- Beszélgetés Isten igazságairól 2.rész

Beszélgetés Isten igazságairól 2.rész (3/1)

 

Azt szeretném kérdezni,hogy van ez a földi paradicsom meg az éden,tudod,hogy a földön volt az Éden és hogy a földön lesz az új ég új föld és,hogy ott lesznek az emberek csak vagy a Mennyországban is?

Hogy látod ezt,mert ez még nem teljesen tiszta nekem 100%-ig?

Isten létrehozott egy helyet,amit körbekerített,amit paradicsomnak vagy édennek neveztek vagy neveznek,de valójában már ez is szimbóluma volt a szellemi Jeruzsálemnek,az eklézsiának ugyanis abban csak addig létezhetek,amíg engedelmesek voltak Istennek.

Tehát ez egy elkerített hely volt,közösség volt számukra,mert mindenki,amikor emberek engedelmeskednek Istennek és közösségben vannak egymással,azokat Isten az Ő népének tekinti és azt akarta Isten,hogy ahogy szaporodnak az emberek ebben az Ő általa vezetett tökéletes harmóniába,ahogyan az ószövetségben a testi zsidókon keresztül szerette volna Isten elérni,hogy engedelmeskedővé teszi és rajtuk keresztül a környező nemzeteknek,kontinenseknek a lakóit visszavezette volna Isten önmagához,már akkor üdvözíthette volna őket de ez nem sikerült,mert a vezetők elterelték az Istentől az embereket saját maguk fennhatósága alá és mikor elkezdődött az 50.naptól az eklézsiának a működése Isten templomának,szellemi templomának,Krisztus testének a működése elkezdődött és ez ugyanaz,mert Istennek az a terve,azt szeretné elérni,hogy ahogy mi is csináljuk ugye,hogy terjesszük az információt és az embereknek hívjuk fel a figyelmét arra,hogy óriási becsapásban éltetik őket,hogy ez nagyon sok csatornán terjedjen ez az információ,hogy hassa át az embereket és ezáltal Isten hatni tudjon rájuk,hogy elszakítsa őket az ördögnek való engedelmességtől s így úgymond az Ő országát kiterjessze az egész földre.

Az Istennek az lenne a legfőbb vágya,hogy az amiről mi beszélünk az az egész földet áthassa és ezen keresztül az ördög fogságából kihozhassa az emberiséget.

De jól tudja az Isten,hogy az emberek konoksága miatt,nagyravágyás,hírnév és minden rossz indíttatásból az emberiség csak egy nagyon kis része fog erre hajlani,de azt az Édent is,amit Édennek neveznek ott is az volt a feladatuk tulajdonképpen azt mondta nekik Isten,hogy ezt terjesszétek ki az egész földre,hogy amíg ott az Istennek a kerubjai tanították Ádámot meg Évát,vagyis Ádámot elsősorban,mert Évát a férjének kellett és ez úgymond ez a körülkerítetett is város idézőjelben mondom,hogy város ez előképe volt a hegyen épülő Jeruzsálemnek,aminek viszont előképe a kegyelemnek a hegyén,a Sionon épült üdvözülteknek a közössége,a mennyei Jeruzsálemnek.

Tehát Isten azt akarta ott azzal,hogy az emberiség,ahogy szaporodik,sokasodik az igazságismerete terjed az emberek között,hogy ezt kiterjesztik,ahogy ott bővül,hogy ez eljusson és uralma alá hajtsa az egész földet,tulajodnképpen az lett volna a feladata.

Tehát Isten látta előre,hogy ahogyan a zsidók megbuktak,ahogyan a kereszténység megbukott ugyanúgy látta Isten már előre,hogy ez a kicsiny körbekerített Éden is ez a pici mikro ország,hogy ez se fog megmaradni az Isten igazságában,mert az ördögre fognak hallgatni.

Ezzel Isten azt akarta tulajdonképpen,hogy a földön már előzetest akart adni az embernek a földön való élésben,ha ki tudta volna Isten terjeszteni az Ő igazságának ismeretét az emberekre mindenkire s mindenki abban élt volna és így szaporodott volna az emberiség a földön,be akarta mutatni Isten,hogy ez egy kicsinyített mása a Mennyországnak,hogy ezért szeressenek igazságban élni az emberek,már kiterjedhetett volna az egész földre mondjuk legyen 2 kilométer x 2 km-es elkerített rész és a határait ennek kijjebb kijjebb tolták volna úgyhogy Ádámnak Évának lettek volna gyerekeik és azoknak a gyerekeik,meg azoknak a gyerekeik azon munkálkodtak volna,hogy ápolták,gondozták,őrizték volna a kertet,ez sem jó fordítás különben ez a kert,hanem igazából így,talán a nyelveken szólás szavaiból,hogy föld,tehát hogy az igazi föld,az lett volna az igazi megfelelő szó ezekre,mert ugye azt mondja Pál,hogy Istennek a szántóföldje vagyunk,Istennek a munkatársai vagyunk,a jó földbe esett mag,ugye ott is erről beszél.

Tehát az a kert elsősorban így allegorikusan egy olyan emberek lakta közösség,aki akaratukban az Isten akaratát hordozzák s ezt akarta volna Isten kiterjeszteni s így tudta volna Isten szorítani Sátánt meg az ő munkásságát teljesen le tudta volna szorítani a földről.

És mit tudott volna kezdeni Sátán,ha mindenki Istenre hallgat?

El kellett volna innét mennie,tehát ez jelenti azt,hogy álljatok ellene az ördögnek és el fog tőletek menni.

Idézőjelbe ha ez Istennek a szántóföldje,termőföldje,ha úgy tetszik kert,ha ezt ki tudták volna az emberek terjeszteni az egész földre,az egész földet az Isten ismeret és az Isten igazsága hatotta volna át akkor nem tudott volna létezni,mert senki nem hallgatott volna rá.

Már ott azonnal az ördög ítélet alá került volna,ha az Isten ezt kit tudta volna terjeszteni,ha engedelmesek lettek volna az emberek Neki,akkor már az ördögöt ott le tudta volna láncolni és ítéletre küldeni már akkor ott,mert ha már az emberek birodalmába bebizonyosodik,hogy senki nem kíváncsi rá,senki nem akar az ő ötletei szerint élni s ellene fordulni az Istennek meg az embereknek érted akkor a mennyországból nézve teljesen egyértelmű lett volna,hogy az angyalok akik azon gondolkodtak,hogy lehet,hogy tényleg igaza van,hogy tényleg azt mondja ez a kerub,akinek nem tudni mi volt akkor a neve,nem sátán volt a neve akkortól lett sátán mikortól elkezdte lázítani Isten ellen az angyalokat vagy kerubokat.

Tehát azoknak akiknek felütötte a szöget a fejükbe,hogy lehet tényleg ilyen zsarnok ez az Isten,lehet igaz amiről sátán beszél nekünk,mert mindig azzal ment,hogy milyen zsarnok az Isten és csak azért tart benneteket,hogy imádjátok Őt.

De ha viszont ha az angyali világbirodalom látta volna,hogy mi folyik a földön,hogy az emberek egytől egyig mind hátat fordítanak sátánnak szóba se állnak vele így neki el kellett volna futnia s már akkor az angyali világbirodalomban bizonyságot nyert volna,hát hogyha ezek a tőlünk alacsonyabb rendű és dicsősségre nézve kisebb teremtményei az Istennek nem hisznek neki,akkor mi akik erőben és dicsőségben nagyobbak vagyunk mennyivel inkább nemet kellene mondani annak,hogy őt hallgassuk,hogy bármit is szóljon hozzánk.

Ott azonnal kirekesztődött volna sátán,de sajnos Éva valamiért elkezdte nem szeretni a férjét és a férje tanítása ellenére szóba állt valaki olyas valakivel,akiről meg lett neki mondva,hogy óvni kell a kertet,hogy oda be ne kerüljön.

Valamiért önállósította magát Éva és nem akart a férjével lenni többé és ebben az állapotában találta meg őt sátán.

Amikor egy asszony felső vezetés,irányítás nélkül van,tanácsadás nélkül van,azonnal az ördögnek a munkaeszközévé válik.

És az hogy van,hogy Isten Fia ugye Istentől született,Ő bűnt nem ismert,de mégis akkor miért van levezetve ott a Mátéban,Lukácsban a család feje egészen Ádámig,hiszen Ádámtól öröklődik a bűn tovább?

Azért,mert abból a vérvonalból kellett neki születnie testileg,mert az idézet az úgy szólt az Istennek,hogy megígérte,hogy az Isten fiát azon a vérvonalon keresztül fogja Isten beküldeni a Megváltóját,akin keresztül visszavezeti az emberiséget a nép közül is,akik még akkor nem voltak zsidók,mert Ábrahám nem volt zsidó,Jákobtól kezdve Isten Izraelnek nevezi azokat,akik Jákobnak szót fogadtak.

Tehát nem az ő testi gyerekeiről szólt,akiket aztán tévesen a világ mára Izraelnek nevez,egyáltalán nem és hát itt arról van szó,hogy ez volt a jel nemcsak a zsidóknak,hanem az emberiségnek és főleg minekünk,akik már messze később születtünk más generációkban és csak hallomásból tudhatunk ezekről a dolgokról és csak olvashatunk róla,nem voltunk szemtanúi,a mi számunkra is megerősítő bizonyíték az,hogy Isten megmondta kezdettől fogva,hogy ezen a vérvonalon keresztül ezeknek az embereknek a családjából fog felbukkanni a Messiás,az emberiség Megváltója és hogy ezen keresztül az emberiség megismerhette Őt,ráismerhetett,hogy igen Ő az,ez az a személy,akiről Isten beszélt,hogy ez félreérthetetlen legyen,mert Isten tudta,hogy azok az emberek,akik elszakadnak Tőle és uralkodást tesznek a földön az emberek fölött,őnekik is van egy családfájuk és ők is előfognak állni majd egy személlyel,akit majd az emberiségnek és főleg a vallásos világnak úgy mutatnak be,hogy ez a világnak a megváltója,akiről Isten beszélt és pontosan ez nekünk a tanulság belőle,hogy mi látjuk,hogy ez a személy a Rotschild famíliának semmi köze Sémnek a családjához vérvonalát tekintve.

Ezért már az első ok arra,hogy mi nem fogadhatunk el semmit se abból,amit ezek beszélnek akár Istenről vagy akármiről ha csodákat mutatnak vagy bármit ha tényleg a követ változtatják kenyérré akkor se hihetünk nekik,mert az kell,hogy a fejünkbe legyen egész végig,hogy ezt nem Sémnek a családjából való embereknek a tettei ezek,hogy ezt azonosíthassák a Messiásukkal,a Megváltónkkal,aki viszont az életét adta az emberiségért.

Gyakorlatilag nem férfinak indulatából,tehát nem sexuális úton született ezért nem ember volt az apja neki,azon a vérvonalon született Márián keresztül ugye azért kellett hozzá József,mert az egyik,hogy amikor kettészakadt ez a családvonal akkor volt az egyik a papi vonal a másik pedig a királyi vonal s ennek újból kellett találkoznia Joshuának a családjával az apjában és az anyjában kellett,hogy találkozzon,hogy a földön születve is elmondhassa magáról azt teljesen törvényesen,hogy én vagyok az,akit jogosan megihlett Dávidnak a trónja.

Tehát Ő akkor beülhetett volna Dávidnak a trónszékébe csak nem ez volt a feladata,hogy helyreállítsa az országot s akkor az lesz a világ központja,érted?

Tehát ezért kellett ennek így lennie,s a bűn miatt,mert ugye Ő abban az egy dologban kivétel tőlünk,hogy nem volt meg benne a bűnhöz való vonzódásnak a betegsége,ami viszont bennünk az öröklés miatt meg van.

Tehát mi nem a bűnt örököltük,hogy mindannyian bűnösök vagyunk,mert születésünktől fogva ez nem igaz,ez egy katolikus,babiloni tanítás,mert mi a születésünktől fogva nem vagyunk bűnösök,hanem a testünkbe van benne sajnos ez a tovább örökített,a megbetegedett génjeink miatt a hajlam,hogy hajlamosabbak vagyunk gyorsabban engedelmeskedni az Isten ellen való lázadásnak,mint hogy a képesség nincs meg annyira bennünk sajnos az Istennek való engedelmességre.

Tehát nézzük a saját életünket,csak nézzük meg,hogy tudjuk,hogy mit kellene csinálnunk,hogyan kéne élnünk makulátlanul és nem bírjuk megcsinálni.

Tehát,hogy a génjeinkben nincs meg az a képesség sajnos,lerontott,ezért ez a test nem mehet be az Isten országába,ez a test nem lesz megváltva,úgy mint a lelkünk.

Tehát a lelkünk meg van váltva attól fogva,hogy megértettük Istennek az útmutatását,meg értettük,hogy amíg szándékosan bűnben vagyunk,bűnben élünk,Isten beszéde ellen cselekszünk,addig Isten ítélete van rajtunk és bármikor meghalunk azonnal a pokolra leszünk félretéve.

És sajnos ez a testünkben ez annyira öröklődött,nézzétek meg,hogy évezredek óta egy olyan civilizációt hoztak létre szándékosan,hogy bűnben tartják az átlag embereket,születésünktől fogva,attól fogva,hogy tv-t,rádiót hallgatnak kisgyerekként érted a magyar népmeséken meg mindenen keresztül beletanítottak bennünket a rosszba,az Isten ellen való lázadásba.

S amikor 30-40 évet benne élsz egy ilyen dologban és teljesen át van vele mosva az agyad, a világ felfogásod,a világ képed a megszokott cselekedeteid,hogy valaki éveken keresztül a tv-ben azt látta gyerekként is,ha csak az Indul a bakterházat nézed,ott ülnek az asztalnál és akkor 15.35 ? a pohárral,nyilvánvaló,hogy egy ilyen tudatalatti reklám a lakosság számára,hogy az alkoholizmusba tolják bele az embereket.

S akik mulatságos gyerekfilmként ezen nőttek fel,nézd meg az ország lakosságának hány százaléka,lesújtó,hogy mennyien alkoholisták úgy,hogy az életük van veszélyben,meg akik ugyan nem alkoholisták,de rendszeresen isznak.

Tehát nem vesztették még el semmijüket,meg van hogy,tudják kontrolálni,de magát az ivást mint szokást,ami belénk ivódott ez a megszokás ebben élnek,nem tudnak vele felhagyni.

Aztán még ezzel együtt a dohányzással,drog fogyasztással,minden honnét ezzel bombázzák az emberek agyát attól fogva,hogy a kisgyerek megtanul járni és gondolkodni érted,tehát egy ilyen pótmamának,gonosz vérszomjas fenevad pótmamának használják a világot,hogy ebbe beletanítanak mindenkit,mert tudják,hogy aki ebbe fog élni az Sátánnal együtt a pokolba fog menni.

És ezért most gondolj bele,hogy ha visszakövethetnénk mindannyian a felmenőinket egészen Ádámig és Éváig,vagy legalábbis csak odáig,hogy elkezdtek pofozkodni és megütötték egymást érted,ha odáig visszavezethetnénk megnézhetnénk,hogy hány éven keresztül a bennünk levő fizika testünkben vannak ezek a dolgaink,hogy ennek a gyökerei hova nyúlnak vissza,hogy ez mennyi évezreden keresztül a nagyszüleink,azoknak a nagyszülei ezt gyakorolta és ezekben éltek,hogy ez mennyire beleivódott a génjeinkbe,mert ugye tudjuk biológiából,tudható nem kell hozzá nagyon műveltnek lenni,hogy nemcsak a biológiai képességek öröklődnek tovább tudod hogy hány kezünk legyen hány lábunk meg akármi amit a kromoszómák határoznak meg például vannak szerzett tulajdonságok,amit mi ugyanúgy tovább örökölünk,valahogy a génjeinkbe bejut és például a zenére való ez a művészetes,zenés,tehát ez az intellektualitás ez nagyon jól öröklődik.

Tehát ha valakinek művész szülei voltak állítólag azt mutatják a kísérletek vagy például valaki nagyon jó matekos és foglalkozik a gyerekével az a gyerek az sokkal fogékonyabb,sokkal egyszerűbben tanul dolgokat,amit mások viszont évtizedeken keresztül sem tudnak megérteni.

Tehát vannak szerzett tulajdonságok,amikre a hajlam erősen öröklődik az emberben,ez teljesen bizonyított dolog.

És ha vannak ilyen szerzett dolgok akkor gondolj bele,hogy a rossz szokásoknak a hajlama ez végig öröklődik bennünk

Ennél fogva sokkal gyorsabban tudunk reagálni negatívan egy olyan impulzusra,ami arra ösztönöz bennünket,hogy csináljunk valamit,amiről mi nem tudjuk valójában,hogy az bűn.

De viszont mikor Isten felszólít arra,hogy vedd a kezedbe a bibliát és akkor olvasd azon keresztül,tanuld meg,hogy az Ő szemszögéből nézve mi az,ami nem jó,mert elkárhozunk miatta és mi az,amit kellene csinálni,tehát magában az,hogy a kezünkbe vesszük a bibliát mekkora erőfeszítés kell hozzá igaz?

Pedig ez egy nagyon egyszerű dolog,hogy fölvegyük a bibliát és minden nap olvassunk belőle minimum reggel és este felkelés és lefekvés előtt csak azért,hogy a lexikális ismeretünk minél nagyobb legyen,és milyen nehéz pedig ez egy ultra jó szokás lehetne az embernek ami megmenti az életét és,hogy mennyire nehéz ezt az embernek megcsinálni pedig nem kell hozzá túl sok érted és mennyivel egyszerűbben leülünk a tv elé és bekapcsoljuk vagy bekapcsoljuk mp3-at vagy a mobil telefonunkat vagy bekapcsolunk bármilyen zenét ez lehet érzékeltetni önmagunkban,hogy tényleg ez igaz,hogy örököltük a  rosszra való hajlamot és hogy ez generációról generációra egyre erősebb és,hogy Joshua ebben volt különb,hogy Őneki viszont az akarata nem volt ezzel megfertőzve,hanem Ő mindig azt akarta,amit az Atya akart.

Velünk ellentétben sajnos,mi meg mindig azt akarjuk,amit a mi Atyáink akartak.

Tehát azt mondja az írás,hogy: „ hatalmat ad azoknak,akik nem férfiúnak akaratából,nem paráznaságból,nem férfi vágyból,gerjedezésből bujaság vágyából születtek,hanem Istennek a gondolkodás módja szerint élnek azoknak hatalmat ad arra,hogy Isten fiaivá váljanak.

Tehát lehet ezt látni,hogy mondja,hogy nem férfiúnak indulatjából,vágyból,bujaságból születtek,hanem Istennek a gondolkodás módja szerint élnek azoknak hatalmat ad,hogy a fiaivá váljanak.

Tehát lehet ezt látni,hogy mondja,hogy nem férfiúnak indulatjából születtek,hanem Isten szerinti a gondolkodásmódjuk.

Tehát már csak oda eljutni,hogy a gondolkodásmódunk isteni legyen és hordozzuk az elménkben az isteni természetet és ezért van a lelkünk megváltva,attól fogva,hogy az Isten Fia meghalt ott a kivégző eszközön,a kivégző fán,onnantól fogva aki a gondolkodás módját és ezenfelül az akaratát arra fordítja,hogy azt a jót akarja,amit az Isten akar,tehát megújul a felfogásában,az ismeretében,értitek az indíttatásában megújul az ember,mert amíg az ördögtől tanult a szülein keresztül ugye meg főleg tv-n médián keresztül,ez a sok szemét körülöttünk minden,tv,rádió,telefon mozi,minden csak körénk építették,hogy áradjon az istentelenség,áradjon az Isten elleni engedetlenség,hogy benne ragadjunk ebben a világban,ne tudjunk az Istennel kapcsolatot teremteni,mert ha kapcsolatot tudunk teremteni az Istennel és elkezdünk az Ő gondolkodásával gondolkodni és aszerint cselekedni,akkor egy ilyen láthatatlan ajtó kinyílik ebből a halálcsillag birodalomból kinyílnak és az emberek elkezdenek kisétálni,nem kell nekik a létezéshez többé pénz,nem kell nekik semmi ahhoz,hogy életbe maradjanak,mert valójában maga Isten fogja őket eltartani.

Ezért el kell az embereket zárni attól,hogy Istennel kapcsolatba lépjenek az emberek,hogy az Isten eltartsa őket még akkor is,ha majd ez a világ kizárja az embereket,hogy oké ha nem fogadod el a gondolkodásmódunkat,más gondolkodásmód szerint akarsz élni,más természetben,ide nem passzolsz be közénk s nem fogjuk hagyni,hogy tönkre tedd azáltal,hogy másokat is megtaníts,ezért téged,nem fogsz tőlünk ennivalót kapni,nem veszel benzint,nem autózhatsz a közútjainkon,nem vehetsz részt a közellátásban,orvosi ellátásban,ki leszel teljesen zárva,menj az erdőbe,éljél a majmok meg az állatok között és akkor ők nagyon jól tudják,hogy már az első 3 évben tulajdonképpen kockázatos,hogy életben maradsz egyrészt,mert nincsenek eszközeid hozzá,másrészt mert nincsen képességed hozzá,harmadrészt pedig biológiailag,fizikailag annyira le van az átlag ember gyengítve,hogy kétórás gyaloglást már nem bír ki a vadonba ,nemhogy utána még élelmet szerezzen magának vagy szaladnia kéne elkapni valami állatot.

