát ez is érdekes eset volt, itt nyilván nem allegorikus beszéd volt, nyelveken szólás vagy nyelvezeten szólás, titkos nyelven szólás, mert maguk közt voltak, mert ugye a Péter kapott egy ilyen óriási kijelentést Atyánktól. A kívülállók, a farizeusok nem értették egyáltalán, hogy mit beszél Krisztus, mert ők ugye engedetlen, istentelen, okkult tanokban éltek.

Azt mondja, hogy „sok mondanivalóm és ítélni valóm van felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam.” Nem értették meg, hogy az Atyáról beszélt nekik. Vagy ugye a híres résznél: „romboljátok le a templomot, három nap alatt felépítem”, és a farizeusok nem értették, hogy 46 esztendeig épült, hogy építheti fel 3 nap alatt. Nem értették meg, hogy ez képes beszéd volt, és ő a szellemi templomról, a szellemi testéről beszélt, ami az eklézsia. Egy volt református barátom mesélte, hogy volt ott olyan tanítás, hogy Jézus Egyiptomban tényleg felépített 3 nap alatt egy fizikai templomot! Természetesen ez butaság.
Tehát valójában az egész egy pofon egyszerű dolog, ott van végig az orrunk előtt, az egész Biblia egy nyelvezetszólás, egy allegorikus beszéd, csak hát nyilván ugye megvakítottak minket, a kereszténységet ezzel a halandzsa élményekkel teli nyelveken szólással, és ugye ráhúzták azt, hogy az az Istentől jövő idegen nyelveken szólás, ráhúzták ezt a maszkot, de hát Isten sokkal egyszerűbben adta közre az igazságait, hogy a legtanulatlanabb emberek is megértsék. Isten mindenkinek képes kinyitni az elméjét a megértésre. Az egész egyszerűbb, mint gondolnánk. Az ószövetségben pontosan ezért nincsen példa erre a halandzsa nyelveken szólásra, amit láttunk a karizmatikus gyülekezetekben. Mert ott is pontosan ugyanez volt, amiről beszélünk, hogy allegorikus beszéd volt végig, és annak a magyarázása volt időnként. Ezért mondjuk, hogy az egész Biblia tulajdonképpen egy allegorikus képes beszéd, Isten nyelvezetével való szólás. Ha csak a Példabeszédekre gondolunk, már a nevében is benne van, hogy ez erről szól. Annak idején, amikor először olvasgattam a Bibliát 15-20 évvel ezelőtt, abszolút nem értettem belőle semmit tulajdonképpen. Nem véletlenül, mert kívülálló voltam. Ugye akkor még nem ismertem Istent, nem fordultam hozzá. És ami a legfontosabb, hogy maga a megváltó, a Mester, őt sem látjátok sehol az Írásban idegen halandzsa nyelveken szólni. Ő a példánk, ő a követendő példaképünk, neki kell engedelmeskedünk, szót fogadnunk, mindent úgy kell tenni,a hogy ő mutatta. Márpedig, ha ő nem szól halandzsán, akkor nekünk sem kell. Viszont folyamatosan példázatokban beszélt, és meg is magyarázta, de csak a belül állóknak, a tanítványoknak. Az ki is van jelentve, hogy néktek adatott az Isten országának titkai, vagyis a nyelveken szólásnak a magyarázata, hogy értsék, hogy miről van szó, a kívül levőknek pedig példázatokban, hogy ne értsék. A nyelvek nemei pedig azt jelentik, hogy ezen a bizonyos nyelvezeten szóláson belül vannak különböző fajtái: bátorítás, feddés, vigasztalás, tanítás, stb.

 

1Kor 14:3
Aki pedig prófétál, emberekhez szól, épülésre, vigasztalásra és bátorításra.

2Kor 13:11

Végezetül, testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a békesség és a szeretet Istene lesz veletek.

1Thess 5:14

Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a csüggedteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel.

