- A pünkösdi-karizmatikus szentszellem kiárasztás hamis dogmája

1. rész

 

Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit a RHR Youtube csatornán.
Ez alkalommal arról szeretnénk beszélni, hogy miért nem állja meg a Isten beszédének fényében, amit a prófétákon keresztül adott kijelentésként Isten az eklészia korszak kezdetéről és befejezéséről, és a nagy nyomorúságot követő, az Isten  rettenetes haragjának a napja előtti időkkel kapcsolatos utolsó nagy megmozdulása Istennek, hogy ezzel ellentétben miért nem állja meg a helyét a római kereszténység karizmatikus ágán keresztül létre hozott jezsuita dogma, a szent szellem kitöltetés pünkösd napján. Hogy miért nem állja meg ez a dogma a helyét Isten kijelentésében? Ez egy mesterségesen létrehozott dogma, amivel sajnos sikerült agymosni a kereszténység több mint 90%-ának az elméjét. És csakugyan úgy, mint ahogyan sikerült egy hamis dogmával agymosni a kereszténység híveinek az elméjét a mai Izrael mesterséges kreálmánnyal kapcsolatban. Ugye, ezzel kapcsolatban is ezt állítják a jezsuiták, és agymosták a több, mint egy milliárdot számláló kereszténységnek több, mint 90%-át sikerült sajnos agymosni ezzel a teológiájukkal. Hogy a mai Izrael, amiről a prófétákon keresztül Isten kijelentést adott, hogy az utolsó időben az Izrael állam teljes mértékben helyre lesz állítva, és az Izrael államon keresztül fog az egész emberiség Istentől üdvösséget nyerni, és Istennel való helyreállított jó viszonyba részesülni. Ha megnézzük a mai Izrael állam történetét, a Balfour nyilatkozaton keresztül, és azokon a szabadkőműves aktivistákon és illuminatista aktivistákon keresztül, jezsuita szakembereknek az irányítása alatt, a pápa közvetlen jobb kezének az irányítása alatt, hogy hogyan hozták létre mesterségesen a mai Izraelt, és hogy miért nem állja meg a helyét, miért nem legitim az Isten szemében.
Ugye, a zsidóság idejében, Jákob fiainak az idejében, minden alkalommal, amikor fogságba kerültek, hét pont volt, aminek teljesülnie kellett, ami bizonyította azt, hogy Isten önmaga szervezte azt, hogy Izrael állam, a Jákob fiainak az országa Isten szemében legitim legyen, hogy az a helyre állított Isteni erkölcsben működve képviselhesse az ószövetségi törvény korszak idején a majd később megjelenő, Krisztus által létre hozott, megtisztított és működtetett emberi közösségét, amely a szellemi Izrael, az eklészia, a Báránynak a menyasszonya, és a Sion hegyén épített város polgárainak a szellemi országa. Tehát ha a testi Izrael nem volt morális, és nem járt Isten természetében, nem engedelmeskedett Istennek, akkor Isten rabságba engedte, nyomorúságban hagyta őket, hogy a fájdalmakban, a szenvedésben észhez térjenek, és bűnbocsánatot kérve Istentől Isten visszafogadja őket, és megpróbálja Isten véghez vinni az ő tervét, amelyet az ószövetségi törvénykorszak idején tervezett el Isten, hogy az emberiség megmentésének tervében ebben a korszakban hogyan fogja Isten az embereket használni, hogy a környező nemzetekhez Isten ki tudjon nyúlni, és a környező nemzeteknek a bálvány imádó és gyermekáldozó népei vissza tudja vezetni önmagához, és rá tudja őket beszélni, hogy hagyják abba a gyermek áldozást. Sok nemzet nem fogadott szót, és ezért a jó erkölcsre gyakorlatoztatott zsidóknak a testi országát használta arra, hogy megverje ezeket a nemzeteket, és számos esetben el is tüntette ezeket az országokat, hogy ezeknek az országoknak a gyermekei és asszonyai ne szenvedjenek többet az uralkodók és az uralkodó osztály által megkövetelt gyermek áldozásnak a törvényeitől. Tehát ez a helyzet a mai modern Izraellel kapcsolatban, ezért nem legitim Isten szemében, mert a létrehozása során a nép nem egy országban volt fogságban, nem volt velük az Isten prófétája, ami azzal volt bizonyítható, hogy az előző próféta adta át és kente fel Istentől utasítva, tanúk jelenlétében a prófétát. Egy ilyen személy nem volt a mai modern Izraelnek a létrejötte idején, nem volt Istentől való ember Izraellel, és a nép nem tartott kollektíven bűnbánatot, nem böjtöltek három napig, nem öltöztek zsák ruhába és nem alázták meg porig önmagukat Isten előtt, ezen keresztül Isten nem tudta elfogadni a bűnbánatukat, a bocsánat kérésüket. A királlyal nem beszélt személyesen álomban, és a király nem küldte haza ajándékok kíséretében a templomi tárgyakat, a menorát, a kenyerek arany asztalát, és nem volt velük a frigyláda, nem volt velük a főpap. Palesztina területére lett száműzve ez a kazár-askenázim nép, akik ma Palesztina területén élve működtetik ezt a mai modern Izraelt, ami teljes mértékben illegitim Isten szemében. Nem volt meg az ószövetség minden egyes eseményéhez hűen nem volt meg a templom vagy a szent sátor, ahova mentek, és Isten Michael angyal által nem gyújtott tüzet az első égő áldozat bemutatásánál, amelyet Isten szervezett és hajtott végre arra vonatkozóan, hogy kijelentse azt, hogy ő maga elfogadja a népet szellemi szinten, morálisan elitista nép, hogy Isten közösséget vállalhasson velük, ezért elfogadta a templomnak az újra működtetését, és a templomon keresztül fejezte ki azt Isten, hogy a helyreállítás teljes, elfogadható Isten szemében, és ő hajlandó továbbra is az ő küldöttén keresztül, aki mindenkor a testi Izraelnek a védelmére és irányítására kirendelt kerub, Michael angyalnak a jelenléte volt a szent sátorban is, és a Salamon által épített templomban. Megvolt a 12 törzs hiánytalanul, és a törzseknek a vezetői.

Ez a 7 pont nem áll fenn a mai modern kazár-askenázim Izraelnek a történetében. Már a 7-es számmal is arra utal Isten, hogy a hetes szám az mindenkor az ószövetségi testi zsidóságra utal, és ezek a kritériumok nincsenek meg, nem voltak meg soha a mai modern Izrael létrehozásában. Ez egy mesterségesen létrehozott ország, az antikrisztus templomának, és az antikrisztus mint globális politikus és vallási vezető beiktatási ceremóniájának a színhelyéül. Ezért kellett egy népet használni, akik héberül beszélnek, hogy az emberek, és főleg a kereszténység szemében legitim legyen. A terület megszerzése, és az ott felállítandó harmadik templomnak az építése, és a világdiktátornak a beiktatása ebbe a templomba, hogy úgy tűnjön, hogy a Messiás az, aki eljött, és ő az, aki kormányozza Izraelt, és Izraelen keresztül, Jeruzsálemen keresztül az egész világot. Erre megy ki a játék, ezért dolgozták ki ezt a tervet a jezsuiták, hogy a pápának a kezére játsszák Izraelt, Jeruzsálemet. Egy olyan néppel, akivel elvégeztetik a tömeggyilkosságot, és ők majd harcolnak a földjükért, ugye a pápának vagy egy amerikai politikusnak vagy a királyi családból származó trónörökös beülhessen. Vagy magának Rothschildnak a fia, akinek egyébként is ez a Zeusz/Jézus arcvonásai vannak, hogy teljesen elfogadható legyen ez az egész mese. Tehát ezért kellett ezt az egész tervet létre hozni és kidolgozni a Balfour nyilatkozaton keresztül. Sajnos ezt nagyon sok keresztény propagálja. Ez nem a saját véleményem, nekem személyesen nincsen semmi bajom ezekkel az emberekkel, akik a mai modern karizmatikusság vezetői, akik propagálnak. A pápa oldalán láthatatlanul a pápa kezére játsszák a keresztényeket, a karizmatikusságot, mint Németh Sándor is. Tehát ezek az emberek az antikrisztusnak az előfutárai, az antikrisztusnak a propaganda -ügynökei, hogy a generációkat felkészítsék az antikrisztus elfogadására. Ilyen ördögi teória megint csak a jezsuita írástudó szerzeteseknek és pápai ügynököknek a tollából és az elméjéből a szent szellem kitöltetés-teória, amely megint csak a szent szentháromságból, a kígyónak a fejéből származó egyik lába a karizmatikus modern kereszténységnek, amely propaganda eszköz az egész világ közvélemény-gondolkodásának a formálására, propagálására azzal kapcsolatban, hogy elfogadható legyen majd az antikrisztus megjelenésekor a világ minden kontinensén az antikrisztus megjelenése mint Istentől való személy beavatása.
Ha megnézzük Isten beszédét a Joel második részénél, nagyon fontos kiemelni és megjegyezni azt, hogy amikor Isten beszédéről olvasunk és beszélünk és azt elemezzük és magyarázzuk, nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy soha sem szabad egy igét kiragadni, mert ez a működésének az elve tulajdonképpen a pápai jezsuita világszövetség-kereszténységnek a tanítási módszere, és ezt titkos csatornákon keresztül üzemeltetik a karizmatikus vezetőkön keresztül, mint Derek Prince és Németh Sándor, akik Közép-Kelet Európa legismertebb agitátorai a jezsuita pápai birodalomnak arra vonatkozóan, hogy felkészítsék az embereket, a generációk legtöbbjét az őáltaluk választott világdiktátornak Messiásként való beiktatására.

Nézzük azt az igeverset, amit a jezsuiták kidolgoztak, és Derek Prince-en keresztül egész Közép-Kelet Európát beagymosták. Ez a Joel 2. részében van. Azt mondja az Istennek a beszéde – imitt-amott meghamisítva, de ezekre ki fogunk térni:

„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.”

Tehát ez a kiragadott ige, amit alátámasztásul, bizonyítékul használnak arra a jezsuiták a karizmatikusságon keresztül, hogy a pünkösd napján, ami megint csak egy luciferizmusból származó találmány, a pünkösdi rózsás királyfi és királylány, sátán/lucifer megszemélyesítése a magyar kultúrában és más-más kultúrákban. Ugye a pünkösdi királylány és királyfi választás, hogy hatalmat adnak nekik egy napra, hogy az emberek szót fogadjanak nekik. Az embereknek alá kell magukat rendelniük egy bizonyos szinten a királyfinak és a királylánynak az akaratának, ez volt az eredeti verziója a pünkösdnek. Aztán ezt behozták a Krisztus tanaiba, a Krisztusnak a tanításaiba amikor a kereszténységet kreálták a Krisztus követők eklésziájából azért, hogy a gyorsan terjedő kereszténységgel elnyomják, mint egy propaganda eszközzel háttérbe szorítsák az igazi Krisztus követők táborát, hogy azok illegalitásba vonulva underground mozgalomként tevékenykedhessenek szerte a világban, hogy ne kapjanak hangot, és lehetőséget a TV-ben, rádióban, hanem a mai napon a jezsuiták által, szabadkőművesek által, karizmatikus pásztorok és igehirdetők által karban tartott keresztény elme programozó szervezet legyen az, ami teret hódít mindenütt, és hangot kap, képet kap mindenütt televízióban, TV csatornákon keresztül és rádiókban. Tehát ez a tendencia ma, hogy ebben a fene nagy demokráciában, az ördög királyságában a kereszténység is egy kiemelkedő fontosságú aspektusa legyen a mindennapi életnek, arra hivatkozva, hogy hát a demokráciában szabadságot kell biztosítani az emberek vallásgyakorlatának. Ezen keresztül tovább terjesztették állami szinten is a kereszténységet, és mára nincs kontinens és ország, ahol a lakosok túlnyomó része ne a kereszténységben képviselné magát az antikrisztusnak az ördögi birodalmában, amely épül, és már csak a világdiktátor beiktatása van hátra. Tehát ezzel az igével, ezzel a mondattal mossák az emberek agyát Derek Prince-en keresztül, és ezt terjesztették el Magyarországon is Németh Sándoron keresztül. Aki ugyancsak egy jezsuita képzésű ügynök. Sajnos én magam is, és velem együtt nagyon sokan hittük ezt a jezsuita dogmát, teológiát, hogy ez a bizonyíték arra, hogy ez az előre jövendölése a pünkösd bekövetkezésének, ahol valamiféle ragadós, valami levegőn keresztül terjedő szent szellemnek a pestisszerű, vírusszerű terjesztéséről van szó. Ez természetesen a Biblia szemszögéből Isten akaratát tekintve nem állja meg a helyét, ez hamisítás. Ez az az egyik tan, amelyet János a Patmos szigetén a börtön bányában töltve jelenésként, látomásként kapott Istentől az ő fián keresztül, amelyben azt mondja, hogy látott egy fenevadat följönni, és szájából három undorító dolog jött ki, lény jött ki, békához hasonló valami jött ki. És erről a három dologról azt mondja, hogy ez három lélek. Ebben az esetben a lélek nem személyre utal, hanem három természetre utal, három szellemiségre utal, és ez a három szellemiség az ördögnek a természetét képviselő ördögi szent háromság tan. Ez jött ki a fenevad szájából a fenevadat kontrolláló babiloni prostituált szájából, ami a kereszténység, és az ördögi háromságnak az ördögi dogmája a sátán szájából jezsuitákon keresztül, és a titkos csatornákon a jezsuiták által karbantartott és kontrollált karizmatikus kereszténységnek a szájából ömlik. Tehát láthatjuk azt, hogy ha szó szerint megnézzük Isten vezetése alatt ezt a mondatot, és összevetjük azzal, amit agymosásként és tömegmanipulációként és tömeg agymosás dogmájaként használtak fel, hogy bizonyítsák a kereszténységnek a legitimitását, ahogy Izraelét. Kell, hogy bizonyítsanak és legalizáljanak egy ószövetségi dolgot, és kell, hogy úgy tűnjön, mintha az újszövetségi dolog is legitim lenne, tehát mindkét részről bizonyítani kell egy dolgot, hogy elfogadhatóak legyenek a jezsuiták és az ő karizmatikus ügynökeiknek a hazugságaik.

