- Az Ő sebei által gyógyultatok meg...

Az Ő sebei által gyógyultatok meg...

 

1 Péter 2:

 

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és

minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan tejét

kívánjátok, hogy azon növekedjetek az Üdvösségre.

Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr! Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől

ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz, és ti magatok is, mint

élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, Szent papsággá.

Lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

Azért áll ott az írásban, íme kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el Sionban,

és aki hisz abban nem szégyenül meg. Illetve akkor inkább úgy mondom, hogy aki

ENGEDELMESKEDIK neki, nem szégyenül meg! Nektek tehát, akik hisztek,

ENGEDELMESKEDTEK drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő amelyet az építők

elvetettek, szegletkővé lett, és a megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává,

amelybe beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének.

Ők erre is rendeltettek.

Ti pedig választott Nemzettség, Királyi papság, Szent Nemzet Isten tulajdonnépe

vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből, az Ő

csodálatos világosságára hívott el titeket.

Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt

irgalom, most pedig irgalmat nyertetek.

Szeretteim kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket!

Tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak.

Példás életet éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint

gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva Istent Dicsőítsék  a meglátogatás

napján.

Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért, akár Királynak, mint

felsőbbségnek, akár helytartónak, mint akiket Ő küld a gonosztevők büntetésére, a

jót cselekvők dicsérésére.

Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek

tudatlanságát, mint szabadok, és nem úgy mint akiknél a szabadság, gonoszság

palástja, hanem, mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget

szeressétek, Istent féljétek, a Királyt tiszteljétek.

Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek Uraitoknak, nem csak a jóknak és

elnézőknek, hanem a szívteleneknek is.

Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr el valamilyen

sérelmet, igazságtalanul szenvedve. Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért

tűritek el a verést, de ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog

Istennél.

Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva

nektek, hogy az Ő nyomdokait kövessétek.

Aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját, mikor szidták nem

viszonozta a szidalmat,  amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az

igazságosan ítélőre.

Bűneinket maga vitt fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak

éljünk, és az Ő sebei által gyógyultatok meg.

Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek

Pásztorához, és Felvigyázójához.

 

RHR:

Én azt hiszem, hogy az Úristen valamit kilakatolt itt nekem az agyamba, hogy: Még a

régi felfogás szerint, sokszor az volt bennem, az a felfogás, hogy amit tanultam ott

a pünkösdisták, meg a Hit gyülekezetben, hogy az Ő sebeiben gyógyultatok meg!

 

Most ébredtem rá, hogy mit jelent ez az egész!

Ez egy allegorikus kép. És én mindig azt hittem, hogy hát az van, hogy Ő neki

kiszúrták az oldalát, meg hogy agyonverték, meg hogy a húsa kirepedt, meg a

töviskorona, és hogy ez valóságosan valami mágikus erőt közvetítve, hogy ha beteg

voltál,akkor meggyógyultál tőle, hogyha rá gondoltál a Jézus sebére, mint ahogy a

zsidók, akik ránéztek a kígyóra!

De hogy ez nem így van!

Az ugrott be képzeljétek el, hogy miért szenvedett ő sebeket, hiszen Ő nem volt

bűnös, tehát ezért igazából nem lehetett volna szabad őt megverni, hogy sebei

legyenek!

Igaz? Miért lettek neki sebei?

Tehát ez így történhetett csak így spontán, vagy ezt Ő akarta?

 

Kérdező:

Ezt akarta! Nyilván akarta!

 

RHR:

Így van! Tehát ha ezt Ő akarta, ez azt jelenti, ha arra gondolunk amikor Péter

levágta a főpap szolgájának a fülét, és akkor elmondta Péternek ugye hogy hát mit

csinálsz Péter?

Nem érted?  Nem érted, hogy ez a terv?

Ennek kell megvalósulnia, te most az Isten ellen dolgozol!

Ezért mondta neki, azt hogy Távozz tőlem sátán!   Többször is mondta neki, de ezt

nem azért mondta, mert benne volt a sátán és a keresztényekben démonok vannak.

Hanem azért mondta neki, mert a sátán azt jelenti, hogy ellenség.

Tehát ne legyél az Isten ellensége, és levágta ott a fülét, és mondja neki, hogy nem

érted, nem érted, hogy én annyira engedelmes vagyok az Atyának, hogy az

engedelmességem miatt meg tehetném azt, az Atyától rendelve, hogy most csak

füttyentenék egyet és tízezer angyal jönne és lekaszabolnák az egész Izraelt! Nem

érted, hogy megcsinálhatnám?

De én ezt akarom, ezt akarom! Miért akarom?

Mert az Atya előtte mondta el egy órával fönt a felhőből kilépett Illés és Mózes

által, hogy ez fog lenni! És én ezt akarom!

 

Ebből értettem meg most megint, hogy ebben nyilvánult meg az Ő engedelmessége, hogy

így lett tökéletessé, hogy megengedte, hogy őt megöljék, és hogy az Atya majd vissza

adja neki az életet a feltámasztáskor, és ahogyan Ő engedelmes volt, és

engedelmességből származtak az Ő sebei, mind az aki az Ő engedelmessége által él,

annak az életét meggyógyítja az Isten, akár erkölcsileg, akár fizikailag.

Ez is ugyan ilyen dolog, tehát, hogy az Ő sebeiben gyógyultatok, meg, tehát itt sem

érvényes ez az okkultizmus.

Most bevallom őszintén, hogy most esett ez le!

Nem nem arról van szó, hogy itt ilyen mágikus erő van, hogy Jézus vére, meg a sebei

így meggyógyít,  hanem az, hogy úgy érvényes ránk Jézus vére, hogy kifolyt és ez

miatt bűnbocsánatunk van, mert ha mi engedelmesek vagyunk, akkor érvényes ránk az,

hogy mi értünk folyt ki a vér! Érted?  És nem is az, hogy a vér kifolyt, hanem, hogy

bocsánatot nyertünk!

Értitek?

 

És hogy ugyan így, hogy az Ő sebeiben, mert ha Ő nem akarta volna, akkor Ő neki nem

lettek volna sebei, de mivel Ő ezt akarta, és engedelmesen véghez vitte, ezért ezt

jelenti allegorikusan, hogy meggyógyultunk a sebeiben, tehát örök életet nyertünk a

neki való engedelmesség által.