És nagyon jól tudják,hogy amíg az embereknek a gondolkodásmódját ilyen Istentelenségben tartják,addig az emberek,mint a bolygók egy ilyen pályán,ellipszis pályán utaznak,az ember is olyan,hogy ezen a pályán az ördög körül utazik és úgy tud csak életben maradni,hogy az ördög birodalmából tud kapni javakat az istentelenségért.

És az ördög ezt azért csinálja,mert tudja,hogy ő meg van ítélve,az ítéletének a végrehajtása nagyon közel,tudja azt is,hogy Isten teremtette az ő megbüntetésének a helyét,de nemcsak neki,hanem azoknak is,akik vele együtt tartanak.

Őneki a legjobb befektetés,hogy minél tovább király maradhasson a földön,ennek a földnek a szellemkirálya,láthatatlan szellemkirálya,azt hiszi,hogy meghosszabbíthatja az ő uralkodását itt a földön,hogy ezt a megítéltetést eltolja egészen a világmindenség végéig azáltal,hogy ő az embereket,akik a legjobban kiképzettek az ő birodalmában,legjobban terjesztik az ő hazugságait,ocsmányságait és nagyobb körben az embereket foglyul bírják ezekkel a hamis tanokkal ejteni és az ő szolgáinak a kiszolgálóivá váljanak az emberek tömegei és így ez a birodalom teljesen ki fog épülni,mert neki is az a szándéka ami volt Istennek,hogy az igazság kiszorítsa a hamisságot,az ördög eltakarodjon innen a földről,sátánnak is az a szándéka,hogy az ő birodalmát,az istentelenséget annyira fejlessze az ő szolgáin és hamis tanokon keresztül,politikán,valláson,gazdaságon keresztül,hogy ez egy olyan bezárt világ legyen,amiben teljesen ki van zárva Istennek az igazsága,abszolút igazságtalanságban működő világbirodalom és így ő azt hiszi,hogy elbírja zavarni az Istent,mert ugye ha mindenki bűnbe van akkor minek kéne az Istennek az ember.

Nagyon jól tudja,hogy a bűnt cselekvő emberek nem kellenek az Istennek,nem akar velük kapcsolatot ápolni.

Csak ő abban a nagy dologban téved és követett el egy óriási baklövést,hogy ő nem ismeri az Istent és nem tudja,hogy az Istennek van egy olyan természete is,hogy Ő viszont megindult az emberiségnek a bukásán és az emberiséget meg akarja menteni,az emberiségből azokat akik hajlandóak ráhallgatni,akiket az Ő különböző eszközein keresztül rá tud zökkenteni a saját vágányára azokat Ő meg akarja menteni.

Az ördög nem ismeri a szeretetet,ő nem tudja mi az a szeretet,az ő világbirodalma gyűlöleten,félelmen keresztül működik,mivel ő nem ismeri a szeretetet,ő elvesztette azt a szeretetet,amit Istentől kapott,ki lett belőle zárva miután megbukott és ő ezzel nem tud kapcsolatba lépni többet,ezért nem tud megváltozni,nem tud jóvá válni,ő maga elzárta magát ettől,a bűnös szándékával,cselekvésével.

S ezért az egyedüli dolog,amivel fenn tudja tartani az egész világbirodalmát az a megfélemlítés és a gyűlölet,az abszolút szeretetlenség.

S így mint egy óriási piramisként a kontinensek kisebb piramisok egyesítői egy nagy piramisnak s ezen belül is a kontinensek mint piramisok ezen belül is az országok ezen belül az országok vezetői különféle minisztériumok,tehát egy piramis rendszerben kontrollálja az egész emberiséget.

De viszont Isten mivel mindenható,ezért Neki nem okoz gondot kárt okozni az igazságtalanság birodalmában,mert ugye az ördög mint király az igazságtalanság birodalmának a királya,az Isten pedig az igazságnak a királya s a két birodalom nem egyezik egymással.

Tehát ahogy a földön is,két ország nem egyezik egymással,egyik lerohanja a másikat,tehát csak bizonyos idő kérdése és Isten a saját maga igazságára nézve nem hagyhatja létezni végtelen ideig,korlátlan ideig,korlátlanul működni az igazságtalanságot és annak királyát meg a kiszolgálóit.

Tehát azokkal szemben akik az Isten igazságában akarnak élni,hogy ők akarják az igazságot és tudják,hogy az ő örök életük függ ettől,tehát ők igazságban akarnak élni az igazságtalanság világában nagyon korlátozottan,nagyon elnyomottan tudnak csak élni és félő az is,hogy az igazságtalanságnak az erős nyomása arra fogja őket késztetni,hogy megfélemlítéssel,üldözéssel ráveszik,hogy forduljanak el és dobják a szemétbe az Istentől kapott drága kincset a megbocsátást,az örök életet.

És Isten igazsága őrájuk nézve viszont kell,hogy gondviselő legyen az igazsághoz ragaszkodókkal szemben,mert ugye Istennek arra kell gondolnia,hogy Ő végignézte a fia szenvedését az Ő fia az Isten igazságaiért halt meg,mert az igazságtalanság királya az igazságtalanságnak az állampolgáraival,szolgáival megölette az igazságnak a fiát és,hogy az Ő fiának a halála ne legyen gyümölcstelen ezért Istennek önmagával szemben is,önmagára nézve is kell igazságot cselekedni,mert Neki fel kell lépnie mikor az a veszély fenyeget,hogy az Ő fia halálán fölbuzdult igazság követőket nem hagyhatja elveszni,ezért Őneki saját magának is kötelezettsége van az igazságnak a fiainak a védelmezésére,hogy azok el ne vesszenek,mert különben akkor az Isten nem lenne az értelemnek az Istene,a fiának a halálát,kínzását feleslegesen nézte volna végig és az Ő fia feleslegesen szenvedett volna.

Tehát ez már igazságtalanság lenne,hogy egy igazságtalanságtól,igazságtalanul szenved értitek?

Ezért Istennek kötelező önmagára nézve is és a fiára nézve is és azokra,akik az igazságot választják,szenvednek az igazságtalanságtól és kötelező kiszabni egy határidőt,amíg engedi az igazságtalanságnak a fiait tevékenykedni és utána neki a saját maga igazsága miatt le kell,hogy zárja ezt,mert az Ő fiának a halála nem válhat gyümölcstelenné,tehát az,hogy az ő fiának az élete kimúlt,nem válhat semmivé és hatástalanná,tehát az Ő fiának a halála mindenképpen valamilyen hatást kell,hogy létrehozzon az emberekben és azt Isten nem engedheti meg,mert akkor Isten igazságtalan lenne és Ő nem fogja hagyni,hogy Ő igazságtalansággal vádolható legyen és be is bizonyítható legyen,hogy Ő igazságtalan,hogy Ő hagyja az egész emberiséget kezdettől fogva a végéig úgy ahogy van,tokkal vonóval elveszni az ördöggel együtt.

Ezt nem engedheti meg.

Minden generációból Őneki ki kell vonnia azokat,akik árkon bokron keresztül ragaszkodnak az Ő igazságaihoz.

És ezért lesz az,hogy az antikrisztus birodalmát szabadon engedi,azok először a kereszténység által üldözni fogják azokat,akik az eklészia tagjaiként kijöttek a babiloni kereszténységből s utána miután ők azt hiszik,hogy megsemmisítették a Krisztus követőket az igazi eklésziát,az igazi Krisztus templomát,az Istennek a templomát akkor kezdi utána felszámolni a kereszténységet minden vállfajával együtt ki fogják irtani.

Úgyhogy ez is nekünk óriási remény ebbe is kapaszkodhatunk,hogy tudhatjuk azt és ezt különben ezért hagyja Isten ezt az ismeretet,hogy az emberek önmagukat nagyon tudják inspirálni arra,hogy az igazságért küzdjenek,az igazságban élésnek a legmagasabb szintjére jussanak a földi életükben,mert aki megközelíti a Krisztusnak az engedelmességét azoknak az Istennek a gondviselése kötelező érvényűen ki kell,hogy terjedjen.

Lehet,hogy majd nem a legdivatosabb ruhákban fog az ember élni,lehet hogy nem 6xori dínom dánom lesz majd az étkeztetése,de amikor az antikrisztus birodalmának a megverettetése meg a kereszténység meg a mindenféle vallásnak a fölszámolása lesz Istentől az asztalra téve,azok a kártyák fognak kikerülni,jobbodon balodon,azt mondja az írás,hogy jobbodon elvesznek ezren,balodon tízezren,de hozzád a veszedelem nem közelít,azért mert Isten a magas fokú igazságban való élésed miatt,mert Isten álmodba fog figyelmeztetni mielőtt a veszély közeleg,hogy hogyan készüljél,mit csináljál,hova menjél,merre menjél,kire hallhass kire ne hallgass,hol mit kivel mit csinálj,melyik emberekhez menjél el a csoportokba esetleg várják az Istennek az üzenetét,vagy angyalt küld hozzád Isten vagy álmodba kapsz utasítást,hogy menj el s mit tanítsál nekik,mire tanítsd meg őket,hogy ők is fellépjenek arra a szintű engedelmességre,hogy az Isten rájuk is ki tudja terjeszteni a védelmét.

Ezért nem kell félni pontosan ebben nyilvánul meg a Megváltónknak az,hogy nem férfi volt az apja,nem emberférfi volt az apja,nem emberi spermából született az ő teste,hanem abból született ő,hogy Isten beárnyékolta az ő anyját.

S az anyja,azt hiszem az anyja volt az,aki Dávid vonalán,a királyi vonalon született,azt hiszem,lehet hogy rossz úton vagyok,lehet,hogy a papi vonalon volt a képviselő Mária.

Valamelyik a kettő közül,mindig összekeverem,József volt talán a lévitai papságnak az utolsó  képviselője Mária pedig azt hiszem Dávid családján keresztül volt az a személy,s így az ő házasságukon keresztül,ötvöződésből született a gyermek és ezért király is és ezért főpap is Ő.

Tehát király,Isten be fogja bizonyítani,fizikailag is az 1000 éves uralkodáskor,hogy Ő a fiát az Ő földön való hűséges munkájáért azzal fogja megjutalmazni,megkoronázni az Ő ember feletti munkásságát,hogy ezt sikeresen véghezvitte és nem hagyta az Isten teremtményeit az ördög kezében veszni hagyni,hogy elkárhozzanak,hogy Ő a saját élete árán hívja ki az embereket az ördögnek való engedelmességnek a zsinagógáiból,gyülekezeteiből.

S Ő ezért fogja megkapni a királyi hatalmat az 1000 éves királyságban,mert egészen addig Lucifer fog uralkodni királyként a föld gonosz zsarnok,láthatatlan királyaként.

S mivel új világbirodalom következik,Isten vezetése által,ahhoz hogy Ő királyként használhassa az ő fiát ki kell vetnie Sátánt a mennyországból,ezért kell Istennek kivetni,a kerubjaival eltávolítja Sátánt a földről.

S ebből látszik,hogy neki minden akarata,ebben az egy dologban különbözött tőlünk,kísérthető volt,tehát Ő is bűnbe tudott volna esni,de viszont Ő ebben az egy dologban különbözött tőlünk,hogy az Istennek való engedelmességnek az akarása az mindannyiunk fölötti volt.

Ezért tudott nagyon jó példát mutatni,hogy ahogyan Ő küzdött a bűnökkel szemben,tehát Ő tudta azt,hogy a földön élve neki az a küldtetése,hogy a saját életével megélje azt,hogy tulajdonképpen az ő élete mint egy jó illat fölszálljon az Istenhez,hogy Isten mindig lássa,kedvesnek lássa.

Ezért mondta Jánosnál,mikor János alámerítette,feljött a vízből és szózat volt,hogy:

„Ez az én szeretetett fiam,Őt hallgassátok,Őt kövessétek!

Értitek?

Tehát Isten kedvét lelte benne.

És ugyanerre akar minket is megtanítani,hogy Isten bennünk is a kedvét lelje,ezért az Ő fiának a természetében kell minimum járni és ezt fejleszteni kell,tehát nem szabad,hogy az jellemezze a mindennapjainkat,hogy mindig mélyebbre esünk vissza,mert akkor az azt jelenti,hogy a világ természete szerint élünk.

Hanem tulajdonképpen ezért azt mondja az írás,hogy a szívünk az olyan,mint egy kert,mint egy szántóföld és a mi szívünk a mi akaratunk,tehát az akaratunk az egy szántóföld,attól függően,hogy milyen magot vetsz bele,olyan növény fog majd kinőni belőle és olyan gyümölcsei lesznek.

Ha arra vetítjük ki és lefordítjuk a nyelveken szólásra meg szív meg az Isten szántóföldje,mert lehet az ördögnek is szántóföldje attól függően,hogy milyen a mag,ha jó magot teszel bele az Isten igéjét,ami azt tanácsolja,hogy Isten szerint éljen az ember az Ő természetében,nyilvánvalóan az abból fakadó gyümölcsök,ami learatásra vár ugye az szeretet lesz,hűség,jóság,mértékletesség és Isten igazságaiban való öröm,kérlelhetőség,jóság,szívesség,szentség,megbízhatóság s minden amit Pál felsorol a lélek gondolatába,a lélek gyümölcseiben,tehát ha ezek a gyümölcsök bújnak ki a szántóföldből akkor az azt jelenti ,hogy az akaratunk,arra ösztönöztük magunkat az Isten beszéde alapján,hogy az Istennek a dolgait cselekedjük meg és hajtsuk végre és abban éljünk.

Tehát,hogy ez teljesen hasson át bennünket,mossa ki az agyunkból is és az akaratunkból is az ördögnek a szemetét,amit ő szolgáin keresztül,tv társaságokon keresztül,amit a bankokon finanszíroznak politikusokon keresztül meg vallási vezetőkön keresztül betesz az ördög az agyukba és ebbe a mocsokba éltet bennünket egész addig az ember kárhozatra van ítélve.

Mert ugye amíg Isten akaratának a konzekvenciája,tehát a végterméke a megbocsátás és az örök életbe való részesítés,addig ugyanúgy ha a szívünk mint egy rossz pácolaj a rosszat műveli a gonoszat még akkor is ha az jónak látszik mégis ellenkezik az Istennek az akaratával akkor annak a konzekvenciája pedig,hogy az ítélet megmarad rajtunk,amit az Isten kimondott akkor mikor megölték a fiát a fán,akkor Isten kimondott egy ítéletet,hogy mindaz,aki ebbe benne marad az Sátánnal együtt megy a szenvedésnek a helyére,tehát a rossz akarásnak,az ördög utasítására,az ördög természetének amivel utasítja az embereket,hogy ezt azt csinálják ugye,aki abban él folyamatosan megmarad az ördög természetében és azokat a cselekedeteket cselekszi,mikor véget ér az élete annak az aratása,annak a megjutalmazása az kárhozatra ítélés lesz.

S ezért ezt eltanulhatjuk,ezért küldte be a Megváltót úgy is lehetne mondani,hogy megváltoztatót,hogy Ő megváltoztassa a gondolkodás módunkat.

Ezért küldte Ő be és Róla már a zsoltárokba az van írva,hogy:

„Az van az én keblem közepette,hogy a Te akaratodat cselekedjem ó Isten”

Ez abszolút elárulja azt,hogy ha az ember szívéről azt mondja,hogy szívének minden akarata rossz és gonosz,nyilvánvalóan tudjuk az írásból,hogy kétféle embercsoport van a földön.

Vannak az Isten fiak meg vannak az emberek vagy az ember fiak.

Tehát amikor Isten fiakról beszél az írás akkor azt feltételezi arról az embercsoportról,hogy azok az Istennek való engedelmességben akarnak élni,meg élnek is valamilyen szinten,az ember fiak azok a Káinnak a fiai,mert nem éltek az Istennek való engedelmességben hanem egyből gyilkossággal kezdődött a pályafutásuk.

És ezt kell megérteni,hogy vannak az ember fiak,akik bűnben élnek és vannak az Isten fiak akiket az Isten természete vezérel,mert azok az Isten fiai akiket Isten természete vezérel,tehát ezért volt ott az,hogy Káinnak meg Sétnek a családjának az összekeveredése ugye Sét képviselte az Isten fiak vérvonalát ebből a generációból csak 8 ember találtatott igaznak a pár százezerből,akik éltek már emberek a világban már a földön.

Csak 8 ember volt,azért mert ugye a Sétnek a fiai képviselték az Isten fiakat és Istennek való engedelmességben éltek,jött a Káin,az ördög használta a Káinnak a családját,találkoztatta Káinnak a családját a Sétnek a fiaival és a Káinnak a leányait megszeretette a Sétnek a fiaival.

És Sét beleesett abba a hibába,hogy megengedte a fiainak,hogy a Káin lányai közül vegyenek feleséget,azok meg egyből gonoszságra tanították,ugyanúgy mint Mózesnél is a környező bálványimádó népek rájöttek arra,hogy úgy lehet lefegyverezni a zsidókat,hogy ha jó erkölcsbe voltak és Istennek szót fogadtak,Isten védelmezte őket,hogy elszakítsák őket ettől a jó állapottól,ezért a filiszteusok jöttek és a bálványimádó lányaikat beküldték a zsidók környékére és a férfiak meg,hű milyen szépek ezek a lányok feleségül vették őket és mikor gyereket szültek nekik onnantól kezdve már a férjeik papucsaik voltak a filiszteus lányoknak,rátanították őket mindenféle filiszteus féle bálványimádatra,Baál imádatra.

Pedig Mózes megmondta,hogy nem hajolhatunk meg semmiféle bálvány előtt,nem kérhetünk szívességet a szobroktól,nem tulajdoníthatunk olyan tulajdonságot szobroknak,hogy mintha isteni képességeik lennének,hogy megbírnak szabadítani a bajoktól és megoldást tudnak adni a nehézségeiknek,így nem tekinthetünk ember csinálta dolgokra semmire sem.

A feleségek pedig,nem,nem működsz együtt a rokonságommal,nem ünnepled velünk a druidáknak a karácsonyát,húsvétját meg a pünkösdöt,nem fogod megünnepelni,akkor elválok Tőled és viszem a gyerekünket is.

Ilyen egyszerűen az ördög meg tudta varázsolni,zsarolni a zsidóknak a fiait,s akkor persze mentek csinálták a bálványimádást.

S akkor egy napon Isten agyonverte a népet,meghaltak többszázezren közülük,sírtak-ríttak és akkor megkérdezték,hogy mi a baj és akkor Mózesen keresztül mondta az Isten,hogy fogjátok meg a gyerekeket meg a feleségeteket,küldjétek vissza oda,ahonnét jöttek és Ti pedig szakasszátok el magatokat ettől a nemzetségtől és térjetek vissza a nekem való engedelmességbe,majd akkor újból felvirágoztatom az országot,igazságban fogtok élni és én meg foglak titeket védelmezni.

Tehát ez kicsinyített mása ez a történelmi leírás annak,ami mi egyenként személyesen élünk meg.

Tulajdonképpen a mi szívünk is egy kicsi édenkert és attól függően,hogy mennyire vigyázunk rá,az akaratunkra,hogy mit akarunk,hogy munkáljuk e az Isten szerinti jót,azért,hogy az Isten megbocsásson nekünk és fenntartsa az örök üdvösséget,vagy szót fogadunk az ördög kísértéseinek,küldözgeti hozzánk a szépre kifestett lányait ,ugye az ördög lányai a gyülekezetek,küldözgeti hozzánk és reklámokon keresztül,ATV-n keresztül,meg minden honnét a csapból is az folyik,hogy csatlakozz ehhez a gyülekezethez,kimennek hozzád a pályaudvarokra is s jönnek velünk hazáig,látjátok ezt a lelki zsarolást,ezt a varázslást,rád erőszakolja az akaratát terád addig amíg el nem éri azt,hogy a Te akaratodat alávesd az ő akaratának.

Tehát mindent bevet az ördög,minden eszközt,hogy az engedetlenség fiai között,az emberek között tartson,hogy elveszítsd az üdvösséged,a bűnbocsánatot.

És ebben kell egymást segítenünk,hogy ha egyikünk az Isten szerinti jó akarásnak,Isten természetében való élésben meglankadna,akkor azt el kell segíteni kezdeni erősíteni,hogy bármi történt is,bármi lesújtó dolog,ha az ördög megvert,mint Jóbot,hogy eltántorítson Téged az Isten természetében való éléstől,hogy te magad föladd azt a jogodat,hogy örök életet akarj nyerni és te magad válaszd inkább az Istennek az ítéletét és pokolra akarsz menni azáltal,hogy neki engedelmeskedsz a nyomására.

Ezért kell egymást segíteni,ezért az eklészia és ehhez nem kell,ahhoz,hogy egymást bátorítsuk ehhez nem kell pénz.

Ehhez csak egyetlenegy dolog kell,hogy az Isten szeretetében akarjunk élni és megérteni ezt a szeretetet,amivel Ő irántunk van,hogy ez tovább tudjuk adni egymásnak s mi abban segítünk,hogy el ne veszítsd,ezt ahogy elkezdtél élni,az Isten szerint való természetben,szeretetben,hűségben,jóságban,mértékletességben,igazságban,kérlelhetőségben,szentségben,tisztaságban,szeplőtelenségben,az igazságnak az ismeretében,erre segítsük egymást,hogy ebben megmaradjunk minden veszedelmen keresztül.

