- BIBLIAI SZIMBÓLUMOK: VÍZ,KENYÉR,OLAJ ÉS BOR

Szeretettel üdvözlök mindenkit!

Ismét köszönöm, hogy ellátogattál erre a csatornára és megtiszteltél azzal, hogy végignézed remélhetőleg ezt az érdekes anyagot.

Ezúttal arról szeretnék beszélni nektek, ami nagyon érdekes téma: szimbólumok a Bibliában. Konkrétabban a víz, a bor, az olaj és a kenyér. Hogy ezek mit is jelentenek igazából az írásban. ...Mert, ugye, nyilván nem csak annyit, hogy vennünk és ennünk kell finom borokat és kenyeret meg olajat és sok-sok vizet kell inni. ...Bár, ugye, ez is muszáj természetesen, hogy életben maradjunk. És, ugye, Pál is azt mondja, hogy: "Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből." (1Tim 5:23) És, ugye, a doktorbácsik és doktornénik is azt ajánlják, hogy igyunk egy kis bort, mert az egy gyógyír a bajokra. (Kis mennyiségben, természetesen.) De most inkább a mélyebb értelméről szeretnék ezeknek beszélni.

A hanganyagnak a végén érthetővé fog válni, hogy miről is beszél Isten itt, ebben az igében. Nagyon érdekes lesz, akik végighallgatják, nem fogják megbánni, ígérem. Bocsánat, hogy a végére hagyom a legérdekesebb összefüggést, amit Isten megmuatott nekünk, de úgy gondolom, hogy ez így lesz jó.
Ezeket a magyarázatokat, és kijelentéseket Istentől kaptuk természetesen, az Ő révén és Ő általa. És igyen kaptuk, és ingyen is adjuk tovább. Kizárólag az ő dicsősége ez, és ... ez nem a miénk, tehát sosem dicsekszünk ezzel. És ezt tanácsolom mindenkinek, aki szokott olvasni Bibliát, akár egyedül, akár többekkel, és kaptok magyarázatot, és ilyen dolgok előjönnek, hogy ne dicsekedjetek soha, hogy ha álmokat kaptok, vagy vezetést, satöbbi, ... mert ez nem a mi érdemünk, hanem Istené, kizárólag. És nagyon könnyen gőgössé és felfuvalkodottá válhatunk emiatt, tehát erre nagyon figyeljünk oda, és, ahogy Jakab írja: "Minden jó adomány és minden bevégzett ajándék felülről száll alá a világosságok Atyjától, kinél nincs változás, sem folyton forduló árnyék." (Jak 1:17) És, ugye, tudjuk, hogy ha valaki kevély és felfuvalkodottá válik, akkor mi történik ... a Példabeszédek remekül leírja: "Kevélység jár az összeomlás előtt, és a bukás előtt fölfuvalkodottság." (Péld 16:18) "Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése. A kevélységet és fölfuvalkodottságot, a gonoszság útját és az álnok száját gyűlölöm."