 

Készítettünk videót az 50. napról, hogy ott mi történt. Nem a Szentléleknek a kitöltetéséről volt szó, mert Isten mint láthatatlan lélek jelen van már a teremtéstől kezdve, ugye, látjuk a teremtésnél is hogy ott van. Jób is írja, hogyha Isten visszavonná a lelkét, minden elporladna. Joel is azt mondta, hogy kitöltöm majd a lelkemet, lelkületemet, fiaitok, lányaitok prófétálni fognak, álmokat látnak, stb., de sehol nem írja a nyelveken szólást, tehát itt is látszódik, hogy hazugság, amit tanítanak, hogy az 50. napon a Szentlélek kiáradt, és akkor jöttek az ajándékok, meg a nyelveken szólás, stb, stb…

Nem ez történt. Itt Péter azért idézi Joelt, hogy egyfajta keretbe foglalja a kegyelem korszaknak az elejét és a végét. Hogy Isten az ő lelkületét kitöltötte, elindult a szellemi Izrael, az eklézsiásan az épülése, és bemutatta a végét is, hogy vér, tűz, füstoszlop, az elragadtatás, az Isten fiának a nagy napja. Tehát az 50. napon az eklézsiának az útnak indítása történt. Előtte le lett rakva a szegletkő, a Krisztus, az alapkő, és a 12 apostolon mint oszlopon keresztül elindult az eklézsiának az építése, ennek a szellemi templomnak, és Isten az 50. napon az ő lelkületét mutatta be, töltötte ki a szent életnek a személyesebb Atyával való találkozásnak az elindulása történt meg, hogy már mindenki egyesével mehet az Atyához. Elindult az eklézsia, és a 12 apostol után már látható, hogy 3000-en, mint kis kövek szépen beépültek ebbe a képzeletbeli templomba, és az évszázadok alatt szépen lassan növekedett a szellemi eklézsia, Istennek a temploma. Az 50. napnak az előképe volt az 50. év, a jubileumi év az Ószövetségben, amikor kihirdették az adósságok elengedését, ugyanez történt itt is az 50. napon, hogy a szabadságot hirdették Péterék, Isten ítélete alól való felszabadulást, hogy van esélyünk elkerülni az örök kárhozatot, az örömhírt hirdették, a bűnnek a bocsánatát. Ez kapcsolatban van még a bábeli történettel, amikor Isten összezavarta az akaratukat, hogy ne legyenek egy akaratban, hogy ne tudják véghezvinni, amit akarnak ezzel szemben itt az 50.napon pont az ellenkezője történt, hiszen Isten kihirdette, hogy az engedelmességnek az ideje jön el, a kegyelem korszak, hogy mindenki egy akaratban van, mert mindenki egyet akart, akik ott voltak 120-an a 12-vel, meg a 3000 is, aki ott Istenhez fordult, megtért. És ugye, itt az 50. napon Péterék rendesen héber nyelven beszéltek, galileai tájszólással minden bizonnyal, mert az evangéliumban látjuk, hogy amikor Péter háromszor megtagadta Krisztust, akkor  egy fiatal lány mondta, hogy téged elárul az akcentusod, hogy te is közülük való vagy. Olvashatjuk is, hogy az 50. napon ott mindannyian, akik ott voltak, Istenfélő zsidók voltak, tehát mindannyian Tórát olvastak héberül, tehát értették, hogy miről van szó, tehát értelmes emberi beszéddel beszéltek Péterék. Viszont volt ott egy másik csoport, a kívülállók, akik ezeket a példázatokat, vagyis az Isten nyelvezetén való szólást nem értették, és ezért gúnyolódtak, mert számukra úgy tűnt, minthogyha bolondok vagy részegek lennének. Isten is pontosan azért találta ezt így ki, hogy a Sátán se értse meg, ne tudja, ne értse, hogy hogyan dolgozik Isten, hogy mit miért tesz. Példázatokban beszéltek Péterék, és utána meg is magyarázta Péter. Tehát így megtörtént a nyelvezeten szólás és annak a magyarázata. Péter elmagyarázta, hogy mi történik itt, mondta nekik, hogy forduljanak Istenhez, merítkezzetek alá Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a szent lelkületnek a lehetőségét, vagyis az ebben való élést, Isten kegyelme alá kerülhetnek. És el is mondta a belül állóknak, akik ott voltak zsidók, ugye, azért voltak ott sokan, mert  az ünnepnapra följöttek (50. nap volt) háromezren. Néktek szól az ígéret, és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr. Az