Ha a házadat veszik el,hogyha üldözni fognak,hogyha nem fogsz kapni orvosi ellátást,mert megvonnak Tőled mindent,akkor is bíznod kell az Istenben,hogy amíg az igazságot cselekszed és így élsz ő el fog tartani Téged így vagy úgy.

Lehet,hogy nem eszel 6x 10x naponta nem leszel túlsúlyos,kövér ember,de Isten éltetni fog,mindenkor a megfelelő időben a meg fogod kapni az Istentől azt,ami kell ahhoz,hogy életben tudjon tartani,hogy el tudja végezni azt a munkát,hogy másokat is üdvözíteni tudjon az Isten.

Tehát ez az egész Krisztus követésnek a lényege és ugyan Ő ebben az egy dologban különbözik tőlünk,mert minden ember,aki a földre születik,az emberi kívánságból születik úgymond nem kívánatos terhességekből és nagyon kevés olyan ember születik a földre,hogy eltervezték a szülei,hogy mi szeretnénk,hogy legyen egy fiúnk,szeretnénk,hogy legyen egy lányunk ez legyen az legyen a neve és akkor utána jön a nemi kapcsolat és a gyerek születés,nagyon kevés az ilyen,mert általában az van,hogy férfi nő kapcsolatba kerülnek egymással és egymásnak az indulatából,tehát emberi indulatokból ugye elkezdődik a sexuális élet és egyik napon a nő felébred,hogy hát teherbe estem,jajj most mi lesz.

S akkor tulajdonképpen a gyermek,aki megszületik is ezt az indulatot hordozza magában s amikor legelső alkalommal lehetőséget kap rá akkor ugyanúgy végre fogja ezt az örökölt indulatot hajtani.

Tehát ezért például Isten nem szorgalmazza a sexualitásnak a fölemelését,értitek,hogy az interneten a pornográfia meg bármi ilyesmi,mert ugye amivel foglalkozol kiváltképp és ha gyereked születik,akkor ezt a fölerősített tulajdonságot örökölni fogja s ezért nagyon erős az emberekben,tehát tulajdonképpen az ördögnek az egyik erős fegyvere az emberiség ellen,hogy ítélet alatt tartsa pontosan a sex,a sexualítás,a pornográfia,mert ezt annyira föl tudja erősíteni az emberekben ezt a kívánságot,hogy valakinek ez az egész élete és mikor ez emberek ilyen kívánságból születnek sajnos a legtöbben meg is maradnak ezen a vonalon,ezen a pályán fognak futni,hogy emberi kívánságok szerint fognak élni.

Viszont hogyha kinevelődhetnének olyan generációk,hogy megközelítik az erkölcsös életük megközelíti a Krisztusnak az erkölcsét és ilyen generációkból gyerekek születnének,ilyen generáción keresztül az Isten vissza tudná állítani az emberekbe azt,ha lenne még elég idő a földön,vissza tudná állítani az Isten azt,hogy az emberek ha lehet mindenki az Istent akarja követni az Isten erkölcsét,szellemiségét akarná követni.

S azért lesz az ezeréves királyság is különben,most jött ez a pillanatkép,egy kijelentés,hogy,mert nem értettem,hogy miért kell azonkívül,hogy Joshuát megajándékozza Isten ezzel,azzal jutalmazza hogy az emberiségért tett vívmányában ezzel koronázza meg Őt Isten,hogy az emberiség fölött uralkodhat ezer évig,de hogy miért kell ez az ezeréves korszak pontosan ezért,mert gondoljatok bele azt akarja mondani Isten,hogy kell hozzá ezer év,hogy annyi generáció felnőjön,hogy ebben az ezeréves generációban csak az Istenről szóló ismeret fog terjedni a világban.

Tehát a rossz,a bűnnek,az istentelenségnek a természetének az ismerete majdnem nullára vissza lesz szorítva.

Olyan generációk fognak születni évszázadokon keresztül,hogy az emberek kitisztulnak a bűnnek az akarásából s a legtöbb ember az Istennek a jó dolgait fogja akarni.

Mégis a végén sokan csatlakoznak sátánhoz majd ott az ezer év végén írja az írás tudod.

Igen.

Pontosan ezért kell Istennek elengedni az ördögöt,megint egy ilyen rostaként,megrostálja az emberiséget,mert ugye ahogy Sátán mondja,hogy igen persze,hogy az ember szeret és tisztel,amikor körülveszed őt gazdagsággal,ellátottsággal,jóval,mindennel,engedj meg nekik egy kis nehézséget és akkor ki fog derülni,hogy tényleg igazából Téged szeretett vagy azt szerette,amit adtál neki s csak ezért szeretett Téged.

Tehát Isten senkit nem akar az Ő országába beengedni,aki az ő szeretete nem abból fakad,hogy megértette azt,hogy Ő milyen jóságos hozzánk s,hogy első helyen az Ő saját fiának a gyötrődését kínzását nézte végig,azért,hogy megbocsáthasson az emberiségnek.

És ezért kell Neki elengedni az ezer év végén ismét sátánt,hogy körbejárva,súgva az emberek füleibe,ráfogja őket venni,hogy létezett egy világbirodalom,amiben azt lehetett csinálni,amit csak akart mindenki és,hogy ezt kéne visszahozni ezt a babiloni birodalmat,sátánnak ezt a birodalmát és,hogy nézd milyen zsarnok ez az Isten.

Tehát ugyanaz fog lejátszódni az ezer év végén,mint ami lejátszódott a mennyországban,hogy sátán körbejár az angyalaival és akkor osztani fogja az észt majd az embereknek súgdozni fog ugyanazokat a benyomásokat,fölkelti bennük a kíváncsiságot,az emberi kívánságot és azok az emberek,akik az emberi kívánságaikra hallgatnak,az üdvösség az emberi kívánságoktól függ,hogy mit kívánsz,nem is jól mondom,hogy kívánsz e,hogy kívánság vezérel vagy akarat.

Tehát,hogy bizonyos dolgokban,amit kívánsz,ezért mondja a 10 parancsolat,hogy ne kívánd,ne kívánd a szomszédodnak a feleségét se semmijét.

Pál azt mondja,hogy a bűn úgy születik meg az emberben kívánság lép fel az ember elméjébe,kívánság ez s utána az ember elméje arra fogja inspirálni az ember akaratát,hogy mindent megtegyen,hogy amit kíván azt elérje.

És ezeket a dolgokat általában a földön levő dolgokat a kívánt dolgokat tisztességes módon nem lehet elérni,ahhoz kell lopni csalni hazudni,keresztülgázolni embereken vagy gyikolni.

Az ördög így működik,hogy kívánságot ébreszt az emberbe fel,az ember elméjébe,az ember gondolataiba.

S tulajdonképpen ez a rosta,hogy az Isten az embernek az akaratát használja föl,hogy az ember döntsön jót akar Isten szerinti természetben akar élni vagy a kívánságait hajkurászva az ördög szolgálatába akar élni.

 

 

Beszélgetés Isten igazságairól 2. rész (3/2)

 

Hogyan kell imádkozni?
Hogyan hívjuk az Istent és a Fiát az imánkban?
Mit jelent az, hogy a Megváltó nevében lenni és kérni?
Az Istentől való bocsánatkérés fontossága.
Az engedelmes élet, Krisztus beszédének a megtartásának a létfontossága.
Miért kellenek a nehézségek, a szenvedés az igazi Krisztus követők életében?
Miért lesz a nagy nyomorúság?
Kis-istenek vagyunk luciferi tana.
Mi a különbség a keresztény egyházak, gyülekezet bemerítkezése és az igazi bemerítkezés között?
A cionista jáfeti, kazár vélt-zsidóság által kontrollált kereszténység.
A zsidógyűlölet eredete, okozói és a cionizmus valódi célja.
A sátán ravasz trükkje, amivel becsalja az embereket a keresztény gyülekezetekbe, Magyari László "gyógyító" történetéből tanulva.

 

Kérdező: Még arról beszéljünk egy kicsit, ha lehet, mert sokan kérdezik, hogy mi a helyes imádkozás, meg hogy hogyan szólítsuk az Istent meg a Fiát, hogy ki a közbenjáró,

Mert képzeld egy barátunk mesélte,hogy volt ennél a Kovács Magyar táltos palinál, ez az ezoterikus new ages lucifer imádó emberke,

És ő már azt tanítja magáról, hogy ő is közbenjáró Istenhez.

Tehát elképesztő a hitetés, a becsapás, ugye meg is van írva, hogy az utolsó időkben ördögök hitető lelkeire hallgatnak az emberek, a sok viszkető fülű.

Na de, hogy akkor erről egy kicsit tudnánk beszélgetni, hogy hogyan kell imádkozni tulajdonképpen így egyszerűen megfogalmazva?

 

RHR: Legelső lépés, ha valaki nem indul el az Istennek való engedelmességbe, tehát minimum azon, hogy a saját bűneit Isten előtt bevallja, igen elvesztegettem az életem idejét, és ezekben, azokban a bűnökben éltem, élek, és ma szakítani akarok ezekkel,

Mert tudom hogy, ha ebben talál a nyomorúság ideje, hogy az életem végén, ha ebben halok meg, azonnal kárhozat, és ettől félek, nem akarok,

Az embernek el kell indulni minimum az, hogy az agyában szülessen meg a gondolkodásában a változásra való igény, hogy tényleg ez rossz,

Rossznak látom ezt a rosszat, ezt nem akarom tovább élni, ezért bocsánatot kérek, és segítséget kérek tőled Isten, aki teremtettél mindeneket

Segíts ebben az akarásban a jónak az akarásában, a te természetedben tudjak élni, amíg csak élek, és akkor ezzel elkezdődik az embernek,

Szokták ezzel beoltani az embereket a bűnösök megtérő imája, és akkor már minden rendezve van,

Egyáltalán nincs minden rendezve, egy lehetőséget kap az ember, Isten megelőlegezi egy bizonyos időre neki azt, hogy bizonyítsa azt, hogy ő tényleg ezt komolyan gondolja,

És akkor az ember ebben elkezd élni, tulajdonképpen, akkor elmondhatod azt már életedben először, hogy Isten Fiának a nevében kérlek téged,

És Atyádnak szólíthatod Őt, mindaddig Atyánknak szólíthatjuk Őt, amíg szót fogadunk neki,

Ha elkezdünk engedetlenkedni, és bűnökben élni, csak önmagunkat csapjuk be, amikor elkezdjük azt mondani, hogy Atyánk, Istenünk, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében,

Tehát ez ilyenkor már hazugság,ilyenkor erre Isten azt csinálja,hogy hátat fordít és akkor egy nagyot ásít, és a kezét a szája alá teszi,hogy ezt már Ő annyiszor hallotta, naponként az elmúlt ötezer-hatezer évben,hogy ettől Ő már álmos,tehát erre Ő már nem kíváncsi

És Ő úgyis látja, tehát egyrészt az embert figyeli az Ő angyalain keresztül, másrészt viszont Ő itt a világban van, látja személyesen mindenkinek az életét,

És Amikor egy ember azt mondja, hogy én a te Fiadra nézve kérem azt, a megváltó, aki eljött, hogy példát mutasson, hogy hogyan lehet veled kapcsolatba kerülni a világmindenség teremtőjével, és én ebben szeretnék élni, ebben segíts nekem

Tehát Elindulsz ezen, ez az első lépés, és akkor, amíg ezen fáradozol,

Tehát Isten látja azt, hogy az akarás meg van benned, hogy neki szót akarsz fogadni

Olvasod az írást, azért, hogy számodra kiderüljön mélyebben, még nagyobb legyen az ismereted a bűnökkel kapcsolatban mi az, ami bűn,

Tehát mi az, ami engedetlenség Istennel szemben, mi az, ami engedelmesség, ezen keresztül az első lépések azok, hogy el kell az embernek kezdeni kiszórni az életéből az engedetlenségnek a szemetét.

Ki kell dobni a gyülekezetben tanult betöltekezés szent szellemmel ostobaságot, ugye hogy a mi testünk egyenként Isten szellemének a temploma, kidobni ezt a szemetet, hogy Istennek van külön szent szelleme, ebből fakadóan kidobni a szentháromságot.

 

2Kir 19: 19 Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten!

 

Ef 1: 17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;

 

1Tim 2: 5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

 

RHR: És megérteni azt, hogy egy Isten van testben, aki az Ő birodalmában ott van, és kormányozza az angyali világbirodalmat, és ugyanaz az Isten,

Ezért Isten Ő, mert ez az Ő egyedüli képessége,senki nem tudja megcsinálni utána,hogy amíg Ő ott van az angyali világrendben, és fönntartja a jelenlétével az Ő királyságában a rendet,az életet,a mindent,

Ugyanebben az időben Ő képes arra, hogy itt van a föld légkörén belül, és láthatatlanságában elszigetelve magát a bűntől, de mégis az által, hogy rá száll az emberekre és beárnyékolja a neki engedelmeskedőket

Inspirációt ad nekik arra, hogy az Ő akaratát véghez vigyék, aztán ahogy az ember nő ebben az engedelmesség gyakorlásban, hogy egyre fokozatosabb, és egyre erőteljesebb,

Már nem azon van az engedelmesség szintjén, hát most végeznem kell a betöltekezés tannal, most nyelveken szólás sincs, úgy ahogy a Jidrish hadováló, mantrázó gyülekezetekben van,

Már nem erről szól, hanem arról, hogy amikor azt mondja Isten álomba neked, hogy holnap, ahogy mész az úton, ide vagy oda, szembe fog jönni veled egy ember, és szólítsd meg őt, ezzel és azzal,

Mondd neki ezt, és azt, és az ember elcsodálkozik, honnét tudod ezeket rólam?

Mint ahogy az asszony a kútnál,Samáriai kútnál az, az asszony honnét tudod ezeket rólam,honnét tudod,hogy hány férjem volt,és akkor leesik neki, hogy ezt senki más nem tudhatja,csak egyedül az egyedül létező Isten,

Akkor az, az ember valószínű annak a követe, jobban teszem, ha rá hallgatok.

Az ember hallgatni fog rád, és átadod neki azokat az üzeneteket, és akkor az, az ember fölhagy az Istentelenségével, megszomorodik az ő bűnös életén,

És elkezd ő is az Isten szerint élni, és akkor egyre ilyen hajmeresztőbb szituációkba vezet bele az Isten, vallási vezetőkkel kerülsz majd konfrontációba, nevetség tárgyává tesznek, minden, és rajtad keresztül néhány embert föl fog az Isten kiszólítani az adott barjézusnak, meg ilyen Simon médiumoknak a fogságából, akik önmagukat valami nagynak állítva elhitették a rá hallgató embereket,

A végén pedig vagy úgy végezzük mint az apostolok,és ezzel bizonyságot teszünk,hogy még ez sem rendít meg bennünket,ezen is készek vagyunk át menni,

Nyilvánvalóan én nem mondhatom el magamról, most nem akarok hazudni, én sem vagyok erre kész jelen pillanatban, hogy azt mondhassam, mint Péter: hogy én még börtönbe is megyek, ha kell, meg is halok érted Isten, vagy az Isten Fiáért.

És amikor szólunk Istenhez, akkor előtte azt kell számba vennünk, hogy elmondhatom-e egyáltalán azt, hogy tényleg az Isten Fia, a megváltónknak a nevében vagyok?

 

Gal 1:10 Mert most embereknek engedelmeskedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.

 

Ján 3: 36, Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

 

Zsid 5: 8 Jóllehet Fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet,

Zsid 5: 9 és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

 

2Ján 1:6 A szeretet pedig az, hogy az ő parancsolatai szerint járunk. Ez tehát a parancsolat, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok.

 

RHR: Tehát, hogy neki való engedelmességben élek?

Azt mondja, hogy ha csak olyan pici engedelmesség lenne bennünk, mint a mustármag, ha csak annyira fogadnánk szót az Atyának,

Tehát nyilvánvalóan itt azt a mércét is meg adja Isten, hogy rajta keresztül, a Joshuán keresztül, ha már csak tényleg csak egy olyan szikrányi kis engedelmességet talál bennünk az Isten,

És azt mondjuk,hogy oké,elcsúsztam a mai napon,vétkeztem sajnos bűnt követtem el,

De az emberbe meg van az, az engedelmesség hogy eszébe jut, hogy ha bűnt követtél el, ne maradj meg a bűnbe, hanem ha volt merszed elkövetni a bűnt, és nem féltél bűnt tenni,

Nem féltél attól, hogy azonnal megölhet az Isten érte, vagy hogy ha hirtelen balesetbe meghalsz és bűnt követtél el az előző percekben,

Azonnal a kárhoztatásnak a várakozó helyére fogsz kerülni, ha ettől nem féltél, akkor attól se féljél, hogy legyen vastag az arcunkon a bőr, hogy oda állunk az Isten elé és azt mondani, hogy igen, belátom, hogy bűnt követtem el,

Nem bujkálni, mint Ádám, hanem akkor, ha volt olyan vastag a bőr a pofánkon, hogy szemtelenek voltunk az Istennel szemben miután sok jót kaptunk tőle, és főleg a legnagyobb jó dolgot, hogy fölkínálja azt, hogy kárhoztatás nélkül élhetünk az Ő országában,

Akkor legyen olyan vastag bőr a pofánkon, és álljunk oda Isten elé, lássuk be a bűneinket előtte, vagy ha kell, akkor emberek előtt is valljuk meg, hogy igen bűnt követtem el,

És azt annyira sajnálom, hogy még a szégyen se ösztönöz arra, hogy ezt eltakarjam,

Bevallom, és fölvállalom a vele való együttélést, hogy az emberek most így megvetve néznek rám,

Mert annyira fontos nekem,hogy visszanyerjem a kegyelmet az Istentől,és bocsánatot kérek,és akkor újból kezded előröl,

De hogy ha már ez a kicsi engedelmesség meg van benned, és az Istenhez szólsz, azt mondod, hogy Atyám, engedd meg, hogy Atyámnak nevezzelek.

Nem jól viselkedtem ugyan, akkor nevezhetnélek csak Atyámnak, hogy ha tényleg megtartom a te Fiad beszédeit, és nem tettem, nem így éltem a mai napon, bocsáss, meg kérlek, és segíts nekem, inspirálj, vagy tegyél valamit az életembe,

Körülöttem a környezetembe, ha kell, akkor vesszőzzél meg, az életemben történjenek olyan dolgok, amik súlyosan össze fog törni, hogy féljek ezek után bűnt cselekedni.

A kereszténységgel az ám a legnagyobb baj ebből lehet fölismerni, hogy nem Istenben nyugszik az ő gondolkodásuk, mert amikor történik egy kicsi baj,

Azonnal mennek, rohannak a pásztorukhoz, hogy jaj pásztor imádkozz értem, mert ez a baj történik, jaj már az a baj is, és kiesett az autó kereke, megkarcolták az autómnak a friss festését,

Most festhetem újból százezerért az autómat, míg a másik embernek ott mellette a szomszédban az a legnagyobb baja, hogy száz forintért ennivalót tudjon venni,

Mint vegyen száz forintért, lehet e valamit száz forintért venni, addig ő rohan a pásztorhoz, hogy védjél meg, imádkozzál pásztor, hogy a démonoktól távol legyek, hogy az emberekbe ne legyenek a démonok, hogy meg megkarcolják az autómat, mert most százezerért megint festhetem az autómat.

Meg ilyenek, ez a sok badarság, és akkor rohannak, hogy őket semmilyen probléma ne érje egyáltalán,

Holott ha megnézzük az Isten beszédében, látjuk, hogy a problémákra szinte vágyakoznunk kéne a megpróbáltatásokra, mert az a legjobb eszköze az Istennek arra, hogy bennünk a szemetet, az aljasságot, az emberi mivoltunkat kiégesse ezen keresztül,

Mert Amikor az ember szenved, azt mondja az írás, megszűnik a bűntől.

 

Zsid 12: 6, mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

Zsid 12: 7 Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja?

Zsid 12: 8 Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak.

Zsid 12: 9 Aztán: a mi testi apáink is fenyítettek minket, és becsültük őket, hát nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, és élünk!

Zsid 12: 10 Mert azok csak rövid ideig, tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk.

Zsid 12: 11 Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa.

 

Jak 1: 2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,

Jak 1: 3 tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.

 

RHR:és ez tényleg így van, hogy az ember olyan pofátlan,olyan konok lett,olyan istentelenné vált,és annyira merész,szemtelen,hogy ha az Isten nem borítja rá a nehézséget, és nyomort,akkor az,az ember az magával képes lenne rántani az ördög oldalán ha kell az egész emberiséget,

Csak, hogy ő az ő magamutogatásával ő legyen a mindig mindenkor a pulpituson a lámpáknak a fénypontja.

 

Kérdező: na hát ez a válasz arra a kérdésre szerintem, hogy az Isten miért engedi meg a szenvedést, a nehézségeket, a megpróbáltatásokat az ember életében.

 

RHR: Pontosan!

Ha az Isten, ha nem lenne kegyelmes, és nem engedné meg a szenvedést, akkor tényleg mindenki szépen ebben az örök jólétben,

Prosperitás elméletben az utazunkat, képzeljük el, hogy a Bentley-ben mondják ezek a gyülekezetekben a prosperitás hirdetők, hogy képzeljétek el most már benne ültök a Bentley-ben, már a Bentley az meg van, most már csak a száz lakosztályos kúria kell, a festetics kastély kell most már csak hozzá, hogy igazán nagynak nevezhessünk, áldottnak mondhassuk, megtollasodottnak,

Ha az Isten tényleg olyan lenne, mint sátán, meg amilyenek az emberek maguk, akkor tényleg az Isten nem engedne meg nehézséget az életünkön.