Először nézzük meg akkor, hogy a víz, az mit jelent. Hogy miért az IGÉT, Isten beszédét jelenti. Nézzünk igéket akkor. Természetesen, ahogy mindig, az írásból támasztjuk alá ezeket a dolgokat: "És mindannyian ugyanazt a szellemi italt itták; tudniillik az őket követő szellemi sziklából ittak, s hogy a szikla a Felkent volt." (1Kor 10:4) Az ige: "Kezdetben már volt az Ige, az Ige Isten felé fordult, és Isten volt az Ige." (Ján 1:1) Isten szavait itták, gondolom ez így egyértelmű számotokra. "Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: "Adj innom!", te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." (Ján 4:10) "Vajon nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki a forrást adta nekünk? Hiszen ő maga is ebből ivott, meg a fiai is, az állatai is." (Ján 4:12) "Jézus ezt felelte neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, (...)" (Ján 4:13) "(...) de aki abból a vízből iszik, melyet majd én adok neki, többé soha meg nem szomjazik, hanem az a víz, melyet majd én adok néki, örök életre buzgó víznek forrásává válik benne." (Ján 4:14) Nyilván itt Isten Fia arról beszélt, hogy az élő víz, ugye, aki olvassa Isten beszédét. Nyilván itt Isten fia arról beszélt, hogy az élő víz, ugye, aki olvassa Isten beszédét, és az alapján felismeri a bűneit, hibáit és változtat az életén, bűnök nélküli életet igyekszik élni. Tehát olvassa Isten beszédét és meg is cselekszi azokat, annak, ugye, örök életet ad Isten az ő országában. Ezért mondja, hogy örök életre buzgó víznek forrásává válik. "Férjek, szeressétek a feleségeteket, miként a Felkent is szerette az eklézsiát, és odaadta magát érte, (...)" (Ef 5:25) "(...) Hogy azt megtisztítsa az igében levő vízfürdővel, (...)" (Ef 5:26) "(...) hogy megdicsőülve állítsa maga mellé az eklézsiát, hogy azon ne legyen szennyfolt, ránc, vagy valami efféle, hanem, hogy szent legyen és kifogástalan." (Ef 5:27) Ugye ez is elég egyértelműen mutatja, hogy a víz, Isten beszéde ... megtisztítja az Isten beszéde az embereket, mert az igazságot, ha olvassuk, Isten beszédét, akkor megtisztulunk a bűneinktől, legalábbis, hogy ha igyekszünk erre, és hogy ezáltal szentekké váljunk. A szent az az elkülönített, Istennek félrerakott, félretettséget jelent. Vagy, ugye, akkor a Mátéban van az egyik kedvenc részem: "Ha a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen helyeket jár be, s csillapodást keres, de nem talál." (Máté 12:43) "Erre így szól: Megtérek házamba, melyből kijöttem. El is megy, és azt üres tétlenségben, kisöpörve és felékesítve találja." (Máté 12:44) "Ekkor elmegy, magához vesz hét másik, magánál rosszabb szellemet, bemegy és ott lakik. Annak az embernek utolsó állapota pedig gonoszabb lesz az elsőnél, így jár ez a rossz nemzedék is." (Máté 12:45) ...Víztelen helyek, tehát Isten beszéde, igazsága nincs jelen az embernél. Világi emberket keres. De visszatér, és azt látja, hogy ahol volt, az az ember eltért Isten útjától, és visszatért a világba, akkor az az ember hétszer mélyebbre fog esni, és onnan már nehéz visszakúszni, visszakönyörögni magunkat Istenhez, az Isten útjára. "Ő az, aki vízen és véren át jött, a Felkent Jézus. Nemcsak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És Szelleme az, aki tanúságot tesz, mert a Szellem az Igazásg." (1Ján 5:6) "Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: (...)" (1Ján 5:7) "(...) a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy." (1Ján 5:8) Ugye ezt gyakran a szentháromsággal szokták magyarázni, illetve a szentháromságot magyarázzák ezzel az igével, de itt valójában arról van szó, hogy Jézus, Isten Fia, beteljesítette Isten beszédét, víz. Az Ő áldozatával, ami a vér. És minderről bizonyságot tett a Lélek, ugye Isten test nélküli formája, az írásban, ahogy leírta. Ezek nélkül, ez a három hatalmas bizonyság, ezek nélkül nem tudnánk erről semmit. Nem tudnánk, hogy Isten Fia feláldozta magát. Nem tudnánk mi a bűn, nem tudnánk mi a vétek. Ezt mondja Pál erről: "Mit mondunk tehát? Vétek a törvény? Szó sem lehet róla. De a vétket nem ismertem volna meg, ha a törvényen át meg nem ismerem. A vágyat sem ismerném, ha a törvény nem mondta volna: "Ne kívánd!" " (Róm 7:7) "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, (...)" (2Tim 3:16) "(...) hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere." (2Tim 3:17) Tehát írás nélkül nem tudnánk, hogy mi a jó és a rossz. Tehát ebben az 1Ján 5-6-7-8-ban Jézus vére, és Isten test nélkül formája, és, ugye, az Ige, a víz a három nagy bizonyság arra, hogy kegyelmet kapunk, és Isten meg akar menteni minket. Ha Isten szava az Igazság, az Ige, a víz, az Igazság, és ez az igazság bizonyságot tett, hogy Jézus vére kifolyt és ezért vagyunk kegyelem alatt. És ezt nem tudnánk a Jézus áldozatáról, bizonyságáról, ha Isten Lelke nem írta volna az írásba az Apostolok által. Tehát itt is egyértelmű, hogy nem sima vízről beszél, hanem Isten beszédéről. Hiszen ha olvassuk, vagy hallgatjuk, akkor egyre inkább megértjük, hogy milyen testi bűnöktől és gondolati bűnöktől kell megszabadulnunk, és így örök életet kapunk. Kegyelmet és nem ítéletet. Ezért mondta Jézus: "Bizony, bizony, azt mondom nektek, hogy ha vaaki Isten beszédétől és Isten szellemiségétől nem újjul meg, nem mehet be Isten királyságába." (Ján 3:5) Tehát, aki Isten beszédétől, Isten Igéjétől, és Isten vezetése által (nem újul meg), az nem mehet be Isten királyságába.