elhívottak ugye az Istenfélő zsidók voltak, akik ott háromezren meg is tértek Istenhez. Tehát itt Péter nyelveken szólt, de inkább úgy mondom, hogy Isten nyelvezetén szólt, allegorikus beszéddel szólt, meg is magyarázta, mert meg is feddte őket („intette”). „Szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől”, tehát szakadjatok el ettől a babiloni talmudos judaizmustól, és forduljatok az igazi Istenhez, az ő beszédéhez a Krisztuson keresztül, legyetek engedelmesek neki. De ugyanúgy bátorította őket, kihirdette a szabadságot, buzdítás is volt, tehát mind a nyelvek nemei ott voltak tulajdonképpen.
Akkor a Kornéliusznál, az Apcsel 10-ben láthatjuk, ott is Kornéliusz és egész házanépe istenfélő volt. Hogyan lehetett istenfélő? Hát nyilván tudott héberül, olvasta a Tórát. Magasztalták Istent, amikor Péter elmondta a beszédét, és Péter értette, mert szintén allegorikus beszédben magasztalták az Atyát Kornéliuszék, nem volt szükség magyarázóra, mert Péter pontosan tudta, hogy ugyanazt látta, ami velük is történt az 50. napon. Értette, hogy miről van szó, és ezért később el is tudta mondani, hogy láttuk a jelet, hogy ugyan az történt Kornéliuszékkal, mint velük, mert erről később be kellett számolnia a többieknek. Ugyanígy bemerítkeztek itt is Kornéliuszék, magyarán kijelentették, hogy ők Isten beszéde alá vetik az életüket, aszerint akarnak élni. Először a bemerítkezés, a víz alá merítettség, aztán később a 12 efézusi tanítványnál is ők Keresztelő (Bemerítő) János tanítványai voltak, Pál, ugye azért ment oda, hogy őket is részesítse ebben a szent lelkületben. Mer ők biztos, hogy nem voltak ott az 50. napon. Ők is elérkeztek arra a szintre, hogy kiküldött státuszba avatta fel őket Isten. Ők is ugyanígy nyelvezettel szóltak, allegorikus beszéddel, és prófétáltak. Írja az Írás Apcsel 19-ben.  Tehát itt is bemerítkezés volt a fiú nevére, mind a három helyen. Tehát mindenhol rendes emberi nyelv volt, de allegorikus beszéd volt. És prófétáltak, tehát meg is magyarázták egymásnak, buzdították egymást. Az 1Kor 14-ben elég részletesen le van írva ez a nyelveken szólás. De meglepő módon az ajándék szó nincs is benne. Milyen érdekes… Beszéltünk erről már, hogy ez valójában nem ajándék Istentől, mert az ajándék az végérvényesen ott lenne, és akkor bármikor elő lehetne húzni, pedig ez nem így működik. A lelkek megítélése, vagy a gyógyítás akár, vagy a nyelvek magyarázása, vagy a nyelvek nemei, hanem ezt Isten akkor adja meg, amikor épp szükséges az ő eklézsiájának az építése céljából. Az 1Kor 12-ben az egyik helyen azt írja, hogy nyelvek nemei, nyelvek magyarázása, a másik helyen azt írja, hogy mindnyájan szólnak-e nyelveken, vagy mindnyájan megtalálják-e a magyarázatát; itt ugyan arról beszél, csak két különbözőképpen írja le. A 12:30-ban kompletten leírja a nyelvezeten szólást és annak a magyarázatát, a másik helyen pedig nyelvek nemeinek hívja, tehát hogy a nyelvezeten szóláson belüli fajtákat említi, és annak magyarázását. Ugyan arról beszél.
Ez gyakori a Bibliában, pl. az eklézsiát említi menyasszonyként, szellemi Izraelként, Krisztus testeként, Isten templomaként. Tehát, ugye, említettem, hogy az ajándék szó nincs benne, a kegyelem mint ajándék az ugye teljesen más, hiszen Istentől ez egy ajándék, hogy beküldte a fiát, annyira szerette a világot, hogy feláldozta értünk. Ezt írják a versek is, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztusban. Kegyelemből nyertetek üdvösséget engedelmesség által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tehát ez teljesen más, mint a lélek ajándékai, ahol nincs ott az eredetiben az ajándék szó. A „lelkiek” szó van, tehát a lelkiekkel kell foglalkoznunk, Isten lelkületéből fakadó dolgokkal, Isten természetét kell eltanulni, és úgy kell élnünk.