És mi pedig onnét tudjuk, hogy valójában az Istent szolgáljuk-e, és az Istennel vagyunk-e kapcsolatba az igazi Istennel, és nem sátánnal, mint ennek a földnek az istenével.

 

Péld 3: 11 Az ÚRnak fenyítését, fiam, ne vesd meg, és dorgálását meg ne utáld!

Péld 3: 12, Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel.

 

1Pét 4: 12 Szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami különös dolog történne veletek.

1Pét 4: 13 Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.

 

RHR: Hogy ha gyülekezetben vagyunk a kereszténységbe, akkor állandóan azért imádkozunk, hogy jaj segíts, hogy minél előbb véget érjen ez a probléma, szüntesd meg ezt a problémát azonnal,

Vagy mondd, meg hogy mit kell kijelentenem, megvallanom, hogy ezt leolvassam, levarázsigézzem önmagamról ezt, leimádkozzam magamról,

Ahogy szokták ezt mondani gyülekezetben, leimádkozzam magamról ezt a dolgot.

Nekünk viszont abba kell gondolkodni, hogy amikor Isten megenged egy problémát, és általában az a jó, amikor az újabb probléma az egy fokkal nehezebb, mint az előző volt,

És ezen a megpróbáltatáson keresztül Isten kiégeti belőlünk a rosszra való akarást,annak a készségét,és ezen keresztül segít Isten megtartani az Ő bocsánatát,és az örök életet önmagunk fölött.

Tehát ha elő fog bennünket egy probléma, akkor először is valljuk meg Istennek a vétkeinket, bűneinket,

Ha mást nem akkor azt, hogy nem ápolom az Ő beszédével rendszeresen a kapcsolatot,

Tehát nem olvasok legalább minden nap az Isten beszédéből, hogy eltelnek úgy napok, hogy másokat nem buzdítok, nem bátorítok arra, hogy a valóságos Istennek a természetében való élésben akarjanak az emberek élni,

Már ezt is, el lehet mondani bűnként,hogy ez bűn,mert meg van írva,hogy ha tehetnél valami jót,és nem tesszük azt,bűnül tulajdoníttatik nekünk,

Ha eltelik úgy nap az életünkbe, hogy akárhol voltunk, és az embereknek nem fedjük azt fel, hogy minimum azt,

Tehát azért ahhoz kell egy kis Istentől való, egy kis műveltség, hogy ha istentelenekkel vagy körülvéve akkor nem kell neki állnod azonnal a megtérők imájára ráerőszakolni őket,

Hanem akkor arra kell felhívni a figyelmüket, mint Noé, hogy ember látod a viharfelhőket az égen, és ebből akár 40-nap, 40-éjjel zúgó eső fog lenni,

Amiből a vizek fölemelkednek a legmagasabb hegy tetejére, gyere, építsük együtt a bárkát, és akkor legyen lakozásunk együtt a bárkába, hogy megmenekülj te, és a családod, és én és az én családom.

Ez egy nyelveken szólás volt most, tehát ezt lefordítjuk: gyere be az Istennek a kegyelmébe, a Krisztusnak a templomába, a Krisztus eklésziájába, mert ez a bárka, ez a Noénak a bárkája,

Gyere be az ajtón keresztül, ami a Krisztus

Tehát kezdd el követni a Krisztusnak a viselkedését, mert látod a világ eseményeiből, hogy itt olyan termonukleáris háború lesz,

Ezért rendezkednek be a föld alá,nézd meg a youtube-on,a gazdagok,a milliárdosok,a multi cégeknek,a francheise-oknak a vezetői,a mc donalds- nak,minden ami csak létezik,el tudsz képzelni,

Minden ilyennek a piramis csúcsában levő vezetői kitaláló, tulajdonosai,

Nézzétek meg a youtube-on hogy 15-20-évre rendezkednek be a föld alá,hogy a világ minden országában, ahol ilyen nukleáris rakéta tároló voltak a föld alá építve

(0: 16: 27től található a videóban)

Meg le másfél kilométer mélyre rendeznek be, építenek a milliárdjaikból, mert ők tudják, hogy az ő vezetőik, akik a világot kontrolálják, ők egy termonukleáris háborút akarnak kirobbantani,

Ehhez használják most az oroszokat, meg az arab világot, és akkor a keresztény világgal együtt ezt összezúdítva ezeket egymásnak ontva,

Tehát ezért lesz óriási az éhínség, nyomorúság, a betegségek, a minden.

Tehát itt egy földi pokolt fog az emberiség megtapasztalni, és a munkahelyeden elmondod az embereknek ezt, akit látod, hogy normálisabb, és értelmes,

Mert, ugye aki abszolút az istentelenségben van, és ő neki elég a minden napi fröccs, meg a foci meccs, azzal úgyse tudsz túl sok mindenről beszélni,

Hagyni kell, amíg az Isten össze nem töri az életét, hogy ő maga látod, hogy keresi a kiutat, akkor majd oda mehetsz hozzá, elmondhatod neki,

De ha átmegyünk egy nap úgy, hogy nem tettünk valamit hozzá az eklészia növekedéséhez, vagy úgy, hogy az eklészia számban növekedjen, hogy egy valakinek beszéltél róla

Nézd milyen nyomor közeledik, ebből lehet látni,és nézd meg, hogy ők maguk az illuminátisták a titkos levelezéseikből lehet látni,megláthatod hogy mit akarnak csinálni,

El akarnak pusztítani több mint hét és fél milliárd embert így, vagy úgy a következő öt-tíz évben, és nézd meg ezzel párhuzamosan már Isten két ezer év óta már leplezi ezt a tervüket nekik és gyere jól teszed

Azért engedi Isten,hogy megtudd ezeket az információkat,hogy értsd meg,hogy óriási veszélyben az életed,és gyere az Isten oldalára,

Gyere,hagyj fel a világ gondolkodásával,gyere segítek eltanulni hogyan lehet az Isten gondolkodásával élni,és akkor ezen keresztül megmentheted önmagad,és önmagadon keresztül megmentheted a családodat stb.,stb.

És így kell fölvázolni az embereknek ezt, és ha minimum ennyit nem teszünk meg egy nap, akkor bűnt követünk el,

Akkor úgy kell az Isten elé menni, hogy Istenünk, nem nevezhetlek az Atyámnak, mert a mai napon engedetlen voltam,

Kérlek, bocsáss meg nekem, bocsánatot kérek, szótfogadok neked,

Tehát így visszarendezed magadat oda abba a szintre a bocsánatkéréssel, ezt Isten mondta, hogy: kérjetek bocsánatot én tőlem, ugye?

Tehát alázzuk meg magunkat Ő előtte, és hogy ha megalázzuk magunkat, akkor Ő visszafogad, és akkor, amikor ebbe a pozícióba vagyunk már, elmondhatjuk, hogy köszönöm Istenem, hogy visszafogadtál engemet,

És hogy kész vagy megbocsátani a bűneimet, ezért bátran merlek Atyámnak szólítani, most is kérlek, hogy itt vagyok ebbe a problémába, ezzel, és azzal küzdök, segíts abban, hogy ebben a küzdelemben,

Akármilyen hosszú ideig tart is, a te természetedben élve tudjak talpon maradni, akármibe is kerül, mert utána biztos vagyok benne, hogy amit kimunkálsz ezen keresztül belőlem, az még erősebbé tesz abban, hogy az üdvösségemet és az örök életben való részvétemet nem fogom kockáztatni semmilyen földi dologért,

Sem aranyért,sem milliárdokért,sem autó,emberi kezek által csinált vagyontárgyakért,házakért,vagy bármiért,

És ilyenkor az ember nevezheti Atyjának a teremtő Istent, a mindenható, jóságos szeretetnek az Istenét, és akkor ilyenkor elmondhatja az ember azt, hogy látod, megpróbálok a te Fiad természetében élni, a te Fiad példamutatása szerint próbáltam meg a mai napon,

Nem sikerült, de megpróbáltam küzdeni önmagam ellen,

Kérlek téged,hogy segítsél,és akkor mindig elmondhatja az ember,hogy én nem magamra nézve kérem, mert én nem mondhatok magamról semmi jót,hiszen az mellett az egy-két jó dolog mellett amit naponta elkövetek,annyi rosszat követek el mellette amiről nem is tudom, hogy rossz valójában,és bűn,és ítéletre vagyok méltó,

És ezért arra kérlek, hogy ne én rám nézz, mert én magamra nem mondhatok semmi jót, ami miatt kérhetnélek téged,

Hanem kérlek légy a te Fiadra tekintettel, aki viszont örök hűségben, és neked való engedelmességben élte minden napját, és szenvedett, hogy ebben éljen, azért, hogy most te megbocsáthass nekem

És erre hivatkozhatok csak, hogy ezért kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és segíts hogy talpra álljak, fölálljak,

Vezess el olyan emberekhez, akik segíteni tudnak abban, hogy az ismereten keresztül megerősödjek a veled való jó kapcsolatban, hogy a viselkedéseim az, azt tükrözzék, hogy a te Fiad a példakép az életemben,

Tehát ilyenkor, és amikor az Isten Fiáról beszélsz, hogy Atyám a te Fiadra, a megváltó, szabadítóra hivatkozok, akit beküldtél az emberiség szabadítójául, és szeretném, hogy ha az én szabadítómmá is, és megváltómmá válhatna az által, hogy segítenél abban, hogy képessé váljak az ő elmondott beszédeinek, a megváltómnak,

És nevezheted Joshuának is, de hogy ha nyelveken akarsz szólni, akkor nevezheted őt szent templomnak, akkor mondhatod azt, mert Isten nyelvezete, Ő jól fogja érteni, hogy miről beszélsz, hogy a szent templom, aki köztünk lakozott

Aki most a te jobbodon van, a szent templomunk, akit vissza fogsz küldeni a földre ezer évig uralkodni, az eljövendő nagy király által, a te követed által kérlek téged, hogy hallgass meg,

És amikor elmondod Istennek a hozzá fűződő kéréseidet, a legnagyobb,a legfontosabb dolog az után,hogy az ember tudja,hogy nem sátánhoz imádkozik jézus krisztus nevében,

Hanem ezért fontos őt ezen a néven szólítani, ami az Ószövetségben voltak az ő jellemzői, de, főleg aminek őt Joshua szólította Atyánk,

És ezért kell törekedni arra imádkozás előtt, hogy, már amikor fel kelünk akkor meg kell próbálni már arra gondolni, hogy este egy csoportban fogok összegyűlni, az Isten elé fogunk járulni közös fohászkodásban,

És, igyekezzek, már mielőtt kikelek az ágyból, kimászok az ágyból, már arra nyitom ki a számat, hogy Atyám, segíts, hogy a mai napon bármi történik, meg tudjak úgy állni, hogy amikor este a csoportban együtt mindenkivel eléd járulunk fohászkodni, és neked hálákat adni, és a te Fiadnak,

Hogy úgy járulhassak hozzád,hogy ne bocsánatkéréssel kell kezdenem,hanem elmondhassam mennyire hálás vagyok neked azért szent Atyám,Istenünk,teremtőnk,a megváltónknak az Atyja,

Mennyire hálás vagyok azért, hogy segítettél, átélhettem egy napot úgy, hogy nem vétkeztem, vagy nem bűnöztem.

És az embert már ez motiválja egésznap, hogy nekem arra kell készülnöm, hogy este találkozni fogok az Atyával az eklésziában, a templomban,

Ami az összegyűlteknek a közössége, Isten természetében élőknek a közössége,

Tehát ebben a templomban, szellemi templomban, én este a szent templomba fogok menni, és találkozni fogok az oda látogató Istennel,

És, hogy oda méltóan menjek, ne úgy menjek, mint Ananiás és Safira akiket megölt az Isten, mert ugye ők be akartak lopakodni a szenteknek, az Istentől megszentelteknek a közösségébe be akartak lopakodni, az ő istentelenségük, és bűnükkel meg akarták fertőzetni azt a közösséget ott,

És Isten, nézzétek meg, hogy Ő neki kiváltképp annyira szent és tiszta volt az a közösség, hogy úgy döntött, hogy inkább végez két bűnös életével, istentelen, csaló életével, mint hogy kockáztassa azoknak a szent életű embereknek az erkölcsi morálját, hogy ezek aztán eltanulva a gonoszságát Ananiástól és Safirától visszakerüljenek engedetlenségbe,bűncselekedve az ördögnek a fogságába elkárhozásra.

Tehát ezért kell lexikálisan fejleszteni a tudásunkat az írásból, mert láthatjuk azt, hogy nevezhetjük báránynak őt, szeplőtelen bárányra hivatkozva kérlek téged.

És amikor elmondtuk, Istennek feltártuk az Atyánknak a mi elsősorban a vétkeinket, mindig jobb első sorban mindig Isten előtt való alázatosságot mutatva, ami így eszünkbe jut, hogy átértékeljük az óráinkat, napjainkat, hogy mi történt azon a napon,

És fölismerjük azt, hogy engedetlenségben voltunk, vagy szentségtelenségben, akkor mielőtt az Isten elé járulunk a kérésünkkel, vagy hálaadásunkkal, akkor ezeket elmondani az Atyának,

És ebből tudhatjuk azt, hogy Ő hű, és igaz, hogy megbocsát.

Persze nekünk törekedni kell azok után, hogy azt mutassuk ki a cselekedeteinkkel, hogy igyekszünk ezeket elhagyni,

Mert ugye, ha minden nap ugyanazért kell bocsánatot kérni, mert megint hazudtam, bocsáss meg Istenem, már megint hazudtam, bocsáss meg Atyám, mert megint paráználkodtam, megint paráználkodtam,

Ezt az Isten nem fogja meghallgatni, mert nem adja az ember tanújelét arról, hogy ő küzd az ő maga saját bűnei ellen,

Mert ebben nyilvánul meg, a bűn elleni küzdelemben nyilvánul meg az, hogy Isten természetében akarunk élni,

És akkor miután bevégeztük az Atyához intézett beszédünket,akkor viszont fordulunk a megváltóhoz,az Ő küldöttéhez,és hálákat adunk neki,hogy köszönjük neked azt,hogy akkor nem a saját életeddel törődtél elsősorban amikor az emberek megkínoztunk,és megöltünk téged,

Hanem arra gondoltál, és arra figyeltél, hogy mindenképpen az Atya tervét véghez vidd, mert abból nekünk üdvösségünk származik, és ezért téged áldunk, és magasztalunk, hogy ilyen nagydolgot cselekedtél értünk,

És köszönjük neked, amíg élünk, minden napon szeretnénk megköszönni az által, hogy szót akarunk neked fogadni megváltó, hogy kifejezzük a mi hálánkat te irántad, amiért ezt meg tetted értünk,

Mert egyébként az Atya most nem hallgatna meg bennünket, és menthetetlenül örök kárhozat részesei lennénk,

Azért szoktam azt mondani, szoktuk mondani, hogy mért názáreti jézus krisztusozik az ember a hit gyülekezetben, hogy mért hallgatsz erre a sületlenségre,

Az írás azt mondja, hogy Názáretből jött ki, onnét hívta ki Isten az ő családját, de az ő neve Istentől rendelve sohase volt názáreti,

Az emberek emlegették őt így, mert ugye ez a név elterjedt volt, az ő neve, és sok hasonló szinonim nevek elterjedtek voltak,

Tehát,hogy Joshua Hamassia,a Joshua név az egy nagyon elterjedt név volt abban az időben Izraelben,de minden szülő szerette volna, a gyerekét hogy ha úgy nevelkedik fel,és üdvösséget nyer az Istentől,ahogyan a megváltó,Joshua.

Tehát a megváltó szabadítónak a neve héberül Joshua Hamassia, és ezért az emberek nagyon sokan emberileg is adták a neveket a gyerekeiknek, hogy Joshua,

Akkor ennek a különféle változata, tehát sok hasonló név van a Joshuához hasonló nevek, amik ugyanúgy a megváltást, a bűntől való megváltásnak a szabadságára utalnak ezek a nevek,

Erre a Joshuára, amikor róla beszéltek akkor azt tették hozzá, hogy arról a Joshuáról beszélek, akinek az apja meg az anyja Názáretből jöttek ki,

 

Jel 3: 12, Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, és felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

 

Jel 19: 12 és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga,

 

RHR: Ez csak egy jelző volt arra, hogy ő honnét való, tehát ahogyan a 12-tanítvány, amikor ott voltak az 50. napon mikor Isten ellátogatott hozzájuk, és az Ő jelenlétével megszentelte az ott levőknek a közösségét, hogy elfogadta szentnek, tisztának annyira, hogy Ő beléphetett közéjük.

Ott voltak 12-en, meg a 12-nek a 120-tanítványa, és amikor az Atya megjelent köztük így láthatatlan lélekként,

Tehát a lélek az mindig azt jelenti, hogy személy, egy láthatatlan személyként valóságosan megjelent, és az Ő jelenlétének a bizonyítéka volt az, hogy tüzes nyelvek gyulladtak a fejük fölött a 12-nek,

A 120-nak nem, csak a 12-nek, és hát ott is lehet azt látni, hogy ezek ott szentségben gyűltek össze, tisztaságban, és Isten félelemben,

Tehát nem keresztények voltak ők, mert ma a kereszténység az mindenre hasonlít csak Krisztus követők táborára nem,

És ő rájuk is azt mondták a kívül levők, akik voltak, följöttek más nemzetekből, mert ezek zsidó férfiak voltak, és Isten szemében tisztességes, engedelmes emberek voltak,

Ezért küldte ki hozzájuk a tanítványokat, hogy ezekkel beszéljenek, mert voltak ott olyan zsidók, akik viszont ott jeruzsálemi zsidók voltak,

Tehát ott palesztinai zsidók voltak, de olyan istentelenek voltak, és olyan aljasak voltak, hogy ő hozzájuk Isten nem akart beszélni egyáltalán,

Tehát ezeket a 12-őt ő hozzájuk küldte ki azok akik a más nemzetekből jöttek föl zsidók voltak,ők nem voltak megfertőzve annyira,nem voltak egyáltalán megfertőzve azzal a babiloni talmudos kabbalista luciferizmussal amivel a rabbik, meg a zsidó vezetők voltak ott megfertőzve Jeruzsálembe,

Ezért mondja, tudjátok ott a jelenésekben, hogy maga Joshua mondja, Isten Fiaként ebben a látomásban Jánosnak, hogy én arról a városról beszélek, mint nagyváros, aminek uralkodása van a föld minden nemzetén, ami nyelvezetszólás által allegorikusan Szodoma, és Egyiptom,

 

Jel 11:8 És holttestük annak a nagy városnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának és Egyiptomnak hívnak, ahol az ő Urukat is megfeszítették.

 

Sodoma=erkölcstelenség, paráznaság, romlottság,

Egyiptom=okkultizmus, varázslás, szolgaság

 

RHR: Tehát a rabszolgaság miatt, és a szexuális aberráltság miatt Egyiptom, és Sodoma, és akkor hozzáteszi ez az a város, ahol a mi urunkat megfeszítették,

Tehát egyértelműen beszél arról, hogy van a földön egy város, ahol az Isten Fiát kivégezték a benne élő emberek, hogy azok annyira istentelenek, és annyira szentségtelenek, és annyira rothadtak az ő akaratukban, hogy őket Isten Egyiptomnak és Sodomának nevezi,

Meglepő ugye, hogy arról, akiről ma úgy beszélnek a kereszténységbe, hogy az Isten szent népe, arról Istennek viszont az a véleménye,

Az Ő szemszögéből nézve ez egy rothadó civilizáció, ami leviszi az egész világot,

És nézd, meg ott van, hogy ezek az Isten félő más országokból följött engedelmes zsidók följöttek és hallották ezeket ahogy így allegorikusan nyelveken szólnak,Isten nyelvezet szólásával beszélnek,és hirdetik az Istennek a nagyságos dolgait,

Azt mondták ezek ott, ez a több ezer ember akik följöttek az ünnepekre, hogy hát ezek galilleusok  ezek,

Látjátok, tehát ugyanúgy őket is galilleusoknak nevezték, mint ahogyan Joshuát názáretinek.