És ebben benne van az, hogy ugye a szövetségkötéskor, akik engedelmesek és leteszik

a  fegyvert Istennel szembe, az engedetlenséget, a lázadást, azoknak az életét Isten

elkezdi meggyógyítani erkölcsileg is, meg fizikailag is, hogy ha betegek vagyunk,

egymásért imádkozunk akkor a köztünk levő Isten az Ő jelenlétével meg tudja azt

gyógyítani, aki betegségben szenved.

Mert ugye nem mágikus erő által gyógyulunk meg, hanem azáltal, hogy az Istennel

olyan szoros kapcsolatba kerülünk az engedelmességünk miatt, az Ő Fiának a

beszédeinek alávetjük magunkat, hogy ezt az Isten azzal díjazza már itt a földi

életünk során is, hogy Ő képes,olyan az akarata, hogy ameddig lehet minél

egészségesebben éljünk, de ez nem jelenti azt, hogy makk egészségesnek kell lenni,

mert csak akkor élhetünk meg az Ő kegyelméből.

Az Ő terve idejéig akár, ha valaki rákos, meg tudja tartani, hogy addig ne halljon

meg a rákba, amíg véghez nem viszi az Istennek a tervét.

És hát nézzétek meg ott is mikor azt mondja Jánosnak, hogy beteg-e valaki köztetek?

Hívjátok magatokhoz a gyülekezetnek a diakónusait és imádkozzanak felette, és az

Isten felsegíti őt!

 

Látod ott sem azt mondja, hogy imádkozzál magadért, hogy gyógyuljál meg, hanem itt

is közösségre utal, hogy legyetek közösségben egymással, hívjátok magatokhoz a

gyülekezetnek, vagy a csoportnak az elöljáróit, gondozóit, felvigyázóit.

Legyetek így és ha így együtt vagytok, betegek vannak köztetek, imádkozzatok értük,

és azt mondja az Isten.

Ez az Ígéret, hogy felsegíti azt az Isten még ha vétkezik is,megbocsáttatik neki,

hogy ha nem halálos bűnt követett el.   Tehát ez is teljesen így egybe passzol az

egész!

Micsoda hatalmas értelme van az Úristennek, azt a!

Ez felfoghatatlan!

Hát nézd meg azt mondja!  Az irgalmas szamaritánus meggyógyította a sebeit az

agyonvert embernek, igaz?

Bort és olajat öntött belé, mondta a szállásadónak, hogy viselj rá gondot, hogy ha

költesz rá, akkor én azt kifizetem.

Ez meg gyógyult a szamaritánus jósága miatt ez az ember, fölépült, meggyógyult az

élete. Ilyen szinten. Ugye ott az a bor és az olaj, ami Krisztusra utal, amiről

tudjuk ugye, hogy az ige olvasása, hallgatása, és annak megcselekvése

engedelmeskedve, és hogy ezzel azt mondja hogy a sebeiben meggyógyultok.

Meggyógyultok az Ő vére által, az Ő vérző sebei által meggyógyultok.

És ugye itt is nem írja azt hogy nem ír vért, hanem az mondja, hogy a sebei.

Hát nyilván való, hogy amikor sebet ejtettek rajta az vérzett nyilván való, tehát

itt is hogy egymásra való utaltság van így allegorikusan hogy kifejti, hogy Ő

engedelmes volt, megengedte, hogy megsértsék az Ő testét, sebeket ejtsenek rajta mi

miattunk, tehát elfogadta a sebeknek a fájdalmát, és így nem csak hogy az áldozata

mint kifolyt vér, hanem még a sebeinek a kifolyt vére is, mint ige olvasás és

engedelmesség.    Ezen keresztül maga mellett tart minket üdvösségben az Atya, tehát

eltartósít bennünket maga mellett, félre rak magának, az engedelmességünk által.

Félre rak a világtól, és így mi magunk is eltisztítjuk a világ bűnét az életünkből.

És e a magatartás miatt, ha olyan történik, akkor meg gyógyít bennünket az Isten,

tehát hogy ha hirtelen gyógyulásra van szükségünk, mert hirtelen valami esett

rajtunk hirtelen betegség, vagy bármi, azt megtudja csinálni és meg is akarja

csinálni, de van olyan gyógyulás is, tehát szellemi gyógyulás, hogy a sérelmeink,

fájdalmaink tehát ebből is meg gyógyít és helyre állítja az életünket, hogy egy

olyan természettel rendelkező emberek legyünk, amikor Isten oda állít valaki elé

bennünket, akkor egy olyan embert látnak benned, hogy a viselkedésed miatt

példamutató leszel, ahogy Péter is mondta, hogy a magaviseletekkel megnyerjétek az

ellenszegülőket, hogy jót cselekedvén, ugye azt mondja jót cselekedvén nyerjétek meg

az embereket Istennek.

 

Kérdező:

Isten Fiának való engedelmességből által gyógyulunk meg a sebeinkből lelkileg és

testileg.

 

RHR:

Hát igen, tehát hogy meggyógyultunk, vagy meg gyógyulunk az ő sebeiből, azt mondja

akinek a sebeiből gyógyultatok meg.

Tehát abból kell kiindulni, hogy Ő neki azért lettek sebei, mert meg engedte, hogy

legyenek!  És mivel lettek sebei, azok a sebek véreztek,. Ugye?

Mivel neki azért lettek a sebei, mert engedelmes volt az Atyának, tehát Mózes és

Illés elmondta neki az Atyától küldve, hogy hát így ér véget az életed.

Meg egyezel ezzel, tehát aláveted ennek az akaratodat, és végre hajtod ezt, vagy nem?

Ez volt a kérdés, és erre Ő igent mondott!

És mikor ez megvalósult, hogy őt megölték, akkor Ő lett tökéletessé az

engedelmességben,.

Tehát nem azért volt tökéletes, mert egészséges volt, és nem volt benne bűn, meg

betegség, hanem azért volt tökéletes, mert az engedelmességben a legmagasabbat

mutatta be, tehát hogy az életét letette! Hagyta, hogy az emberek megöljék, tehát ez

volt az Atya akarata!

 

Kérdező:

Hát meg abból is látszik ez, hogy háromszor is kijelentette, hogy milyen halállal

kell neki meghalnia, hogyan kell a papoktól elfogatnia, megverettetnie.