Nézzük akkor a bort. Hogy a bor mit is jelent. Érdekes, ez is nem rég jött elő bennünk, hogy vajon miért változtatta a vizet borrá Isten fia... Számtalan helyen olvashatjuk az írásban, hogy a vizet borrá változtatta. (JAVÍTÁS. Bocsánat, rosszul mondtam a videóban, hogy számtalan helyen olvashatjuk, hogy Isten Fia borrá változtatta a vizet. Valójában csak egyszer tette meg, Kánaáni menyegzőn, ez volt az első csodatétele.) Menjünk tovább: Ugye azt mondata az Isten Fia, hogy: "(...) Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennekek." (Ján 6:53) "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom az utolsó napon." (Ján 6:54) "Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital." (Ján 6:55) Tehát, a kenyérről és a borról beszél. Nyilván nem szó szerint értette, hogy együk meg a testét és igyuk meg a vérét. Ez egy szimbolikus jelentés. Ahogy életet ad a fizikai testünknek a kenyér, és a bor ivása, ugyanúgy életet kapsz és az Isten beszéde és annak megcselekvését teszed. "Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel (test, cselekedet) él az ember, hanem minden igével (bor, vér), amely Istennek szájából származik." (Máté 4:4) Tehát itt egyértelmű, hogy nem csak kenyérrel, cselekedettel, mert az ugye kevés, hanem minden igével, borral, vérrel, ami Isten szájából származik. Olvasnunk kell az Igét és meg is kell cselekednünk azt engedelmesen. Ugyanezt már a Mózes 5, Mózes 8-ban is olvashatjuk: "Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az ÚR, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és mepróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben: vajon megtartod-e parancsolatait, vagy sem?" (5Móz 8:2) "Sanyargatott téged és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az ÚR szájából származik." (5Móz 8:3) Itt érdekes előkép volt, hogy 40 esztendeig voltak a zsidók a pusztában és ugyanúgy 40 napig volt Isten Fia a pusztában, 40 napig kísértetett. Kíváncsi volt rá Isten, hogy megtartja-e az Ő parancsoaltait és hallgat-e az Isten szavára, és nem bukik el. Tehát egy próbatétel volt neki. Tehát Isten előtt bizonyítania kellett, hogy a nyomorgatás közben is engedelmes marad. Máté máshol: "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek." (Máté 5:6) Tehát eszik és isszák Isten Fiának a szavát, tehát teszik és olvassák, és akkor kapnak örök életet.

