A Kegyelem Szava

 

Lukács 4:16-21;

Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett.

Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni.

Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva:

Az Úr Lelke van énrajtam (nem bennem!!!), aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.

És behajtva a könyvet átadta a szolgának, és leült.

 A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.

 

Nem végig olvasta a verset Ézsaiásbol!

 

Ézsaiás 61:1-2;

Uramnak, az ÚRnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az ÚR, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és föloldozást a megkötözötteknek.

Hogy hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

 

Figyeljük meg jól, mikor hajtotta be a könyvet!

Amikor ez következett volna:

Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót.

 

A Jelenésekben olvashatunk egy részt, amikor nagy tanácstalanság van amiatt, hogy vajon ki méltó megnyitni egy könyvet:

Jelenések 5. fejezet:

És láttam a trónon ülő jobb kezében egy belül és hátul teleírt könyvet, lepecsételve hét pecséttel, és láttam egy erős angyalt, aki hangosan kiáltott: Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?

És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem abba betekinteni.

Én nagyon sírtam, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és beletekintsen.

De egy a vének közül azt mondta nekem: Ne sírj! Íme, győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és hét pecsétjét.

És láttam a trón és a négy élőlény között és a vének között egy Bárányt állni, mint egy megöletettet, hét szarva és hét szeme volt: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre.

Eljött, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli aranycsésze volt, amelyek a szentek imádságai.

És új éneket énekeltek, amely így hangzott: Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd pecsétjeit, mert megöltek, és véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodnak a földön.

És láttam és hallottam sok angyal hangját a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és hangosan ezt mondták: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás!

És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön-örökké.

A négy élőlény pedig ezt mondta: Ámen. És a vének leborultak, és imádták őt.”

 

A 6. fejezetben aztán olvashatjuk, mi is van a Könyvben, amit a győztes Bárány, az egyedül Méltó felnyitott: csapások, vagyis: „Istenünk bosszúállásának napja”!

 

Jézus mikor eljött a Földre, mint Emberfia, akkor nem kárhoztatás, vagyis ítélet miatt jött, hanem azért, hogy a kegyelmet hirdesse azáltal, hogy bemutatta Isten Országát = Királyságát = Uralmát, magát az Atyát és megerősítse az Atya által létrehozott Szövetségben foglaltakat, miszerint elénk adta az Életet és a Halált, a jót és a gonoszt, és nekünk kell választani, jól dönteni.

Felkínálta a megtérés lehetőségét, vagyis azt, hogy válasszuk az Életet = a Megváltó Fiút és mindazt, amit megszerzett a Kereszten minden ember számára az Atyának való engedelmessége által.

Ha jól döntünk, és Mesterünk nyomdokaiba lépünk, akkor Ő Hű és Igaz és megbocsátja bűneinket, eltörli azokat és örök életet ad nekünk.

Erről tett bizonyságot jelekkel, csodákkal, mikor meggyógyította a betegeket, megszabadította a gonosz szellemektől az embereket, vagyis demonstrálta mindazt, amiről beszélt.

 

Aztán, mikor felemeltetett a Földről tanítványai szeme láttára – sosem volt bizonyság nélkül Urunk! -, mindig,mindenhol volt vele valaki, több esetben ugyanaz a 3 tanítvány, később apostol: Péter, Jakab és János testvérek:

 

Mikor megjelent Mózes és Illés neki

Máté 17:1  Hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre.

 

Gecsemáni kert:

Márk 14:33  Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni,

 

Jairus lánya

Luk 8:51  Bement azért a házba, és senkit sem engedett be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leány apját és anyját.

 

utána folytatódtak az Ő általa megkezdett dolgok Isten test nélküli formája által, vagy ahogy az okkult, szabadkőműves páholy gyülekezetekben hívják Szent Szelleme által, Akit elküldött az Atya, ígérete szerint:

Ján 14:12-17; 

Bizony, bizony mondom nektek: Aki engedelmeskedik nekem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én Atyámhoz megyek.

Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz.

Az apostolok Cselekedeteiben olvashatunk erről!