Tehát ebből is kiderül. És ez a három érdekes, hogy háromszor.

Háromszor imádkozott a Gecsemániban efelől.

 

RHR:

Tényleg!

Pál is azt mondta, hogy háromszor is kértem az Urat, hogy távozzon el tőlem ez a

tövis. Le tudod te így élni az életedet, és véghez tudod így is vinni, amit én rád

bízok. Tehát most értettem meg, hogy ahogyan ő engedelmes volt az Atyának és hagyta,

hogy sebet ejtsenek rajta, és hogy meg is megöljék, tehát, hogy az Ő engedelmessége

miatt történt!

 

Kérdező:

Meg hát a próféciának is be kellet, az Ézsaiás 53-k teljesedni, ugyan úgy, ahogy

mondja, így kell nekünk minden igazságot beteljesíteni!

 

RHR:

Igen! Ez is benne volt igen!Tehát hogy ő megértette, hogy ez van felőle prófétálva!

Ebben kell neki járnia!

 

Kérdező:

Meg én szerintem lehet, hogy még előrébb is gondolkodhatunk, mikor tudod, hogy az

Ábrahámmal kötött szövetséget Isten, és akkor ott is ketté lettek vágatva az

állatok, tehát az is seb ejtés, mindenképpen a vér kifolyt a sebekből. Jézus

sebeiből is kifolyt a vér, és a vér szerez bűnbocsánatot, és attól van a gyógyulás

is nyilván, hogyha bűnbánatunk van!

Tehát a teljes helyreállás, meg gyógyul az egész életünk, nem csak a betegségünk!

 

RHR:

Igen ezt mondom én is, hogy nem maga a vér, mint fizikai szubsztancia közvetít,

mivel hogy a vér hordozza az életető oxigént, anyagot, tehát ez élteti a testet, a

test pedig cselekszik, és attól függően, hogy valaki igazságnak cselekedeteiben hal

meg, vagy gonoszságnak cselekedeteiben, úgy van Isten ítélete vagy kegyelme van

rajta, és jónak látta, hogy az Ő Fiát elküldte emberi test formájában.

A Fia teljes félretettségében élte, az Isten munkájára félretettségben élte az

életét, nem cselekedve rosszat, tehát így ez miatt teljesen tiszta volt az élete.

A legfikarcnyibb rosszat sem cselekedte másokkal szemben!

Tehát így Szent életű, tiszta volt és ez a Szent életű, ártatlan élet volt az, ami

Istennek kellett ahhoz, hogy megváltsa az emberiség egy részét, akik hallgatni

fognak  a Fiának a szavára, és ő rájuk kiterjeszti a kegyelmet!  Itt tulajdonképpen

a vér az csak egy szimbóluma volt már annak, hogy az Isten Fia tiszta életet élt, és

ezért volt elfogadható az Ő áldozata.

És ezért volt tökéletes, mert immár nem állat testben bemutatott áldozatról van szó,

hanem fizikai, emberi testbe.

Tehát az emberek láthatták az Ő vonaglását, és akik látták és ismerték az Ő életét,

tudták hogy az az ember semmit sem csinált, mint ahogy a százados is azt mondta "

Bizony ez Isten Fia volt ".

És hogy az egyik gonosztevő mondta neki, miért bántod, hiszen mi méltóképpen

szenvedjük a büntetést a bűneinkért, de ez viszont soha senkinek nem ártott, hanem

azért élte le az egész életét, hogy az embereket az Istenhez vezesse! Értitek?

És ez miatt az élet minőség miatt mondja allegorikusan azt, hogy az Ő vérében van a

bűnöknek a bocsánata.

Nyilván valóan nem a fizikai vérre, hanem abban az élet stílusban amit Ő élt. Ha ezt

valaki utánozza, például Ő engedelmes volt az Atyának és ez ezért történt.

Ugyan úgy mi, ha mi engedelmeskedünk Ő neki, akkor így allegorikusan érvényes az

ránk,hogy az Ő Szent, tiszta életét föláldozta mi értünk, hogy az Atya ezt

kiterjeszthesse ránk!  Hogy ha mi engedelmeskedünk az Ő Fiának, akkor félre teszi

rólunk az ítéletet, és az Ő Fiára nézve, az Ő áldozatára nézve, tehát a Szent

életének a kimúlására nézve bocsát meg nekünk és függeszti fel az ítéletet az

életünk felett.

És ugyan így ez a sebeiben meggyógyulni csak pont emiatt.... azt a most esett le!

Látjátok!

Lassan el telt 7-8 év, hogy úgy döntöttem, hogy kilépek ebből az okkultista

gyülekezet rendszerből, és még a mai napig itt élt a fejemben, hogy a Jézus vérében

gyógyultatok meg, és teljesen ugyan az a felfogás volt, és most esett le!

 

Kérdező:

Azt mondja, hogy

2Móz 15:26  Azt mondta az ÚR: Ha hűségesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára,

és azt cselekszed, ami kedves az ő szemében, és figyelsz parancsolataira, és

megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád azon betegségek közül, amelyeket

Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az ÚR, a te gyógyítód.

 

RHR:

És itt összekapcsolódik az Ószövetség és az Újszövetség egyszerre! Igen! Az isten

Fiának a sebeiben meg gyógyulhatunk, hogy ha hallgatándunk a mi Atyánknak és

Istenünknek az utasítására, és egyet sem bocsát ránk, az Úr, a mi Istenünk azokból,

amivel megverte Egyiptomot.

A mai kegyelmi korszakban élünk a szellemi Egyiptomban, tehát ez az élet amibe élünk

ez a szellemi Egyiptom, és az a munka amibe benne vagyunk ez a szellemi Jeruzsálem,

az igazi zsidóság, és amivel a világot veri az Isten, mindaddig amíg hallgatándunk

rá, hogy ő maga nem ver meg vele bennünket, de hogy ha meg is betegszünk ilyenektől,

akkor Ő a mi gyógyítónk!