Menjünk tovább a kenyérre, majd a borra egy kicsit visszatérek a kenyér után. Ott lesz igazán érdekes majd, hogy mit is jelent a kenyér fogalma. Tehát itt a bor az Igének, igeolvasásnak egy másik fajta jelentése, ez majd később kiderül. Kenyér: Máté 5-6, ahogy az előbb említettem, "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek." (Máté 5:6) "Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem." (Ján 4:34) Tehát már itt teljesen egyértelmű, hogy a kenyérnek a jelentése az a cselekedetek, nem csak, hogy olvassuk, (ugye a víz, bor) Isten szavát, hanem meg is cselekedjük azt. És engedelmességben vagyunk. Engedelmesen hallgatunk Isten Fiának a szavára, és ezeket meg is tesszük. "Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és maghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké." (Ján 6:58) Tulajdonképpen maga Jézus is nem csak beszélt arról, hogy mit kell tennünk, hanem cselekedettel meg is mutatta. Sőt, maga az áldozata is egy hatalmas cselekedet volt. Ezért mondta, hogy igyuk a vérét, és együk a testét. Aztán, ugye ott van a minta-ima, amit Isten Fia elmondott nekünk, hogy "(...) Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (...)" (Máté 6:11) Magyarán mindennapra add, hogy jócselekedetet tehessünk. Ezt támasztja alá az Efézusi ige: "Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Ef 2:10) "Bizony, bizony azt mondom nektek - felelte nekik Jézus -, ti nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert a kenyerekből ettetek, és jóllaktatok." (Ján 6:27) "Ne az elvesző kenyéren munkálkodjatok, hanem azon a kenyéren, mely örök életre megmarad, melyet az embernek Fia fog nektek adni, mert erre az Atya ütött pecsétet." (Ján 6:27) Tehát itt is egyértelmű: Engedelmesen megcselekesszük azt, amit Isten mondott, és akkor Isten pecsétje lesz rajtunk, akit Ő megtart, akit nem bánthatnak a nyomorúság alatt. ...És akkor most szeretnék elmondani egy olyan dolgot, amit nemrég kaptunk magyarázatként, a mi Atyánktól. Áldjuk az Ő nevét ezért, és az Ő dicsősége az, ami minket éltet, és az Ő dicsőségéért élünk minden napon. Biztos emlékeztek arra a részre, amikor összeszedték a maradék kenyereket a tanítványok. Ezzel kapcsolatosan lesz majd mindjárt, ami érdekes lesz. "Jézus pedig vevé a kenyereke, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpe a halakból is, amennyit akarnak vala." (Ján 6:12) "Amint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen." (Ján 6:12) "Összeszedék azért, és megtöltének TIZENKÉT kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek MEGMARADTAK vala az evők után." (Ján 6:13) Egyrészt itt ugye utalás van arra is, hogy ne pazaroljunk. Ne pazaroljuk el azt, amit Istentől kapunk, ugye az ételt. De ennek van egy mélyebb értelme is. Ezt a pazarlásra mondta Isten fia, hogy "Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol." (Máté 12:30) Ugye azt tudjuk, hogy két szálon fut Isten terve. A pogányokból akarja összeszedni az övéit, meg a zsidókból, a választott népből. Biztos föltűnt nektek, hogy a 12-es szám több helyen megjelenik az igében, az Apostolokon kívül is. A jelenések könyvében a 12 törzsről beszél, a szellemi Jeruzsáemről, az eklézsiáról, a minden nemzetből összeszedett emberek tömegéről, akik Krisztus-követők. Ezek a pogányokból összeszedett szellemi 12 törzs. A Jelenésekben írja: "Hallom a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve." (Jel 7:4) Azt mondja Lukács 22-ben: "Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem, megpróbáltatásaimban, (...)" (Luk 22:28) "(...) ezért én királyságot adok nektek, amit az én Atyám adott nekem, (...)" (Luk 22:29) "(...) hogy egyetek és igyatok az asztalomnál az én országomban, és királyi trónszékeken ülve ítéljétek Izráel tizenkét nemzetségét." (Luk 22:30) Tehát itt arról beszél, a 12 kosár, a 12 törzs a pogányokból áll. A szellemi tizenkét törzs, az eklézsia, a választottak, a világ összes nemzetéből. A másik szál, ami szintén az igében olvasható. Ugye azt írja a Róma levélben Pál, hogy: "Mert nem akarom, testvéreim, hogy magatokat bölcsnek tartva ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izráel megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak." (Róm 11:25) Ugye a pogányok, ez volt a 12 kosár. És hát, ugye 12 kosár kenyér, akik cselekszik Isten akaratát. A másik szál, pedig, amit a Márk 8:20-ban olvashatunk: "Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: HETET." Ugye a Róma levélben azt írja Pál: "Avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való." (Róm 11:1) "Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Illésről? Amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván: (...)" (Róm 11:2) "(...) Uram, a te prófétaidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek." (Róm 11:3) "De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer ember, akik nem hajtottak térdet a Baálnak." (Róm 11:4) "Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való válaszás szerint." (Róm 11:5) De megyhagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt." (1Kir 19:18) "És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael MARADÉKA és aki magmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatókhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael Szentjéhez hűségesen; (...)" (Ézs 10:20) "A MARADÉK megtér, a Jákób MARADÉKA az erős Istenhez." (Ézs 10:21) "Mert ha néped Izrael számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, [csak] MARADÉKA TÉR MEG; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!" (Ézs 10:22) A Rómában ugyanez: "Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől: Ha Izrael fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger fövénye, a MARADÉK tartatik meg." (Róm 9:27) Tehát nagyon kevés lesz. A hetes szám is erre utal. Ez is nagyon erős utalás, összefüggés a maradékot összeszedték a tanítványok hét kosárral, azokat akik Isten akaratát tették, a kenyereket. Aztán egy másik helyen azt írja: "Mindenestül egybegyűjtelek téged, Jákób! Összeszedem Izráel maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a juhokat az akolba, mint a nyájat a karámjába; hemzseg majd ott a sokaság." (Mik 2:12) Ehhez az igéhez kapcsolódik, amit Jézus is mondott János 10:14-ben: "Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek az enyéim, (...)" (Ján 10:14) "(...) amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért." (Ján 10:15) "MÁS juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor." (Ján 10:16) Itt is egyértelmű, hogy a más juhaim alatt a másik féle szálról beszél Isten Fia, és mivel akkor, ott, ugye a zsidókhoz beszél, itt a juhok a pogányokat jelentették, a Krisztust követőket. És szintén erre utal a János 6:39-ben is: "Ez pedig annak akarata, aki engem elküldött, hogy SEMMIT EL NE VESZÍTSEK ABBÓL, amit ő nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon." (Ján 6:39) ...Hogy el ne vesszünk, ugye, a maradék, összeszedi, hogy senki ne vesszen el. Tehát, két szálon fut Isten terve, ahogy azt az előbb említettem. A 12 kosár és a 7 kosár. A hét kosár az igazi zsidóságból, akik a kenyeret ették, vagyis akik elfogadják Jézust, és megtartották a parancsolatait. És a szellemi Jeruzsálem, a tizenkét kosár, a pogányokból összegyűjtöttek, a Krisztust követők. És amikor Isten Fia visszajön a szellemi Jeruzsálemmel, a Krisztus által elragadtatottakkal, az eklézsiával, abban benne lesz mindkét szál már, és elindul az 1000 év. Tehát ebből is látszik, hogy azért kenyér, mert akik engedelmességben megcselekszik Isten akaratát, azokat fogja összegyűjteni. És azért is 7000, mert nagyon kevés lesz sajnos a zsidókból, zsidó vallásból, akik felismerik és elfogadják Isten fiát. Kevés lesz nagyon, sajnos. Cselekedetekre még egy-két ige, hogy még világosabban lássátok: "Aki ismeri az én parancsoaltaimat és MEGTARTJA azokat, az szeret engem; (...)" (Ján 14:21) Tehát aki olvassa (mert akkor ismeri meg) a parancsolatait, és megtartja, tehát megcselekszi azokat, azok szeretik Isten Fiát. Hiszen ha Jézus is megtartotta az Isten beszédét, az Atyja beszédét, akkor nekünk sem ártana, igaz? "Ti nem ismeritek őt, de én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóan hazug lennék, de ismerem őt, és megtartom az ő beszédét." (Ján 8:55) Isten Fia azt mondja még: "(...) Ha valaki szeret engem, MEGTARTJA az én beszédemet." (Ján 14:23) "Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki CSELEKSZI az én mennyei Atyám akaratát." (Máté 7:21) "Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és MEGCSELEKSZI azokat, hasonlítóm azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: (...)" (Máté 7:24) "És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és NEM CSELEKSZI meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát." (Máté 7:26) Lukácsban írja: "Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik HALLGATJÁK az Istennek beszédét, és MEGTARTJÁK azt." (Luk 11:28) Jakab: "Az igének pedig MEGTARTÓI legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat." (Jak 1:22) "De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt CSELEKEDET követője lévén, az boldog lesz az ő CSELEKEDETÉBEN." (Jak 1:25) "Atyánk, Ábrahám nem TETTEK alapján lett igazságossá azután, hogy fiát, Izsákot az oltárra vitte?" (Jak 2:21) Ez is mutatja, hogy cselekedni is kell, és ez, ugye a kenyér. ...Gondolom, kedves hallgató, szereted Isten fiát. Ha szereted, akkor olvasod és megtartod, amit ő mondott, igaz? Jánosban mondja: "Ha engem szerettek, az én parancsolataimat MEGTARTSÁTOK." (Ján 14:15) Tehát ha olvasod és megtartod, akkor örök életed lesz. "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon." (Ján 6:54) Tehát nyilván, ahogy az előbb említettem, nem azt mondja Jézus, hogy vért igyunk, és kannibál módjára együnk emberhúst, nem erről szól. ...Ahogy ezt a farizeusok hitték, nem értették, hogy Jézus azt mondta, hogy ha nem hallgatjátok Isten beszédét és nem engedelmeskedtek Krisztus beszédének és nem gyakoroljátok az életetekben és tisztogatjátok magatokat a bűnöktől, akkor nem mentek be Isten országába. Jelenésekben mégegy megerősítés: "Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van." (Jel 1:3) Akkor most, ha így összeolvassuk az igéket: Iszod a VÉREM és eszed a TESTEM, örök életed lesz. Olvasod a BESZÉDEM és MEGTARTOD (MEGCSELEKSZED), örök életed lesz. Tehát ezekből kiderül, hogy a cselekedet, a kenyér, az ige meg a víz és a bor.

És ahogy az elején ígértem, akkor most jöjjön az az érdekes rész, ami a borral kapcsolatos. Biztos emlékeztek az irgalmas szamaritánus történetére. Lukácsban leírja, hogy: "Egy úton lévő szamaritánus, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta." (Luk 10:33) "Odament hozzá, OLAJAT ÉS BORT öntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte." (Luk 10:34) Ezékielnél írja: "Ekkor elmenének melletted, és látálak, és íme a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat, s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém neked, s frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és lől az enyém." (Ez 16:8) "És megmosálak vízzel és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal." (Ez 16:9) "No azért egyed vigasssággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid!" (Préd 9:9) "(...) és bort, amely migvidámítja a halandó szívét fényesebbé teszi arcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandó szívét." (Zsolt 104:15) És a Jelenésekben van. Ezt már többször említettem ezt az igét, más anyagokban: "És a négy élőlény között egy hangot hallottam, amely ezt mondta: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az OLAJAT ÉS A BORT ne bántsd." (Jel 6:6) Tehát vajon miért a víz, a bor és az olaj? És most jön az a magyarázat, amit nem rég kaptunk, amely nagyon érdekes. Valójában a bor az Isten beszédének egy erőteljesebb változata. Hatása más: A megtisztulást jelenti. Mert valahol méregölő hatása van a bornak. Tehát itt most a bor azt jelenti, hogy kiöli belőlünk az okkult tévtanokat. Megtisztulunk tőle. Megtisztulunk a bűneinktől is. Tehát a víz éltet. (Isten