Joshuának nem volt soha a neve názáreti, ez csak egy jelző volt arra, hogy őt honnét hívta ki a családjával az Isten,

Ha megnézzük a Jelenések könyvében, ott azt mondja, hogy az ő nevét igaziból senki sem tudja, és az Atyáét sem,

 

Jel 3: 12, Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, és felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

 

Jel 19: 12 és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga,

 

RHR: Tehát hiába jönnek a jehovások azzal, hogy jaj megtaláltuk az Istennek a nevét a JHVH-t

Azt úgy kell mondani, hogy jehova,

 

Jahbulon: (32: 44től a videóban)

 

RHR: Tehát ez hazugság, ezt ugyanúgy a kabbalista rabbik hamisították, visszanyúltak a Mózesi iratokba, és bele hamisították, mint ahogyan ma a biblia fordítók a Joelnak a könyvébe ott a versekbe belehamisították,

Visszanyúltak az Ószövetségbe, és akkor azt mondja az eredeti szöveg, hogy kiárasztok az én lelkületemből, az én természetemből, mert kiárasztom az egész testre,

Ezzel szemben ők azt hamisították bele, hogy kiárasztom az én szent szellememet minden emberbe, ezt hamisították bele,

Valójában az eredeti irat szerint ott az van, hogy az egész testre kiárasztom az én természetemet,

Az én viselkedésemet, gondolkodásmódomat, szellemiségemet kiárasztom, és ez az egész test, a Krisztus teste, ami nem egyenlő a kereszténységgel, ez ugyanolyan szentül, igazán tisztán fog viselkedni, mint ahogyan az én Fiam volt, mert az én Fiam volt igazi a templom, a Joshua a megváltó, a messiás, akin keresztül osztogatom a kegyelmet és az örök életet,

Ezen a szent, szellemi templomon keresztül, ugyanúgy osztogatom az utolsó időben a kegyelmemet,

Az én megbocsátásomat minden nap, akik fölhagynak a bűnökkel, és becsatlakoznak az eklésziába elhagyják a babiloni átkos kereszténységet

RHR: Tehát nem volt az ő neve soha názáreti, az Isten országában teljesen más a neve neki,

 

Joel 2: 28 Azután kiöntöm majd lelkemet,(természetemet)

AZ EGÉSZ TESTRE:

Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,véneitek álmokat álmodnak,ifjaitok pedig látomásokat látnak,

 

Isten Fiának a megváltó szabadítónak soha se volt a neve jézus Krisztus,

Ha angolul beszélünk, nem tudom franciául, hogy van ez, vagy más nyelveken németül, de angolul, hogy ha a héber arámi eredeti és az eredetibb ógörög szerint akarnánk az Isten Fiáról beszélni,

Angolul nem jesus christ egyáltalán, hanem redeemer midiater.

Tehát ezek a nevei vannak, amik utalnak az ő munkásságára, a redeemer megváltó, a mediater közbenjáró,the lamb of god,

Tehát Istennek a báránya, tehát ezek angolul az ő nevei.

Ez a jesus christ, ez teljesen ezekből az okkultista, titkos szervezeteknek az ő saját istentiszteleteiknek, onnét hozták ki, és tették be a kereszténységbe,

 

Kérdező: pont tegnap mesélte, hogy valahol régen látott egy videót, hogy a szabadkőművesek a 33. fokán jézus, az lucifer,

 

RHR: igen, pontosan!

Olvasd el Blavatskynak, meg Alice Baileynek az írásait

Amikor ott  a united nations-ben mikor  mutatja be  az új tanrendszert,hogy mivel kell iskolázni a világ minden országában a gyerekeket az iskolában,és akkor a legvégén elmondja, mert hogy lucifer az a szentszellem,

Az a szentlélek, az a jézus,és akkor mondja, hogy az Buddha,az-az avatar érted?

 

Kérdező: Igen van neki ez a titkos tanok könyve, abban írja, hogy:(37: 10. nél a videóban)

lucifer az élet, a gondolkodás, a civilizáció, a szabadság, a függetlenség, stb.,

ő az ige,a kígyó a megváltó, ő az egyetlen isten,

Meg amit beraktunk régen videókba a galambbal, a szentlélekkel kapcsolatban, és ugye ott vannak az idézetek tőle, hogy:

lucifer tehát isteni és földi lény szentlélek és sátán egy és ugyanazon időben

lucifer az intelligencia és a szeretet lelke, ez a szentlélek, ez már mástól van,

Albert Pike is ezt mondja, hogy ez a szentlélek az egyetemes ügynök a kígyó, stb.

Tehát teljesen egyértelmű!

 

Idézetek okkultista, sátánista emberektől: (37: 58-nál a videóban)

 

RHR: Igen, pontosan, amit ő ott elmond, az alapján működik az összes szabadkőműves páholy, rózsakeresztesek mindegyik,

És ezért van különben, ezért beszélnek a kereszténységben úgy Joshuáról, a megváltónkról, a redeemerünkről, hogy ő hajnalcsillag.

Az ő neve soha nem volt hajnalcsillag, egyetlen egy személynek a neve hajnalcsillag.

Ez a hajnalcsillag ugye tudjuk, hogy melyik bolygó, vagy melyik égi test az esthajnalcsillag ugye?

 

Kérdező: A Vénusz?

 

RHR: A Vénusz igen, és Vénusz a női alakja lucifernek

 

Kérdező: ja és a katolikusoknál meg a szűz Mária,(39: 06-tól a videóban)

A hajnalcsillag, meg a Vénusz, meg az ég királynője stb.

 

RHR: így van pontosan, ezért amikor van az a festmény, tudjátok az a Vénusz istennőnek a festménye, ahogy a kagylóban áll benne, azt hiszem az a Vénuszos?(39: 22-nél a videóban)

Egy ilyen kinyitott sell kagyló, és akkor benne áll egy ilyen félmeztelen

 

Kérdező: ő az igen,

 

Megjelenései sátánnak: (39: 34. től a videóban)

 

RHR:na az Mária, szűz Mária,és hát így ez a női alakban így jelenik meg lucifer,érted?

Míg a másik alakban, más vallásban Nimród,

Tehát Nimródként jelenik meg lucifer, szent Antalként, názáreti jézus krisztusként a kereszténységben,

Tehát mindig valahova bebújik valami mögé, és mindig valami magasztos képet tesz az emberek elé,

Elhiteti az emberekkel, hogy ezzel az eszközzel is közel lehet Istenhez kerülni, de meg van írva, hogy egyedüli út, csak a megváltónknak, a redeemerünk-nek, a mediaterünknek, ő az egyedüli mediator,

Tehát nincsen semmi más közbenjáró.

 

Kérdező: Tényleg le is van ott írva, hogy egy a közbenjáró az Atya és az emberek között.

 

1Tim 2: 5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, a Felkent Megváltó Szabadító

 

RHR: így van!

 

Kérdező: nem is értem, mért mondják a többit, meg a szentek

 

RHR: ebből lehet látni, hogy ezért kell kijönni a kereszténységből, mert az a sok ember, szegények ők keresik a boldogulásukhoz a kiutat, de sajnos nem értik meg, hogy nem a földön való boldogulás az első, az egy másodlagos dolog,

Az elsődleges dolog, amit el kell, hogy érjünk valahogyan Istennél az, hogy Ő megbocsátotta a bűneinket, és örök életnek a kegyelmi ajándékát adta nekünk.

Tehát annak a jele, hogy Ő tényleg megbocsátott, ennek a kegyelemnek a jele az, hogy örök életet ad nekünk,

És ezt kell először megnyernünk, aztán utána, ahogy növekszünk az engedelmességben, Ő az ellátottságot garantálni fogja azon a szinten, amilyen szinten engedelmességet gyakorlunk,

És ezért ahogy mondta, nagyon jól mondta azt, hogy amíg ő az ezoterizmusnak a mindenféle vállfajába azt tanították neki,

És ő is erre tanított másokat, hogy mindenképpen meg kell szabadulnom a betegségemtől, hogy ilyen olyan praktikákat alkalmazzak, hogy meggyógyuljak testileg, fizikailag,

És akkor jó egészségi állapotban legyek, ha lehet, akkor örökké éljek, és akkor ez mellett pedig még csatlakozzon hozzá az anyagi áldás, a vagyon, a prosperitás, a sikeresség, a karrier, minden,

És akkor így tényleg az ember istenné válik a saját maga istenévé, amit lucifer el akar érni, és így akkor tulajdonképpen minden egyes ember, aki prosperitás elméletbe van, vagy akármelyik ilyen kerülő utat próbál,

Istennek való engedelmesség nélkül próbál Istennel kapcsolatba lépni, mert kizárja a Joshuának való engedelmességet,minden út az mögött lucifer van,

Tehát amikor az ember tehetőssé válik, és szuper egészséget akar elérni, tulajdonképpen az ember maga lesz lucifernek a képviselője, mert az ember magát emberré teszi,

Ezért az újvilágrendnek a vallásának a tézise az amire el akarnak jutni az emberek,hogy minden ember isten,értitek?

Így akkor minden ember tulajdonképpen luciferré válik ez által, mert minden ember lucifer képviselője lesz, minden ember a lucifernek a szócsöve lesz, és így minden ember a lucifertől való tanoknak fog engedelmeskedni,

Ebben fog befejeződni az ő terve,mert ő azt akarja,hogy egyetlen kiáltására minden ember azt csináljon, amit ő mond az antikrisztuson keresztül.

Amikor majd a sátán ösztönözni fogja az antikrisztust, és az antikrisztuson keresztül a kereszténységet, hogy olyan vallási törvényeket hoznak, hogy csak szombaton és vasárnap, csak a kijelölt órákban, és csak ezekben csak a hit gyülekezetben, csak a reformátusoknál, csak az evangélikusoknál, csak a jehova tanúinál,

És csak az adventistáknál szabad istentiszteletet gyakorolni, akik ezen kívül megpróbálják, azok törvénybe ütköző dolgot követnek el,

És 25-től, 30-évig, vagy életfogytig terjedő börtönbüntetés lesz kiszabható rájuk, vagy akár azonnali halálbüntetés,

És akkor a kereszténység véghez fogja vinni az ilyen spy szervezetek, mint a hit gyülekezet fölső vezetése,

Ugye állandóan kémkednek mindenhol beépített embereik vannak mindenhol,

Ezek lesznek,az ilyenek lesznek, hogy megtartsák a pozíciót az államtól, amit kaptak,továbbra is garantálhassák az emberektől ki kunyerált vagyonokat a fenntartásukhoz, a családjaik ellátásához,

ezért talpnyalójává kell,hogy váljon a vezetésnek,és így ezek a szervezeteknek a fölső vezetéseinek a nyomására lesznek olyan fanatikus hívek,akik elmennek,fölkutatják a más csoportokat,

és itt fog beteljesedni az a jövendölése a Joshuának amit az Atya rajta keresztül adott,hogy szóljon, és mondja el az embereknek,nekünk mint utókornak,

Azt mondja, hogy törvényszékre adatnak pedig titeket az én nevemért,

Tehát itt is mit jelent ez?

Ez is egy allegorikus kép, egy nyelveken szólás, törvényszékre adnak benneteket az én nevemért, ez mit jelent?

Mit jelent az ő nevében lenni?

 

Kérdező: hát, hogy engedelmeskedni neki, megtartani az ő beszédét,

 

RHR: így van, tehát az ő természetében élni,

Tehát, hogy mindazokat, akik az ő természetében akarnak élni,

Nyilvánvaló az ő természetében nem élhetsz úgy, hogy a kereszténységnek valamelyik gyülekezetében vagy.

Nem tudsz az ő természetében élni, mert minden gyülekezetben van valami istentelenség, vagy nyelveken szólás, vagy tized fizetés, vagy Izrael államnak az Isten országának való titulálása,

Amiről viszont Joshua,

Tehát nem mi, nem akarunk szítani, antiszemitizmust, ahogy ők azt valótlanul állítják, mert valójában ez is egy nevetséges koholmány, hogy azok az emberek, akik Izraelben élnek ma ott Palesztinában ezek az emberek nem Sém vérvonalából származó emberek,

Az antiszemitizmus az azt jelent, hogy antisémitizmus,

Tehát Sém fiai ellen való gyűlölet ezt jelenti, és akik ma Palesztinában élnek, és zsidóknak vallják magukat, ezek az emberek nem Sémtől, Sém vérvonalából valók, hanem Jáfettől.

Tehát már itt is megbukik ez a nagy hazugságuk, hogy valami történik, valamit nem értesz egyet velük, vagy nem úgy mondod, ahogy ők akarják,

Nem fogadsz szót ennek az agymosásnak, akkor egyből rádhúzzák azt, hogy antiszemita, antiszemita, börtönre vele!

És akkor persze, hogy ma már mindenki fél megszólalni is arról az igazságról, hogy ez az Izrael ez, nem az igazi Izrael,

Mi vagyunk a Krisztuskövetők az igazi Izrael, akik az Isten természetében akarnak élni, ők az igazi Izrael,

Erre a bizonyíték Pál apostol maga mondja a saját szavaival, hogy nem a testen külsőképpen végzett körülmetélés az igazi körülmetélés,

És nem ők az igazi zsidók, hanem azok, akik az akaratukat metélik körül az Istennek a beszédével,

Tehát alávetik a maguk akaratát Isten beszédének és abban élnek,

 

Róm 2: 28 Mert nem az a zsidó, aki külső látszatra az, és a körülmetélés sem az, ami a testen külsőképpen látszik,

Róm 2: 29, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és az akaratának az Isten Lelkülete által történő, nem betű szerinti körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

 

RHR: Tulajdonképpen ezt jelenti a víz alámerülés, amikor valaki bemerítkezik akkor azt mondja, hogy én az Isten Fiának a beszédének, és az Ő Atyjának a beszédének vetem alá az életemet,

Ehelyett a gyülekezetekben, mi van: bemerítelek téged az atyának, a fiúnak, és a szentszellemnek a nevében, ámen

Jól bemerítettek tégedet az antikrisztusba, lucifernek a követője lettél, imádója lettél tudatod alatt,

Tehát ezért akik bemerítkeztek a szentháromságra, azoknak súlyosan ki kell jönni, és egy újabb merítkezéssel tisztába téve az embernek az elméjében a tanokat, a Krisztusi tanokat

Ki kell magát, úgymond Isten előtt kell a bemerítéssel, a Joshua nevére való bemerítéssel rendezni a kapcsolatukat Istennel,

Mert amíg szentháromságba vannak bemerítve az emberek, addig ők ugyanolyan szabadkőművesek, mint akik elmennek a szabadkőműves páholyba, és akkor azt se tudják, hogy miről szól a ceremónia,

De részt vesznek a beavatási ceremónián, ugyanígy van ez is a kereszténységben a keresztelés az egy beavatási ceremónia.

Fogalmad sincs, hogy mibe lépsz be igazán, hogy mögötte, az egész mögött valójában luciferimádat van, és abban a naiv tévhitbe, hogy te most jó kapcsolatba kerültél az Istennel, és Jézus krisztust szereted, behívtad az életedbe Jézus Krisztust, a szívedbe benne lakik a Jézus Krisztus,

Ilyen nincsen a bibliában!

Az ember szívében lakó megváltó az azt jelenti, hogy az ember azt akarja, amit Joshua akar, mert Joshua azt akarja amit az Isten akar,

Tehát ebből is látszik, hogy amikor azt mondják, hogy fogadd be a szívedbe, most itt van a jézus és fogadd be a jézus krisztust a szívedbe,

Az ő náluk azt jelenti, hogy a te akaratodat vesd alá sátánnak, lucifernek aki jézus krisztusnak van maszkírozva, akiről azt állítják, hogy az, a jézus krisztus ugyanaz a jézus krisztus, mint aki a Krisztuskövetőknek a megváltója, és szabadítója,

De valójában luciferről van szó,és ebből ki kell merítkezni egy újabb merítkezéssel ezt tisztába kell tenni Isten előtt,és elmondani,hogy bocsánatot kérek azért hogy tudatlanságból nem kerestem az erről szóló igazságokat a beszédedben,

És alávetettem magamat, luciferimádó voltam, szentháromságba merítettek be, és bocsáss meg, és most bemerítkezek, ezzel vallást akarok tenni arról ezzel a cselekedetemmel szimbolikusan, ahogy a víz szimbóluma a te beszédednek Atyám,

Úgy én vízbe merülten akarok élni,tehát ahogyan a halak a vízben élnek,én is hal szeretnék lenni a vízben,tehát a te beszéded útmutatása szerint akarok élni,és ezt mind azért mert így akarom követni a Joshuát,a Megváltónkat,a Messiásunkat.

Mert amit mond ő, ugye az van megírva, hogy akik pedig engedelmesek Istennek, azoknak élő vizek folyamai áradnak annak belsőjéből, annak a szájából,

Joshuának a beszédéből állandóan azok a tanácsok, azok az utasítások áradtak azok az információk, amik az embereket fejbe kólintották, és megértették velük, hogy jelen állapotban ti a ti rabbitoknak, meg a ti Németh Sándorotoknak, meg az összes többinek az utasításában éltek,

De ez mind ellentétes az Istenével, ezért Isten ellenségei vagytok, kárhozatban vagytok, most ha meghaltok, valami balesetben azonnal mentek a kárhoztatásra való fenntartott helyre, ahol várakozni fogtok 1000-évig a kénkőbe vettetésetekre,

És az emberek megértették ezt,és hanyatt-homlok menekültek a rabbiknak,meg a vezetőknek a hazugságaitól,és az történt,hogy így ez által Isten,

 A Joshua beszédén keresztül motiválta az embereket, hogy megváltoztassák az élet stílusukat, hogy az ördög természete helyett az Isten természetében éljenek engedelmességben, így Isten megbocsát, és ezért a Joshuának a szájából származó beszéd, az örök életnek volt a beszéde,

Akik elkezdtek szót fogadni az ő beszédének, azokról Isten levette az ő ítéletét, és ugyanez van ma,

Ha ma a kereszténységben vagy bármelyik ágazatában, biztos lehetsz benne, hogy ítélet alatt éled az életed abban a vak elhitetettségben, önámításban, hogy örök életed van, és ugyan én ezt nem tudom bebizonyítani neked, de akkor te ezt meg fogod tapasztalni, amikor meg fogsz halni vagy balesetben vagy, betegségben, vagy természetes halállal meg fogsz halni,

Akkor fogod megtapasztalni azt, hogy az, az ember ott a skype-on, ostorozva a kereszténységet, igazat beszélt,

Mert most nem az Istennek az angyalai jöttek, a kerubok értem, hogy Ábrahám kebelére vigyenek, hanem sátánnak a láncra vert angyalai vannak fölengedve, hogy jöjjenek, és vigyenek a feneketlen mélységbe, ahol az ördögök és az ő angyalai vannak.

És akkor az egy nagy döbbenet lesz mindenki számára, mikor lecsukja a szemét, utoljára sóhajt egyet, nagy átszellemülten várja a fehér repdeső angyalokat, és akkor erre jönnek ilyen mindenféle gonosz dolgok, és akkor meg fognak, és visznek.

És akkor döbbensz meg,hogy hajajajj,visszafordíthatatlan bajt követtem el,hogy nem tudakoztam az írásokat minden napon tüzetesen,hanem rá hagytam,hagytam magamat beprogramozni az elmémet ezektől a kuruzslóktól a gyülekezetek élén,

Elmentem a Magyarihoz, követtem az ő őrültségét, az ő esztelenségét, az ő lucifer imádatát, amit ő Krisztuskövetésnek álcáz,

 

Magyari László okkult mágiája: (53: 28-tól található a videóban)

 

RHR: akkor elmentem a Németh Sándornak az őrültek házában: (54: 17-től a videóban)

Ott tanultam el ezeket az eretnekségeket,benne éltem,azt hittem hogy nyelveken szólok ahogyan ő azt mondja,üvöltözik,és mondja hogy csak azok nyernek örök életet akik szólnak nyelveken,mert a nyelveken szólás az egyedüli bizonyítéka annak,hogy az ember be van töltekezve szentszellemmel,és aki be van töltekezve szent szellemmel, annak biztos örök élete van.

 

(Németh Sándor beszél a betöltekezésről 55: 38-tól a videóban)

És a szentlélekkel való betöltekezésnek is meg van a jele, ez letagadhatatlan, hogy az egyik nagyon fontos jele a nyelveken szólás.

 

Németh Sándor beszél: Tölts be határőrséget is, tölts be a jézus nevében, lololo,ájjájjj

Tölts be szent szellem,

 

RHR: ha szólsz nyelveken, akkor te biztos lehetsz abban, hogy tök mindegy, hogy milyen gengszter, rabló, munkahelyi sikkasztó vagy, mindegy, mi vagy, ha benned van a szentszellem, és tőle nyelveken szólsz, mert az túlárad rajtad, ahogy Derek Prince hazudozó tanította, akkor te üdvözülni fogsz mindegy, hogy mit gondolsz.

Mindegy, hogy ezek ott a skype-on mit gondolnak rólad a Reveal Hidden Realitysek, teljesen mindegy,

Hagyjuk őket ezek bolondok, úgyis majd szét fognak oszlani, mint ahogyan az, az egyiptomi lázító, akit elkaptak a rómaiak,

Ugye ott a Pál idejébe, akivel összetévesztették Pált, ez is már csak egy jele annak, hogyan lehet az, hogy egy több évtizedig Palesztinában szolgáló, héberül tudó százados, római katona össze tudott téveszteni egy zsidót, össze tudott téveszteni egy egyiptomival.

Hogy történhet egy ilyen klasszikus hiba, hogy követhet valaki egy ilyen égbe kiáltó hibát,

Valószínűleg azért, mert ezek, akiket ma a zsidóknak neveznek ezek a szőke hajú szabadkőműves partizánok ott a  knessetben meg az országok élén,

Nyilvánvalóan,hogy ezek akik zsidóknak tartják magukat, és kontrolálják a világot,nyilvánvalóan semmi közük nincsen

Ez is bizonyíték arra, Istennek a bizonyítéka az igéből, mert ezek az emberek a testi vonásaikban, arcvonásukban, bőrszínükben, genetikájukban semmiképpen se hordozzák Sémnek a testi adottságait,

Tehát egy igazi sémitai zsidó, az soha nem volt szőke hajú és fehér bőrű, soha nem volt.

Ebből is látszik, hogy ha megnézed az egyiptomiakat, és azok, akik arra hasonlítanak, és ott éltek a közel keleten azokra rá mondhatod, hogy ők zsidók.

Már csak azért is mivel, hogy az arab világ, akik Izmaeltől születtek, azok mind Ábrahámnak a genetikáját hordozzák.