 

Kérdező:

Most azon gondolkodok, hogy ha végig gondoljuk az Evangéliumot, ahol ugye Jézus

gyógyított, és ott is igaz ez, mert először ugye nem gyógyítással kezdte az Úr,

hanem ugye volt a Hegyi beszéd tehát, hogy elkezdte mondani az Örömhírt, az

Evangéliumot az embereknek és akkor azok kitódultak mindenhonnan, ugye azt mondja az

ige. Sidón vidékéről, városokból, mindenhonnét kimentek ugye pusztahelyekre is

mindenhova követték és hallgatták.

És mondta hogy szánakozom a ezen a tömegen, már három napja itt van velem stb. tehát

ez azért egy odaszánás volt a részükről, és akarták, éhezték, szomjazták ugye a szót

a Rabbi szájából, ki hogy tekintett, de mégis csak ugye az igét hallották Isten

szavát Jézuson keresztül.

És ez is egyfajta engedelmesség volt, és akkor utána ugye bizony könnyen

meggyógyultak az emberek, még a leprából is, ami pedig hát ugye, az addig

lehetetlennek tűnt.

Azt tudták, hogy az MESSIÁSI csoda úgy mond.

Na és akkor ott van a Názáretiek esete, ahol mondja ugye, hogy ott nem is tett sok

csodát az Úr, nem gyógyított, nem is nagyon beszélt nekik, mert ők viszont nem

hallgatták, mert azt mondták: Ó hát ez az ács fia, József fia, Mária fia, testvérei

itt vannak,.

Kicsoda ez, hogy itt beszél nekünk? Ők nem szánták oda magukat a hallgatásra se, és

így nem történt velük olyan dolog, mint azokkal, akik viszont mentek és hallgatták,

és követték az Urat és ott voltak vele napokig. Hogy helyre tudta állítani az egész,

tehát nem csak hogy meg gyógyultak testileg, de szellemben is helyre álltak, meg

bűnbocsánatot kaptak, tehát úgy mond új életet kezdhettek.

A vak látott, akkor ugye megtudott nősülni, családot eltartani.

Meg gyógyult az egész élete! Pont azért mert odaszánta magát, hallgatta hitt és na

jó hát engedelmeskedtek. Érted?

És ebből is látszik, hogy ha szorgalmatosan hallgatsz és megcselekszed, akkor mi

történik veled.

És komoly ízelítőt kaptak ebből az emberek ott!

 

RHR:

Most erről mi jut eszembe, ahogyan mondtad, hogy ott járt köztük.

A múltkor egyszer az jutott eszembe, hogy kijöttek Egyiptomból, azt mondja rájuk az

írás, hogy nem voltak betegesek, aztán mikor beértek az Ígéret földjére, akkor már

az Isten Fia úgy jött be közéjük, hogy mindegyik beteg volt, megszállott volt,

ördögök kínozták őket, leprás volt, ilyen volt olyan volt.

És ott volt köztük, tanította őket, és tényleg ez a lényeg, hogy tanította őket

először, ismeretet adott nekik, és akik el kezdték gyakorolni ezeket az ismereteket,

azok meg gyógyultak, helyre állt az életük.

És nézzétek meg, hogy mikor Ő elment, az Atya vissza vitte őt az Ő országába, és

küldötté avatta, felvigyázóvá avatta a tanítványokat, és onnantól kezdve, hogy

elkezdett működni a szellemi test, egyetlen egy dolgot nem olvasni, hogy azokban a

közösségekben hogy betegek volt, démonokat kellett űzni belőlük,meg betegek voltak

meg ilyenek voltak! Igaz?

 Az egész Apostolok cselekedetében nincsen ilyen!

 

Kérdező:

Hát igen, mert mit mondott nekik Jézus, hogy az egész beszédeim által meg vagytok

tisztulva, meg vagytok mosva, és aki megfürdött, annak már csak lábat kell mosni

időnként.

 

RHR:

De nem is csak, hanem hogy milyenek voltak azok az első gyülekezetek? Szerették

egymást, és igazságban jártak.

És emlékeztek az Apostolok elmondott szavaira, amit az Isten Fiától tanultak és ezt

adták tovább, és ezt megtartották, és ezért nincsen benne az, hogy az Apostolok

cselekedetében, és ezért nem igaz az, hogy a gyülekezetekbe démonok vannak, meg

betegek, meg ilyenek, olyanok!

Akkor ott valami óriási baj van az engedelmességben! Érted?

Főleg a démonizáltság terén mondom ezt, a megszállottság terén.

Nincsen az apostolok cselekedetében, hogy szüntelenül a megszállottakért kellett

imádkozni, hogy kiűzzék az ördögöt!

Egyetlen egy eset sincsen benne! Viszont!

 

Kérdező:

Meg hát ők nem talpaltak a megtérők!

Azt írja, hogy minden nap foglalatosak voltak a kenyér megtörésébe, az Apostolok

tudományában.

Együtt voltak és félte őket a nép, meg tisztelte és szerette őket, és az Úr

mindennap szaporította őket az üdvözülőkkel.

Tehát Isten vitte oda azokat, akik átadták az életüket, és a megtérőket úgy mond

Isten vitte hozzájuk.

Azt írja az ige, hogy a Szentség vonzotta az embereket.

 

RHR:

Igen!

A tisztaság és a Szent életűség, de hogy ebből mi következik.

Így lehet megérteni, hogy allegorikusan így ad az Isten beszéde örök életet, és

gyógyulást.

Ugyanis, mivel az Isten beszéde igazság, tehát Isten maga az igazság, és minden

Istentől származó információ igazság, ezért aki általa gyakoroltatik, az igazságot

gyakorol.  Isten az igazság, mert igazságos Isten, de Ő maga az igazság és a teljes

igazság Ő maga, és minden Ő tőle származó információ igazság. Most hogy ha az ő

utasításai, parancsolatai igazság, valaki azt gyakorolja, akkor igazságot gyakorol,

tehát igazságban van az élete, az igazságnak való engedelmesség miatt az Isten az ő

beszédén keresztül helyre tudja állítani,meg tudja gyógyítani az embernek az életét!

És nem csak, hogy az embernek az életét, hanem ezt nézzétek!

Amikor elkezdődik az ezer éves Királyság, abban az ezer éves Királyságban mindenki

igazságot fog gyakorolni, és mi lesz ennek az eredménye a földre vonatkozóan?

Azt írja az írás, hogy meg gyógyulnak a vizek, az óceánok, a folyók, és meg gyógyul

az élővilág.