beszéde.) A bor gyógyít. Az olaj pedig konzervál! Vagyis Isten igéjét olvasnunk kell. Aszerint kezdjünk élni! Bor által meg kell, hogy gyógyuljon az elrontott életünk. Megtisztítjuk magunkat a bűnöktől, hamis tanoktól, okkult tanításoktól, stb. Kiöljük magunkból ezeket a hazugságokat, amik az emberek által létrehozott gyülekezetekbe vannak: tized, betöltekezés, démonszabadulás, elő-elragadtatás, Jézus-vére varázslás, stb. És Isten kegyelme, ami elkonzervál, az olaj. Az olaj konzervál, eltesz örök életre minket. Isten kegyelme, ami elkonzervál, elpecsétel, megszentel, félretesz minket az örök életre. Ha cselekszed (kenyér) a beszédét, akkor úgymond Istentől vagy vezetve (olaj), és az megtart téged az örök életre, elkonzervál az örök életre. Tehát Isten ígéretet tesz, hogy mindaddig, amíg így élünk, megbocsátja bűneinket, örök életünk van, nem ítél, hanem kegyelembe fogad és megsegít, hogy befussuk a pályánkat, ahogy Pál mondja: "Nem tudjátok, hogy a pályán futók közül, habár mindnyájan futnak, mégis csak egy nyer pályadíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!" (1Kor 9:24) A Filippiekhez írt levélben is mondja Pál: "Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, felejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van." (Fil 3:13-14) Emlékezzetek vissza, ugye, a zsidók 400 évig voltak rabszolgaságban, mert nem Isten beszédét követték. Aztán jött Mózes, aki ezt fölismerte és megtisztult a pusztában ezektől a tanoktól. A puszta itt a hamis tanoktól, vallásoktól mentességet jelenti. Utána kivezette a népét a pusztába. Isten Fia ugyanezt tette. 40 napig ellenállt az Ördögnek. Utána kívülről hívogatta az embereket, hogy tisztuljatok meg, és gyertek ki ezekből a gyülekezetekből, szektákból. Hallgassatok Isten beszédére! Ahogy előtte Keresztelő (Bemerítő) János is ugyanezt tette. Hívogatta ki az embereket. Ma ugyanez történik. Velünk is, akik kijöttek a gyulekezetekből, szektákból, hogy Isten erőteljesen kommunikáljon velünk. Így segít, tanít a víz által, megtisztít a bor által, és elkonzervál az olaj által. Értitek, ugye? Az Úrvacsorát is ezért adta nekünk Isten fia, erre emlékeztessük magunkat. Arra, hogy mint a bor, meg kell tisztulnunk. Meg kell tisztítanunk magunkat a hazug tévtanoktól, ki kell ölnünk magunkból, és engedelmesen meg kell tennünk azokat, amiket Jézus elmondott (bor, kenyér). Mert Úrvacsora által is tisztítjuk magunkat a bűnöktől, hiszen odafigyelünk egész nap, hogy ne vétkezzünk mások ellen. Mert nem állhatunk oda bűnösen. Bűnökkel, vétkekkel teli, úgy hogy megrontjuk ezt a testet, Krisztus testét az Úrvacsoránál, úgy, ahogy Ananiás és Safira próbálta. Emlékezzetek vissza, azonnal megölte őket Isten. "Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét." (1Kor 11:29) Ki kell jönni ezekből a babiloni rendszerű szektákból, különben részesei lesztek Isten csapásainak. Olyan lesz, mint a 10 csapás, csak sokkal drasztikusabb. A 7 csapás is. Ugyanúgy most is megtartja az övéit. Kivezeti a pusztába. Akár fizikai értelemben is lehet ezt érteni. A hegyekbe, erdőkbe fogja elvezetni őket Isten.

Tehát mégegyszer. A VÍZ: Isten beszéde (ÉLTET). A BOR: Ami megtisztít minket a bűneinktől, és az okkult tanoktól (GYÓGYÍT). A KENYÉR: A CSELEKEDET, hogy ENGEDELMESSÉGben cselekszünk, szótfogadván Isten fiának, hiszen szeretjük őt. Az OLAJ: Isten test nélküli formája, aki vezet minket, és ELKONZERVÁL minket az örök életre.
...Nagyon köszönöm a figyelmet! Remélem tanulságos volt, és sokaknak segítségére lesz, hogy felismerjétek, hogy ki kell jönni ezekből a szektákból, és hagynotok kell, hogy Isten megtisztítson meggyógyítson titeket, és elkonzerváljon az örök életre. Visszatérek arra az igére, amit az elején említettem Pálnak a Timoteus részében: "Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből." Gondolom és remélem most már, hogy ezek után tudjátok, hogy mit is jelent, amit Pál mondott.

Isten vezessen titeket, ezt kívánom, minden napon. Minden jót kívánok! Köszönöm a figyelmet.