Úgy, hogy ez is már megint egy jó jobb egyenes az ördög szeme alá azoknak a részére, akik ebben a cionizmus által elhitetettségben élik a keresztény életüket,

Azzal sincsenek tisztába igazán, hogy mi valójában a cionizmus, tehát csak annyit látnak benne, hogy haza kell térni a zsidóknak, ez a cionizmus, a haza teremtés,

Valójában nem látják azt, hogy ez a vélt zsidóság, a kazár-ashkenazimok, ők valójában a jezsuitáknak, meg az őket kontroláló, őket vezető elitnek, a világ elitnek, annak a maroknyi bűnbandának Babilonból,

Babilon királyának a leszármazottaiból való, ma is létező leszármazottaik, ők kontrolálják ezeken a titokzat vallásokon keresztül a jezsuitákat, aztán ők kontrolálják a katolikusokat, a katolikusok pedig ugye látjátok, amikor mutatják a pápai őrség, a swift guard, a svájci gárda.

ők a világ katonái vagy ilyen,szupermenek,vagy nem tudom mi,miért éppen a svájci gárdának kell ott lenni őrizni a pápát?

Azért mert a világkereskedelemnek a székhelye Svájcban van,ahogyan Németországból kiüldözték ezeket az egyszerű kazár vélt zsidók,ezek az ártatlan emberek, akik nem tudták,hogy az ő legfölsőbb vezetői miben mesterkednek, hogy őket el akarják pusztítani,fölhasználni őket egy ilyen tervhez a jezsuiták kezében.

Ugye ők föllázadtak hogy ők nem fognak Palesztinába menni a sivatagba, ő nekik egzisztenciájuk volt, az emberek szerették őket, tehát hasznos elemei voltak az országoknak ezek az egyszerű vélt zsidók,

Tehát a legtöbben művészek voltak, orvosok voltak, igen művelt emberek voltak ők, és az emberek szerették őket, ők is szerették az embereket, hasznos részei voltak a társadalomnak mindenütt,

Csak az ő fölső vezetőik, akik már följebb akartak kerülni, és a világ vezetésében részt venni ezek a szabadkőműves, rózsakeresztes, kabbalás, nyavalyás ördög fiak, mint a Rothschildék, meg a Hertzl Tivadar,

Ugye hogy ők azon szőtték a tervüket, hogy hogyan bízzák meg Hitlert, hogy építsen munkatáborokat, hogy megijesszék az egyszerű,

Héberül beszélő kazárokat, hogy bezavarják Palesztinába, hogy megkaphassák így a földet az angol királyságtól, és nem akartak szótfogadni, föllázadtak ezek az egyszerű emberek okosan, az egyszerű kazár Ashkenazimok föllázadtak ellenük, a cionista gyűlés ellen és elzavarták őket Svájcba Bábelben, ez a magyarázat arra, hogy Hitler soha nem támadta meg Svájcot,

Ez a magyarázat arra, hogy minden ország bukdácsol, és dől össze ma a gazdasági világválságban,

Svájc az továbbra is ugyanúgy virágzik, mint hogyha Nimródnak az illatos függőkertjét építenék szemiranisznak.

Tehát ez mind magyarázat, és hogy mért ezek a vélt zsidóknak van megengedve, hogy kontrolálják világkereskedelmet?

Azért mert a legfelsőbb katolikus vezetés,akiket a jezsuiták kontrolálnak,ebben a piramis rendszerben magukra építenek mindig egy fedő szervezetet,hogy ha majd a kereszténység megbukik,és az emberek rá jönnek majd amit a zsidóság kontrolál és vezet.

Elkezdik verni a port a kereszténységen, és likvidálni azt tűzzel-vassal, rá jönnek arra, hogy ó hát ez mögött még ott vannak még a kazár zsidóság, a Rothschild banda, a pénzügyi szakemberek,

Akkor most a vallás után szedjük elő csak őket, és akkor elkezdik őket üldözni, likvidálni, mert ott meg van írva a jelenések könyvében, hogy Isten azt adja az embereknek a szívébe, az akaratába.

azt fogja felhozni bennük a lelkiismeretük által,hogy nézzenek utána az igazságnak, hogy honnét ered ez a sok szenny áradat,ez a világégés mért történt, amibe elpusztult 7 milliárd ember,és akkor megértik azt, hogy hát persze hát a kereszténységet kontrolálták a cionista ál-zsidóság,vélt zsidóság,

 

Jel 17: 15  És azt mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek.

Jel 17: 16  A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a paráznát, kifosztják és lemeztelenítik, megeszik a húsát, és megégetik tűzzel.

Jel 17: 17  Mert Isten adta a szívükbe, hogy az ő szándékát végrehajtsák, és egy akaraton legyenek, és a fenevadnak adják királyságukat, míg be nem teljesednek Isten beszédei.

Jel 17:18  És az asszony, akit láttál, az a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyain.

 

RHR: Tehát nem a sémitai zsidóságról beszélek, hanem a Jáfeti vélt zsidóság Kazáriából.

Ezek török, iráni, hun, és mongol keverék emberek voltak ezek a kazárok, és ezek miatt összeborult volna a birodalmuk, elvándoroltak a jó megélhetés reményébe elvándoroltak nyugat Európába.

Onnét aztán az ügyeskedéseik, csalásaik során kibukott belőlük 4-5 ilyen vezető bankár dinasztia, mint az Oppenheimerek, meg a Rothschild, főleg ők lettek a legnagyobbak az összes közül, meg a Wartburg család és még ott van egy másik család is,

Elfelejtettem a nevüket, mindegy nem is lényeges igazán,a Rothschild lettek közülük a legkiemelkedőbbek az egész világon,és így ők lettek ezzel a pénzügyi csalásaikkal,ugye lebegtetjük,infláljuk a pénzeket mindenhol,elloptuk az arany fedezetet,most már nyomtathatunk annyi pénzt, amennyit akarunk,

Kiírathatjuk ezeket a nem létező értéktelen papírpénzeket a lakosság számára kölcsönként, és létező, valós összegeket követelhetünk vissza részletfizetésként, és hogy ha a háttérből ők még lebegtetik,inflálják,diflálják a pénzt.

Többet pumpálnak a gazdaságba, akkor inflálódik, csökken az adott egy címletnek az értéke, hogy ha kivonják, akkor megnől az értéke.

Tehát ezzel a játékkal addig játszák ezt el, amíg az emberek a kölcsöneiket nem tudják fizetni, és mindent elvesznek mindenkitől.

Tehát minden ember tulajdonképpen lakbérlő lesz a saját házában, erre megy ki.

Ha megnézitek a sion bölcseinek könyvének a különféle fejezeteit, ott van, világosan le van írva.

Ez ma történik,60-70 év után mikor ezt megírták a jezsuiták, a zsidóknak látszó vélt zsidók nevében,akkor egyből az emberekkel elkezdték gyűlöltetni ezt a vélt zsidóságot,azt hitték,hogy ők az igazi zsidók,ők az oka mindennek a világban,és ezért a Hitler idejében különösen jól tudták használni ezt a fajta gyűlölködést,

Náció elleni gyűlölködést,hogy amíg ők szétlopták a világot,meg világgazdasági válságban tolták bele,éhínségbe az Isten nélkül élő világ nagy részét.

Ezek az emberek automatikusan, ösztönösen elkezdték gyűlölni, azt hitték, hogy az igazi zsidókra, hogy ők a világ baja, és akkor ezt a fél Rothschild, Hitlert előszedték és akkor ki adták neki utasításba, hogy építsél munkatáborokat, vezesd be a zsidótörvényeket,

Azt remélték, hogy ezzel majd elzavarják ezeket az ártatlan hétköznapi mit sem sejtő kazáriai származású embertársainkat, akikről azt hitték, hogy zsidók

Azt hitték, hogy majd így bezavarják őket Palesztinába, ott kezdenek majd operálni, újjá építik rajtuk keresztül az országot, ki teszik megint az Izrael zászlaját, meg van a föld,meg van a nemzet,most már csak egy templomot kell hozzá építeni,

Valójában erről szól a cionizmus igazából, kívülről úgy látszik azt adták be a kereszténységnek, hogy haza teremtés, meg megvalósult a prófécia,

De valójában arról szól,hogy amikor ők fölépítik a templomot,és még a Kazár zsidók közül is,vélt zsidók közül is sokan felfognak lázadni,hogy hát ez nem is az  a templom amiről az iratok beszélnek az Ószövetségből.

Ez tele van, hemzseg az Ízisz imádati jelképekkel, szentháromság kúttal, meg minden félével,

Föllázadnak, és akkor elkezdik majd őket a Rothschildék mészárolni, üldözni, nyakukba eresztik az Arab világot erről szól az egész.

Először a kereszténység lesz fölszámolva tűzzel-vassal, a világ, ahogy ott van, hogy a babiloni parázna asszony, aki a fenevadon ül, hogy elkapják, megégetik őt, lemeztelenítik őt, megégetik, megeszik a húsát,

Tehát ez a kereszténységről szól, a cionizmus kontrolálta kereszténységről, ezt föl fogja a világ számolni.

Ezért kell kijönni belőle, a kereszténység minden ágazatából, utána pedig miután fölszámolódott az egész, rá jönnek arra az emberek, hogy hohó hát mögötte, ez csak a csúcsa volt a hegynek, csak ami kilátszik az a kis mutató ujjnyi a tengerből, lent alul még ott van még több milliárd tonnányi szemét, azzal kell számolni, és akkor el kezdődik a vélt zsidóságnak az üldözése,

Kísérlet tétel arra, hogy azt fölszámolják, ezután miután meg csappan a számuk szegényeknek, rá jönnek arra, a feldühödött világ, hogy hohó itt a katolikusok vannak, a pápa van itt a háttérbe a vélt zsidók mögött, a bankárdinasztiák mögött,

Tehát ezek a Rothschildék tulajdonképpen csak a zsákos emberei voltak a pápának, és akkor elkezdődik a katolicizmusnak a fölszámolása, nyirbálása, tönkretétele, megsemmisítése, aztán rá jönnek arra, hogy ó hát még mindig van hova menni a lépcsőn, mert valójában ez csak egy álarc volt a jezsuitáknak,

Akkor elkezdik a jezsuitákat előszedni, és egész addig, amíg a végére sajnos az emberiségnek az alig öt százaléka, hat százaléka marad körülbelül életbe, aztán azok látják azt a nagy pusztítást, rá jönnek arra, hogy tulajdonképpen, ha tovább folytatjuk, akkor saját magunk bűneiért magunkat kell majd a legvégén likvidálni és megölni, amiért hagytuk, hogy ennyi embert megöljenek ezek az átkozott gonosztevő illumináti szabadkőművesek, rózsakeresztesek.

És akkor ezek az emberek ott leteszik a fegyvert, és azt mondják, hogy nekünk meg kell bánni a bűneinket, mert most már mi vagyunk a soron,

Tehát Isten valamit föl fog használni, hogy minket pusztítson el most már, nincs más bűnös a földön, akit büntetni kéne,

Mi voltunk az utolsó büntetés végrehajtók, de most mi rajtunk ki fog, mi rajtunk az Isten fog igazság szolgáltatást behajtani,és elpusztítani bennünket,felszámolni bennünket,

Na most mielőtt ez megtörténik mi legyünk okosabb, mint a testi zsidóság az Ószövetségben, ők konokul neki mentek a falnak, neki mentek Isten tenyerének, és Isten fölszámolta őket

Semmibe vettek,eltűntek,hát ezért,hogy inkább,hogy ki ne pusztuljon az emberiség ezért ők fölhagynak a bűneikkel,bocsánatot kérnek Istentől,és így Isten megbocsát nekik,be engedi őket az ezer-évbe,ő tőlük születnek az újabb generációk,és rajtuk fog uralkodni maga a messiás,a megváltónk,a szabadítónk,a közbenjárónk,

És mind azok, akik a nyomorúság idején neki szótfogadva mentették az emberek lelkeit, az Isten ítélete alól, és így bekerültek, részesei lettek, alkotó elemei lettek a szellemi templomnak,

a szellemi 144-ezernek a Krisztus szellemi menyasszonyának,ezeket az utolsó csapás előtt Isten elragadja, amikor Joshua bejön a kerubokkal és akkor ki leszünk víve innét,és akkor Joshua amikor vissza lesz küldve a világ királyaként

 A fölött a néhány millió életben maradt ember fölött akkor vele együtt vissza fognak térni azok, akik a nyomorúság ideje alatt, és ebben a mostani, a látszólagos béke utolsó napjaiban hajlandóak voltak kijönni, szakítani Babilonnal, és becsatlakoztak szófogadás által Isten természetében való élés által részesei lettek az eklésziának, a templomnak, Isten templomának,

És ezek elmondhatják magukról, hogy Joshua nevében, a megváltó nevében fohászkodok hozzád Atyánk,

Tehát méltóvá tétettek, hogy használják a megváltónak a nevét az élet stílusuk miatt,

Ők lesznek elragadva az utolsó csapás előtt, és így a Krisztusnak, a megváltó királynak a végrehajtói lesznek.

Tehát ők fogják betartatni az Istentől,a messiás királynak adott törvényeket,ő pedig átadja ezeket a törvényeket az ő uralkodásának a szabályait át adja azoknak, akik részt vettek az elragadtatásban,és így szervezi Isten újjá az Ő fián keresztül,és az elragadtatottakon keresztül így szervezi újjá ezer évig az emberiséget amivel ízelítőt akar adni tulajdonképpen Isten,hogy ennél jobb már csak egyedül az Isten országában való létezés,

És itt az emberek eldönthetik,hogy akarnak e lázadni góg magóggal,vagy akarnak- e  a földről a mennybe kerülni és együtt élni,közvetlen szemlélői lenni Istennek,

 

Kérdező: hát igen, és említetted, hogy a kereszténységbe nem lehet megélni a Krisztuskövető életmódot, mert mindenhol van valami hazugság, okkultizmus stb,

És ezzel szemben, mert ugye szoktuk mondani, hogy mindenhol vannak igazságok is, ugye a katolikusoknál is,a hit gyülekezetébe,Jehovásoknál is,másoknál is van valami kis rész igazság,hogy ez a sátánnak,az ördögnek a trükkje hogy így becsalja az embereket,

Meg a pásztorok is ki vannak képezve erre,a tanítók magasabb szinten hogy hogyan csinálják ezt,

Az elején rá hagyják az embereknek, hogy igazad van, igazságot mondják sokszor, stb.

Tehát így becsalják,beszipkázzák és egy idő után az ember már nem veszi észre,hogy mik a hazugságok,

Milyen okkultizmusba viszik bele, és ez által Isten elleni engedetlenségbe, nagyon ravasz, ördögi az egész, de ennél vannak még durvább trükkök is ugye?

 

RHR: hát így van.

Nem azért, mert nekem semmi személyes problémám nincsen például ezzel a Magyari László, vagy István vagy, mit tudom én mi a neve neki,

Én nekem semmiféle konfliktusom nem volt vele az életemben,ő nem csinált nekem semmi rosszat személyesen,

Tehát amiről beszélek, ha a neve előkerül, én kizárólag csak arról beszélek, ami tevékenységet folytat ma, és elhitetve az embereket arról, hogy ő Isten nevében cselekszik,

Azért beszélek róla, mint egy jó példa a rossz példáról, tehát hallja önmaga nevét fölbukkanni nálunk, akkor tudja azt, hogy semmiféle személyes problémám nekem nincs vele, kizárólag az, hogy emberek ezreit, vagy százait vezeti félre, mint Németh Sándor,

Most erről beszélünk, hogy mondtad hogy a Jehovásoknál, mindenhol van egy kicsi igazság, és szándékosan olyan felekezeteket, mozgalmakat hozattak létre, amikbe bele tettek az Isten igazságaiból egy apró részletet, hogy egyeseknek, akik éberül figyelnek, föltűnjön az, az igazság és ezért belemásszanak ebbe a csapdába,

De az egy igazság miatt nem veszik észre a többi hamisságot,és ez ugyanolyan dolog,hogy hogyan van ez kapcsolatba a Magyarival,meg a Németh Sándorral főleg,hogy a Magyari ott beszél rólunk nyilvánvalóan név nélkül minket említ, hogy készítettük azt a filmet ahogyan kundalini jógáznak a gyülekezetekbe,és akkor őrültködnek,és akkor ez tényleg a teljes bizonyíték arra,hogy az indiai kundalini jógások is ugyan ezt csinálják.

Tehát egy, és ugyanaz az eredete, és akkor elkezd arról beszélni, hogy nyugtatgatja ott a híveit ebbe a videóban, hogy hát ne hogy elhiggyétek hogy tényleg mi itt kundalinizünk, meg a gyülekezetekbe hogy ez kundalini jógázás, meg Indiából van,

Mindig ezen röhögök: Az ördög másolja az Istennek a munkáját, az ördög másolja,

És akkor azt mondja, hát gondoljátok, hogy az ördög megcsinálja azt,hogy engem kihoz a paráznaságból,én paráznaságban éltem,és hogy az ördög kihoz a paráznaságból, és Isten emberévé tesz,

Gondoljátok,hogy ezt az ördög csinálja,hogy ő csinálna ilyet?

Az ördög az, az Isten beszédéről beszéltetne itt bárkit is, és akkor az a sok szegény ember ilyen átszellemülten figyelik, és hallgatják őt

És ámen, halleluja

Ahogy ezt ő kimondta abban a pillanatban megjelent előttem egy kép,csak, mint egy látomás,nem azt mondom,hogy az volt,csak, mint egy kép, mint hogy ha előttem peregne egy ilyen gondolat menet…..

 

Reveal Hidden Reality csatorna:

 

Beszélgetés Isten igazságairól 2. rész  3/3

 

A sátán ravasz trükkje, amivel becsalja az embereket a kereszény gyülekezetekbe, Magyari László "gyógyító" történetéből tanulva.
Kovács "Magyar" András ezoterikus, okkultista, vatikáni ügynökről röviden.
Az okkult "glória" szimbólumról.
Minden út Rómába vezet?
Miért gazdagok az egyházak, gyülekezet, mint pl. a HIT Gyülekezete?
A sátán által létrehozott Izrael.
Fohász a sátán által megvakított embertársainkért, mert az utolsó időkben élünk és közel a nagy nyomorúság.

 

 

RHR:Ahogy ezt ő kimondta abban a pillanatban megjelent előttem egy kép csak egy látomás,nem azt mondom, hogy az volt,csak, mint egy kép,mintha előttem peregne egy ilyen gondolatmenet,

És belegondoltam, hogy ha én lennék maga a sátán, és hogy nagyon hatékonyan akarnék működni, és én megverem betegséggel az embereket, mert ugye az emberek egy részét Isten a kezembe adta, mert engedetlenségben, szentségtelenségben, Istentelenségben élnek,

És ezért van hatalmam fölöttük és megverem őket betegséggel,

Na most számomra nem jelentene-e az óriási használati eszközt, és sikeres hitetésnek az eszközét, hogy egy embert elengedek egy időre,

Visszaadok úgymond az Istennek, és az, az ember hagyom, hogy kijöjjön a bűnéből és hagyom, hogy az Isten kitanítsa őt a bibliából, vagy az, az ember kitanulja a bibliai dolgokat, elmegy egy ilyen gyülekezetbe, és akkor azt hiszi, hogy az, az Istennek a zsinagógája, de valójában az, az ördögnek a zsinagógája,

És így az ördög kitanítja az embereket,csinál belőlük,a bűnösökből ilyen vallásos farizeusokat,

És nem jobb befektetés-e az ördögnek valakit egy időre, fölhagyatni a paráznaság bűnét és egy nagyobb bűnbe, ami sokkal hatékonyabban működik az emberek között, és nagyobb tömegeket tud az ember bűnben tartani az ördög számára,

Hát nem jobb-e inkább egy vallási vezetőt kreálnom egy bűnösből, aki aztán valószínűleg a háttérben ugyanúgy paráználkodik,

Na most valójában ezek, akik azt állítják magukról ezek a vezetők, hogy hát ők régen parázna életet éltek, és akkor több nővel hancúroztak egyszerre a feleségeik mellett,

Tehát ebből is lehet látni, hogy ők csak azt állítják magukról, hogy elhitessék a hallgatóságot, hogy ők megszentelt életű emberek

Parázna voltam, már nem vagyok az

 

Hamis tanítók: 02: 16.-nál a videóban

 

RHR: És sátánnak sokkal jobban megéri az, hogy az ő foglyai közül valakit szakosítson egy ilyen vallási vezetővé, és akkor egy ilyen látszólagos erkölcsös életet ad rájuk,

Nézzétek meg a Joshua idejében is mi történt, oda vitték ő hozzá a Mária Magdalénát, hogy kövezze, ő dobja rá az első követ, hogy ítélje el, hogy így kísértsék őt, és akkor őt oda vitték hozzá, hogy mester ez az asszony paráznaságon kapatott, mert szemtanúk vannak rá, tudjuk, hogy ő egy ilyen parázna, házasságtörő asszony, és hogy mit mondasz te erre,

Joshua tudta nagyon jól, az Atya kijelentette Joshuának, hogy ebbe ne menj bele ebbe a beszélgetésbe, mert tulajdonképpen az, az igazság, hogy ezek a vallási vezetők, akik meghosszabbítják a köntöseiknek az ujját,

És akkor körül tekerik a kezüket mindenféle bőrszalagokkal, meg az írásból, a tórának a szövegéből a homlokukra ragasztanak a ládikába, hogy így nagynak látszanak, és akkor így imádtassák magukat a jelenlevőkkel, és ők ítéletet tesznek egy parázna nőn, és akkor elmondta neki az Atya, hogy Fiam, ezek az emberek onnét tudják, hogy ez az asszony parázna, mert ők maguk paráználkodtak vele, ezzel az asszonnyal,

És azt most csak azért hozták ide, hogy téged kísértsenek azzal, hogy téged olyan kijelentésre kényszerítsenek ezzel a kísértésükkel, hogy vádolható lehessél előttem, az ördög vádolni tudjon téged, meg tudjon buktatni, és hitel képtelenné tegyen az emberek előtt, akik te rád hallgatnak.