Az Isten igazságának a gyakorlása, hogy ha az ember gyakorolja akkor meg gyógyul

tőle az élete, helyre áll. Isten szerint helyre áll az ember élete!

Fantasztikus! Mi?

 

Kérdező:

Ezért várja a teremtett világ is sóvárogva az Isten Fiainak a megjelenését!

Pontosan, mert hogy akkor tudja, hogy akkor ő is helyre áll, meg gyógyul!

 

RHR:

Pontosan!

Tényleg meg lehet látni ezt a folyamatot, hogy mikor bejött közéjük az Istennek a

Fia betegek voltak, mikor elment, azok akik kijöttek közülük azzal, hogy elkezdték

gyakorolni az Ő hátra hagyott beszédeit, azok meg gyógyultak.

És ezekből lett az engedelmes, ezek úgy válaszoltak ezekre a meg gyógyult életekre,

hogy engedelmesek maradtak az Isten beszédéhez.

És ezen keresztül tudta létre hozni Isten a gyülekezeteit.

És ezen keresztül, az Ő engedelmességén keresztül, az Isten ki tudta terjeszteni

másokra is  az igazságnak a gyakorlását, hogy akik rajtuk keresztül, tehát ők jókat

cselekedtek, ugye azt mondja Péter, hogy jókat cselekedvén az Isten meg tudja

rajtatok keresztül nyerni a körülöttetek élő embereket!

 

É nézzétek meg, hogy ez hol teljesedett be?

 

A jeruzsálemi gyülekezetbe, amikor eladták mindenüket, és összegyűltek, és szerették

egymást.

Nemcsak hogy meg gyógyult az életük, hanem olyan védelem volt az életükön: Nézzétek

meg Ananiás és Safira be akart közéjük lopakodni, hát ők mint betegek, mint

betegségnek a sejtjei be akartak menni a tiszta sejtbe, a meg gyógyult testbe, és

Isten megölte őket.

Nem engedte be őket közéjük, hogy az igazságban élőket meg fertőzzék.

Szóval még egyszer olvasd fel azt az igét, hogy az ő sebeiben gyógyultatok meg.

 

Kérdező:

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva, az igazságnak

éljünk, és az Ő sebei által gyógyultatok meg. És ehhez jön az Ezsiás, az is nagyon

jó.

Ézs 53: 3  Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség

ismerője! Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá;

Ézs 53:4  pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi

azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza,

Ézs 53:5  jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt

érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg.

 

RHR:

Hm. Hát még nem is csak az, hogy az Ő sebeibe gyógyulunk meg, ha igazságban élünk és

engedelmességben az Ő elmondott beszédeinek, mert ugye ahogy ő az Atyának az

elmondott beszédeinek engedelmeskedve élt, meghalt, föl adta az életét, hagyta, hogy

az emberek megöljék, és az Atya föltámasztotta. Tehát az igazságnak a cselekvése

miatt az Atya föltámasztotta őt és egészségessé tette a testét, mert nem volt rajta

hatalma a sebekből fakadó halálnak.

És hogy fölvitte a mindenünket a fára magával, tehát ez azt jelenti, hogy " nem azt

jelenti mint amit a mágikus teológiákban tanítanak, hogy mindegyikünkből ki jött a

betegség és akkor rá ment a testére és akkor ő fölment oda a fára és ott meghalt a

betegségünk" Hanem tulajdonképpen, mert hogy ha az igazságnak a következménye, az

igazság cselekvésének, engedelmességben való cselekvésnek a következménye gyógyulás

és élet, és örök élet, ezt adja Isten mindazoknak akik igazságot gyakorolnak, ehhez

kell engedelmesség, engedelmesség nélkül nem tud senki igazságot cselekedni és

gyakorolni, és ezt Isten azzal jutalmazza, hogy örök életet ad.

Meg bocsát az embernek, a földi életében is már meg gyógyítja az életét, fizikailag

is és mentálisan is és plusz erre még az jön rá, hogy a Mennyországban még örök

életet ad az embernek.

Tehát, mivel hogy Ő elszenvedte a büntetést, tehát hogy Ő meg engedte az embereknek,

hogy az Ő testét meg gyalázzák, meg kínozzák és sebeket ejtsenek rajta, amiből vér

fojt.

Tehát ez miatt, az Ő engedelmessége, mert ez is az igazsághoz tartozott, mert Isten

elmondta, hogy az Ő Fia meg fog halni mindenkiért amit most felolvastál. Tehát ez is

az igazság.

Az igazság egyik legnagyobb része, hogy Ő mivel, hogy mi bűnt cselekedtünk, a bűnnek

a következménye mindig betegség, halál és kárhoztatás, ítélet, halálos ítélet. Ugye?

Most mivel Ő igazságot cselekedett, ezért igazságban élve Ő magára vette a mi

büntetésünket.

Tehát amit nekünk bűnösökként el kellett volna szenvedni büntetést, azt Ő magára

vette, meg engedte, hogy őt megverjék ezért, és megkínozzák, és megöljék, és ez

miatt az engedelmes cselekedetéért az Atya őt feltámasztotta.

Ezzel példát mutatott arra, hogy ahogyan Ő engedelmeskedett az Atyának, és értünk

élt, mi is, hogy ha az Atyának a beszédeiért élünk, akkor az Atya a földi életünk

során is meggyógyít bennünket a betegségektől, helyre állítja a beteg életünket, és

ez mellett örök életet ad megbocsájtással.

És így valósul meg, így allegorikusan.

Ez egy allegorikus kép, hogy az Ő sebeiben gyógyultunk meg, ugyanis az Ő sebeiből

vért folyt, és ez a vér ahogy kifolyt a sebeiből Ő meghalt.

Tehát az Ő Szent élete kimúlt. Amivel értünk, mindenkiért élt.

Tehát Ő teljes önzetlenségben élt, az Atyának való engedelmességben.

És mivel hogy igazságban élt, engedelmességben élt, ezért az Atya feltámasztotta, és

ezzel utat mutatott nekünk is, hogy ha az Ő nyomdokaiba lépünk, és az Isten

beszédeit amelyet Ő mondott az Isten Fiának a beszédeit megcselekesszük, és neki

engedelmeskedünk, akkor így allegorikusan érvényes ránk az, hogy az Ő sebeiben meg

gyógyultunk.