 

Tehát Isten Fia nem kárhoztatás végett jött a földre, hanem kegyelem hirdetése végett.

De ez is Isten Igazsága szerint történik, és nem emberi elgondolás alapján.

 

János 12:44-50;

Ján 12:44  A Szabadító hangosan kiáltotta: „Aki nekem engedelmeskedik, nem nekem engedelmeskedik, hanem annak, aki elküldött engem.

Ján 12:45  És aki engem lát, azt látja, aki engem elküldött.

Ján 12:46  Én világosságul jöttem e világra, hogy senki, aki engedelmeskedik nekem, sötétségben ne maradjon.

Ján 12:47  Ha valaki beszédemet hallgatja és nem tartja meg, én nem ítélem meg azt, mert nem azért jöttem, hogy a világot megítéljem, hanem, hogy megmentsem a világot.

Ján 12:48  Van valaki, aki megítéli azt. Aki elvet engem, és beszédeimet el nem fogadja, az Isten beszéde ítéli el, amelyet szóltam, az Isten beszéde ítéli el azt az utolsó napon.

Ján 12:49  Mert én nem magamból szóltam, hanem az Atya, aki engem elküldött, adott nekem parancsot arra, hogy mit szóljak, és mit beszéljek.

Ján 12:50  És tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amiket tehát beszélek, úgy beszélem, ahogy az Atya mondotta nekem.”

 

van valaki aki megítéli azt. Aki elvet engem, és beszédeimet el nem fogadja, az Isten beszéde ítéli el, amelyet szóltam, az Isten beszéde ítéli el azt az utolsó napon.

 

Tehát egészen az utolsó napig tart a Kegyelem ideje!

Csak nem tudjuk, meddig tart a ma…

Ezért az a legjobb, hogy amikor halljuk Isten hívó szavát ,hogy térjünk vissza hozzá és újuljunk meg értelemben,lépjünk rá a keskeny útra és az Ő és a Fia természete, jelleme,szellemisége alapján kezdjünk élni, engedelmesen hallgatva a Fiára, szeretetből,hálából fakadóan jót cselekedve, akkor fogadjuk el a felkínált kegyelmet, és döntsünk jól!

 

Tehát a mód, ahogy a Megváltó megmenti a világot ez:

Máté 10:34-39; 

Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre; nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.

Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő anyósa között, és hogy az embernek ellensége legyen saját háznépe.

Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám, és aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám.

Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét érettem, megtalálja azt.”

Luk 12:5153; 

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, sokkal inkább meghasonlást.

Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három kettő ellen és kettő három ellen.

Meghasonlik az apa a fiával, a fiú az apjával, az anya a leányával és a leány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.”

 

Nem egy ál-békességet hozott, nem egy vallásos életérzést, hanem kardot, vagyis döntési helyzetbe viszi az embereket: el kell dönteni, hogy Istent és az Ő Uralmát, Királyságát választja-e valaki és ekkor Neki átadja magát és leteszi az életét,leteszi a kardot és nem ellenkezik többet Isten akaratával,hanem baráti viszonyba kerül vele

vagy pedig úgy él, ahogy éppen az esze áll, egy maga választotta „istentisztelet” szerint, mint Káin és utódai, a mostani bálványimádók, vallások, okkult gyülekezetek, mozgalmak.

 

Csakis az találja meg az életét = Krisztusban, az örök életet, aki Ő mellette dönt és követi is Őt, vagyis megtartja parancsait, ezzel is kimutatva ragaszkodását, és Tőle való függőségét!

Tehát nyíltan alárendeli magát Megváltójának, vezetésének.

Így mennyei állampolgár lesz, a mennyei Királyság alattvalója.

 

Isten Fiának az áldozata  = Helyreállítás, Isten és ember közötti kapcsolat helyreállítása, ahogyan az kezdetektől el volt tervezve, de ami felborult a bűnbeeséskor,mikor Ádám és Éva hallgatott a gonoszra és bűnbe esett.

Ekkor az ember távol került Teremtőjétől, kizáratott a Paradicsomból, elzáratott az Élet fájától, ami maga a Megváltó Fiú, a mi királyunk és Szabadítónk.

 

1Móz 3:22-24; 

Majd azt mondta az ÚR Isten: Íme, az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó, és mi a rossz. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen: kiküldte az ÚR Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.

Kiűzte az embert, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.”

 

Ez az elzárás megfigyelhető a Szent Sátornál és a Templomnál is:

 

2Móz 26:30-33; 

A hajlékot pedig olyan módon állítsd föl, ahogy a hegyen mutattam neked.

Készíts függönyt kék, bíborpiros és karmazsinszínű és sodrott lenből. Szépen beleszőtt kerubokkal készítsék.

Tedd négy akácfából való, arannyal borított oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüsttalpon.

Tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és az a függöny válassza el nektek a szent helyet a szentek szentjétől.”

2Krón 3:8 

Megcsináltatta a szentek szentjét is, melynek hosszúsága a főépület szélességével arányban húsz könyök, szélessége is húsz könyök volt, és beboríttatta hatszáz talentum finom arannyal.”

2Krón 3:14 

Ezenkívül függönyt is készíttetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, melyre kerubokat csináltatott.”

 

 

Ez a kárpit, függöny hasadt meg, mikor Isten Fia meghalt a kereszten.  

 

Máté 27:50-51; 

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.

A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek.”

 

Zsid 10:19-20; 

Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által

 

Megnyílt az Út az Élet fájához!

Megtörtént a helyreállítás és lehetséges lett ez:

 

1Móz 3:22 

Majd azt mondta az ÚR Isten: Íme, az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó, és mi a rossz.

Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen

 

Szakíthatunk az élet fájáról, ehetünk róla és élhetünk örökké Isten Királyságában, Ővele együtt!!!

 

Jel 22:1-2; 

És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered.

A város utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl van az élet fája, amely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók.

 

Ugye milyen csodálatos lehetőség?

Ki az aki nem akar élni ezzel?

 

Nem kell mást tennetek mint szót fogadni Isten Fiának, az ő beszédének és megtartani azokat, engedelmesen és jót cselekedve minden napon.

 

Ez Isten akarata, ő segíteni akar nekünk, minden nap azon küzd, hogy segítsen nekünk, hogy ne legyünk olyan buták hogy elszakadunk Tőle és a kegyelemből az ítélet alá megyünk vissza a bűneinkkel és az engedetlenségünkkel és akkor neki el kell ítélnie és a kárhozatra küldenie, de ezt Ő nem akarja!

 

Minden jó tőle származik itt a földön, minden!

 

Alázzuk meg magunkat előtte és adjuk át neki mindenünk, sokat nem tudunk adni neki és nem is ezért ad nekünk kegyelmet, mert bármi jót teszünk, nem, hanem azért mert Ő elküldte a fiát és végig nézte a szenvedését és halálát, miattunk, a mi bűneink miatt!

 

Amit tehetünk, hálánk és imádatunk, köszönetünk jeléül az az, hogy olvassuk a beszédét és igyekszünk az akaratunkkal az elmékben való megújulás által megtartani azokat,amiket elmondott, engedelmesen.

Nem azért mert félünk tőle, nem, azért mert szeretjük Őt és Fiát, mert tudjuk hogy ők annyira szeretnek minket, egy akaratban vannak, egy értelemben, egy jó akarattal, jó indulattal vannak felénk, Ők ezért Egyek valójában, hogy mindent megtesznek azért hogy megmentsenek minket az örök kárhozattól!

 

Ne harcoljatok ellene, mert Ő az erősebb, legyetek inkább alázatosak és hajtsatok fejet előtte és legyetek engedelmesek a Fia beszédének, ahogy a Fiú is engedelmes

volt mindvégig az Atyának amíg itt volt a Földön és még most is az!

Higgyétek el sokkal jobb választás ez,mert örök életet kaphatunk az Ő országában, ahol nincsen betegség, fájdalom, szenvedés, gyötrődés, ami kárhozatban lesz, ahol Isten jelenléte nem lesz ott, zéró lesz a jelenléte és ott test-lélek-szellemben fognak örökké szenvedni az emberek, abban a tudatban, hogy onnan nincs kiút, onnan nem lehet megszabadulni, Isten országában meg csak a boldogság, szeretet öröm lesz és Isten és Fia dicsősége lesz.

 

És nem győzzük hangsúlyozni, hogy akik bent vannak a különféle ismertebb szektákban,

mint a pünkösdisták, baptisták,katolikus,református,hit gyülekezet,jehova tanúi,golgota és sok-sok különféle néven elnevezett, de ugyanazokat a tévtanokat tanító helyek a karizmatikus álkeresztény gyülekezeteket, ahol rejtett okkultizmus van, tévtanok, lucifer imádat, mert ezeket ugyanazok emberek hozták létre, ugyanazzal a céllal,hogy a bálványimádással, az ál nyelveken szólással, az ál-szentszellem betöltekezéssel, a tized fizetéssel, azzal hogy elég Hinni és Megvallani hogy te már a menyben vagy, az elő-elragadtatás elmélettel amivel álomban és hamis biztonságban tartják embereket, meggazdagodás elmélet, ami szintén a pénz bálványozása, bálványimádás,ezekkel mind engedetlenségben tartják embereket Istennel szemben, azoknak ki kell onnan szakadni végleg, ez az Isten akarata hogy ebbol elszakadjatok, ezt jelenti az amikor azt mondja hogy Fussatok ki Babilonból, mert az akkori Babilon, ami okkult és bálványimádó volt, az a mai gyülekezeti,egyház rendszereket jelenti, amiről sokan azt hiszik hogy Krisztus teste, az igazi egyház, de ez nem igaz, az igazi eklészia az engedelmesen Isten Fiát követő emberek közössége, a kihívottak közössége,a görögben a gyülekezetet ír az írás,annak a szó szerint jelentése:

ἐκκλησία  (ekklészia)

kihívottak közössége

 

Ne hallgassatok a hamis tanítókra ezekben az ismertebb gyülekezetekben, ahol kiforgatják Isten beszédét és hazudnak nektek!!

Isten beszédével nem lehet játszani, annak súlyos következményei lesznek, Isten büntetését nem kerülik el!

 

a Babilon jelenti még a mai időkben a testi világot is, ahol az emberek paráznák, hazudnak, lopnak, csalnak, testi vágyakat keresnek stb.

illetve akik okkultizmussal, varázslással foglalkoznak, reiki,agykontroll, számmisztika, asztrológia stb. stb.

 

Ezek mind mind Isten előtt utálatosak, teljesen egyértelműen és világosan le van írva a bibliában.

 

És ezt a mai babiloni rendszert Isten megint összedönti csak most nem ugy mint anno Isten Fia halála után a romai katonák által tette, összedöntötte azt a rendszert és csak azok menekültek meg, akik kijöttek abból, mert hallgattak a Megváltóra és kimentek a pusztába!

 

Mai időben az antikrisztus fogja ráengedni a világra Isten, aki óriási káoszt, nyomorúságot, öldöklést, éhínséget fog hozni a világra, de Isten ezt azét engedi, mert emberek teljesen eltunyultak, elkényelmesedtek és elfordultak Istentől, és ezt fogja felhasználni arra Isten, hogy felpofozza embereket, felébredjenek ebből az álomból, hamis illúziókból, és ismét, akik kijönnek a szektákból és kimennek a szellemi pusztába, ahol megtisztulnak a tévtanoktól és bűneiktől, azokat Isten megtartja!

A történelem ismétli magát!!!

És ez akár tetszik, akár nem a nyakunkon van!

 

Ne felejtsétek el, amit maga Isten Fia mondott Jánosnak és a Jelenések könyvében leírta:

 

Jel 22:7  Íme, hamar eljövök. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai beszédeit.

 

Köszönöm a figyelmet!

 

Az Teremtő Isten, a Megváltó Fiú Atyja vigyázzon rátok és adjon világosságot, bölcsességet nektek minden napon!