És, hogy ez az egész csak ezért van.

Nézd meg a Benny Hinn félrelépett: (4: 06-nál található a videóban)

Az összes híres vezető, akik ilyen erkölcsösöknek adták ki magukat, tehát tulajdonképpen a kornak a rabbiai ma, akik meg akarják köveztetni azokat, akik kimerik a szájukat nyitni,

Ezek ugyanúgy olyan obszcén dolgokban, egymás megfertőztetésében, ahogy Pál mondja, férfiak férfiakra gerjedve, nők elhagyva a házas élettől való természetes élést, egymásra gerjedeztek stb.

Ugyanúgy folytatják ezeket a dolgokat,tehát az ördögnek ugyan azért jó munka eszközei, mert ugyan így most sátán eltakarja az  erkölcstelenségeiket,ezeket a szexuális aberráltságokat,és bemutatja őket most már mint megtért,

megjavult vallási vezetőket,és így valamiféle erkölcsös képként kiteszi a kirakatba őket,és akkor mikor bekapcsolják, a Magyari csinált egy ilyen műsort,hogy ma este 8-órától az egész ország területén interneten követhető lesz a mai istentiszteletünk,gyógyító istentisztelet lesz,itt lesz közöttünk a Joshua is,

Nem tudom, hogy hívják ezt a fazont

 

 

Magyari László Misszió: (5: 21-nél található a videóban)

 

Kérdező: TB Joshua,

 

RHR: gondolj bele, hogy egy ilyen álnok embert, aki látszólag ki van hozva, úgymond Isten által, ki van hozva a paráználkodásnak a nagy bűnéből, ezt az embert egy ilyen vallásos farizeus,

Az igazság hirdetőjévé teszi az ördög és akkor ezt az embert, mert ugye ez az ember, amíg paráználkodott ő nem folytatta ezt a tevékenységet, nem osztotta ezt a tevékenységét, mert Isten előtt bűn volt, valahol tudta a lelkiismeretében hogy ez bűn,

Tehát ezt eltitkolta amennyire tudta, nem tette föl az internetre önmagát, pózolva az alanyaival a kamera előtt, hogy erre tanítsa az embereket

Mert nagyon kevesen lettek volna rá kíváncsiak az erkölcsös, Istent keresők közül valószínűleg, de viszont hogy ha fordít egyet a bűvös kockán, és akkor magát egy szent embernek állítja be, aki már felhagyott a paráználkodással, és az Isten beszédének a hirdetőjének, az örök élet tudójának adja ki magát egy ilyen ember

És ő ismétli azokat a tanokat, amit ő maga is másoktól tanult, tehát nem Isteni kijelentésekből kapta,

Hanem olvasta a Németh Sándor könyvét,a Derek Prince könyvét,Pat Robertson könyvét,Kenneth Copeland,kenneth Hagin könyvét meg az összes többit,és ő ugyanúgy, mint ahogyan a Simon médium ugye olvasgatta az ő előtte levő híres mágusokat,csalókat,meg luciferiánusokat,

Többnek a könyvét olvasta egyszerre, ezért ő benne ötvöződött az összesnek,

Tehát tulajdonképpen ő mondjuk,hogy ha mondjuk 700-embernek a könyvét olvasta,akkor 700-démon volt ő benne, mint ahogyan a légiónak nevezett emberek ugye ott voltak,ott laktak a főpapok,ezeknek a zeusz vallásnak a főpapjai ott a sírok között laktak,és magukat vagdosták mint a Baál papok ott Illéssel való versenyben,

És ezeknek, ők több ezer ilyen okkultistától olvasták az ő tudományaikat, elsajátították, és ő bennük ez a tudomány több ezer féle tudomány volt bennük,

Ezért mondja az írás azt, hogy légiónyi démon volt bennük, és ugyanúgy, mint a Magyari is olvasta ezeknek a mai híres kuruzslóknak a könyveit,

Tehát egy személyben az ördög akár 40-embernek, 40-sátán szolgájának az információit tudja közölni egy emberből.

Ezen a 40-különféle információn keresztül egy emberen, amikor az ember egy ilyen szócsövévé válik sátánnak, és ott van a Pat Robertson könyve,Kenneth Hagin könyve,Dollar Creflo könyve,Németh Sándor könyve,Derek Prince könyve,

Aztán sorolhatnánk az összes többit, Joel Ostennak a könyve, meg minden,

Tehát ő ezeket betanulta mindet,és amikor ő beszél,akkor ő ezekről beszél ez a 40-féle tanulmányt adja elő az embereknek,mint hogyha ezt ő maga kapta volna kijelentésként Istentől,

És az emberek ezt hallgatják az ország területéről az internetet nézik, és akkor elhiszik erről az emberről, erről a Simon médiumról, hogy ő az Istennek a nagykövete, ahogyan a Simon elhitette egész Samáriát,

Ugyanúgy egy ilyen Magyari, meg ilyen Németh Sándor ugyanúgy elhiteti egész Magyarországot ezen keresztül,

Az ördögnek sokkal jobb befektetés egy ilyen pitiáner bűnözőből ilyen erkölcsös embert faragni,és akkor Isten emberének álcázva kitenni a közönség elé,és akkor ezen keresztül emberek százait behúzni az engedetlenségbe,

Rá venni őket, hogy szólaljatok meg nyelveken, rá venni őket, hogy töltekezzetek be szent szellemmel, és fetrengjetek a földön, tehát viselkedjetek szentségtelenül, éktelenül,

Isten Pálon keresztül elmondja állandóan, hogy amikor összegyűltök ne éktelenkedjetek stb.

Megnézed ezeket a keresztény zsebtolvajokat, sátánnak a zsebtolvajait,zsebmeccőit,láthatjátok,hogy árad rajtuk keresztül mindenükből,minden aspektusa amit csak tanítják az embereket,

Teljesen Isten ellen tanítják őket, Isten elleni viselkedésre, és ezek az emberek még el is vannak hitetve ráadásul ezektől a luciferiánusoktol, hogy ezért amiért így viselkedünk, ezért örök életünk van,

Szólunk nyelveken, tuti biztos, hogy örök életünk van, mert ezt senki más nem tudja csak a bennünk levő szent szellem,

Tehát ennyire jó befektetés az ördögnek egy parázna emberből vallásos farizeust egy rabbit faragni.

Tehát ahogy te is mondtad, mikor már benne vagy, nem veszed észre, meg szűnik a valóság, és az álomvilágod között

Már nem tudsz különbséget tenni, és így tulajdonképpen az emberek válnak sátánnak a médiumává, a csatornájává, a közlési szócsöveivé.

 

:Nos még ez a kovács András, aki most már átváltoztatta a nevét Kovács Magyar Andrásra, mert hogy azt hiszem ő egy ilyen fél zsidó, és ő ezt szégyellte, valahogy nem mert ebbe így

Pontosan ez az ashkenazi kazáriából valami, (10: 45től található a videóban)

És akkor mindenképpen egyszer csak előadta, hogy neki most már ő föntről kapott egy olyat, hogy megjelent neki a glória a feje fölött, és csak azoknak van, akik Magyarok.

Csak a magyar beavatottaknak van, és akkor most már úgy hívják egyébként, hogy Kovács Magyar András

Hihetetlen egy ilyen kuruzsló!

 

RHR: ez komoly?

Ez egy ilyen rossz vicc,

 

Halálosan komoly

Most már úgy írja Kovács Magyar András, egyébként meg előszeretettel tűzön átsétált az emberek előtt, minden varázslat,

Tudod, mérnek, ingáznak, minden tenyérjóslás,

 

RHR: ez is azt jelenti, mert ezek a glóriázás, ez megint a jezsuitákkal van kapcsolatba, ugyanis a glória, ez a karima ott a fejük fölött ez a Szaturnália vallásból van,

Ahogy a Szaturnusz körül van az, az ász gyűrű, ezért vannak a freskókon mindig lucifer jézus krisztusként ábrázolva, és a feje fölött a glória meg a szentek között, fejek fölött glóriák,

Mind sátánnak a, Szaturnusz az szimbolizálja sátánt,és hogy az emberek feje fölött közvetlenül ez a glória,az magát sátánt személyesítik meg vele.

Ebből is látszik az összefonódás, hogy ez a fazon valamilyen szinten, valamilyen csatornán keresztül így titokban kapcsolatba van a jezsuiták tanításaival, tanítóival

Ugyanúgy ahogy Németh Sándor, meg gondolom, hogy most már azért bevették a pixisbe a magyarit is,

Tehát ő is elég komolyan ott van,

 

:Abszolút ne haragudj pont, ezt akarom alátámasztani mert az volt hogy a Kovács András gyógyítóként kezdte a pályafutását,na most mikor nem tudom hány éve jártam hozzá akkor állandóan a katolikusokat szidta,meg a pápát is,

Egyszer csak megyek és látok egy olyan képet, hogy a pápa, János Páltól kapott felhatalmazást, ott így kezet fog a Jánossal, puszi, puszi János Pál pápával, nem akárkivel,

És ő tőle kapott felhatalmazást, hogy gyógyíthatsz András, na ezt kapd ki, tehát abszolút teljesen ezt jezsuiták nyomják meg minden,

 

Kérdező: igen, közben megtaláltam ezt, amiről beszélsz, itt van egy ilyen ezoterikus oldalt itt, van egy cikk, hogy a galambos Lajos is gyógyító lesz, ugye a táltos (12: 56-tól a videóban)

New ages sátánista emberke beavatja őt is, meg tűzön jár itt, majd itt a videóba be fogom vágni,

Meg hát itt a G betűs logo a gyerekeknek az uniformisán, de hát most ez mindegy,

Azt mondja, figyeljetek ez komoly: olyan világsztárok fordultak hozzá, mint Yoko ono, vagy a Guns N’roses énekese,

Az egyedüli gyógyító Magyarországon, aki pápai áldással rendelkezik, és százezreket gyógyított meg, és még egy érdekes, azt a tudományt, amelyet a magáévá tett, korábban csak a templomos lovagok értették.

Na és egy másik oldalon, még ami érdekes az elhívásával kapcsolatban (14: 44-től a videóban)

Ezt figyeljétek, azt mondja: hogy kilencévesen autó balesetet szenvedtem, meghaltak mellettem miközben én halk zenét hallottam, és csodálatos fényben egy női alakot láttam kirajzolódni,

Akkor még nem tudtam, hogy Máriát láttam, aki a karjaiba vett és visszahozott az életbe, vélhetően tudta, hogy még sok dolgom lesz a földön,

Azt mondja megint csak a templomos lovagokat tudnám példaként említeni,mert ugye példaképei a templomos lovagok,hogy ők pontosan tudták,hogy a szellemvilág létezik,

Tehát ő biztos, hogy egy vagy szabadkőműves vagy, templomos lovagrendes, vagy máltai lovagrendes, vagy rózsakeresztes, valamilyen jezsuita ügynök ő is,

Azt hiszem ez önmagáért beszél!

 

RHR: csak akkor kiderül, hogy tényleg minden út Rómába vezet, tehát a Németh Sándor útja is, onnét Rómából van igazgatva, ahogy a Pat Robertsoné,

Pat Robertsonnak is az apukája a világbanknak az elnöke, vagy ő volt a létrehozója, most nem emlékszem pontosan, (14: 55-nél a videóban)

Na most ugye a világbank meg az IMF (international monetary found) mind a kettő a svájci Rothschild dinasztiának a kezében van,

A világ eladósításának az eszköze,hogy így ezen keresztül tartják vatikánnak a fogságába,anyagilag az emberiséget,

És tehát nem nehéz összerakni a képet, hogy ha Pat Robertson adja, prófétál a világgazdaságról, hogy hova kell befektetni, azt csak kizárólag az apjától tudja,

Tehát értitek Pat Robertson az apján keresztül a Kazár Ashkenazim bankárdinasztiával van kapcsolatba, és így ezen keresztül viszont a pápával, azon keresztül viszont a jezsuitákkal,

(15: 25-nél a videóban) Pat Robertson a pápával

Tehát ugyanúgy Németh Sándor is,(15: 46-tól a videóban)

Nehogy bárki elhiggye, hogy az adakozásukból pont most, amikor Magyarország évek óta lepusztítják, szegényítik, hogy Isten áldja őket annyira, hogy egymilliárdos csarnokot tudtak építeni, meg minden, és hogy állandóan bővülnek,

Addig, amíg a hallgatóik viszont szegényednek el teljesen, ez nyilvánvaló, hogy ha te egy propaganda dolgot akarsz elterjeszteni, egy újságot akarsz létrehozni, ahhoz pénz kell, ahhoz befektetés kell, befektetőket kell találni,

És mikor megtalálod a befektetőket, tehát a jezsuiták azok mindig a közvélemény formálásban mindig első helyen álltak mindenütt a világban,

Megnézel egy állami iskolát, mellette ott van minimum egy jezsuita katolikus iskola, ő nekik nagyon fontos az emberek közvéleményének, a gondolkodásának a formálása, hogy az ne hasonlítson az Istenére,

És mivel ők kontrolálják az egész világnak a vagyonát,nekik nem okoz nagy gondot pár milliárdot félretolni,félrecsúsztatni a vasúti vágányon,hogy egy újfajta információ közlő munkát elindítsanak,

És akkor ennek adnak egy nevet, hogy hit gyülekezete, egy frappánsul, akkor elhiszik az emberek, hogy ez Istennel van kapcsolatban, mert hitről van szó, itt nem arról van szó elsősorban, hogy az emberek tolják, és ellátják pénzzel a hit gyülekezet felső vezetőségét, hanem arról van szó valójában, hogy a Németh Sándornak a szponzorai, a világ elit

Nemrég láttam egy műsort, hogy ő nem tudom Washingtonban volt talán, vagy New Yorkban, nem tudom hogy hol az Egyesült Államokban,

Ez egy korábbi videó felvétel volt, hogy Izraellel kapcsolatban, nem tudom milyen világgyűlés volt ez, és akkor ott benyújtottak egy petíciót az egyesült nemzetekhez azt hiszem, hogy azt kérelmezik, hogy minden országnak a külügyi megbízottainak nyissanak irodát Izraelbe

Ezzel is készülve arra, hogy Jeruzsálem világvárossá lesz majd avatva,

és hogy helyezzék át, a nem tudom miket oda Jeruzsálembe,a világ fővárosába,stb.

Tehát egyszerű emberek, ilyen kis hétköznapi emberek soha nem fognak ilyen körökbe mozogni, ahol az amerikai szenátusnak a termében üldögélnek az emberek,

Főként úgy, hogy még angolul se beszél Németh Sándor nevetséges módon, komolyan mondom, hogy már ebből is látszik, hogy ő egy műveletlen ember,

Még annyi műveltség sincs benne, hogy legalább angolul megtanult volna,

Tehát nyilvánvaló az, hogy Magyarországot kontroláló jezsuita titkos elit az, aki megtalálta magának őt családi rokonsági dolgokon keresztül, és akkor őt futtatják, tolják az ő szervezetét

Tehát megtolják, meg lökik valami nagyobb pénzösszeggel, és akkor hogy ezt Isten adta nekik, Istentől folyó összegek ezek, Isten áldja őket, már áldják Izraelt,

Ha valaki belegondol, hogy lehet az, hogy a világ minden országában vannak ilyen Izrael imádó gyülekezetek, pénzeket adnak az országok nevében, Izraelben, a jeruzsálemi templomépítésre,

Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a világ közel 250-nemzete naponként áldja Izraelt,és Jeruzsálemet,hogy lehet akkor, hogy ezek az országok mégis a világgazdasági válságban a tönk szélére kerültek,a teljes eladósodás szélére.

Nézzétek meg, Amerikában több tízezren laknak sátorokban, meg ilyen ponyva házakban a város perem kerületeiben, mert a bankrendszer elvette a házaikat,

Tehát csődöt csináltak az országban,a gazdaságot nullára vitték,és akkor így az embereknek nem voltak munkahelyei,nem tudták a havi törlesztést fizetni,

A bank elvette a házat, utána eljátszották, hogy na most megint jobban megy az ország, jobb a gazdaság, fölvitték a gazdaságot egy kicsit,

Az embereknek hirdették, vegyetek házakat, mert nagyon jön most a nagy fellendülés, az emberek mentek kölcsönökért a bankokhoz,

Vették meg azokat a házakat, amiket a bank visszavett, elkobzott már az előttük benne lakó emberektől, akik nem tudták fizetni,

Utána megint a bankok csináltak egy ilyen gazdasági válságot az országban,meg világszerte is,és akkor a házakat megint el,

Így egy házat, ugyanazt a házat úgy tízszer, tizenötször egy 50-év alatt eladták, és az embereket földön futóvá tették,

Tehát ezek az emberek a fizetéseikből az adózás során óriási összegeket fizettek be az államháztartásba, amit a politikai vezetés így megcsapolt, és akkor évente csak az Egyesült Államok nem tudom, hogy hány milliárd,

7-800 milliárd dollárral tolja csak Izraelt, és a többi országról nem is beszélve,

Akkor ez lenne Istennek az a nagy áldása, hogy munkanélküliséggel, éhezéssel, sátorban lakással, a gyerekekkel, feleséggel

Tehát normális Istenfélő emberek élnek így, a 21. században harmadik világ szinten a saját országaikban,amíg az állam vezetése a fölső elit az nyúlja a le a pénzeket,és tömi Izrael államát,értitek?

Ez lenne Istennek a nagy ígérete, hogy aki téged áld az áldott lesz?

Akkor Isten jól megáldotta akkor az amerikaiakat, a magyarokat is, a világ minden nemzetéből az összes csődben levő országait jól megáldotta azért Isten akkor, mert ezt adta nekik cserébe,

Mert ők pénzt küldtek Izraelbe, ilyen-olyan célokkal,

Tehát ebből is látszik, hogy ép eszű ember, ha írni, olvasni nem tud, de józan paraszti ésszel gondolkodik, itt látszik, hogy valami nem stimmel, itt Istenre fogják a dolgokat,és közbe Istennek semmi köze ehhez az egészhez,

Tehát teljesen bizonyos az, hogy Németh Sándort is úgy futtatják,

 

Egyre nyíltabban támogatja, és védi Németh Sándor a katolikus egyházat, és a pápát

(22: 43-tól)

Németh Sándor: -hanem a szentlélekben is fontos hinni,és például a katolikusok ebben nagyon is helyesen járnak el,hogy rendszeresen megvallják,szinte minden összejövetelükön a szentlélekbe vetett hitüket.

 

Érdekelne a véleménye a pápa üzenetéről az evangéliumi keresztényeknek, mégis minden út Rómába vezet?

 

Németh Sándor: Nagyon örülök, hogy az egyház politikai szempontból egy nagy változás történt,

Nem az inkvizíciós szelleme befolyásolja és határozza meg a különböző egyházakhoz tartozó viszonyt, nagyon örülök annak, hogy a karizmatikus pünkösdi független közösséget, keresztény vezetők és Róma között a kapcsolat javult

És nagyon örülök, én üdvözlöm, hogy a pápa megkoszorúzta a Hertzl Tivadarnak a sírját

És ha így tetszik, akkor azt kell mondanom, hogy nem csak a hitesek a cionisták, hanem a mi… a pápa is, a Ferenc is ezen a területen felzárkózott a bibliai állásfoglaláshoz, és ez mindenféle képpen örvendetes.

Az igaz,hogy a Jelenések Könyvében szerepel a hamis próféta,és az antikrisztus,egy-egy személy,az egy-egy az kettő lesz,

Tehát, de biztos vagyok benne, hogy ez nem Ferenc pápa,

Nem örültök annak?

Csak nem azt vártátok, hogy azt mondom, hogy igen?

Akkor azt mondom, hogy nem, nem, nem

 

RHR: Figyeljétek meg, amikor a záró felvonásként bedöntik a teljes világgazdaságot, figyeljétek meg, hogy ezek a gyülekezetek össze fognak úgy omlani, mint a szél, mert ezek a gyülekezetek már többet nem jelentenek propaganda eszközt.

Mikor elvégezték a feladatukat, akkor ugyanúgy, ahogy Izrael is, a felépített Izrael is a Rothschild kezében,

Rothschild kisutca, Rothschild étterem, Rothschild szálloda, mindenhol a Rothschildok neve van,

Virágok vannak elnevezve,sziget van róluk elnevezve,és ez az Istennek a nagy országa az Izrael,amit biztos,hogy Isten csinált,

Rothschildnak semmi köze hozzá,meg a politikai elitnek,a szabadkőműveseknek,és ezt arra használják fel,hogy csak legyen egy ország,benne héberül beszélő embereknek,hogy legitimen,feltűnés nélkül föltudják építeni ezt az ízisz templomot,amit a világ béke ízisz templomának lucifernek fognak ajánlani,és így ezen keresztül aki vele kapcsolatba lesz,

Az egész világot minden részén, tv-én keresztül.

Jaj most tedd a kezedet a tv-képernyőre, most itt a nagyszerű alkalom, itt van Istennek a háza,

Ha békességet akarsz a családodba, és Isten védelmét, akkor tedd a kezedet a tv-képernyőre, és érintsd meg így a képernyőn látható nagy harmadik jeruzsálemi templomot, ami Istentől szállt alá a mennyből, ugye.

És tehát teljesen világos,hogy okkultizmusnak a fellegvára lesz, mint ahogyan az volt régen az alexandriai könyvtár,amibe tartották a világ összes,mindenféle okkultizmusát tartalmazó iratokat,

Ebből kreálták a világ legtöbb bibliáját sajnos, és tehát teljesen egyértelmű, hogy akinek van szeme tényleg nyitott szemmel, jár, kell, hogy lássa,

Egy világraszóló óriási csalásról van szó, és amikor bevégzi ez a mostani Izrael a feladatát, a szabadkőművesség és a titkos elit tervében, amiről Albert Pike is írt, meg a jezsuiták ugye megírták ezt a Sion bölcseinek a könyvét

 

 

A siratófal valójában az Antónia erődítmény egyik megmaradt fala!

Hiszen Isten Fia világosan kijelentette, hogy:

„nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.”

 

RHR: Tehát amikor Jeruzsálem, Izrael bevégzi, ezek az ártatlan kazár emberek, ezért fohászkodunk az Atyához, hogy rázza fel őket, és indítsa őket arra, hogy meneküljenek el Jeruzsálemből, meneküljenek el Izrael területéről, mert ők egy óriási tömegmészárlásnak lesznek az alanyai,

Amikor bevégzik a feladatot, mit sem sejtve, akkor utána pedig Rothschild és az őket kontroláló katolikus, és jezsuita legfelső elit azt fogja művelni, hogy likvidálni fogja őket.

Borzalmas üldözése lesz azoknak az embereknek, akik ott élnek Izraelben, Jeruzsálemben, és ezért

Most, hogy arról beszélünk, hogy a kazárok nem igazi zsidók, lehet, hogy sokak számára úgy tűnik, hogy mi valamiféle antiszemitizmust terjesztünk, mint ezek az ősmagyarkodós, megrögzöttségben élő emberek,

Tehát egyáltalán nem, pontosan azért beszélünk ezekről, hogy értsék meg az ott élő embertársaink, hiszen ő feléjük is sajnálattal vagyunk ugyanúgy, mint azok felé az emberek felé, akik gyűlöletkeltésen keresztül belezavartak ebbe az ősmagyaros pestisbe,

Ugyanúgy, ahogyan az embereket belezavarták a gyülekezetekbe, tehát mi minden ember iránt óriási sajnálattal vagyunk, mert látjuk azt az Isten beszédéből és a napi eseményekből, lehet látni, hogy merre felé halad,

Hogy tényleg Isten leleplezésének a bemutatásával teljesen meg egyező irányba halad, vezetik a világnak a sorsát, és ezért fohászkodunk, hogy Isten hozzon ki nagyon sok embert Izraelből,

mentse ki őket,engedje meg,hogy elmenekülhessenek még mielőtt végérvényesen Rothschild lezárja a határokat,minden ország határát,és megsemmisítő csapást fog kezdeményezni Izrael ellen,

Teljesen bizonyos, hogy ez a tervük kereszténységet és a cionista Izraelt az Arab világ ellen masíroztatni, és fölhasználni őket egy világégésre,

Egy vallási háború kirobbantására, ami akár 30-évig is eltarthat, általában a Jezsuiták, amikor háborút kezdenek, ők mindig évtizedekben gondolkodnak,

Megnézitek a világtörténelmet, megnézitek az első világháborút, azt is ők robbantották ki, a katolikus vezetésen keresztül, legfelső vezetésen keresztül,

Nem az egyszerű emberekről beszélek, és nem magukat a katolikus embertársainkat, akik jóhiszeműen elmennek, és hallgatnak a legfelső vezetőkre,

Nem ő róluk beszélünk, ugyanúgy ahogy a hit gyülekezetben sem azokról a kedves emberekről beszélünk, akik hallgatják, és ott ülnek, és elhiszik ezt a sok hitetést,

Vagy akik a Magyarinak gyülekezetében ülnek, és hallgatják ezt a sok sületlenséget,

Tehát nekünk ő velük semmi bajunk, pontosan ő értük fáradozunk, és koptatjuk a szánkat, próbáljuk őket jó belátásra téríteni,

Felvázolni azt, hogy nagy képben miről is fog szólni az elkövetkezendő időszak a földön,erről mit mond Isten már azt megelőzően kétezer év óta mit szajkózik itt,zakatol Isten állandóan a hangos beszélőin keresztül,

És minden ember iránt nemtől, fajtól, identitástól, lakhelytől függetlenül korlátok nélkül minden ember felé sajnálatot érzünk, és szeretetet, hogy el fogják veszíteni azt az óriási lehetőséget, egyszer, és vissza nem térő lehetőséget, amit Isten fölkínál az Ő Fiában, hogy mind azok, akik megértik az idők jeleit és megértik, hogy óriási veszedelem következik,

Olyan dologba lesz részünk emberek, amiről még álmodni se mertünk soha,

Hogy ha valakinek fontos az élete, és megérti, és látja azt, hogy az oroszokat, mint egy méhkast, egy felbőszített méhkast arra fogják használni őket, hogy felvonuljanak Izrael ellen, háborúzzanak az Arab világ oldalán fejlett technológiával, és a másik oldalon, Izrael oldalán pedig Amerikát,Britanniát,az egész európai uniót pedig egymásnak masíroztassák,

Tehát egy ilyen húsdarálóba betömjék az embereket, és pusztítsák az embereket,

Tehát ha valaki ezt megérti, és nem akar úgy meghalni, hogy tudja azt, hogy nincs rendezve az élete Istenben, hogy nincs kegyelem alatt az élete,

Ő értük fohászkodunk,és ő értük könyörgünk az Atyánál,hogy legyen kegyelmes,és rázza meg őket nehézségekkel ha kell,hogy föleszméljenek az emberek ebből az óriási,rettenetes hitetésből.

És ezért kérjük most is az Atyát néhány szóban, hogy legyen irgalmas ugyanúgy a vélt zsidósághoz, az Ashkenazim származású Jáfeti zsidósághoz,mint az igazi, vérszerinti sémitai zsidósághoz,

 

 

 Jer 51: 6 Fussatok ki Babilónból, és mentse mindenki a lelkét, ne vesszetek el az ő bűne miatt, mert az ÚR bosszúállásának ideje ez, megfizet neki érdeme szerint.

 

 Jer 51: 7 Aranypohár volt Babilón az ÚR kezében, amely megrészegítette az egész földet. Nemzetek ittak borából, amely megrészegítette a nemzeteket.

 

Jel 18: 3 Mert paráznaságának borából ivott minden nép, és a föld királyai vele paráználkodtak, és a föld kereskedői fényűzésének erejéből meggazdagodtak.

Jel 18: 4 És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket!

Jel 18: 5 Mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett gonoszságairól.

 

RHR: De ugyanúgy a világ országainak minden népéhez, ahogy eddig Atyánk több mint kétezer éven keresztül irgalmas volt, látjuk ennek a kegyelem korszaknak az ajtaján lassan az ablakokat becsukódni,

És látjuk azt, hogy Isten láthatatlan keze hogyan zárja, egyre csukja befele az ablakokat, a kegyelem lehetőségnek az ablakát, és ezért fohászkodunk Atyánk hozzád a megváltónk nevében, ő rá hivatkozva kérünk téged itt mindannyian, akik jelen vagyunk ebben a beszélgetésben,és azokkal együtt, akik pedig hallgatnak bennünket,és csatlakozni ehhez a fohászhoz.

Arra kérünk téged mindenható Istenünk, Atyánk, teremtője az univerzumnak, minden életnek az Atyja, aki a szeretetnek az Istene vagy, Aki elküldted megváltóként szabadítóként a Te Fiadat azért, hogy kegyelmet adhass az emberiségnek

Azoknak, akik a Te Fiad természete szerint, utasítása szerint akarnak élni, akik el akarják kerülni azokat az óriási csapásokat, veszedelmet, pusztítást, gyilkosságokat, éhínséget, betegséget, amit most a gonosz elit, a világ elitje, az ördögnek a szolgái az emberiségre fognak borítani,

Arra kérünk Atyánk még ezekben az utolsó békés napokban, kérünk tégedet,hogy a te különféle eszközeiddel is inspiráld,és használd akár a mi elmondott szavainkat,beszédeinket,és használd ezeknek az embereknek az elméjébe,

Emlékezzenek rá, és ha kell, rémüljenek meg attól, ami következik, vagy akár elrettentés által is de az emberek föleszméljenek ebből a hatalmas hitetésből, ami világszerte folyik,

Politikán keresztül, tv, híradókon keresztül, gyülekezeteken, kereszténységen keresztül,

És arra kérünk, hogy mentsél ki sok embert minden országból,a világ minden részéből,

Fajtól, nemtől, identitástól függetlenül kérünk téged Atyánk, hogy győzd meg az embereknek az elméjét arról, hogy az egyedüli út a te Fiadon keresztül, az ő általa való, neked való engedelmességen keresztül lehetséges hozzád.

Minden más teológia, minden más vallás, praktika,ezotéria,minden más titkos szervezetnek a tanítása, ami elkerüli azt az egyedüli kritériumot, hogy valaki a Krisztus beszédének engedelmeskedve közelítsen az Istenhez,

Atyánk értesd meg az emberekkel, hogy ez mind-mind hitetés, és átkozott beszéd azért, mert kárhozatra viszi az ördög ez által az emberek millióit, és te pedig Atyánk nem ezért nézted végig a te Fiad szenvedését,

Arra kérünk téged,a világ minden országában, minden kontinensen éjjel és nappal munkálkodj azon Atyánk a te elhívott követeid által,terjeszd,és nyissál Atyánk csatornákat és beszélő szájakat,embereket, akik felbátorodnak ezekben az utolsó időkben, ahogyan azt Dániel mondja hogy az Istenét ismerő nép pedig felbátorodik,és cselekedni fog,

És add Atyánk azt, hogy nagyon sokan, a világ minden részén, és főleg Magyarországon is, hiszen Magyarországon minden országgal szemben sokkal erősebb a hitetés, a hírközlés, a hírzárlat a világ más országaiban folyó dolgokról,

Az Isten igazságainak a dolgairól óriási mértékben el van Magyarország szigetelve, és kérünk téged szent Atyánk, hogy tömd be a vallási vezetőknek a szájait, és rázd meg őket Atyánk, és térítsd őket észhez, hogy megértsék sokan, akik ösztönösen vesznek részt sátánnak a munkájában,

Nincsenek beavatva, és nem tudják, hogy ők eszközei az ördög munkájának abban, hogy engedetlenségben tartsák az embereket vallásokon keresztül,

Szent Atyánk arra kérünk téged, a te Fiadon, a megváltónkon, a szabadítónkon keresztül, ő rá hivatkozva, az ő beszédeinek megpróbálva eleget téve ebben a szellemiségben élve Atyánk,

Az ő szellemiségében, az igazságban, békességben, szeretetben, hűségben, józanságban élve, megpróbálva élni,

Ő miatta kérünk, hogy ő rá hallgass és ő rá figyelmezzél, amikor téged kérünk az ő nevében Atyánk, hogy légy kegyelmes és rázd meg a világot, rázd meg a vallásokat, a vallási vezetőket, a gyülekezeteket, és rázzad ki belőlük az embereket, akikben látod a hajlandóságot az engedelmességre,

És motiválj nagyon-nagyon sok embert ezekben a gyülekezetekben arra szent Atyánk, hogy fölismerjék hogy engedetlenségben élnek,és elveszítik az utolsó lehetőséget,és elfognak veszni a nyomorúság idejében,a pusztításban és kárhozatra fognak jutni,

Ezért könyörgünk szent Atyánk újra, és újra szüntelenül, hogy értesd meg ezt nagyon sok embertársunkkal

Hiszen olyan sok kedves ember, nagyon sok őszinte ember naivan csapdájába esett ennek az ördögnek a politikai, és vallási propagandájának az eszközének a működésébe, hogy beszippantotta őket, beszippantotta őket egy gyülekezet, egy teológia, egy elmélet,

És ebből szabadítsd ki Atyánk őket, verd le a závárokat, a zárakat az emberek elméjéről,

Kérünk Atyánk, hogy ezek az információk, életmentő információként bejussanak az emberek elméjébe, és tönkre tegyék, kiszorítsák azt a sötétséget, amit ezek az okkult sátánista vallásvezetők igazságként,

A te igazságaidként, és világosságként eladtak az embereknek borsos összegért, hogy nem csak a pénzük veszett bele, hanem az örök életük is,

És tudjuk Atyánk,hogy a te tökéletes akaratod az,hogy mindenütt,mindenkor minden ember feléd forduljon,és általad való élés által bocsánatot nyerjenek az emberek,

Erre kérünk téged, és ezért fohászkodunk szent Atyánk, a Te Fiad nevében, a megváltónk nevében, hogy értesd meg ezt nagyon sok emberrel, hogy kijózanodjanak Babilon kereszténységének a részegítő borából, amit ez a parázna asszony az aranyserlegben hordoz, és megitatta vele a világ minden országát, minden országának a lakosát,

Minden gyülekezetet, felekezetet, megitatott vele, ezzel a babiloni kórsággal, és részegségben, vakságban tartja, sötétségben az emberek millióit, hogy kárhozatra menjenek sátánnal,

 

 

Jer 51: 6 Fussatok ki Babilónból, és mentse mindenki a lelkét, ne vesszetek el az ő bűne miatt, mert az ÚR bosszúállásának ideje ez, megfizet neki érdeme szerint.

 

 Jer 51: 7 Aranypohár volt Babilón az ÚR kezében, amely megrészegítette az egész földet. Nemzetek ittak borából, amely megrészegítette a nemzeteket.

 

Jel 18: 3 Mert paráznaságának borából ivott minden nép, és a föld királyai vele paráználkodtak, és a föld kereskedői fényűzésének erejéből meggazdagodtak.

Jel 18: 4 És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta: Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket!

Jel 18: 5 Mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett gonoszságairól.

 

RHR:És ezért könyörgünk,utoljára kérünk szent Atyánk a mai napon,hogy hozzál ki nagyon sok embert,és döntsd össze ezeket a gyülekezeteket,és ítéld meg a vezetőiket,akik ezeket a veszedelmes eretnekségeket terjesztik,és küldik kárhozatra azokat az embereket,

Akik ezekben a napokban,hetekben,hónapokban halnak meg akármi miatt,

Kérünk téged, hogy ne hagyd, hogy úgy menjenek ki ebből a világból, hogy nem ismerték meg az igazi Megváltót, hanem egy bóvli megváltót, egy jesus christ-nak hamisított zeuszt ismertek meg, és azt szolgálták,

Ebből szabadíts ki Atyánk a világon mindenütt fiatalokat, idősebbeket, minden korosztályból férfiakat, nőket, gyermekeket minél több embert Atyánk,

És kérünk, hogy támasszál nagyon sok szószóló szájat, mint mi magunk is vagyunk, amilyenek az apostolok is voltak,

 

 Zsolt 69: 15 Ments ki az iszapból, hogy el ne süllyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből!

 Zsolt 69: 16 Ne borítson el a víznek árja, és ne nyeljen el az örvény, és a verem szája ne záruljon be fölöttem!

 Zsolt 69: 17 Hallgass meg engem, URam, mert jó a te kegyelmed! Irgalmad bősége szerint tekints reám.

Zsolt 144: 7 Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen-fiak kezéből;

Zsolt 144: 8, Akiknek szájuk hazugságot beszél, s jobb kezük a hamisság jobb keze.

Zsolt 31: 25 Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Istent!

 

RHR:Támassz nagyon sok emberben bátorságot, akik otthon vannak most hallgatják ezeket a hanganyagokat már évek óta,és félelem van bennük megtenni a lépést hogy kinyissák a szájukat,és felbátorítva másokat,megértessék másokkal az önmaguk környezetében,hogy óriási veszélynek vannak kitéve,

Ebben kérünk téged Atyánk,hogy támassz nagyon sok szószóló szájat,bátoríts föl nagyon sok embert, akik hallgatnak bennünket a 3-év óta amióta csatornánk működik,

Olyan sok ember jelzi,hogy tudják,ismerik ezeket az ismereteket,és tudják azt tőlünk függetlenül is,hogy mire megy ki a játék a színjáték a gyülekezet vezetőknek a magasabb szinten és még sem tesznek semmit

Kérünk téged Atyánk, hogy őket is inspiráld nagyon erőteljesen arra, hogy lépjenek fel, és legyenek olyan emberek, akikről Dániel beszél,

Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és cselekszik, műveld ezt azokkal az emberekkel, akik most bátortalanok, hogy kapjanak erőre, és inspiráld őket nagyon erősen az elméjükben az ismereteink által, hogy bátorodjanak fel, és cselekedjenek erőteljesen,

Hogy emberek meneküljenek meg, emberek tucatjai, százai, és ezrei meneküljenek meg a kárhozattól,

Erre kértünk téged Atyánk, a te Fiadnak a nevében,és mi mindörökké hálásak vagyunk neked amit a mi megváltónk által elvégeztél az életünkben,és köszönjük neked,hogy az ő általa felkínálod minden napon minden órában az örök életet számunkra,

És hogy ha pedig vétkezünk és bűnbeestünk, visszafordulunk hozzád, adj erőt, hogy mindig vissza tudjunk fordulni tévedéseinkből, vétkeinkből, hibáinkból, bűneinkből, és mindenkor valljuk meg a bűneinket előtted, és tegyünk erőteljes lépéseket, hogy végleg felszámoljuk azt az életünkben, hogy így mindenképpen mi is megtartsuk az önmagunk élete fölött a te megbocsátásodat, és az örök életet

Köszönjük, hogy meghallgattál Szent Atyánk, köszönjük neked, hogy a te fiadra nézve megcselekszed azokat a kéréseket,amiket az emberek hozzád intéznek az által,hogy ismerik a te tökéletes akaratodat,

És mivel mi tudjuk, hogy a te tökéletes akaratod az emberiség részének a megmentési szándéka, tudjuk, hogy a te Fiad is ebben a természetben élt, ezért volt veled egy mindenkor és most is,

Ezért vagytok egyek ebben a természetben, mert mindkettőtök szándéka az, hogy az emberiséget és az emberiségből minél nagyobb tömeget megmentsetek,

És mi is azonosulunk ezzel a törekvéssel, erre az oldalra állunk szent Atyánk és mi is a te akaratodat akarjuk, és ezért fohászkodunk, és ezért tudjuk

Megírtad az írásban mind az, aki a tökéletes akaratodban fohászkodik te hozzád, mindenképpen azt te meg fogod cselekedni,

Mi nem kérünk aranyat, és ezüstöt, nem kérjük a prosperitásnak a hazugságából, nem kérünk szentháromságba való bemerítettségből,luciferimádatból, zeusz imádatból,

És semmi sem kell nekünk abból, amit az elit által létrehozott és kontrolált kereszténység adhat számunkra,

Nekünk az kell Atyánk egyedül,azt szeretnénk látni, hogy minden napon ezrével tódulnak kifelé az emberek ezekből a gyülekezetekből,és egyházakból,és nem egy másik csapdába masíroznak,

Hanem kizárólag te veled kerülnek, az egyedüli mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló Istennel, és annak a messiásával, a megváltójával, az egyedüli Krisztussal kerüljenek az emberek kapcsolatba,

Nem egy újfajta vallásba, hogy nem az történik, hogy amikor megfeneklett a katolicizmus és akkor létrehozták egyből az evangélikusságot, és a más vallási szervezetekbe hogy abba tóduljanak az emberek,

Hanem arra kérünk Atyánk, hogy ez esetben itt az utolsó idők, utolsó napjaiban ebbe a szellemi pusztába hozd ki az embereket, és tanítsd őket, ahogyan Mózest tanítottad 40-évig.

Ahogyan Pál apostolt tanítottad 3-évig ebben a szellemi pusztában, és kijózanodott kitisztult mindenki a kereszténységnek, és a babilonizmusnak az eszméiből, és jó munkaeszközeiddé váltak, és örök életet nyertek,

Ezt kívánjuk, ezért fohászkodunk hozzád szent Atyánk, hogy ezt tedd meg minél több emberrel Magyarországon is elsősorban és a föld minden országában!

Köszönjük szent Atyánk, hogy meghallgattál, köszönjük neked Isten Fia Megváltónk, szabadítónk, aki közbenjárónk vagy az Atyánál, akinek a cselekedete minden napon édes illatú, füstölgő áldozat volt, amely felhatolt az Atyánknak az orrába allegorikusan szólva

Tedd a mi életünket is ilyen állandóan füstölgő, szent illattá az emberek között amerre csak élünk, és járunk, hogy az emberek akarjanak kedvet kapni az örök élethez,

és a te beszédeden keresztül pedig fölismerjék azt a sok hazugságot, amivel elhitették őket,és motiváld őket arra,hogy kijöjjenek ezekből a bűncselekményekből,és valójában te tőled kapjanak bocsánatot, és ezt még megkoronázod azzal Atyánk,hogy örök életet is adsz,kegyelmed ajándékául azoknak akik szótfogadnak a te Fiadnak,

Ezt kértük tőled szent Atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattál!

Köszönjük neked Isten Fia Megváltónk!

 

Zsolt 31: 25 Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Istent!