Ugyanis ha engedelmeskedünk neki mivel, hogy Ő az igazságot cselekedte, az Isten

igazságait, és az Isten beszédét mondta ki a szájával, amit Ő neki mondott az Atya

üzenetet azt mondta ki Ő.

 

Tehát nyilvánvaló ha az Atya az igazság, az Ő beszéde az igazság, a Fia az Ő

igazságát cselekedte, és az igazságot mondta, ebből fakadóan mindazok akik az Ő Fiát

követik, az igazságnak a cselekvésében és az igazságnak a hirdetésében, azok mind

igazságot cselekszenek, engedelmeskednek az Isten Fiának, és ezért az Atya

megbocsájtja nekik a bűneiket itt a földön, és meg gyógyítja az életüket, és ehhez

nem tartozik az hozzá, hogy a prosperiti elmélet miatt mindenki töménytelenül gazdag

lesz.

Tehát az a szegény Lázár sem volt gazdag, de mégis üdvösségre jutott, mert

igazságban élt a gazdaggal szemben, aki viszont hamisságban élt.

Tehát ezért a gazdagság nem jele az igazságban való élésnek.

És mindazok,akik igazságban élnek és igazságot cselekszenek az Atyának való

engedelmesség által úgy hogy a Fiúnak engednek, ezért az Atya itt meg gyógyítja az

életüket, és megkapják az ellátáshoz szükséges dolgokat a földi élet során. Mikor

ennek pedig vége, akkor pedig abban lesz tökéletessé az Ő sebeiben való

gyógyulásunk, hogy az Isten országába beérkezésünkkor örök életet fogunk kapni.

Tehát így lesz tökéletesen meg gyógyítva az élet, hogy azt az örök életet, amit Ádám

és Éva elveszített az engedetlenség miatt.

Egy abba hagyták az igazság cselekvését. Az Istennek az utasítása igazság volt,

tehát abba hagyták az igazság cselekvését, azonnal beteggé váltak és meghaltak,

szellemileg is és fizikailag is.

És a betegség az pedig a bűn!

Tehát az engedetlenségnek az akarása, tehát ez a bűn, és az engedetlenség az

igazságnak az ellentéte. Tehát azt mondja az írás, hogy minden igazságtalanság bűn.

Pontosan ezért, mert ha az ember igazságot cselekszik, akkor az Istentől bocsánatot

kaphat, meg gyógyítja az életét és örök életet nyerhet, viszont hogy ha

igazságtalanságot cselekszel, akkor engedetlenséget cselekszel, és az engedetlenség

miatt önmagadat kárhoztatod, tehát önmagadat küldöd kárhozatra és az egész életed

során beteg leszel.

Szellemileg is, tehát pszichikailag is beteg leszel, meg fizikailag is beteg leszel.

És így erre adott példát, hogy az emberi élet meg tud gyógyulni az Isten Fiának a

sebeiben allegorikusan, hogy ahogyan Ő igazságot cselekedett és engedelmességben azt

végre hajtotta az Atyának, ez miatt amikor Ő meghalt, utána az Atya ezért tehát a

tökéletes engedelmességéért, az igazságnak a tökéletes cselekvéséért támasztotta Ő

fel.

Ezért mondta a prófécia róla, hogy nem maradhatott az Ő teste a sírban, és az Ő

lelke nem láthatott halált.

Mivel ha egy ember képes lenne közülünk teljes igazságban élni, akkor az nem tudna

meghalni.

De mivel hogy fizikailag halottak vagyunk, tehát még a testünk megváltása az nem

történt meg, a testünk

megváltása az elragadtatáskor történik meg, ezért lesz az, hogy mindannyian kik

megmaradunk az igazság cselekvésében, levetkőzzük ezt az emberi, romlott, földi

testet, és mennyei testet fogunk kapni az Istentől.

Tehát ott az elragadtatáskor fog megtörténni a léleknek és a testnek az  emberi

teljes lénynek a megváltatása, mert ott öltözik az ember halhatatlan dicsőséget, az

igazság cselekvése és az Istennek való és az Ő Fiának való engedelmesség miatt.

Tehát ezt nevezi így az írás allegorikusan annak, hogy a sebei miatt meg gyógyultunk.

Vagy azt mondja az írás, hogy az Ő sebeiben gyógyultatok meg.

És ez a babiloni gyülekezetekben, ezekben az okkult szektákban, az a divat

legalábbis a pünkösdistáknál, meg a Hit gyülekezetbe azt tanították nekünk, " Hogy

jaj Jézus vére moss meg engem.

Magamra veszem a Jézus sebeit és ezért meg gyógyultam "

Tehát meg vallatták így az emberrel!

És ez még a gondolataimban a mai napig így bennem élt, hogy így a megvallások miatt,

hogy Ő meghalt a kereszten, így az Ő sebei ilyen csoda gyógyító sebek voltak.

Hogyha ezt magadra vallod, akkor meg gyógyultál a sebeiben.

Tehát nekem ezért volt nehéz.

 

Kérdező: Tehát azért csak azáltal, hogy kimondod?

 

RHR:

Igen, igen!

Meg ha ezt rád olvassák, vagy rád imádkozzák, hogy most meg gyógyultál a Jézus

nevében! És ezt valljad meg a Jézus nevében!

És most értettem, meg hogy milyen okkult mágikus erőnek a sebből való áradása, hanem

mivel hogy ebből a sebből vér folyt, tehát itt jön be megint a vér jelképe, mint az

igazságnak az információja, tehát hogy a vér az az igének az igazságnak való

cselekvése, és annak engedelmessége.

És aki ez által él, így gyógyultunk meg, így átvitt értelemben az Ő sebeiben.

Ahogy bűnbocsánatot nyerünk az Ő halála által allegorikusan, tehát nem automatikusan

nyerünk bocsánatot, mint ahogy tanítják azt a babiloni okkultista gyülekezetekben,

hogy hát ha Jézus meghalt és ha te ezt megvallod, akkor neked örök életed van, hanem

ha ugyan úgy élsz, mint az Isten Fia élt, igazságot cselekedvén, engedelmeskedve az

Atyának és a Fiúnak, akkor az Atya megbocsájtja a bűneidet, és úgy néz rád ez miatt,

hogy az Ő Fia halála te rád is érvényes volt.