Azt mondja az írás:

„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre...”

Tehát itt arról beszél az írás, hogy miután Isten azt a valamit kiöntötte, ami léleknek van fordítva...

érdekes módon nem azt mondja az írás, hogy minden testbe, hogy az emberek ebből isznak és megrészegednek, ahogyan azt ma gusztustalanul hirdetik a karizmatikusságban. Ez is már nem az Isten természetét tükrözi, mert hogy lehet, hogy iszunk az Isten szelleméből, és megrészegedünk, és ebből fakadóan dilettáns és elmeháborodott emberek viselkedését mutatjuk, semmiképpen nem az Isten természete, mert az Isten természete ékesség, rend és fegyelem, igazság, békesség, és az Isten természetében való öröm, annak az öröme, hogy Isten megbocsátott nekünk, és ezért boldogok vagyunk. Ezért mondja a Megváltó, hogy boldogok azok, akik tiszta szívűek, boldogok azok, akik követik a Bárányt, mint a 144000. Ez a szám, a szellemi 144000, akik áron vétettek meg, és akárhova megy a Bárány, követik őt. Ezért nem a testi zsidóság, mert ők nem lettek áron megvéve, és nem követik a Bárányt, akárhová megy. Ők voltak azok, akik megölték a Bárányt, a Megváltónkat. Ebből is bizonyítható, hogy a karizmatikusságnak a természete az ördög természetében nyugszik és működik. A szellemi részegségnek a teóriájában vesztegelve és hányadékában fetrengve.

Tehát azt mondja itt az írás, hogy azok után, miután Isten megosztotta az ő természetét, bemutatta az ő természetét, közölte az ő természetét. Tehát ez a „kiöntöm” szó ez egy hamisítás, a szónak a lélek-re való fordítása ez is vagy egy szándékos hamisítás, vagy véletlenül, mivel maga a Biblia fordító sem volt tisztában azzal, mi a különbség az Isten természete, és mi a különbség az emberek személye és Isten személye, mint személyek, mint lelkek között. Azt mondja az Írás, hogy „miután az Isten megismertette az ő természetét az emberekkel, és fontos azt is látni majd, hogy csak azokkal, akik engedelmesek az Istennek. Miután az Isten az ő természetét bemutatta és megosztotta az emberekkel, hogy megismerhessék azt a Biblián keresztül, abban élve gyakorolhassák a krisztusi életet, tehát ez a különbség a krisztusi élet és a kereszténység között. A kereszténység úgy néz ki, mint a Bárány, de úgy beszél, mint a sárkány. A kereszténység, ez a babiloni szajha, amiről beszél a János jelenések, amely uralja a hét fejű fenevadat, amely a ma gazdaságilag legfejlettebb és legerőteljesebb hét ország az ördög kezében a Rothschild bankrendszeren keresztül, ez Németország, Nagy Britannia, Olaszország, Franciaország, Japán, kanada és az Egyesült Államok. Ez az a hét ország, amely ma bankrendszeren keresztül, központi bankrendszeren keresztül kontrollálja az össze többi G8, 7, 20 országot. Tehát így osztódik le, hogy G7 ország, és a G20 ország, majd azt követi ezen a 20 országon keresztül kontrollálják az összes többi országot, mint Magyarország is. Tehát ez a babiloni szajha, ez a parázna nő, amely sosem volt az Isten Fiának a menyasszonya, skarlátba van öltözve, tehát a bűné, azt mondja az Írás, hogy Isten azt adja a fenevadnak az akaratába, azt mondja a hamis fordítás, hogy azt adja Isten a fenevad lelkébe, a szívébe, hogy meggyűlöljék a paráznát, tehát ez azt jelenti, hogy a kereszténység meg lesz gyűlölve a józan gondolkodású, a fenevad birodalmában élő emberek szemében, fölismerik az ő természetét, az ő istentelenségét, az ő gyilkos szándékát, és ennél fogva bemutatják azt, hogy mi a természete ennek a babiloni parázna nőnek, és az emberiségnek a vele való paráznaságából származó leánygyermekei, amellyel a föld minden országa és minden lakója paráználkodik, ezek a karizmatikus egyházak és felekezet mozgalmak. Tehát ezzel nem fog paráználkodni a szellemi 144000, az eklészia, ebből kijön, vagy ennek teljes mértékben hátat fordít és elválasztja magát ennek a működésétől. És nagyon fontos ez a mozzanat a Krisztust követők életében, mert a kereszténység a szent háromság dogmáján keresztül Isten ellensége. Ezért mindaz, aki gyakorolja és elfogadja a szent háromság tant, megpecsételte az ő saját maga életét Isten ítélete van rajta. Akár elfogadjuk ezt, akár nem, akár tetszik, akár nem, ez a helyzet valójában Isten szemszögéből. És ezért kell kijönni a babiloni kereszténységből, ebből a Babilonból, a prostituált asszonynak a világ mozgalmából, mert azt mondja az írásban Isten, hogy mindaz, aki Babilonban marad, és cselekszi az ő bűnét, tehát a szentháromságnak az ő bűnét, azok az emberek Isten ítélete alá esnek, a nagy nyomorúság idején és az azt követő Isten haragjának a kitöltetése idején. Ezért mondja az Írás azt, hogy gyertek ki Babilonból, ne legyetek a bűneinek cselekvői, részt vevői, hogy ne jusson ki nektek az Isten büntetéséből, az Isten haragjának poharából, amellyel megitatja az egész földet, minden kontinensen minden ország lakóit, mindenki iszik az Isten haragjának az ecetéből, a borából, akik a kereszténység bármelyik válfajában maradnak, ugyanis ez mind Babilon. És ezt megutálják az emberek, ma már látni azt, hogy a karizmatikusságot is Isten leleplezi, és az azt kontrolláló jezsuiták által kontrollált katolikusoknak álcázott mozgalom is Istennek a nagyítója alatt van. Benedek pápát lemondatták, lemondott, mert kiderült a gyermekkereskedése, gyermekpornó hálózata, ezért el kellett hagynia a Vatikánt, hogy ne vonja a Vatikánra továbbra is az egyébként is haragvó hétköznapi embereknek a figyelmét. A mai pápa, Ferenc pápa is Németh Sándornak a főnöke, ahogy azt mondja, hogy „Ferenc, a mi...”, majdnem kicsúszott a száján, hogy a mi főnökünk, a mi vezetőnk, a mi barátunk, de az utolsó pillanatban Németh S. észbe kapott, és elharapta ezt a mondatot. Tehát Németh S. tudja, hogy kinek a kezében összpontosul ez az egész. Ferenc pápa nyíltan jezsuita, a világtörténelemben először jezsuita pápa került a cézári trónszékbe, amely kontrollál minden országot. Ez a Ferenc pápa ez egy tömeggyilkos, lehet látni, utánanézhet bárki. Argentínában élt, azt hiszem, 35 éven keresztül, ez alatt az idő alatt több, mint 30000 ember likvidált, nőket, gyerekeket, idős asszonyokat, idős férfiakat, fiatalokat, akiről csak felmerült, hogy rendszer ellenes, és szervezkednek a pápai hatalom ellen Argentínában. Ezért is az ének, Madonnát használták erre, ugye ő énekli, hogy „Don't cry for me, Argentina”. Ez is egy tömeg agymosásnak az eszköze, hogy az emberek figyelme elterelődjön Argentínáról, hogy mit művelt Ferenc pápa ott. Ma már minden országban vannak csoportosulások, akik felfedik az ő bűneit, az ő gonoszságát, istentelenségét, sátánnak való szolgálatát, és a karizmatikussággal szemben pedig felfedik a kapcsolatát, hogyan ápolja Ferenc pápa egyre nyíltabban a kapcsolatot, a karizmatikusság pedig egyre nyíltabban Kenneth Copelanden keresztül hogyan vonul vissza az elveszített pápai hatalomhoz. Hogyan rendeli alá magát nyíltan most már a karizmatikusság - borzasztó ezt látni - az ökumenizmus jegyében. Az ökumenizmus nem más egyébként, mint modern formája az ókori római katolikus kereszténységnek a globalizálása. Valójában modernül az ökumenizmus globalizációjának kell neveznünk egy globális egyetemesítést. Ez látszik ma minden kontinensen, minden országban a karizmatikusság és a volt protestantizmus egyre szorosabbra fonja szálait a pápával, pápai-cézári politikai udvarral, amelynek színezete vallási, de valójában nem más, mint pénzügy, hadügy és politika az egész. Vallási köntösbe bújtatva. Tehát ez valójában a lényege az ördögi hármasságnak, amelyet a Black Nobility, a jezsuita rend képvisel ma a világban a kereszténység színezetében, és annak minden leányvállalata, leánygyermeke munkásságában, amely a karizmatikus pünkösdi mozgalom. Egyébként hozzá kell tennünk, hogy Németh Sándor akarva-akaratlan itt is leleplezi az ő munkásságának a természetét, ugyanis minden alkalommal, amikor azt mondja, hogy pünkösdi-karizmatikus mozgalom, ezt valójában egy protestáns pásztornak nem lenne szabad a szájából engednie, hogy elhangozzék, ugyanis a pünkösdiség az magával a katolikussággal a jezsuizmussal van, és ezen keresztül Babilonnal van kapcsolatban. Tehát ez a pünkösdi királylány-királyfi-pünkösdi rózsa, ez mind Babilonban gyakorolt szokás volt, hogy az emberekkel elfogadtassák a babiloni uralkodót, Nimródot és az ő családját, feleségét, Semiramist, és a fiukat, Tammúzt. Tehát erre volt kitalálva a pünkösdizmus, ezért ezt egy protestáns lelkésznek nem lenne szabad a szájára vennie, és erről beszélnie, mert ezzel azonnal leleplezi, hogy a pünkösdi karizmatikusságnak az eredete az Rómából, a Vatikánból, a jezsuitáknak az irodájából ered, ahol kitalálták ezt a teológiát, és útjára bocsátották a jezsuita szabadkőműves ügynökökön keresztül, akik vallási szervezőnek, vallás alapítónak, mozgalom elindítónak titulálták magukat, és adták el magukat a közvélemény szemében. Ilyen Parham Fox, aki a pünkösdista mozgalom elindítója. Érdekes, hogy az angolszász országokban a pentecost-nak a görög 50-ből származó angol szóval nevesítették a pünkösdizmust, tehát érdekes, hogy az angoloknál azért több figyelmet fordítottak arra, hogy ne legyen felismerhető a katoikus-jezsuita kapcsolat, ezért pentecostnak nevezték. Szándékosan azért, hogy agymossák a kereszténység híveinek a túlnyomó részét, hogy ez az ún. szent szellem kitöltetés az ötvenedik nappal van kapcsolatban, és ezen keresztül is indította el Isten a kereszténységet. De ez egy hazugság! Tovább taglaljuk az igéből, hogy miért.
A közép-kelet európai régiókban nem sikerült ez annyira jól. Mármint, az emberekkel elhitették, aki csatlakozott a pünkösdi mozgalmakhoz. Meg sem fordult a fejükben, hogy a jezsuiták által kreált pápai protestánsnak látszó karizmatikussághoz csatlakoztak az emberek, aminek az eredete Amerikában van, így könnyebb volt a magyar lakossággal elfogadtatni a pünkösdizmus működését. Németh Sándor – tudjuk ezt, akik sokféle gyülekezetekben jártunk éveken keresztül, és kapcsolatokra tettünk szert, embereket ismertünk meg, vezetőkkel beszélgettünk, tehát tudjuk, mindenki tudja azt, hogy a hetvenes-nyolcvanas években a Hit Gyülekezetnek borzasztóan rossz volt a kapcsolata egyéb más, akkor már éppen csak megtűrt, de mégis majdnem csak állami szinten működő protestáns egyházakkal. Amikor a Hit Gyülekezet még gyerek cipőben járt, és próbált porondra kerülni, a nyilvánosság látókörébe kerülni ezek mellett a már évtizedek óta működő, állam által még nem elismert egyházaknak a berkein belül. Érdekes a Hit Gyülekezet vezetésének a természete is, hogy mennyire olyan, mint az antikrisztus birodalma, mert az antikrisztus birodalmáról is azt mondja az írás, hogy nézed a szarvakat, egy kitöretett, és a helyére egy kicsiny szarv nőtt, ami az összes többi szarv fölé nőtt, és ugyanez a természete a Hit Gyülekezet vezetésének a teológiájának a működésének, szellemiségének, ugye, a katolikusság mellett a sok kisebb, protestánsnak látszó mozgalom mellett létre jött egy kicsiny mozgalom, amely az összes fölé nőtt, tehát lehet látni ezt. Persze ők erre azt mondják, hogy ez Istennek a felvigyázása, az Istennek a munkája ez, hogy az összes többi protestánsnak látszó gyülekezet fölé nőtt a Hit Gyülekezet mozgalom, vagy egyház most már; ugye fontos volt, hogy mindenképpen egyházi méltóságba kerüljön a Hit Gyülekezet vezetése állami szinten még inkább tömegmanipulációra, a lakosság gondolkodásának a befolyásolására lehessen használni Soros Györgynek a pénzelése által. Ebből is látjuk, hogy ez egy olyan egyház, amely az ördög kosarából veszi az anyagi támogatást. Egy olyan kazáriai vélt zsidó ember, mint Soros György, aki a vagyon elkobzásokkor, amikor elkobozták szegény vélt zsidó embertársainknak a házait, földjeit, a vagyonát elkobozták, ott Soros Gyuri volt az első, aki ezekből nagyokat merített, és ezeket az ingatlanokat megszerezte potom pénzért, és utána óriási nyereségre szert téve ezeket eladta, árusította, saját honfitársait, elvtársait kifosztva gazdagodott meg ez a Soros György, és ennek a „hősnek” , gyomorkeverő embernek a vagyonát fogadja el a Hit Gyülekezet, és táplálkozik belőle. Már ez is elárulja a Hit Gyülekezet vezetésének a természetét, hogy kapzsi, az ördöggel megalkuvó, és a vagyonért, hírnévért és hatalomért az ördögnek szolgáló, tehát hajlandó az ördög kezére játszani a híveit, és az ördög fogságában tartani annak való engedelmeskedésre tanítani az embereket ezeken a hamis teológiákon keresztül. Tehát ahogyan azt mondják a karizmatikusok és a jezsuiták, „és lészen azután, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre”, itt elfelejtettek hamisítani, mert nem azt írták, hogy „minden testbe” töltöm az én szellememet, ugye, „és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok”... a gyülekezetekben ma azt látjuk, hogy az emberek fölállnak és akkor mondják, tolják a rizsát, bolondítják az embereket, és az engedetlen embereknek a tömege pedig szereti ezeket a meséket hallani, amikor arról beszélnek, hogy meggazdagodtok, minden nyomor, nehézség és üldöztetés nélkül el lesztek ragadva, főleg így, hogy még mindig cégéres bűnökben éltek. Ha megnézzük a karizmatikusságban is az egész kereszténységben az embereknek az életét, roskadozik a látható bűnöktől. Őszerintük az a prófétálás, hogy ismeretlen hátterű emberek, gyülekezet vezetők a jezsuita rendszernek a teológiai iskoláiból kikerülve az oklevélnek a felmutatásával, hogy igenis mi jogosultak vagyunk, hogy Isten nevében tevékenykedjünk és prófétáljunk, próféták legyünk, oszthatjuk az észt az embereknek. Isten igéjében Pál apostol azt mondja, hogy a prófétálás nem más, mint az eklészia, tehát az Isten szerinti prófétálással kizárólag az eklészia, tehát a Babilonból kijött, annak bűneitől, a szentháromságtól, nyelveken szólástól, szent szellem betöltekezéstől, tized fizetéstől, elő elragadtatás tantól mentes embereknek a közössége az eklészia, a szellemi Izrael, amiről az ószövetség profetikusan beszél, és ennek fizikailag megfogható előképe volt a zsidóság, amikor még Isten szerinti erkölcsben, Isten szerinti morálban éltek. Ezért volt szükség Izrael helyre állítására morális szinten, hogy az így előképe maradhasson a később azt felváltó szellemi Izrael előfutáraként. Tehát az eklésziában a prófétálás azt jelenti, hogy az embereket bátorítani, az embereket vigasztalni és az embereket inteni. Tehát ennek a tevékenységnek a szolgálata az eklészián belül, tehát Isten által elismert és legitim szellemi Izraelben beszélünk kizárólag Isten szerinti prófétálásról. A gyülekezetekben, egyházakban, kereszténységben és egyéb más hamis babiloni vallásban ezekkel kapcsolatban hamis prófétálásról kell beszélni. Mivel az embereknek nem az Isten igéjéhez való visszafordítása, nem az Isten igéjének az igazságának a visszaállítása, nem a hamisításoknak a kiszűrése, és a hamisítatlan igén való nevelése az embereknek a cél, hanem a Bibliából behamisított jezsuita teológiáknak az elfogadása, a szerint való működése a célja, és ez így Babilon, ez így az antikrisztus királyságának a működéséhez vezeti és készíti fel az emberiségnek a tömegét. Nem úgy viszont az eklészia. Azt mondja Krisztus, hogy aki közületek nagy akar lenni, az legyen mindegyikőtöknek a szolgája, azzal, hogy megmosta a tanítványok lábait, azt mondta, hogy az eklészia karbantartói, az eklészia felvigyázói, segítői ne tekintsék magukat nagyobbnak, hanem alantasabbnak a hallgatóságnál, és az életüket arra szánják, hogy az eklészia morálisan isteni természetű legyen, eltűnjön a kapzsiság, a pénz imádat, a pénz szeretet, a vagyonhoz kötődő testi kívánságok, és az abban való dúskálás, ez megszűnjön, az embereknek a hírnév kívánása eltűnjön, a hamis dogmákban való élés eltűnjön, tehát az Isten szerinti próféták a szellemi Izraelben azon fáradoznak, önmaguknak nem kívánnak nevet, sőt önmaguk nevét meg sem említik. Kérdezik sokan, hogy miért nem vállaljuk az arcunkat és a nevünket. Mert mi azt tartjuk, hogy a személyünk nem lényeges, a nevünk nem lényeges,  hanem a tevékenységünknek a természete a lényeges,. Hogy az embereket Istenhez közel valóvá segítsük és neveljük, és kitisztítsuk a  hamisított igékből, iratokból a hamisításokat, és hamisítatlan tejen neveljük az embereket, hogy ők visszaforduljanak az Istenhez, Isten igazságaiban éljenek, és elhagyják Babilon teológiáit és bűneit. Tehát „a fiaitok prófétálnak, és véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látásokat látnak”. Azt mondja az írás, hogy az eklésziában az ifjabbak, a fiatalabbak nyílt látásokat kapnak Istentől. Mint Pál apostolnak az angyalt is elküldte, amikor a hajó roskadozott és majdnem elsüllyedt, és Pál mondta, hogy az Isten angyala volt hozzá elküldve, vagy mint Kornéliusz esetében Isten elküldte az angyalát, és elmondta, hogy keresse meg Pétert. Vagy számos más esetben az evangéliumban, hogy Péterhez a tömlöcben Isten elküldte az angyalát, kivezette a városkapun keresztül, tehát ezek nyílt látások voltak, tehát nyíltan látták azt, amit Isten elrejt az emberek, az engedetlen emberek szemei elől, tehát neki Isten megengedte, hogy lásson saját szemével egy angyalt és résztvevője legyen az angyal szabadításának. Ezt látjuk számos esetben. Az eklészia kezdetén ez szinte mindennapos esemény volt Isten tervéhez fűződően. Tehát az ifjak látásokat látnak, míg a véneitek álmokat álmodnak. Itt nem elsősorban az aggastyánokra meg az öregkorúakra gondol, hanem az eklésziának a felvigyázói, az eklészia segítői, látjuk számos esetben, hogy álomban kaptak vezetést Istentől, számos esetben a tanítványok is, láthatjuk ezt Józsefnél is, láthatjuk Máriánál is, láthatjuk ezt Ábrahámnál, láthatjuk magánál a Megváltónál, amikor a háborgó tengeren a süllyedő csónakban aludt, és eközben kapta az utasítást, hogy hogyan álljon hozzá Isten vezetése alapján a háborgó tengeren, látjuk ezt Jákobnál, hogy álmot kapott és vezetést Istenen keresztül megszabadította Isten az ő apósától, és minden üldözőjétől, látjuk ezt Noénál, a bárkaépítés méreteit így kapta, Ábrahám álomban kapta a vezetést, hogy hogyan jusson el arra a földre, amit Isten neki ígért, hogy jöjjön ki a bálványimádás és a gyermek áldozás országából, Úr városból. Ezt is látjuk tehát, hogy ez is beteljesedett. Azt mondja az írás. Sőt még a szolgákra és szolgáló leányokra is kitöltöm azokban a napokban az én lelkemet. Itt szándékosan szolgákat és szolgáló leányokat ír, hogy azt higgyék az emberek, hogy itt a társadalom minden részt vevője részesedni fog ebből, de ez nem igaz, mert azt mondja az írás, hogy tökéletességet és bölcsességet az igazak között szólunk.
 

1Kor 2:6 - 2:7

6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét,

7 hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.