Amit gyakran fölhoznak, az 1Kor 14:14-ben, ha nyelveken imádkozom, lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen.  Ez ebben az új megvilágításban azt jelenti, hogyha valaki például egy zsoltárt olvas föl anélkül, hogy értené, azt Isten meghallgatja, mert az ő allegorikus beszédével imádkozik, de az értelme gyümölcstelen marad, mert nem érti, hogy miről van szó. De ha már valaki azt meg is magyarázza, akkor az már prófétálás, mert az építi a közösséget.
Azt mondja még itt Pál az 1Kor 14-ben: Ha pedig hozzátok mégis nyelveken szólok, testvéreim, mit használna nektek, ha nem szólok hozzátok kijelentésben, ismeretben, prófétálásban, tanításban.
Tehát, ha képes beszédben beszélt volna ott Pál a gyülekezetnek, de nem magyarázta volna meg, akkor nem ért volna az egész semmit, mert az értelmük gyümölcstelen maradt volna, de Pál még el is magyarázta. Hasonlatként el is magyarázza, hogy ha az élettelen hangszer, akár fuvola, akár lant, nem ad megkülönböztető hangokat, akkor hogyan ismernénk meg, hogy fuvoláznak vagy pengetnek. Ha a trombita bizonytalan hangot ad, akkor honnan tudnánk, hogy ki készül a harcra. Itt is szépen elmagyarázta nekik egy példázattal, hogy megértsék. „Így van veletek is, ha nem érthető nyelven beszéltek, hogyan értik meg, amit mondotok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Mert sokféle nyelv van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.”
Ez is utal arra, hogy nem halandzsa, hara-bara a nyelveken szólás, hanem érthető emberi nyelv.
„De ha nem ismerem a szó jelentését, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.”
Itt is teljesen egyértelműen arra gondol, hogy az allegorikus beszédet nem fogja érteni. Hallja, meg tudja, hogy magyarul beszélünk, de nem fogja érteni, hogyha nincsen megmagyarázva. Ezért is mondja, hogy törekedjetek a lelkiekre, azaz az Isten lelkületéből fakadó dolgokra, hogy Isten akaratában éljetek. A gyülekezet építését keressétek, hogy gyarapodjatok, vagyis a prófétálás, a gyülekezet építés a fontos. Mert csak akkor épül a közösség, ha magyarázattal van összepárosítva. Ezért mondja, hogy aki nyelvezettel szól, az kérje az atyát, hogy meg is tudja magyarázni, adja meg a megértést hozzá. Tovább 16. verstől ha „lélekkel”, Isten lelkületével áldasz, az ott lévő, ugye kívülálló, hogyan fog áment mondani hálaadásodra, mert ugye nem fogja érteni, hogy miről beszélsz. Itt is arról beszél, hogy az allegorikus beszéd magyarázat nélkül nem ér semmit valójában, mert csak magadat építed. Pál azt mondja, hogy mindannyiunknál jobban tud nyelveken szólni.
„de a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni az értelmemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót nyelveken.” Tehát itt is arról szól, hogy Pál volt, aki a legjobban értette Isten allegorikus beszédét, ezeket a szimbólumokat, amiket Isten használ. Pl. a bor, víz, kenyér, olaj, galamb, Noé bárkája, stb, stb. Ezt ő mindenkinél jobban értette, és mindenkinél jobban meg is tudta magyarázni. Ezért volt ő nagyon hasznos szolgája Istennek, ezért tudta őt kiküldeni, főleg, hogy ugye több emberi nyelven is beszélt, nemcsak héberül.

1Kor14,22 A nyelvek tehát jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.”
Tehát az allegorikus beszéd jelként szolgál a kívülállóknak, hogy itt isten van jelen, de ha meg is van magyarázva, az már ugye prófétálás, az már ugye a belül lévőknek van, a gyülekezetnek

1Kor14,23 Ha tehát az egész gyülekezet összejön, és mindnyájan nyelveken szólnak, és bemennek az avatatlanok vagy hitetlenek, nemde azt fogják mondani, hogy őrjöngtök?”
Tehát ha csak allegorikus beszéd van, és nincs megmagyarázva, akkor egy kívülálló, aki éppen bement abba a gyülekezetbe, akkor ott hirtelen őrültségnek fogja tartani az egészet, és elmegy, akkor ez így nem jó.

1Kor14,24 De ha mindnyájan prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől feddésben és ítéletben részesül,

1Kor14,25 és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, hirdetve, hogy bizonnyal Isten lakik köztetek.”

Fontos, hogy ezeket a szabályokat betartsuk, mert Istennek a parancsai ezek. És azt kijelenti Isten, hogyha valaki Isten nyelvezetében beszél, kettő, vagy legfeljebb három legyen, egymás után, és egy magyarázza meg. Az 50. napon pontosan ez történhetett, sőt biztos, hogy ez történt, egymás után szólt a tizenkettő, és a legvégén Péter megmagyarázta. A prófétáknál is ugyanez a szabály, vagyis a magyarázásnál is ketten vagy hárman legyenek. A többiek ítéljék meg. Mindenki prófétálhat egymás után, hogy mindenki tanuljon, mindenki bátorítást nyerjen. Itt ki is jelenti a 37. versben, hogy ezek Isten rendeletei, ezeket be kell tartani. Ezzel szemben a gyülekezetekben láthatjuk, hogy ez koránt sincs betartva. Minden ékesen, és jó rendben történjék - ez sincsen betartva. Össze-vissza, őrültek módjára viselkednek felnőtt emberek.
A lényeg, hogy minél inkább tud valaki Isten jelképes beszédével beszélni, Istenhez szólni, és azáltal őt dicsérni, imádni, áldani, akkor az ugye, magát építi, de ha valaki meg is magyarázza, ezt a jelképes beszédet, amit mi is szoktunk a videókban tenni, akkor az már építheti a másikat, vigasztalja, bátoríthatja, és ezáltal a gyülekezet tagjait építi, és ez már prófétálásnak tekinthető. A Márk 16:9-20-ig rész nincs benne a görögben, tehát arról nem beszélünk, ott az új nyelveken szólás hamisításként van belerakva, ezzel is alá akarják támasztani azt a hara-barát, halandzsát. Ezen kívül biztosan sok más is van, ami még elő fog jönni, vagy ami nektek esetleg eszetekbe juthatott,, nyugodtan írjátok meg.
Tehát összefoglalva: a példázatokban való szólás, az Isten allegorikus nyelvén való nyelvezet szólás, de érthető emberi nyelven - ez az, amit a babiloni kereszténység nyelveken szólásnak álcáz és halandzsának, hara-barás dzsibris nyelvként adja el az embereknek, hogy élményeik legyenek, de valójában nem erről van szó, és ennek a képes beszédnek a megmagyarázása, ez a nyelveknek a magyarázása, amit annak fordítottak. Ez a lényeg. A nyelveknek nemei pedig a bátorítás, feddés, vigasztalás, gyámolítás, stb.
Ennyit szerettünk volna mondani összefoglalásként,de mindenképp javasoljuk megtekintésre a hosszabb verziót, mert nagyon alaposan ki van vesézve, és részletesen el van magyarázva ez az egész téma. És nagyon fontos, hogy ezt megértse mindenki, hogy mi is valójában ez a halandzsás nyelveken szólás, mert egyre több gyülekezetben, egyházban jelen lesz, nemcsak a karizmatikusaknál van már hanem a katolikus egyházon belül is van már ez, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb mindenhol meg fog jelenni. Viszont, ha valaki tudja már, hogy ez hazugság, akkor egyből le fogja vágni, hogy az a gyülekezet, az az egyház nem Istentől való. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, a Mennyei Atyánk adjon mindenkinek bölcsességet és értelmet, hogy megértsék Istennek az allegorikus nyelvezeten szólását, hogy ez által tudjatok épülni. És meg is tudjátok magyarázni, hogy mások is tudjanak épülni, és így növekedjen az eklézsia, és növekedjetek Istennek való engedelmességben.

 

Végül mutatunk néhány hamis tanítót

és gyülekezetet, ahol a

sátán lelkületéből fakadó

ál-nyelveken szólás látható.

 

Ahol hasonlókat tapasztaltok,

onnan meneküljetek!

 

(Videóban 0:27:02-től a végéig)