És ez miatt a Szent élet kimúlás miatt, Ő meg bocsát neked, tökéletes áldozat volt

az Isten szemében az Ő Szent életűsége miatt.

Tehát nem a vér miatt részesedünk bűnbocsánatban és örök életben, hanem az Ő Fiának

a Szent, tiszta életének a feláldozása.

Ezt jelenti, hogy az Ő sebeiben gyógyultunk meg.

Azzal tisztában voltam, hogy az Ő Szent életének a föláldozása miatt megbocsát Isten

mindenkinek aki az Ő Fiának az elmondott beszédeit gyakorolja és engedelmességet

tanúsít ez által, de nem csak hogy örök életet kap akire érvényes lesz az Ő Fiának a

halála, és az ezért való bocsánat, hanem az Ő sebei, tehát a halála előtt szerzett

sebek, a kínzásnak a sebei allegorikusan így gyógyulást hoznak az ember életére.

Míg az Ő halála örök életet szerez, addig az Ő sebei pedig gyógyulást.

Ez az allegorikus kép, hogy az Ő kifolyt vére bűnbocsánatot hoz, tehát hogy

megértettük azt, megértettem azt most korábban már, hogy nem a vér ad bocsánatot,

hanem az az élet stílus ami az Ő Fiának az életstílusát jellemezte.

Tehát az igazságban valló élés, és így ez a kifolyt vér jelenti a tökéletes halált,

a tökéletes megáldozást.

Ebből fakadóan pedig mindenki aki ugyan így él, vagy legalábbis gyakorolja, arra

érvényes lesz az Isten Fiának az áldozatának az elfogadása, és ebből való

bűnbocsánat nyerés.

És ez nem volt tiszta nekem most, hogy az Ő sebeiben gyógyultatok meg.

Tehát még ez a mágikus gondolkodás még mindig ott volt amit a babiloni okkultista

gyülekezetekben gyakorolnak megvallásként, meg ráolvasásként, meg igézésként, meg

ezért való imádkozásként, hogy Jézus vére moss meg engem, és megvallom azt most,

magamhoz veszem a gyógyulásomat, megvallom hogy Jézus sebeiben meg gyógyultam! Ez

még mindig bent motoszkált a gondolataimban! És nem!

Most értettem meg, hogy nem, ez okkultizmus!

Hanem arról van szó, hogy ahogyan Ő cselekedte az Atya igazságait, ha én cselekszem

az Ő igazságait és az Ő szavait, akkor az Ő szenvedéséből, az Ő sebeiből

allegorikusan érvényes rám, az hogy az életemet meg gyógyítja az Isten.

Tehát kapni fogok ennivalót, ami mindennap elegendő a mindennapi ellátásra, hogy

kapni fogok lakás lehetőséget, hogy ha beteg vagyok akkor meg gyógyít az Isten,

hogyha veszedelembe vagyok akkor megsegít az Isten, és hogy abból a nyomorúságból

fel emel egy olyan szintre, ami egy ilyen minimális életben tartó szint, tehát hogy

ezt meg kapom, nem kell koldusként és kukából guberálva élnem az életemet. Nem

muszáj!

Hogy így értettem ezt most meg, hogy nem a mágikus sebből való meg gyógyulásról

beszél, hanem az engedelmességnek a cselekvés, mert hogy Ő megengedte, hogy őt

megsebezzék, és ebből a sebzettségből, hogy meghaljon, és ebből őt az Atya

föltámasztotta.

Ugyan úgy, ha mi az Ő igazságait cselekesszük, akkor ha betegek vagyunk az Atya meg

gyógyít minket, ha szerencsétlenek vagyunk, akkor az Atya az igazság cselekvés miatt

szerencséssé tesz minket, tehát korábban az engedetlenség miatt, és az

igazságtalanság miatt szerencsétlenek voltunk, így  az igazság cselekvése miatt,

engedelmességben pedig az Atya szerencséssé tud tenni bennünket az Ő útjaiban.

Tehát nem csak anyagi szinten, hanem az Ő munkájának a végzésében, amiben korábban

sikertelen voltál, mert engedetlenségben voltál és nem az igazságot követted, abban

ezek után viszont az Isten tud használni és szerencséssé tesz.

El tudod végezni azt a munkát amire Ő elhívott.

 

Kérdező:

Meg az is érdekes, tudod, hogy mielőtt te elkezdted az összefoglalót, akkor arra

jutottunk, hogy a teremtett világ is sóvárogva várja az Isten Fiait, hogy

megjelenjenek, mert hogy akkor meg gyógyulnak a vizek és minden, tehát az egész.

Regeneráció, helyreállás következik be a természetben is, és akkor eszembe jutott

ez, hogy megnézem hogy mit is ír az ige és azt mondja, hogy:  " Boldogok a

békességre igyekezők, mert ők az Isten Fiai.

És a békességről pedig azt írja a:

 

2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme,

újjálett minden.

2Kor 5:18  Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus

Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

2Kor 5:19  Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem

tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.

2Kor 5:20  Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk:

Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel.

2Kor 5:21  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága

legyünk őbenne.

 

Úgy hogy ebben az igében is ahogy közbe beszéltél, ebbe benne van az Isten igazsága,

tehát az igaz, meg az igazságos cselekedetek stb.

Tehát hogy az Isten Fiai azok, akik békességre igyekeznek, de így hogy Isten és

ember között alakul ki ez a békesség és tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy csak

így lehetséges a gyógyulásunk is Krisztus sebeiben, tehát az Ő áldozata,

engedelmessége által, mert ugye hogy ha nem vagyunk békességbe Istennel, ami azt

jelenti, hogy az Ő Uralma alatt élünk, neki engedelmeskedünk, vele járunk stb. akkor

nem tudja ezeket az áldásokat úgy mondd ide adni Isten, vagy mi nem tudjuk úgy mondd

át venni, mert nem vagyunk úgy mondd vele.

Mert hogy ha háborúságba vagyunk, mert bűnöket követünk el, akkor ez nem él ránk

ennek ez az áldozat, és eredményei!

 

RHR:

Pontosan!