 

Tehát ahogyan az igazi, Isten szerinti prófétálásról az eklészián belül beszélünk igazi prófétákról, amelynek nincsen köze a kereszténységhez és annak leányvállalataihoz, ugyanúgy a prófétálás mellett az Isten természetének a megismertetése is az eklészián belül történik, tehát az eklészián belül a bátorításon, a biztatáson keresztül, a tanításon keresztül az intésen keresztül nyernek a hívek az eklésziában, a menyasszonyon belül, Krisztus szellemi testén belül az eklésziának a gondozói, a segítői és felvigyázóin keresztül, azokon az embereken keresztül, akik szívükön viselik az eklészia tisztaságát, isteni moralitását, isteni természetét. Azon fáradoznak, hogy ez mindenkor Isten tisztasága legyen, félretett legyen, szent legyen, ezen belül azok, akik szolgálói, szolgáló lányok és szolgáló férfiak, akik keresztény megfogalmazással diakónusok és presbiterek, ők az Isten népének a felvigyázói és segítői, fejlesztői, karbantartói Isten által kirendelve, tehát azt mondja az írás, hogy ővelük is megismerteti Isten mélyebben az ő természetét, az ő szellemiségét, hogy ő jó, ő szent, hogy ő a rendnek az Istene, és ezért az eklészián belül nincsenek azok a kihágások, mint a kereszténységen és a protestánsnak látszó karizmatikus vonalán keresztül. Tehát lehet látni ezt az őrült,őrjöngő, halandzsázó, nyelveken szólásnak nevezett eszementséget, tehát ez nem az Isten természete. Ha valaki betoppant volna egy csoportosulásába az akkori világot behálózó Krisztus testének, amelyet elsősorban Pál apostolon keresztül hozott létre Isten főleg Kis-Ázsiában, tehát ezek a csoportoknak ugyanaz volt a természete. Elmentél Efezusba, ugyanaz a szentség, ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az egyszerűség várt, mint hogyha betoppantál volna Korinthusba, vagy betoppantál volna a Jakab által vezetett gyülekezetbe Izraelbe. Tehát ez ma már nincs meg. Ma őrültek házának látszó zsibvásár az egész. Ilyet nem lehetett tapasztalni az apostolok, tanítványok és Pál apostol idejében. Tehát ami ma működik a világban, ez teljesen az ördög természetét tükrözi, ez az, amiről beszél a János jelenések, amiről maga Isten Fia jelenti ki, hogy ki az ő véleménye, ami Istennek a véleménye, amit ő közvetít Jánosnak. Ugye, ez a kreálmány, ez a babiloni szajha, skarlátba öltözve a bűneitől roskadozva, ez a babilonból eredő kereszténység. A végén a keresztény címkét kapta, egészen addig volt Aura Mazda vallás, aztán Perzsiában Zoroaster vallás volt, volt ez a bolygó imádat Rómában, Jupiter és az összes többi, aztán Görögországban pedig a különféle mitológiai és mítoszoknak a hősei, Aphrodité, Zeusz főisten, aki sátán valójában, tehát ezeken keresztül terjedt ez az istentelenség, és ütötte fel a mai napon a fejét a kereszténység formájában, azon túlmenően is a karizmatikusság, pünkösdiség ugye, amelynek a magyarországi képviselője a jezsuita ügynök Németh Sándor. A sátán bukszájából pénzelve Soros Györgynek a Soros Alapítványból tolják a pénzt ebbe a propaganda szervezetbe. Nem azokról az emberekről beszélünk, ismét kihangsúlyozom, akik ebbe a gyülekezetbe és ennek a vidéki csoportjaiba tartoznak, sokadlagosan őértük is készítjük ezeket a hanganyagokat, hogy az Isten által még kérlelhető embereket Isten fel tudja szólítani rajtunk keresztül, hogy jöjjenek ki ebből a babiloni okkultizmusból, és hogy ne legyenek részesei a bűneinek, mert amikor Isten elkezdi megverni a világot, mindaz aki a karizmatikusságban, a pünkösdiségben, vagy a katolikusságban és a kereszténységben benne marad globális szinten, az mind sajnos szenvedője lesz a pusztításának Istennek.
Tovább olvasva azt mondja: „És csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat”. Mire utal itt ezekkel a jelekkel kapcsolatban, melyek bizonyítják, hogy az történik, amiről Isten beszél, és nem a pünkösdnek a szent szellem kitöltetése?

 

2.rész

 

A pünkösdi-karizmatikus szentszellem kiárasztás hamis dogmája 2.

 

Ha megnézzük azt a Bibliából, és megértjük az eklészia időszaknak a keletkezését és a végét, és az antikrisztus királyságának az idejét, majd az 1000 éves királyságot, vagyis ezt a három időszakot Isten kronológiájában, az emberiség megmentési tervében, nagyon fontos ezeket együtt látnunk, és ismernünk az aspektusait. Ugyanis, ha valaki ezt nem érti, akkor nem fogja az egészet érteni, megmarad a szent háromság tanban, és áldozata lesz annak a borzasztó pusztításnak, amit Isten kiönt a földre a nagy nyomorúságot követően, hogy kirostálja az engedetlen embereket, és csak az engedelmes Krisztust követők mehessenek be az Isten országába és támadhassanak fel, vehessenek részt az elragadtatásban - a nagy nyomorúság ideje UTÁN, ezt hangsúlyoznunk kell. Mert maga Isten Fia mondja, hogy „mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után” elsötétedik az ég. Tehát itt az eklészia korszaknak, a kegyelem korszaknak a lezárásáról van szó, és milyen érdekes, hogy ez megerősíti a Megváltónak az előrejövendölését Istentől adva, Joel megerősíti. Azt mondja, hogy csodajeleket mutatok az égen, vért, tüzet és füstoszlopokat, a nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, előtte eljön az úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a nagy nyomorúságot követő, Istennek a haragjának a napjáról van szó. Tehát az egész esemény az Isten természetének a bemutatása és kiárasztása, hogy minél több ember megismerheti azt és azonosulhat vele, gyakorolhatja magát abban, és elszakíthatja magát ezáltal az ördög természetét képviselő kereszténységtől, minden babiloni okkult ágazatától, vallásától.  Itt a prófétán keresztül megadja Isten, a napot nem mondja meg, azt mondja a Megváltónk, hogy senki sem tudja azt a napot, de az azt megelőző jeleket, amik a világban végbemennek események, azokat fel lehet ismerni, és arról lehet tudni, hogy küszöbön van az, hogy Isten maga fogja pusztítani a földet, az új világrendnek a birodalmát, az antikrisztus birodalmát, a new word ordert, ez a nagy nyomorúság után fog történni. Tehát kétféle pusztítás lesz a közeljövőben, az egyik már most folyik, a sok nyomorúság kezdetének az időszaka, amelyet az ördög és az ő szolgái, politikusai, vallási vezetői és pénzügyi szakemberei művelnek. Gazdasági összeomlásokat okoznak az országokban: lehet látni Görögországban mi történik, az emberek hordják a gyerekeiket az árvaházakba, rengetegen öngyilkosok lesznek, nem bírják fizetni még a gyógyszereiket sem megvenni. Ugyanez történik Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban. Az észak-nyugatibb európai országokban még ez nem annyira erős, de ott is kibontakozóban van ez a tendencia. A közép-kelet európai országokról meg ne is beszéljünk, mint Magyarország, Románia, Oroszország, Ukrajna. Ezekben az országokban lehet látni, hogy borzasztó a szegénység, de mégis pompának álcázva, tejjel-mézzel folyó Kánaánnak álcázva, az embereket agymosva az emberek hisznek benne, hogy ez egyszer megfordul és sokkal jobb lesz. De valójában ez nyitánya annak a borzadálynak, amit Isten kiönt minden kontinensen, minden országon, minden embernek az életére, aki benne marad a babiloni kormányzásban, akár vallási, akár politikai, akár pénzügyi szinten. Tehát látjuk azt, hogy az Isten természetének a tömegméretekben való bemutatása, mert itt arról van szó, és nem valamilyen pünkösdi szent szellem kiárasztásról, mert az hazugság, ez az antikrisztus dogmája a szent háromságból, hogy a szent háromság harmadik személye, a szent szellem eljön, és mindenkibe bele röpül, és az istentiszteleteken pedig ilyen részegesdit játszanak az emberek a szent szellem által. Ha valaki ismeri Istent, és ismeri az Isten természetét, annak látnia kell, hogy Istennek a természetében nincsen ez az örömnek nevezett tivornyázás, és gusztustalan őrjöngéssel egybekötött, örömnek nevezett akármi. Ez inkább hasonlít a római cézároknak az orgiájára, a nagy zabálásokra, szexuális erkölcstelenségekre, aberráltságra. Mindenre hasonlít a mai kereszténység és a protestáns karizmatikus pünkösdi jezsuita szerkezet, ez mindenre hasonlít, csak az Isten természetére nem. Tehát nyilvánvaló, hogy nem beszélhetünk ezeken a berkeken belül arról, hogy Isten jelen van, mivelhogy Isten nem vállal közösséget szentségtelenséggel, tivornyázással és örömnek álcázott szellemi részegséggel, ami folyik a karizmatikusságban. Ezzel ellentétben lehet látni azt, hogy - Pál apostol többször is mondja az igében - mindennek ékesen, szép rendben történjen köztetek, hogy az idegenek látva a ti egyszerűségeteket, látva a ti tisztaságotokat, látva a ti szereteteteket, fegyelmezettségeteket, rendszereteteteket felbuzduljanak ezen, és kívánják az Isten természetében való élést. Tehát az eklézsia erre lett létrehozva, erre lett kitalálva, és ezért a Megváltó a létrehozója a saját élete árán, mivel a Megváltó élete teljesen szent volt, tiszta, rendszerető, fegyelmezett volt, visszafogott volt, önmaga tartóztató volt, hűséges volt Istenhez, és egyszerű volt. Ezért nem ismerték fel a gyerekerőszakoló talmudos rabbik, mert ők valami pompával eljövő királyra vágytak, aki majd megvesztegethető lesz, és azt várták, hogy majd az ő akaratuk szerint fog az a király uralkodni és vezetni a népet. De mivel ezt tudta Isten, ezért nem engedte, hogy a Megváltónk kapcsolatba kerüljön és helyet foglaljon a babiloni rabbinizmusban, a talmudos áljudaizmusban. Ezért magának a Megváltónak az életével mutatott példát, erre volt válasz a 12 tanítvány elhívása, látták az ő életét, és ők akartak így élni és kijönni abból a moslékból, amit a babiloni gyerekerőszakolós, állatokkal fajtalankodós áljudaizmus közvetített az embereknek és erőltetett rájuk. Ezért küldte Isten a Megváltót, hogy ebből kiszólítson, és ki is szólította az első napon az 50. nap elérkezésekor, ami Isten kronológiájában egy hét napos ünnepként volt előre vetítve, ugye, amit magyarul pünkösdnek neveznek. Ugye minden aspektusa, minden állomása a szellemi Izraelnek, az eklézsiának minden egyes történelmi eseménye, nagyobb állomása az ószövetségben a zsidók országában egy hétnapos ünnepként volt előre jövendölve. Volt a páska ünnep, ami az ítélet elkerülés volt, aki csatlakozott Mózeshez, és evett a báránynak a húsából, és a vért felfestette az ajtajára, ott a pusztító nem tudta megbüntetni az embereket, csak az engedetlen embereket, akik nem fogadtak szót azoknak a gyermekei haltak meg. Tehát ez volt az első ünnep, amit megültek, a páska ünnep. Aztán az azt követő ünnepek, a kovásztalan kenyerek ünnepe, kürtzengések ünnepe, sátoros ünnep, és az összes többi, az évenkénti 7 ünnep, ezek mind előre jövendölései voltak azoknak az eseményeknek, amin az eklézsiának, a Krisztust követők táborának keresztül kell mennie, hogy betöltse az a feladatát és a szerepét. Amíg ez nem töltődik be, addig nem fog továbbmenni az Isten időszámításában, naptárában az emberiség megmentésének az üdvterve. Láthatjuk, hogy a Megváltó megkínzásával, megölésével és feltámasztásával megtörtént az Isten haragjának az elkerülése. Isten felfüggesztette az ítéletét addig, amíg az eklészia be nem végzi a feladatás - ez a kegyelem korszak, ami hellyel-közzel 2000 évet ölel fel. Láthatjuk, hogy utána a következő profetikus ünnep, amelyet a testi zsidóknak meg kellett ünnepelniük 7 napon keresztül… ez a hetes szám megint csak a testi zsidóságra utal, hogy a testi zsidóságon keresztül Isten ezt már előre vetítette a szellemi zsidóság számára, hogy ebből tanuljanak és megértsék. Tehát a pászkát, a bárány feláldozásának az ünnepét követte ugye az 50. nap ünnepe, és ezzel kapcsolatban Isten számos alkalommal kijelentést adott, hogy ahogy kezdődik a kegyelem korszak, úgy is fog véget érni, hogy a kereszténység, ami elfoglalta a Krisztust követőknek a működését látható szinten, és háttérbe szorította az Isten természetét, és az ördögnek ezt a hányadék természetét oltotta az emberekbe, és tölti bele ezen a zeusz/sekinán keresztül, ennek a szellemiségén keresztül. Az emberek meg vannak részegedve a babiloni prostituáltnak  a borától, ez szimbolizálja az eretnek tanokat, amelyekkel meg van itatva az emberiség, és különféle szektákban, gyülekezetekben, egyházakban az embereket itatják ezekkel a jezsuita teológiákkal, amely megint csak Babilonból származik. Ezért a parázna asszonynak a homlokára írt neve Babilon. Tehát minden egyes eleme a babiloni ördögi hármasságon alapul. Ez a szent szellem kitöltetés, aminek semmi köze a Sionon épült város, ami még Jeruzsálem, ennek a lakóinak a természetének semmi köze nem lehet a babiloni kereszténység természetéhez. Tehát Isten kijelenti azt, hogy tanújeleket mutatok az égen, és a földön vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold vérré válik, mielőtt eljő az úrnak nagy és rettenetes napja. Láthatjuk ezt, és meg kell értenünk, ahogyan az 50. nap megtörtént, és megtörtént a Bárány feláldozása, a Megváltónknak a drasztikus kivégzése. Kifolyt az ő vére. Azt mondja az Írás, hogy jeleket mutat az égen, és a földön vért, tüzet és füstoszlopot. Mi történt akkor, amikor kivégezték a Megváltónkat, és megkínozták a Jákobnak a gyűlöletes istentelen fiai a rómaiakon keresztül? A Megváltónknak a vére kifolyt, tehát beteljesedett az, hogy vért fog Isten mutatni jelként. Aztán tüzet és füstoszlopot. Mi történt abban az órában, amikor a Megváltónk kilehelte az ő lelkét, föladta az ő életét? Azt mondja az Írás, sötétség volt a földön Izrael területén néhány órára. Tehát lehet azt látni, hogy sötétség volt a földön. Miből fakadt ez a sötétség? Nyilvánvalóan azoknak a vulkánoknak a kitörése, amelyek óriási tufafelhőt dobtak az égbe. Ha valaki figyelemmel kísérte nyáron Kanadában és Kaliforniában az erdőtüzeket, aki esetleg személyesen látta ezt közvetlen közelről, mint én magam is, ott voltam ezeknél az erdőtüzeknél, fényképeket készítettem, hogy megmutassam a csatornánkat látogató személyeknek, bemutassam, hogy milyen az, amikor nagy füst van az égen és sötét lesz. Fényes nappal sötétség borul a városra és az országra. Saját tapasztalatból állítom, hogy bizonyosan az történt, hogy vagy erdőtüzek voltak - valószínűleg a Hinnom völgye, ami állandóan füstölgött, bűzölgött, ez begyulladhatott - vagy a környező országok vulkánjai kitörtek, mint a Vezúv és az Etna. Lehet is látni, hogy Pompeinél mit okozott, a füstfelhő eltakarta a napot, és nem tudom, hogy hány méter vastag vulkáni tufa takarta be a földet, és az emberek konzerválódtak. Tehát nyilvánvalóan erről van szó - sötétség volt, ez is bizonyos, hogy sötétség volt a Megváltónk kivégzésekor. Tehát ezért tűz és füstoszlop. Vér: a Megváltónk vére folyt ki, tűz: azokban a napokban, amikor Isten mikor megjelent személyesen, mostmár nem az ő angyala, Michael jelent csak meg, nyilvánvalóan Michael is ott volt a felházban a 12 tanítvánnyal, akiknek a feje fölött a kettős tüzes nyelvek megjelentek - tehát ez az a tűz, amiről a próféta beszél. És a füstoszlop is, amely miatt sötétség volt azokban a napokban, tehát ennek a néhány hónapnak és évnek az eseményeit figyelembe véve az apostolok cselekedeteiből is látni, hogy mindaz, amiről a Joel próféta beszél, beteljesedett. Földrengés is volt - ezt ugyan nem írja az Írás, de nyilvánvalóan a vulkánkitöréseket mindig földrengés előzi meg vagy követi. Láthatjuk azt, hogy a Heródes által felfixált és tatarozott templom, ami már Istennek nem volt kedves, nem volt szent, ennek a kárpitját, amely eltakarta a szövetség ládáját, az angyal (Michael angyal) széttépte, és ezáltal kijelentést adott Isten, hogy most már nincs többé állat áldozatokon keresztüli, áldozatbemutatáson keresztüli kapcsolattartás Istennel, kizárólag mindenki a saját maga akaratának a megáldozásával, megöldöklésével, a szívének a körülmetélésével (vagyis a saját akaratunkat alávetjük Isten akaratának), mert a szív mindig az akaratot szimbolizálja a Bibliában. A saját akaratunkat megöldöküljük, a kívánságainkat, és alávetjük az Istennek az akaratának, hogy amit ő akar, azt hajtjuk végre. Nem a saját elképzeléseink szerint, nem a Bibliából kiragadozva mondatokat és szavakat, hanem amit Istentől kapunk személyes kapcsolatból fakadóan. Álomban való vezetésből, vagy az eklészia prófétáin, karbantartóin, felvigyázóin keresztül kapott utasításoknak megfelelően. Ezeknek szót fogadva hajtjuk végre Isten akaratát, tehát így metéljük körül a szívünket, hogy az akaratunkat alávetjük Isten akaratának. Ennek a szimbóluma a bemerítkezés - Isten beszéde a víz, amikor víz alá merülünk, akkor kifejezzük azt, hogy az életünk fölött az Isten beszéde az uralkodó, a motiváló, a meghatározó, hogy mi szerint éljük az életünket és cselekszünk. Tehát a kegyelem korszak így kezdődött. Joelen keresztül beszél az eklézsia korszak elkezdéséről, de ugyanakkor beszél az eklészia korszak, vagyis a kegyelem korszak lezárulásánál is, tehát ugyanaz fog történni…láthatjuk azt, hogy a nap sötétséggé válik, a hold vérré, mielőtt eljön az úrnak rettenetes napja. Mi volt az eklészia korszak kezdetén? Ugye, itt elsősorban zsidókhoz beszél Joelen keresztül Isten. Ha a zsidókhoz beszélt Joelen keresztül elsősorban, és az úr nagy és rettenetes napjáról beszél, akkor nyilván ez valami olyan katasztrófát fog jelenteni, amely a zsidóság népére lesz rettenetes hatással. Mi volt ez, mit gondoltok? Ha odamegyünk Dániel prófétának az Isten által adott kijelentéseihez, azt mondja ott Dániel: a következő fejedelem népe elárasztja Izraelt, mint vízözön, és vége lesz a szent helynek mintegy vízözön által. (Dániel 9:26 „A hatvankét hét elmúltával pedig kiirtják a Messiást, és senkije sem lesz. A várost és a szent helyet pedig elpusztítja a következő fejedelem népe. Vége lesz mintegy vízözön által, és eldöntött tény, hogy pusztán áll a háború végéig.”)

Tudhatjuk Josephus Flaviusnak a beszámolójából, hogy Róma Titusz irányításával bevonult Izraelbe, még Tituszt visszarendelték Rómába Jákobnak az engedetlen fiai, akik fölmérgesítették a római katonákat, és az utasítás ellenére támadást indítottak a szent hely ellen, majd azt lerombolták teljesen. Ezt erősíti meg a Megváltó kijelentése, amikor Istentől utasítva előre jövendölt, Isten megadta neki az információt: bizony mondom nektek, ez a templom, amire most olyan büszkék vagytok, ebből kő kövön semmi nem marad, mert a következő fejedelem népe darabokra fogja szedni és szét fogja pusztítani. Ezzel ellentétes a karizmatikusság és a jezsuita pápai diktatúrának az agymosása: áll az Antónia erődítménynek egy fal maradványa, és oda küldik a keresztényeket, hogy menjenek, dugják be az imádságokat, mert Isten ilyen béna Isten, hogy csak ezen a falon keresztül tud kommunikálni most már az emberekkel. Ez a babiloni ál-judaizmusnak a kabbalista, gyerekerőszakoló, fajtalankodó rabbijai azok, akik ezt kitalálták, és ebbe belekeverték a keresztényeket is. Ma a kereszténység megint csak bizonyítja, hogy az ördög természetében veszteglő babiloni áljudaizmussal van összekeveredve, és ennek a kettőnek a keveréke a babiloni talmudos áljudaizmus, amelyet elpusztított Isten Róma által. És a kegyelem korszak végére teret nyerő és mindent meghódító babiloni kereszténység, ennek a kettőnek az ötvözéséből fogják létre hozni az új világ globális vallását. Ez nem más, mint a new age vallás, amit nem tudom, hogy hogyan fognak egész pontosan nevezni, de ennek a központja lesz az utolsó templom, a 3. temploma az antikrisztusnak. Tehát a Dániel és a Joel által előre vetített úrnak nagy és rettenetes napja, ugye, mivel zsidókhoz szólt elsősorban ez a prófécia, őket fogja érinteni. Tehát Róma, mint a fejsze, amelyről beszélt a Megváltónk, hogy a fák, hogyha kiszáradnak, és nem hoznak majd gyümölcsöt, akkor Isten ráveti a fejszét. Tehát Rómának a szimbóluma a fejsze. Ha megnézitek a római szimbólumot, a nyílvessző köteget, a belőle kilógó baltát, a mai napig ez Rómának a szimbóluma, ha megnézitek Amerikában a szenátusban, a Fehér Házban ott van az ülnöknek a feje fölött ennek a képe, szobra a falon, ez a jele annak, hogy Róma uralkodik, a Vatikánon keresztül kontrollálja az Egyesült Államokat és minden országot, ahol ez a szimbólum  megjelenik. Ezekbe az országokba látogat el csak személyesen a pápa, ahol az ő hatalmát, a római birodalmat szimbolizáló fejsze és a nyílvessző köteg megjelenik szimbólumként. Nagyon sok ország pénzén rajta van, nagyon sok országnak az államalapítási dekrétumán rajta van, alapokmányokon rajta van. Nézzétek meg a Franciaországnak az állam alapító okmányait, azon is rajta van a nyílvessző köteg, és a balta, a fejsze kilóg belőle. Tehát a Megváltónk előre jelentette már, hogy Róma jön, Isten küldi Rómát, és véget fog vetni a rabbinikus, talmudos, gyerekerőszakoló, állatokkal fajtalankodós babiloni áljudaizmusnak Isten véget vet, nincs többé, nem engedi meg többé, hogy nemzeti szinten és globális szinten kommunikáljon az ember Istennel, hanem egyéni szinten a saját akaratát kell megáldozni, körül metélni, és föltenni az Isten oltárára szép égőáldozati áldozatként, hogy az ember, amit Isten utasítása alatt véghez visz jó cselekedeteket, ez legyen az az áldozat, amit elfogad Isten, és ez fog meggyulladni. 
Tehát láthatjuk azt, hogy a 70-ben bekövetkezett, előre jövendölt római pusztítás volt az, ami az „Úrnak a nagy és rettenetes napját” jelentette. Még mielőtt ez létrejött, előtte Isten ebben a 400 éves csendes átmenetben, ami az Új szövetség, az eklézsia korszak és az Ó szövetség, a testi zsidóság, Jákob istentelen fiainak nemzetének az időszaka között: a törvény és a kegyelem korszak időszaka között eltelt 400 évben, ebben a csendes átmenetben is Isten azon dolgozott, hogy ahogyan a zsidók és az ő elöljáróik fogságban voltak, római kontroll alatt voltak, ezt a római demokráciát arra használta fel Isten, hogy teret adott, hogy az emberek kijöhessenek büntetés nélkül a zsidóknak a gusztustalan uralkodásából, a rabbiknak az uralkodásából. És átmenjenek a szellemi Izraelbe, amely a Krisztusnak a teste. Lehet is látni, hogy az 50. napon teljesedett be az, hogy Isten eljön közéjük, ha megnézzük az előző fejezetet, mert ugye, ahogy ezt mondjuk, a karizmatikus kereszténységnek, és a jezsuita babiloni egyetemes vallásnak a kontroll-trükkje mindig a teológiákban, hogy kiragadnak egy mondatot, és arra felállítanak egy tézist, egy teóriát. Ha megnézzük az előző fejezetet, a Joel második rész 23. versétől, azt mondja Isten:
Jóel2,
23
„Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az ÚRban, a ti Istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint: korai és késői esőt hullat rátok, mint kezdetben.”

Már ez az egy mondat is nagyon beszédes!

Azt mondja: „Ti is, Sionnak fiai”.
Az ószövetségi zsidók csak testi szinten, előképként reprezentálták a szellemi Siont, a szellemi Jeruzsálemet. A Krisztus megváltottait, akik áron lettek megváltva, és követik a Bárányt ahova megy. Az ószövetségi zsidóság sohasem ment oda, ahova a Bárány mondta volna nekik, hogy menjenek. Nem lettek áron megvéve. Csak egy kicsiny hányad, 5000 ember lett megvéve áron, akik elfogadták a Megváltó áldozatát, és kijöttek a talmudos judaizmusból, és becsatlakoztak a Krisztus követők táborába. Tehát ők a Sionnak a fiai, azok, akik aztán ettől az 50. naptól fogva egészen az 1000 éves uralkodásáig a Megváltónknak bemennek az Isten kegyelmébe, elsajátítják Isten természetét. Világ méretekben folyik ez ma: az emberek visszatérnek az eredeti íráshoz a hamisítások kiszedésével. És az Írásban közölt Isten természetét kezdik el gyakorolni, eszerint kezdenek élni, ekkor Isten álmokban fog hozzájuk szólni, látomásokban angyalokat küld. Így vannak vezetve az eklézsiának a szolgálói, szolgáló leányai, ifjai és vénei. Ők tehát a Sion fiai. Azok Istennek fiai, akiket Isten természete motivál és vezérel - ezt mondja az eredeti írás. A hamisított azt mondja, hogy akiket isten szellem, lelke vezérel, azok Istennek a fiai. De ez nem igaz, ez hazugság. Itt isten természetéről van szó, hogy aki Isten természetében él, Isten természete által körülmetéli az emberi természetét, Isten természetének engedelmeskedik, és a cselekedeteiben ez nyilvánul meg, azok az Isten fiak. Ők tartoznak a szellemi Sionba, a mennyei Jeruzsálembe.

„örvendeztek és vigadtok az Úrban”, tehát ez az Istenben való vigadozás és örvendezés az, hogy örülünk, hogy a bűneink megbocsátattak, és elkerülhetjük Isten kárhoztatását. Nem arról a fajta örömről beszél, amit láthatunk pestisként terjedni a karizmatikusságban, hogy mint akik az őrültek házából szabadultak. Vannak, akik úgy fogalmaznak emiatt, hogy a karizmatikusság az őrültek egyháza. Ez így is van, sajnos. Ha megnézitek a természetét ennek a viselkedésnek, tejesen istentelen, isten ellenes. Istennek nincs ilyen őrültekre hasonlító természete egyáltalán. Ha megnézitek Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Mózest, Náthán prófétát, Illés prófétát, a Megváltónkat, Dávid királyt… na igen, tudom, most jön az a karizmatikus hazugság, hogy Dávid is meztelenül szaladgált a próféták között. Ez egy hamisítás! Egyszer erre is ki fogunk térni, hogy mi történt ott valójában.

Istennek nincsen ilyen szentségtelen, tisztátalan természete. Ez az ördög természete. Ahol ez jelen van, meneküljetek, mert ez Babilon, ha benne maradtok ebben a bűnben, Istennek a csapásainak a szenvedői lesztek. A nagy nyomorúság után, ráadásul. Amikor a nagy nyomorúság után az Isten természetében élő Istennek engedelmeskedők elragadtatnak.

Azt mondja az Írás. „megadja nektek az esőt igazság szerint.” Azt mondja Joel, hogy korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Ma a kereszténység érdekes módon a gregorián naptár szerint, tehát a rómaiak szerint, megint csak a babiloni naptárában működik és a gregorián naptár eseményeihez (húsvét, pünkösd, május 1-eje, hanuka, karácsony, szilveszter, Luca napja, újév) kötődik. Ezeket az okkult babiloni/római ünnepeket követi a mai kereszténység. A naphoz van kötve, és a naphoz kötött időszámítás mindig lucifernek a vívmánya, és lucifernek az időszámítása. Ebben 8 ünnepet kell megünnepelni, míg Isten Holdhoz kötött időszámításában 7 ünnepet kell megünnepelni. Ezért lett megverve Izrael és a király, mert hozzátett egy 8. ünnepet, a hanuka ünnepet Isten ünnepeihez. Ez volt az utolsó fogság, Istennél betette a kaput a zsidóknak ez a szemtelensége. És ekkor végleg fogságba ment Izrael, a zsidók népe, Jákob istentelen fiai fogságba mentek, a király 2 törzset küldött csak vissza az akkori Palesztina területére, a többi 10 törzset szétzilálta. 2 törzs került csak vissza Izrael területére, láthatjuk, hogy Pál apostol is kinyilvánítja magáról, hogy test szerint melyik törzsből származik. És látjuk azt, hogy Júda törzse volt még az, aki ott volt Izraelben annak idején. Az összes többi törzs teljes száműzetésben lett beolvasztva a környező népek közé. Tehát ezért illegitim a mai Izrael, mert nincs meg a 12 törzs, nincs meg a 12 törzsfő, nincsen meg a templom, nincsen meg a templomi áldozatbemutatás, nincs meg a frigyláda, nincsenek meg az arany eszközök, a szent kenyerek asztala, a menóra, és az arany illatáldozati oltár. Ennélfogva illegitim az egész, az ördögnek a kreálmánya.

A korai eső, ahogyan kezdődik az eklészia korszak, és a késői eső, amikor kezdődik a kereszténység és fertőbe, mocsárba dönti az emberiséget Krisztust követőknek álcázva, és akkor Isten még egyszer előhozza, lemezteleníti a babiloni szajhát, bemutatja az ő természetét, és kifosztja azt az emberiség, tehát kijönnek belőle, mint Babilonból kijönnek az emberek, kimenekülnek, hogy elkerüljék Isten ítéletét. Majd ezután a kimenekedés után be fog következni Isten csapása, ahogy a zsidóknál kijött az 5000, megkegyelmezett az egyik akolból a rabbinikus áljudaizmusból kijött 5000 elhagyták azt Péternek az utasítására: szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől, ők megtették ezt, elszakadtak, és ezek után jött Róma pusztítása, és elpusztította az egészet.

Ugyanez történik a végén: épül az antikrisztus birodalma, nemsokára felépítik valószínűleg ezt a 3. templomot, hanem maga a kereszténység a szellemi 3. templom, amiben lucifer benne ül a pápán keresztül, és a jezsuita titkos ügynökökön keresztül uralkodik a csillagokon, ha azt nézzük, hogy a kereszténység lesz sátánnak az eklésziája, sátánnak a gyülekezete, a sátán egyháza, nyilvánvaló, hogy itt az egyházfő az maga a pápa, a pápa által van titkos csatornákon kontrollálva az egész,  benne a gyülekezet vezetők képezik a sátánnak, mint istennek a gyülekezet csillagait, mert ugye a Jelenések könyvében ott van, hogy a Megváltónak a kezében 7 csillag van, és 7 gyertyatartó között sétál. Tehát ez az eklészia és az eklészia kezdeti 7 gyülekezetére utal és az ő vezetőikre. Ez nyilván megvan a sátánnál is, tehát a sátán birodalmában, a földön a kereszténység létre van hozva, és ennek vezetői vannak, és ezt kontrollálja a pápa a máltai lovagrendes Rick Joynereken, Német Sándorokon, jezsuita, szabadkőműveseken, Benny Hinneken, Billy Grahameken keresztül. Billy Grahamnek is nézzetek utána, a legnagyobb szabadkőművesek egyike volt, a királynő avatta lovaggá 2000-ben, azt hiszem.  Teljesen világos, hogy miről szól ez az egész. Meneküljetek ebből a Babilonból, meneküljetek, hogy ne maradjatok benne, mert el fogtok kárhozni. A földön szenvedni fogtok Isten pusztításától, azok után pedig szenvedni fogtok a pokolban.

A korai eső a Krisztus megáldozását és az apostolok cselekedetét Róma pusztításáig a gyorsan terjedő eklészia korszaknak a kezdete, ezt láthatjuk. Majd a késői eső, tehát amikor készen lesz az antikrisztus birodalma mint modern Róma. Ugye láthatjuk ezt, hogy itt van ugyanúgy Róma a fejsze, a nyílvessző köteg minden ország jelrendszerében szerepel, kimutatják azt, hogy maguk között a politikai vezetők, vallási vezetők tudják, hogy Róma uralkodik, mert ott a jel, ott a szimbólum, Róma szimbóluma. Ez valahol kell, hogy meglátszódjon Magyarországon is, tehát Mo. is a pápa kontrollja alatt működik politikai, vallási és pénzügyi szinten teljes mértékben. Ezért a Hit Gyülekezetnek a logója a rejtett piramis. Tehát Rómának, Babilonnak a szimbóluma a piramis. Ha megnézitek ugye Babilon, Bábel tornya is egyfajta piramis volt, egy égbe emelkedő torony volt, látni, hogy ez működik a Hit Gyülekezetben, a szabadkőműveseknek is a piramis a jelük, tehát teljesen egyértelmű a jelek kommunikáció alapján, hogy mi a természete ennek a dolognak. Meneküljetek a Hit Gyülekezetből, meneküljetek minden vallásból és politikai pénzügyi pártból. Tehát Róma itt van, és hatalmat fog kapni egy órára - ahogyan ezt az Írás mondja. Ahogyan a pünkösdi királyfi és királylány esetében ők is hatalmat kapnak egy napra pünkösd napján, ugyanúgy, ahogyan ma az antikrisztus is hatalmat fog kapni az ő országaival. Azt mondja az Írás, hogy egy órára hatalmat kapnak, és uralkodni fognak a föld országain, tehát ez folyik ma, és ez nemsokára kibontakozik abban, hogy ez a babiloni kultusz fölépítette a babiloni talmudos áljudaizmust, fölépítette a kereszténységet, és fölépítette az iszlámot. Ennek a kataklizmájának leszünk szemtanúi a nemsokára kiteljesedő, pusztító, már folyó III. világháborúban.  Ez a sok nyomorúság kezdete (a III. v. h.), ami aztán beletorkollik a nagy nyomorúságba, amikor is aztán rengeteg ember hal meg, üldöztetése lesz a kereszténységnek, minden válfajának, üldöztetése lesz az iszlámnak, üldöztetése lesz a judaizmusnak, lehetőleg ezt a 3 monoteista vallást egymásnak eresztik, és nagymértékben elpusztítják egymást. Az a néhány 100 millió ember, aki életben marad, föl fogja ismerni, hogy szembe kell fordulnia ezzel a kontroláló világ elittel, el kell kapni, börtönbe kell zárni, fel kell szabadítani a világot sátán munkásaitól, hogy a világ szabad legyen sátánnak a jelenlététől és uralkodásától. Majd ezt követően az emberek bűnbánatot gyakorolnak, mint ahogyan az ószövetségben a zsidók, megbánják minden bűnüket nagyon sok ember, és erre válaszul Isten fogja küldeni a Messiást. Ekkor kezdődik el megint csak a messiási korszak, tehát lehet látni, hogy az azt megelőző csendes átmenetben vagyunk most. A zsidósággal is abban a maihoz hasonló korszakban megszűnt Istennek a kommunikációja a hagyományosnak látszó gyülekezetekkel, tehát ma is, a megromlott kereszténységgel nem beszél Isten, hanem az eklésziával kommunikál Isten álmokon keresztül, Isten igéjén keresztül, angyali küldetésen keresztül. Isten nem látogatja a mai kereszténységet, mert engedetlenség, lucifer imádat van jelen, azon keresztül, hogy az emberek a dogmákon keresztül lucifernek engedelmeskednek. A szent szellem betöltekezés, nyelveken szólás, tized fizetés, Izrael a prófétált állam, az elő elragadtatás, ez mind-mind sátánnak a dogmája. Aki ennek engedelmeskedik, az Istennek az ellensége, soha ne várja, hogy Isten kommunikálni fog vele. Soha nem fog megtörténni.

Tehát most vagyunk a kései eső korában. A korai eső volt akkor, tehát a zsidó naptárban az első hónap, a kivonulással kezdődött Egyiptomban. Tehát az eklészia korszak időszámítása is ehhez van kötve, az eklészia kivonulása a spirituális Egyiptomból, Babilonból, Sodomából, Gomorából. Egyiptom, mert az emberek szenvednek benne, Babilon, mert az emberek vallási kontrollja folyik, Sodoma, Gomora, mert szexuális aberráltság jellemzi a világot szellemi szinten szexuális paráznaság jellemzi a kereszténységet, sátán dogmáiban él, vesztegel és paráználkodik az emberiség - szellemi Sodoma, Gomora ma a világ és a kereszténység. Tehát ebből elindult az eklészia kifelé, és ennek a kezdete az első hónap, tehát az első hónapban, ugye, azt mondja Isten, hogy korai és késői esőt bocsát. Ugyanez történik meg ma a szellemi eklésziában, a szellemi zsidóság történelmében még mielőtt a New Word Order, a modern Róma, a pápai kontroll rászabadul megint a világra, és borzalmas gazdasági szegénység lesz, a gazdasági összeomlás miatt éhezni fognak az emberek, éhen fognak halni nagyon sokan, milliók fognak éhen halni. Az elhalálozásokból vírusok fognak elszabadulni, betegségek fogják tizedelni az embereket. Tehát lehet látni ennek az önmagát krisztusinak álcázó gonosz vallási világrendnek a hazugságait, ez a fehér ló, a kereszténység, a kereszténység elterjedése és uralkodása a pápa kontrollja alatt, uralkodik minden ország kormányán, pénzügyein, vallásán, gazdaságán. A fehér ló már bevégezte a feladatát, a kereszténység beevangelizálta az egész világot, meg van térítve sátánhoz vallásügyileg az egész világ. Már most szegénység és éhínségek vannak, de ez intenzívebb lesz. Tehát lehet látni, hogy elindul a fekete lovas és a vörös lovas, a sápadt színű lovas, lehet látni, hogy mind a kereszténység világkontrolljából fakad az éhínség, a szegénység, a betegségek és a háború. Lehet látni, hogy egymásból fakadóan működnek ezek a dolgok. Azok, akik kijönnek a szent háromságból, kijönnek Babilonból, kijönnek a kereszténységből, megmenekülnek, isten eltartja őket, látomásokon, angyali látogatáson keresztül üzeneteket fog közvetíteni Isten, de nem evangéliumot és teológiát, mint ahogyan az történt Tase Russel esetében, Parnham Fox esetében, Ellen G. White esetében, Joseph Smith mormonista alapító esetében. Mindegyik ezek közül azt mondja, hogy egy angyal lett küldve hozzájuk, és új teológiákat adtak ezek az angyalok nekik. Pál apostol azt mondjam hogy mégha egy mennyből jövő angyal is jönne, és mást hirdetne, mint amit Isten az eredeti iratokban lefektetett, átok az. Mert az embereket engedetlenségbe sodorja, és ezen keresztül Isten ítélete jön az emberekre, és ezen keresztül elkárhoznak a haláluk után, ezért átok tehát. Az átok az halálos ítéletet jelent, és bűn miatt való elkárhozást. Ha végigolvassátok a második fejezet 2:23-tól egészen a 28-32. versig, egybefüggően látjátok, egy kép tárul elétek. „Megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. A Jelenések könyvében érdekes módon azt mondja az angyal sátán angyalának, hogy a bort és az olajat ne bántsd. Ez az Isten beszéde és az Istennek a természete. Tehát sátán ugyan megpróbálja elpusztítani, eltüntetni az Isten természetét bizonyító a Megváltónak az életéről és annak a szimbólumát a vért megpróbálja elbagatellizálni, de eltüntetni nem tudja, ez már történelmi tény, ez visszafordíthatatlan. Az emberekbe plántált isteni természetnek egy része a jó akarás, a jónak az akarása, ami még benne van az emberekben. Ezt nem tudta sátán teljesen eltüntetni, és ez nem is fog menni, mert az ember genetikájába Isten belekódolta. Tehát az emberek tudnak jót tenni. Viszont a New Word Order globális, antikrisztusi birodalmában az embereket teljesen az ördög természetében akarják éltetni. Isten beszédét sem tudta sátán eltüntetni, ami a vér szimbolikus értelemben (Krisztus vére). Ez az Írásban is benne van, de ez valójában nem a szent háromságnak az erősítése, hogy Atya, Fiú Szent Lélek, víz, vér, Ige, hogy hárman vannak a mennyben, akik bizonyságot tesznek! Itt arról van szó, hogy három dolog tanúskodik mint megcáfolhatatlan tény, eltüntethetetlen bizonyíték arra, hogy Isten létezik, hogy az ő fia létezik, és az üdvösség létezik. Isten a fiát küldte, szentül élt itt a földön, megölték ezt a szent életű személyt, és a vére kifolyt, tehát a szent élet miatt Isten elfogadta, tisztának tekintette a Megváltó életét, egy szent tiszta élet múlt ki. Ennek a bizonyítéka volt a vér, amiből kifolyik a vér, az teljesen halott. Tehát ezért ezt a vért Isten elfogadta tökéletes áldozatként, mert a Megváltó élete teljesen szent és tiszta volt, Istennek tökéletesen engedelmeskedő élet volt. Ezt tehát nem tudja, és nem is fogja soha eltüntetni a sátán. Aztán itt van az isten beszéde: mégha meghamisították is, de tartalmazza Isten természetét, tehát beszámol róla, hogy Isten jó, Isten a szeretet Istene, Istennek a természete szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, béketűrés, békesség, alázatosság, szeretet, kérlelhetőség, tehát minden, ami jó, az az Isten természete, ez itt van a világunkban, láthatóan működik, elsősorban a Krisztus-követőkben,  de működik a világban élő emberekben, és működik a kereszténységben mint parázna asszony leánygyermekeinek a gyülekezeteiben, ott is működik, mert az emberekben még mindig van jóra való hajlam., jó érzés. Ezért sokan felismerik, hogy az ördögnek az egyházában ülnek és vesztegetik az idejüket, és ezért tudja majd Isten kihozni őket. Tehát a szőlő és a bor. „Megtelnek a csűrök gabonával...” - a gazdagság az Írásban mindig az Isten természetét szimbolizálja. Ha valaki gazdag az Isten természetében… nem pénzben és vagyonban kell, mint ahogyan azt ma ördögi módon az antikrisztusi kereszténység hirdeti a karizmatikusságon keresztül, azt mondja Pál apostol, hogy legyetek gazdagok jó cselekedetekben, szeretetben, irgalmasságban, megbocsátásban, kegyességben, hosszútűrésben, tehát ezekben legyetek gazdagok, akkor részesei vagytok a Krisztus testének. Azt mondja utána, hogy:
Jóel2,
25
„Kárpótollak benneteket azokért az esztendőkért, amelyeket tönkretett a sáska, szöcske, cserebogár és a hernyó, az én nagy seregem, amelyet rátok küldtem.”

Ezt is a karizmatikus kereszténység hazugul félre magyarázza. Azt hiszik, hogy Isten meg fog áldani, házaitok, autóitok lesznek, szolgáitok lesznek, meg lesztek tollasodva, de ez hazugság. Mert itt valójában arról van szó, hogy amit az ember elveszített az engedetlenség során, az örök életet, és ítélet volt rajta, azt is Isten kipótolja és helyreállítja ezekben az időkben, az engedelmeskedőknek kegyelmet ad, kegyelemben lesznek gazdagok, az Isten kegyelmében.
Jóel2,
26
„Bőségesen ehettek majd, és megelégedtek. És magasztaljátok az ÚRnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem kell pironkodnia az én népemnek.
 A kereszténység pironkodni fog, mert szenvedni fogja Babilon büntetését már itt a földön, és halált követően pedig az örök kárhoztatásban lesz sátánnal a kénkővel izzó tóban az engedetlensége miatt, az ördögi teológiák gyakorlása (amely a szent háromságból fakad) miatt a kereszténység minden válfajával együtt. Ezért meneküljetek ki Babilonból.


Jóel2,
27
„Akkor megtudjátok, hogy én Izráel között vagyok, és hogy én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, és nincs más! Soha többé nem kell pironkodnia az én népemnek.
 

Tehát ahogyan Isten a kerub által jelen volt az Ószövetség testi Izraelében a szent sátorban és a templomban, amíg morálisan szót fogadó volt a zsidóság, addig Isten azt mondja, hogy a Pál apostol által kijelenti, azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy ti együtt, amikor a testetekben egyben összegyűltök, akkor ti a szentségetek miatt a Krisztusnak a testét képviselitek. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek közösen együtt a Krisztusnak a teste, és Isten van jelen közöttetek. A hamisított fordítás azt mondja, Isten van „bennetek” szent szellem által. De ez hazugság. Ennek nincsen meg az ószövetségi példaképe, az ószövetségben Isten angyala által közvetett módon ott volt közöttük, tanácsolta őket, a csatákban győzedelemre vitte az ügyüket, stb. Ezt is be lehet mutatni, hogy a szent szellem kitöltés nincs meg az Ószövetségben. Minden, ami az Újszövetségben az eklésziában megvan, annak megvan a prófétikus előképe az Ószövetségben. Az 50. nap ünnepe az ószövetségben az, amikor útjára indult, életre keltette Isten az eklésziát. Allegorikusan tehát, mint Ádám teste az 50. napon ott feküdt az eklészia, még cselekvés képtelen volt a 12 tanítvány, fel lettek az eklészia 12 törzsfőjévé avatva szellemi szinten, és velük volt 120 főnyi tanítvány, 120 főnyi sokaság. a 12 fölött megjelentek a tüzes nyelvek, beteljesedett Joel próféciája, tűz jelent meg, a többi apostolon keresztül azt mondja Isten, hogy a gyülekezetnek a felvigyázói, gondozói kettős tisztességre legyenek méltatva.

Ezért jelentek meg a kettős lángnyelvek a tanítványok fölött, nem a 120 fölött, mert utána érdekes módon sem a 2000, sem a 3000 fölött nem jelentek meg a lángnyelvek. Ezért hazugság az, hogy mindenkinél lángnyelvek jelentek meg. Isten a jelenlétével keltett életre, azzal, hogy az ő természetét bemutatta ott a zsidóságnak a 12-n keresztül, kimentek az utcára, és elmondták az Isten természetét. Ezért mondta Péter, hogy szakadjatok el ettől a nemzetségtől, mert ez az ördög természetében fetrengő disznó, amely fürdik a moslékjában, az eb, amely a hányadékára visszatér - szakadjatok ki. Tehát megtörtént az, hogy Isten ezzel bemutatta az ő természetét a babiloni áljudaizmusnak, és megmutatta az általa működtetni kívánt, útjára bocsátott szellemi Noé bárkáját, amibe be lehet menni a mai napig. Noé bárkája a lelkiismeret korszakában előképe volt az eklészia korszaknak.  A Megváltó volt az ajtó, a galamb szimbolizálta a Megváltónkat, aki elment és olajágat hozott, az olajág Isten megmentési tervét szimbolizálja. Noé szimbolizálta az öregkorút, az Atyát, aki elküldte őt. Visszatért a galamb az olajággal a csőrében, ami szimbolizálja azt is, hogy Krisztus visszahozta Istennek a megváltási tervéből azokat a megváltottakat, akik engedelmesek voltak és a mennyei Sionon, a mennyei eklésziában, a mennyei Jeruzsálemben tömörültek engedelmeskedő Krisztus követőkként.

Azt mondja Joel, hogy: és lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre… tehát miután a természetét bemutatta, amikor az 50. napon az emberek kimentek, és kérdezték, hogy mit cselekejenek, és akkor Péter mondta nekik, hogy hagyjátok el ezt a moslékot, hagyjátok el ezt a sátán természetében veszteglő borzadályt, és gyertek be az eklésziába, tisztuljatok meg, vegyétek fel Isten természetét, tanuljátok meg, olvassátok az iratokat, hallgassatok a tanítványokra, akik már ebben élnek jó példaképként, tanuljátok el az ő életüket, mint Pál mondta, hogy örvendezek azon, hogy az én példámat követitek. Ez után, hogy az Isten természete meg lett osztva az emberekkel, az engedelmeskedni akarókkal, ebben akik felnőnek és működnek, álmot kapnak Istentől, angyalt küld hozzájuk Isten, nézzétek meg, hogy például Kornéliusz az Isten természetében élt: adakozott a szegényeknek, alamizsnát osztogatott, ennivalót adott az éhezőknek, tehát Isten beszéde alapján élt, akkor ő ugyan még csak a Tórát ismerte, és ezért lett elküldve hozzá Péter, hogy ossza meg vele az új szövetségnek a jobb szövetség kötési törvényeit, amelyek a szereteten alapulnak. És látjátok, hogy Isten angyalt küldött Kornéliuszhoz. Tehát elmondhatjuk, hogy tudatlanul is, de az eklészia szolgálója volt. Aztán Pál, amikor a damaszkuszi úton isten megvakította, kijött a kegyetlenkedő, ördög természetében fetrengő áljudaizmusból. És az engedelmességből átment a Krisztus által alapított szellemi Izraelbe. És lehet látni, hogy az első pillanattól kezdve engedelmességre adta a szívét, böjtölt, megbánta a bűneit, ezt Isten elfogadta, és arra adta az ő akaratát, hogy Isten akaratát akarja cselekedni, tehát körülmetélte a szívét. És erre jött Istentől az álom, a látomás, amelyben Ananiást látta hozzá jönni, és ő információt, utasítást adott neki. Ezt is látjuk, hogy beteljesedett.

Ugyanez fog történni a nagy nyomorúság idejében és az azt követő időszakban, amikoris Isten verni fogja búsult haragjában a föld lakosait. A nagy nyomorúság idejében még lesz lehetőségük az embereknek csatlakozni az eklésziához, kijönni Babilonból. Majd utána, amikor Isten elérkezettnek látja a napot, hogy kiárassza a modern Róma támadását a templomra, a sátán templomára, ugye, a rómaiak, ahogy azt lepusztították a zsidók templomát - ma le lesz pusztítva a sátán temploma, szellemi temploma a kereszténység. Borzalmas üldözése fog támadni a kereszténységnek. Valószínűsítem, hogy az iszlámot fogja használni Isten ebben, a kereszténység és a judaizmus egybe fog fonódni, és az iszlám és a kereszténység meg a judaizmus egymás elleni harca fog folyni - valószínűsítem, hogy ez így lesz, de a kereszténységet mindenképpen el kell, hogy pusztítsa az új világrend, ami azt működtette, hogy annak a helyét fel tudja váltani az Albert Pike által előre tervbe vett új, nyílt luciferi vallás, amiben az emberek nyíltan fogják lucifert imádni, éltetni. És ebben a világrendben már nem fog Isten és a Megváltó szerepelni, kizárólag lucifer lesz benne, és őt fogják az emberek ennivalóért, ruháért, házért, autóért, benzinért, gyógyszerért tisztelni az istentiszteleteken. Tehát láthatjuk ezt, hogy korai eső, késői eső az eklészia korszak kezdete, az eklészia korszak vége, az elragadtatás azért lesz, mert Isten saját maga haragja elől fogja kivonni az eklészia híveit, akik kijöttek a kereszténységből, annak mindenféle okkult dogmáiból. S ekkor Isten ráborítja Babilonra, először megveri Babilont az antikrisztus birodalmán keresztül, tehát a hamis vallást, hamis kereszténységet, és ezután a nyíltan lucifer imádók üldözni fogják azokat, akik tévesen azt hiszik, hogy Krisztust és Istent tisztelik, de valójában lucifert fogják. Ezek bent ragadnak Babilonban és sajnos a megveretésük meg fog történni ugyanúgy, mint ahogy Egyiptomot Isten megverte jégeső csapásaival, földrengéssel. A víz vérré vált, nem tudtak vizet inni, legyek, szúnyogok jöttek, békék jöttek, meghaltak az első szülöttek, tehát mindezek meg fognak ismétlődni, mert ennek a modern szellemi Egyiptomnak a 10 istene ma is az embereken a gyülekezetekben uralkodik a teológiákon keresztül, és ezt Istennek meg kell aláznia, tönkre kell tennie, meg kell mutassa Isten, hogy ezek nem képesek felvenni a harcot a Teremtő hatalmas búsult haragjával szemben.

Erről szólt valójába ez az elég hosszúra sikeredett ismeretterjesztő hanganyag, remélem, hogy sokan tanulni fogtok belőle, és érteni fogjátok még jobban, amit eddig nem lehetett érteni a karizmatikus és a jezsuita kereszténységnek köszönhetően, az okkult dogmáiknak köszönhetően.

Ismét arra kérünk benneteket, hogy térjetek jó belátásra, míg Isten rajtunk és másokon keresztül kérlel benneteket, hogy használjátok a józan belátásotokat. Értsétek meg, hogy a modern Róma készen áll, a fejsze ki van élesítve, ahogyan a zsidókat elpusztította az ókori Róma, úgy ma a kereszténységet el fogja pusztítani a new world order. Minden válfajával együtt óriási üldözésekben lesz részetek, ezért meneküljetek most ki, tisztuljatok meg a természetétől, hogy Isten pártfogásába kerülhessetek, és Isten vezetése alatt elkerülhessétek az üldözést. Hogy Isten elrejthessen, elbújtathasson benneteket, el tud vezetni majd ennivaló forráshoz, míg mindenki más éhezik, nektek lesz ennivalótok, tehát ezért érdemes kijönni Babilonból, érdemes kijönni a kereszténységből, minden egyes dogmájából, és Isten természetét tanulni, és Isten természetében élni. Erről beszélt Joel, nem pedig valamiféle szent szellem kiárasztásról, mert az egy babiloni dogma. Meneküljetek ettől, mert ez a szent háromságból fakad, mivel a nem létező szent háromságnak a harmadik személyéről, valamiféle szent szellemről beszél. Ilyenről pedig nem beszél az egész Biblia, az egész Ószövetség. A zsidók nem vártak valami 3. személyt, hanem Istent tisztelték, Istent akarták tisztelni. Tudták, hogy Isten van, és tudták, hogy az ő követe, a Megváltó el fog jönni. Nem vártak szellemet, sem valamiféle shekinát!

És ugyanúgy van ez az eklészia korszakában, a kegyelem korszakában, aminek az utolsó napjait éljük, a nagy nyomorúság fel fog erősödni, a pusztítás, a III. világháború elkezdődött már a közel keleten ki fog szélesedni, gazdasági összeomlások fognak történni, óriási éhínségek lesznek, és az éhínségekből és a halálozásokból óriási pusztító betegségek fognak kitörni. Ettől akar Isten megmenteni minél több embert, sajnos a legtöbb ember benne marad a kereszténységben, és sajnos a legtöbben benne maradnak a karizmatikus agymosásban is. Azt hiszik, hogy az értéktelen papírpénzek után rohanva valamiféle menedéket tudnak maguknak kreálni, vagy vagyont, vagy valamilyen hálózatot tudnak létre hozni, MLM rendszert, ami piramis rendszer, és azt hiszik, hogy majd sok ember ki fogja szolgálni a piramis csúcsán levő családokat.  Ezt Isten meg fogja alázni, össze fogja dönteni, és el fogja pusztítani. Ne ragaszkodjatok a szellemi Babilon semmilyen teológiájához, semmilyen keresztény hitetéséhez. Meneküljetek belőle, és váljatok egyszerű Istent tisztelő emberekké, akik Isten természetét gyakorolva alárendelik az életüket, a viselkedésüket Isten természetének. Ezen keresztül lehet csak Istennel kapcsolatot ápolni, és kizárólag ezen keresztül lehet üdvösséget, bűnbocsánatot nyerni Istentől. Remélem, hogy nagyon sokan jó belátásra tértek, és hogy sokan ki fogtok józanodni a babiloni szajha keresztényi teológiákból, abból a borból, amivel itat benneteket a sátán a gyülekezetekben.  A szent szellem betöltekezéssel kapcsolatban, a nyelveken szólással kapcsolatban, tized szedéssel kapcsolatban, prosperitással kapcsolatban, és Izrael államának az Istentől való elfogadásával kapcsolatban. Aki ebben benne van, az benne van a szent háromságban. A szent háromság egyenesen Nimród, Szemiramisz és Tammúztól eredő dogma, Isten ellenségei ők, akik az ő hátra hagyott dogmáiknak engedelmeskednek, azok Isten ítélete alatt maradnak. Ne akarjatok ehhez ragaszkodni.

Azt mondja az írás, hogy „mindaz, aki az Úrnak a nevét segítségül hívja, megmenekül, mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Akiket elhív az Úr, azok odamennek.” Tehát, akiket a Bárány hív, és utasít , hogy ezt és azt csinálják, azok követik a Bárányt, ez a szellemi 144000, ez a szellemi Sion hegye, és ez a szellemi Jeruzsálem, aki ebe fog tartozni, az fog megszabadulni, ahogyan az Írás mondja, „és lészen nekik szabadulás Jeruzsálemben”. Tehát itt nem a mai testi Jeruzsálemről van szó, mert az ördögi kreálmány az ördög kezében, azért, hogy az ördög templomát és királyi székét megépítsék, és abba beültessék a világdiktátort. Ne támogassátok ezt a tizedeitekkel és a felajánlásaitokkal! Hanem a cselekedeteitekkel, az Isten természetében véghezvitt cselekedeteitekkel szolgáljatok Istennek, és így részesei lesztek a mennyei Jeruzsálemnek és a mennyei Sionnak, és ezen keresztül a megszabadulásnak is, mert a Sion, az eklészia, a Krisztus teste fog kivétetni innét, Istennek a haragjának a pusztításának a nagy napja előtt. És ebbe akarjatok becsatlakozni, és megmenekülni, és ne részesei legyetek a babiloni kereszténység bűneinek, minden szektájával, válfajával együtt. Mert mindegyikben beszélnek igazságokat is, de mindegyik hordozza az ördög természetét a hamis teológiákon keresztül. És ettől el kell magatokat szakítani, ha kegyelemet akartok élvezni az utolsó napokban.

Köszönöm, hogy meghallgattatok, és reméljük, hogy nagyon sokan fogtok kilépni a babiloni ál-kereszténységből, kereszténységből, és csatlakozni fogtok Isten természetét tanulmányozva és azt gyakorolva az eklésziához, ami sokszor nem feltételez gyülekezetet, nem feltételez helyet, kontinenstől, országtól, falutól, várostól függetlenül is kapcsolatba lehet az internet segítségével lépni egymással, és akkor ezek után kialakult barátságok, testvéri közösségeken keresztül pedig gyakorolni lehet személyesen is az egybegyülekezéseket szervezni, de mindenképpen, az eklészia, a Megváltó, és az Isten szellemiségén belül. Tehát igyekezzetek erre, és Isten utat fog nektek mutatni az üdvösségetek megnyeréséhez. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten legyen veletek, és ti pedig változtassátok a ti utaitokat Isten útjaivá, hogy a szellemi Sionban élhessetek, a szellemi Jeruzsálemben lehessen lakozásotok, és elkerülhessétek mind az antikrisztus vérengzését, amely modern Róma Isten kezében az ő büntetéseként. A nagy nyomorúság, éhínség, a nagy betegségek és a nagy hitetések korszakában, amelyben élünk ma. Hogy ebben túlélők legyetek, és Istent szolgálva másokat tanítsatok az Isten természetében való élésre, és ezek után pedig mikor Isten elküldi az ő angyalait a nagy nyomorúság után, akkor ezt követően, de Isten borzalmas pusztítását megelőzően elragadtatásban lehessen részetek, hogy amíg itt a földön az emberek szenvedik az antikrisztus pusztítását, majd az Isten pusztítását, addig ti meg felhőtlen örömben örvendezhessetek, és mindannyian együtt, az eklészia tagjaiként, a mennyei Jeruzsálem elhívottaiként együtt örvendezhessünk Isten jelenlétében a megváltónknak, és a mi Istenünknek, és azoknak, akik már Isten országában élnek, és várják az eklészia híveinek a mennyországba való bekerülését, hogy találkozhasunk Dáviddal, Mózessel, Illéssel, Elizeussal, Náthánnal, Sámuellel, mindazokkal az emberekkel, Ráhábbal, a sareptai özvegyasszonnyal, mindenki, aki résztvevője volt az Ószövetség történeteinek, és Isten természetében élve, amikor a Megváltónk felvitetett, amikor kivégeztetett a fára függesztve, és kinyíltak a sírok, és kijöttek belőle ezek az ószövetségi Isten szolgái, engedelmes gyermekei, és a Krisztus elragadásakor a felhőben ők is elmentek ővele együtt haza, az Atyához, tehát ők ott várnak bennünket az ószövetségi szentek, hogy találkozhassunk velük, és láthassuk mindazt, amit elmesélnek nekünk. Ez csodálatos dolog lesz mindazok számára, akik kijönnek a babiloni kereszténységből, és a Krisztus testében, a Krisztus követők táborában, az eklésziában, a mennyei Jeruzsélemben,  amelynek az előképe volt a jeruzsélemi gyülekezet, és Ananiás és Szafíra meg akarták ezt rontani, ezért megölte őket Isten ugyanúgy, senki nem fog bemenni a mennyországba keresztényként, szent háromság tannal, szent szellem betöltekezéssel, nyelveken szólás doktrinával, tized fizetés doktrinával, elő-elragadtatás doktrinában hívő emberek közül senki nem fog bemenni Isten országába.  Csak azok, akik ezektől szabadok, és Krisztus tiszta beszédeiben élnek.
A mi Istenünk útjai legyenek a ti útjaitok, hogy megbocsátást és kegyelmet nyerhessetek ama napon. Minden jót kívánunk nektek sok szeretettel.