Hát már ez is fantasztikus, hogy tényleg a bűn és igazságtalanság cselekedete miatt

az ember ítélet alatt van, tehát Isten mint magasabb hatalom, mint Királyságnak a

hatalmának az ítélete alatt van az ember és hogy az Isten Fia bejött közénk,

igazságot cselekedett, tökéletes volt az igazság cselekvésében az által, hogy

meghalt értünk, tehát így tökéletes volt az engedelmessége, és ezzel lerontotta az

Isten és az ember között lévő választó falat, ami az embernek az ellenségeskedése

Istennel szembe és lázadása.

És így aki követi az Isten Fiának az igazságait engedelmességben és igazságban,

azokat úgy mondd megbékéltette az Isten Fia, az Atyával.

És így az Atya nem ítélettel van és háborúsággal az emberek iránt, hanem kegyelemmel.

És így ránk bízta, mert először rá bízta az Ő Fiára a megbékéltetés szolgálatát,

tehát az igazság hirdetését  és engedelmességre való buzdítást és így mindazok, akik

engedelmességet gyakorolnak, azok baráti viszonyba kerültek az Istennel

ellenségeskedés helyett.

És így az embernek az életére rá tud jönni az Istennek az áldása akár fizikai, akár

szellemi.

Tehát az Újszövetségben elsősorban szellemi áldásokról beszélünk, mint az Isten

természetének az elsajátítása, meg az Isten igéjének az ismerése, meg a

kijelentések, és csak ezek után másodsorban csak az anyagi áldás.

Tehát olyan szinten, hogy Isten el fog tartani, nem leszel milliárdos ez nincs

megígérve, az Ószövetségnek volt ez a jellegzetessége, hogy az Istentől való

áldottságnak a vagyon volt a szimbóluma, de ezt félre is értelmezték, és ezért

tönkre ment az egész, mert nézd meg mi lett belőlük.

A világ urai lettek, Istentelenné váltak, és leigázták a világot.

És ezt Isten nem akarja másodszor megkockáztatni, főleg nem az Újszövetségben.

Ezért mondja Pál, hogy " Legyetek gazdagok jót cselekvésben, és ne sóvárogjatok a

pénz után, és vagyon után ".

Sokszor mondja, azt, hogy " A gazdagoknak pedig mondd meg akik a vagyonban bíznak,

hogy ne bízzanak a vagyonban, amely ideig-óráig van, hanem legyenek gazdagok a jónak

a cselekvésében, az igazság cselekvésében.

És itt jön be tényleg az ahogy te mondta, hogy miután Isten Fia elment az

Apostolokra bízta a megbékéltetés szolgálatát, és miután az Apostolok befejezték a

szolgálatot, kihaltak utána pedig miránk, következő tanítványokra, akiket később

aztán küldötté avat, ugyan úgy az Atya minket mint ahogy a tanítványokat, és így

ránk van bízva most a megbékéltetés szolgálata, meg mindazokra akik ilyen csoportba

verődve kijöttek Babilonból és tanítják az embereket, hogy hogyan

engedelmeskedhetnek az Atyának, hogy ez miatt az Atya megbocsáthasson nekik, hogy ez

miatt megszűnjön az embereken az ítélet, és így az engedetlenségből fakadó

ellenségeskedés, aminek a következménye kárhozat lesz, megszűnjön!

Ez is tényleg fantasztikus! Jó hogy ezt észre vetted!

Látjátok hogy ha az ember használja az eszét, ki lehet bontani emberi ésszel ezt az

egész témát.

Meg lehet emberi ésszel ismerni az Istennek a térképét, az emberiség megmentésének a

térképét.

 

Kérdező:

Meg ez olyan, mint egy gyöngysor, olyan, hogy egyik gyöngyöt fűzöd a másikhoz, fűzöd

és következik belőle és akkor kialakul belőle egy gyönyörű nyaklánc. Szóval érted,

mert ugyan odakapcsolódik, és minden az Atyához fut vissza.

És minden így összekapcsolódik, az Atya tettei, az igék, és olyan gyönyörűséges ez

így , és tényleg ige magyarázza az igét, és ez a legfantasztikusabb, És így tud

összefűződni. Mondom nekem egy ilyen gyöngy, igazgyöngy nyaklánc képe jelent meg,

hogy így fűződik. És akkor az Úr mindig ad hozzá még egy gyöngyszemet, még egyet, és

ez olyan gyönyörűséges.

 

RHR:

Mit mondott az Isten Fia?

Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Miért? Mert mi az iga?

Az igazságnak való engedelmesség. Kívülről úgy tűnik, hogy ez egy nehéz rabiga, de

valójában az igazságnak a gyümölcsével fizet mindazoknak, akik általa

gyakoroltatnak.

És ezért könnyű. És azt mondja, az én igám könnyű és gyönyörűséges.

Ugyanis tényleg aki ezt látja az igéből, az gyönyörködik az Isten beszédében, hogy

azt a milyen felfoghatatlan intelligencia szülte ezt az Istennek a beszédét, hogy

aki mélységére ás, és megismeri az Istent, felfedi előtte, le lebbenti a fátylat az

Ő beszédéről, és meglátod, hogy több ezer ige hogyan kapcsolódik egymásba, és mennyi

mindenre tanít.

Ebből lehet ezt látni és megérteni.

Ezt emberi intelligencia nem tudta volna ezt, soha, ha tízmilliárd évig is bajlódna

az emberiség a földön, ezt egyetlen egy pap, meg prédikátor, meg tudós, meg biblia

iskola nem bírta volna így kitalálni. Soha!

És hogy tényleg, ebből viszont nézve, hogy ha megértjük azt hogy mindaddig amíg az

Isten gyönyörűséges beszédének engedelmeskedünk, hogy ez nem egy könnyű feladat, de

mégis gyönyörűséges, azért mert amikor ez befejeződik, akkor megláthatod azt a

gyönyörűséget, amivel az Atya meg fog ajándékozni, az életünk végén az Ő országában.

Ez tényleg gyönyörűséges!

Nem könnyű feladat, nehéz ezt munkálni, de az igazságnak azzal a gyönyörű

gyöngyszemével, gyöngysorával, gyöngynyakláncával fizet azoknak, akik általa

gyakoroltatnak, de amikor véget ér a földi élet, ahogy Pál is mondta:

Hogy is van az az ige?

 

Jelenleg semmilyen feddés nem látszik örvendetesnek, de később az igazság

gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak!