- HOGYAN HOZTA LÉTRE A VATIKÁN AZ ISZLÁM VALLÁST?

HOGYAN HOZTA LÉTRE A VATIKÁN AZ ISZLÁM VALLÁST?

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6h-vfwdVek

 

Hogyan és miért találta ki a római katolikus egyház Mohamedet és az iszlám vallást?
Ki írta a Koránt?
Mi volt a céljuk ezzel?
Miért van ennyi hasonlóság a katolikus egyház és az iszlám vallás között?

A videóban Alberto Rivera ex-jezsuita leleplező írását hallhatjátok, akit, miután felfedte a titkokat, megmérgeztek.
Valamint sok képet, bejátszást láthattok a Vatikán és a pápa hatalmáról, uralkodásáról az egész világon.

Források:
Rick Warren,az egyik legnagyobb vatikáni ügynök és az ő általa irányított Chrislam:
https://youtu.be/aJB_0ZOSgL0?t=18m33s
https://www.exposingchrislam.com/

https://mysteryoftheiniquity.com/vatican/islam-originated-with-the-vatican/
https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm
https://the-american-catholic.com/2010/02/03/bishop-sheen-on-fatima/
https://www.youtube.com/watch?v=hw9sOhhcK_o
https://www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
https://www.youtube.com/watch?v=cJIDzgQM0Z4

Más ex-katolikus emberek Alberto Rivera-rol is alátámasztják, hogy az igazat mondta:
https://youtu.be/DWYWLN7N-Xk?t=2m51s

 

Filmünk nem azok ellen szól, akik a katolikus vagy az iszlám
egyházhoz tartoznak és a tanaik szerint élnek.
Nem azért készítjük a filmjeinket, hogy
bárkit is bántsunk és elítéljünk.

Kizárólag azért készítettük ezt a filmet is, hogy az emberek
feleszméljenek a sok hitetésből és kijózanodjanak
a sok hazugságból, amivel a sátán körülvette őket, és
ezáltal képesek legyen elszakadni a hamis vallásoktól.

Az emberek által létrehozott vallások egyike sem
Istentől való!

A vezetők becsapják az embereket a különféle dogmákkal
és kitalált mesékkel, csodákkal.

A következő percekben látni fogjátok, hogy a katolikus vezetés,
élén a pápákkal, milyen gonosz érdekből és célból hozta létre
Mohamedet és az iszlám vallást.
 

A film végén pedig bemutatjuk a hasonlóságot
a két vallás között. (23:11-től található a videóban)


(0:44-től-01:00ig található a videóban):
Alberto Rivera:
"Fussatok ki belőle én népem"
Az Efezus 5:11 a bibliában világosan leírja, hogy:
"És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen
cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat"

Hogyan hozta létre a vatikán az Iszlám vallást
(1:29-től- taláható a videóban:

Elképesztő történet Alberto Rivera, ex-jezsuita paptól, amit Cardinal Bea-tól hallott, mialatt a Vatikánban volt.

Ez az információ Alberto Rivera, ex-jezsuita paptól származik, miután áttért a protestáns keresztény hitre.

Részlet az "A Próféta" c. műből, (Chic Kiadó POBox 661, Chino, CA91708)

A mű publikálását követően, számos eredménytelen, ellene elkövetett merénylet után, hirtelen, ételmérgezés miatt elhunyt.

Tanúbizonyságát nem szabad elhallgatnunk! Dr. Rivera még mindig beszél hozzánk...

„Most elmondom önöknek, hogy milyen titkos beavatásban és esküben volt részem, hivatalosan beiktatott jezsuita papként a Vatikánban.

A jezsuita bíboros, Augustin Bea mondta el nekünk, hogy milyen kétségbeesetten szerették volna bekebelezni a római katolikusok Jeruzsálemet, a harmadik század végén.

Mivel vallástörténetileg és stratégiai földrajzi fekvése miatt is,
a Szent Város, megfizethetetlen kincsnek bizonyult, felmerült az ötlet, hogy Jeruzsálemből egy római katolikus várost kéne csinálni.
E munka végbevitelére pedig adott volt egy hatalmas, kiaknázatlan emberi erőforrás: Izmael gyermekei...
Ennek a sötétség erői által, minden idők legokosabban kidolgozott tervének lettek áldozatai szegény arabok...
A korai Krisztust követők mindenfelé járva hirdették az evangéliumot és kis gyülekezeteket alapítottak,
de folyamatosan heves ellenállásba ütköztek.
Mind a zsidó-, mind a római kormány üldözte a Krisztust követőket, mert meg akarták állítani az evangélium elterjedését.
A zsidók fellázadtak Róma ellen, és i.sz. 70-ben, a római hadsereg, Titus vezetése alatt, lerohanta Jeruzsálemet,
lerombolta a nagy zsidó templomot, mely a zsidó Istentisztelet központja volt,
hogy Krisztus próféciája beteljesedjék a Máté 24:2-ben leirtak szerint.
Ezen a szent helyen, ahol valaha a templom állt, most az Iszlám második legszentebb helye,
a Sziklamecset áll.
De nemsokára nagy változások jöttek.
A korrupció, az apátia, a kapzsiság, a kegyetlenség, a perverzió és a lázadások elpusztították a Római Birodalmat,
az összeomlás határán volt.
A Krisztust követők üldöztetései azonban hiábavalóak voltak, mert sokan továbbra is az életüket adták Krisztus evangéliumáért.
A sátán egyetlen módon tudott e nagy előrenyomulás ellen tenni,
mégpedig úgy, hogy létrehozott egy ál-Krisztust követő vallást, amellyel lerombolhatta Isten munkáját.
A megoldás Rómában volt!
A rómaiak vallása az ősi Babilonból származott, mely csupán egy kis kozmetikázásra szorult.
És bár nem egy éjszaka alatt született meg az új vallás, de a „korai egyházatyák” írásaival mindenképp kezdetét vette.
Az írásaikból kitűnt, hogy egy új vallás volt megszületőben.
A római Jupiter szobrot Szt. Péter-re, a Vénusz szobrot pedig Szűz Máriára nevezték át.(4:53-nál a videóban)
Székhelyüket az u.n. „Vaticanus”  Hét-dombra helyezték, mely az alázuhanó kígyó helye volt,
ahol Janus sátáni temploma állt.
Így született meg a nagy ál-vallás, a római katolikus vallás, a:
„Titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja” – Jelenések 17:5
Azért született, hogy megállítsa az evangélium hirdetését, hogy lemészárolja a Krisztust követőket,
vallásokat alapítson, háborúkat szítson,
és hogy a nemzetek a paráznaság borától legyenek ittasak, ahogy majd látni fogjuk.
A három vallásban egy a közös: mindháromnak van egy szent helye, ahonnan az irányítást várják:
A római katolikusok, szent helyüknek a Vatikán-t tartják.
A zsidók szent helye a Siratófal, Jeruzsálemben.
A muszlimok pedig Mekka felé, mint Szent Városuk felé néznek.
Mindegyik csoport hiszi, hogy a szent helyek meglátogatását követően,
bizonyos áldásokban részesülnek, életük hátralévő részében.
Kezdetben az arab látogatók ajándékokat hoztak az „Isten Házához”,
és a Kába őrzői kegyelemben részesítettek mindenkit, aki odajárult.
Néhányan hozták a bálványaikat és mivel nem akarták az őrzők megsérteni őket,
elhelyezték azokat a szentélyben.
Azt mondják, kezdetben a zsidók tisztelettel néztek a Kába kőre,
mint az Úr külső imahelyére, egészen addig, amíg tele nem szennyezték azt bálványokkal.
Egy törzsi viszálykodást követően a Kába kincsét és a zarándokok áldozati ajándékait
ledobták egy kútba és befedték homokkal, így nyoma veszett.
Több évvel később Adb Al-Muttalibnak látomásai voltak arról, hogy
hol található ez a kút, és a benne lévő kincs.
Kikiáltották őt Mekka hősévé és így, a „sors által elrendelve”, őt nevezték meg Mohamed nagyapjának.
Nem sokkal ezelőtt nevezték ki Észak-Afrika püspökének (Hippói Szent) Ágostont,
aki hatékony meggyőzőerejével megnyerte az arabokat, egész törzseket is, a római katolikus vallás számára.
A katolikusságra áttért arabok között merült fel, hogy keresni kellene egy arab prófétát.
Mohamed apja betegségben elhunyt,
és a Mekkához hasonló városokban született előkelő arab családok sarjait a pusztába száműzték, hogy ott nevelkedjenek.
Gyermekkoruk egy részét beduin törzseknél töltötték, ahol elkerülték a városi járványokat és felkészítették őket.
Miután anyja és nagyapja is meghalt, Mohamed a nagybátyjához került,
de egy római katolikus szerzetes megtudta származását és azt mondta:
„vidd vissza a testvéred fiát a hazájába és védd meg a zsidóktól, mert Isten tudja,
hogy ha meglátják és megtudják róla azt, amit én tudok, akkor terveket szőnek ellene.
Nagy dolgok vannak elkészítve az unokaöcséd számára!”
A római katolikus szerzetes előrevetítette a majdani zsidóüldözést,
amit Mohamed követői követtek el azóta.
A Vatikán kétségbeesetten ragaszkodott Jeruzsálemhez, vallási jelentősége miatt, de a zsidók elzárták előle a várost.
A másik probléma az Észak-afrikai, hithű Krisztust követőkkel volt, akik hirdették az evangéliumot!
A római katolicizmus megerősödött, de nem tűrt meg semmilyen ellenkezést.
A Vatikánnak ki kellett találnia egy hathatós fegyvert, mely megsemmisíthetné mindazon zsidó és igaz Krisztust követőket,
akik elutasítják a római katolicizmust.
E piszkos munkájuk elvégzésére, a hatalmas tömegű, észak-afrikai arab népeket találták a legmegfelelőbbnek.
Néhány arab római katolikussá vált, és a
római vezetők informátoraivá váltak
Másokat a földalatti titkos szolgálat hálózatban használták fel arra, hogy Róma fő tervét végbevigyék:
hogy igába hajtsák azt a hatalmas arab népességet, akik megtagadták a katolicizmust.
Amikor „szent Ágoston” megjelent a színen, ő már tudta mi történik.
Apátságai támaszpontként szolgáltak arra, hogy felkutassanak és megsemmisítsenek minden bibliai kéziratot,
melyek az igazi Krisztust követők tulajdonában voltak.
A Vatikán egy messiást akart teremteni az arabok számára,
valakit akit ők nagy vezetőjüknek választhatnának.
Egy karizmatikus embert, akit kiképeznének arra, hogy az összes nem-katolikus arabot maga mögé sorakoztassa,
hatalmas hadsereget alkotva, akik végül megszereznék Jeruzsálemet a pápának.
A vatikáni eligazításon, Cardinal Bea ezt a történetet mondta el nekünk:
"Egy gazdag arab hölgynek, aki hűséges pápa-követő volt, hatalmas szerepe volt ebben a drámában.
Özvegy volt. A neve Khadijah.
Az egyháznak adta vagyonát, és zárdába vonult, de kapott egy feladatot.
Találnia kellett egy briliáns fiatal férfit, akit a Vatikán felhasználhatna,
hogy egy új vallást alapítson és ő legyen Izmael gyermekei számára a messiás.
Khadijahnak volt egy unokatestvére, Waraquah, aki szintén hűséges római katolikus volt,
és a Vatikán kritikus szerepet bízott rá azzal, hogy Mohamed tanácsadójává nevezte ki őt.
Hatalmas befolyással rendelkezett Mohamed felett.
Tanárokat küldtek az ifjú Mohamedhez, akik elkezdték intenzív kiképzését.
Mohamed, "szent Ágoston" tanait sajátította el, mely felkészítette őt a „nagy elhívásra”.
A Vatikán katolikus arabjai, Észak-Afrika szerte elhíresztelték a hírt a „nagy eljövendőről”,
aki mint Istenük kiválasztottja fog felemelkedni közülük.
Kiképzési ideje során elhitették Mohameddel, hogy a zsidók az ő ellenségei,
és hogy az egyedüli igaz Krisztust követők a római katolikusok.
Azt is elhitették vele, hogy bárki más, aki magát Krisztust követőnek mondja,
valójában csak gonosz csaló, akit meg kell semmisíteni.
Rengeteg muszlim ugyanígy gondolja ezt!
Mohamed elkezdett „kinyilatkoztatásokat” kapni és feleségének katolikus unokatestvére, Waraquah, megmagyarázta neki azokat.
Így született meg a Korán.
Mohamed küldetésének ötödik évében üldözni kezdték követőit, mivel megtagadták a Kábánál őrzött bálványok imádatát.
Mohamed néhányukat Abessziniába menekítette, ahol Negus,
a római katolikus király befogadta őket,
mert Mohamed látomásai a szűz Máriáról nagyban megegyeztek a római katolikus doktrínákkal.
Ezek a muszlimok Mohamed kinyilatkoztatásai miatt kaptak tehát támogatást a katolikus királyoktól.
Mohamed később meghódította Mekkát, és a Kába követ megtisztították a bálványoktól.
Történelmi tény, hogy az iszlám megalakulása előtt az arábiai szabeanusok a hold-istent imádták,
aki a nap-isten felesége volt.
A holdisten három istenséget szült, akiket az egész arab világban „Allah lányai”-ként tiszteltek.
1950-ben, a palesztinai Hazor-ban találtak egy bálványt, a trónon ülő Allah-ot ábrázolja, mellkasán a félholddal.
Mohamed azt állította, hogy egy látomásban Allah azt mondta neki:
„Te vagy Allah hírvivője.”
Így indult prófétai karrierje, és rengeteg "kinyilatkoztatást" kapott ezután.
Mohamed halálakor az iszlám vallás már rohamosan terjedt.
A nomád arab törzsek, Allah és az ő prófétája Mohamed nevében, haderőkbe tömörültek.
Mohamed néhány írása belekerült a Koránba, néhányukat azonban sohasem publikálták.
Ma ezek az iratok magas rangú, hithű iszlám szent emberek, az Ajatollah-k birtokában vannak."
Cardial Bea azt is megosztotta velünk a Vatikánban, hogy ezeket az írásokat szigorúan őrzik,
mivel a bennük lévő információk alapján, egyértelmű, hogy a Vatikánnak köze van az iszlám vallás létrehozásához.
Mindkét oldal túlságosan is sokat tud a másikról, ami ha kiderülne,
olyan botrány keletkezne, mely mindkét vallás pusztulását idézhetné elő.
A „szent könyvükben”, a Koránban, Krisztus csak prófétaként szerepel.
Így ha a pápa az Ő földi képviselője, akkor neki is az Isten prófétájának kell lennie.
Emiatt a következtetés miatt a pápát is
„szent ember”-ként félték és tisztelték.
A pápa gyors akcióba lépett és kiadatta bulláit, melyben engedélyezte az arab hadvezéreknek,
hogy megtámadják és elfoglalják az észak-afrikai nemzeteket.
E masszív iszlám hadsereg félállítását finanszírozta a Vatikán, cserébe három szívességért:
1.
Semmisítsék meg a zsidókat és a Krisztust követőket, akiket ők pogányoknak hívtak.
2.
Védjék meg az Ágostoni szerzeteseket, és a Római katolikusokat.
3.
Vegyék be Jeruzsálemet a vatikáni „Őszentsége" nevében.

Ahogy haladt az idő, az iszlám ereje úgy lett egyre nagyobb,
az arabok a zsidókat és az igazi Krisztust követőket lemészárolták és Jeruzsálem a kezükre került.
Azonban ez idő alatt, soha nem támadták meg sem a római katolikusokat, sem a kegyhelyeiket.
Ám amikor a pápa Jeruzsálemet kérte az araboktól, nagyon meglepődött, mert elutasítást kapott!
Az arab hadvezérek sikeres, erős hadseregét a pápa sehogy sem tudta megfélemlíteni.
Így már semmi sem állt saját terveik útjában!
Waraquah utasítása alapján, Mohamed azt írta, hogy Ábrahám, Izmaelt ajánlotta fel áldozatként.
Pedig a Bibliában az áll, hogy Izsák lett felajánlva, de Mohamed kitörölte az ő nevét, és átírta Izmael nevére.
Izmael tiszteletére, valamint Mohamed látomásának eredményeként,
a hithű muzulmánok megépítették a Sziklamecsetet, azon a helyen,
ahol valamikor az i.sz. 70-ben lerombolt zsidó templom állt.
Így lett Jeruzsálem az iszlám vallás második legszentebb helye.
Hogyan is adhattak volna át egy ilyen szent helyet a pápának,
lázadás vagy ellenállás nélkül?
A pápa felismerte, hogy elvesztette a műve feletti kontrollt, mikor meghallotta hogy „Őszentségét” hitetlennek titulálták.
A muszlim hadvezérek eltökélték, hogy Allahért az egész világot leigázzák,
így tovább nyomultak Európa felé.
Iszlám nagykövetek járultak a pápa elé, követelve,
hogy pápai bullákban adjon engedélyt az európai országok meghódítására is.
Ezzel a Vatikánt megsértették, a háború elkerülhetetlenné vált.
A pápa alapvető jogának tekintette hatalmát és felügyeletét az egész világon.
Nem állt szándékában osztozni rajta azokkal, akiket ő pogányoknak tekintett.
A pápa felállította saját keresztes hadseregét, Izmael gyermekei ellen,
hogy azok ne vehessék el tőle a katolikus Európát.
A keresztes hadjáratok évszázadokon át folytak, de végül Jeruzsálem kicsúszott a pápa kezei közül.
Törökország elesett. Spanyolország és Portugália pedig iszlám fennhatóság alá került.
Portugáliában található az a hegyvidéki kis falu,
amit Mohamed lányának tiszteletére „Fatimának” neveztek el, és később világszerte ismertté vált.
Évekkel később, amikor a muszlim hadseregek bevették
Szardíniát és Korzikát,
és Olaszországot készültek lerohanni, komoly probléma merült fel.
Az iszlám hadvezérek felismerték, hogy túl messzire mentek!
Eljött tehát az idő a béketárgyalásokra.
Az egyik közbenjáró diplomata Assisi Ferenc volt.
E tárgyalások eredményeként, a muszlimok elfoglalhatták Törökországot, a "keresztény" világon belül,
a katolikusok pedig elfoglalhatták Libanont, az „arab” világon belül.
Abban is megállapodtak, hogy a muszlimok mecseteket építhetnek a katolikus országokban,(18:52-től-19:06 ig található)
minden ellenállás nélkül, addig amíg cserébe a katolikusok is terjeszkedhetnek az arab országokban.
Cardinal Bea a vatikáni eligazítás alatt azt is elmondta, hogy a két fél,
tehát a muszlimok, és a romai katolikusok, megegyeztek abban,
hogy közösen megállítják és elpusztítják, közös ellenségük,
a Biblia-hívő misszionáriusok (Krisztust követők) minden erőfeszítését.
Ezen a megegyezésen keresztül akadályozta meg sátán, hogy Izmael gyermekei megismerhessék az Írásokat és az igazságot.
A muszlimokat laza kontroll alatt tartották az Ajatollah-k,
továbbá az iszlám papok, apácák és szerzetesek.
A Vatikán közben gyűlöletkampányt kezdett szítani a muzulmán arabok és a zsidók között,
pedig ők, korábban békésen éltek egymás mellett.
Az iszlám közösségek úgy tekintettek a Biblia-hívő misszionáriusokra, mint valami sátánra,
akik megmérgezik Allah gyermekeit.
Így érthető, hogy a sokéves misszió ezekben az országokban miért járt csekély eredménnyel.
A következő terv az iszlám feletti kontroll megszerzése volt.
1910-ben Portugália szocialista állammá vált.
Megjelentek a vörös zászlók, és a katolikus egyház komoly problémával nézett szembe.
Egyre többen fordultak az egyház ellen.
A jezsuiták be akarták vonni Oroszországot,
és a fatimai látomás helyszíne kulcsfontosságú szerepet kaphatott abban, hogy bevonják az iszlámot az anyaszentegyházba.
1917-ben, a Szűz megjelent Fatimában.
„Isten Anyjának” megjelenése, elsöprő erejűre sikeredett, óriási tömegeket vonzott.
Ennek eredményeként a portugál szocialisták teljes vereséget szenvedtek.
A római katolikusok világszerte imádkozni kezdtek Oroszország megtéréséért,
a jezsuiták pedig kitalálták a Fatimai Böjtnapokat, melyet elterjesztettek Észak-Afrika szerte,
jó propagandát nyújtva ezzel a muszlim világnak.
Az arabok úgy hitték, hogy ezzel Mohamed lányának adnak tiszteletet, a jezsuitáknak pedig pontosan ez volt a tervük.
A fatimai látomás eredményeként, XII. Pius pápa elrendelte a náci hadseregnek
Oroszország lerohanását, az ortodox vallás eltörlését, és az ország áttérítését a római katolikus hitre.
A II. világháború elvesztése után néhány évvel
XII Piusz pápa felrázta a világot a hamis „táncoló nap”-látomásával,
csak hogy a Fatima ügy előtérben maradjon.
A vallási-show-műsor nagyszerűen sikerült, hiszen az egész világ benyelte a hazugságot.
De persze nem meglepő, hogy XII. Piusz volt az egyetlen, aki látta ezt a látomást!
Ennek eredményeként a követők egy csoportjából megalakult a világméretű Kék Hadsereg,(21:48-tól-22:00-ig a videóban)
melyhez több millió hithű római katolikus csatlakozott, akik készek voltak meghalni is az Áldott Szűzért!
De ez még mind semmi!
A jezsuiták úgy vélik, Szűz Mária négyszer vagy ötször megjelent
már Kínában, Oroszországban, de fő megjelenési helye az USA.
Mi köze van mindennek az iszlámhoz?

Emlékezzetek Bishop Sheen kijelentésére:(22:18-tól,22:28ig található a videóban)
A Fatima-i Szent szűz megjelenése volt a fordulópont a világ 350 millió muszlim emberének történelmében.
Mohamed azt írta lánya halála után,
hogy „az összes nő közül ő a legszentebb a Paradicsomban, közvetlenül Mária után”.
Hitte, hogy Szűz Mária döntött úgy, hogy „Fatimai Nagyasszony”-ként jelenik, jelként és ígéretként arra,
hogy azok a muszlimok, akik elhiszik, hogy Krisztus szűztől született, hinni fognak az ő isteni mivoltában is.
Bishop Sheen rámutatott arra, hogy a zarándoki szűz
Fatimai Nagyasszony szobrait óriási lelkesedéssel fogadták a muszlimok Afrikában, Indiában és máshol is,
valamint hogy egyre több muszlim lép be a római katolikus egyházba.

A katolikus egyház és az Iszlám vallás közötti hasonlóságok, amelyek egyértelműen nem a véletlen művei:(23:11-től-25:36ig taláható)
-Iszlám hold istennő imádat,katolikus napisten imádat:mindkettő valójában rejtett luciferimádat
napimádat,napszimbólum:Szent Péter Bazilika, -Róma King Abdullah mecset,Jordánia
katolikus rózsafüzér-muszlim imafüzér,Tesbih

Tények következnek,amelyek szintén bizonyítják,hogy a vatikán írta Koránt: (25:37-től-)

-Mária 34x szerepela Koránban,jóval többször mint az Újszövetségben,
-Mária az egyetlen nő,aki név szerint szerepel a Koránban
-Mária bűntelen volt a Korán szerint,ahogy azt a katolikus egyház is tanítja
-A katolikus lexikon szerint:"Mária szentélyeit a muszlimok is látogatják,segítségül hívják a reménykedő anyák",
 A korán szövegében három szúra visel olyan címeket amelyek Jézussal kapcsolatosak,és tizenöt szúra 93 ájája tesz róla említést
-A "Jézus,Mária fia"kifejezés a leggyakoribb
-A Korán tizenegy alkalommal nevezi Jézust Messiásnak, az-az Krisztusnak,
-"Jézus mint Isten igéje,vagy "Allah szava"elnevezést is találhatunk a Koránban

Így már ez is jobban érthető...A pápa megcsókolja a Koránt:(26:14-nél a videóban)
és ez is...
Ferenc pápa törökországi látogatásának második napján,szombaton Isztambulba érkezett,(26:22-től-26:45ig található)
a pápa 3-napos útja a túlnyomó részt a muzulmán országba szimbolikus,kifejezi az Iszlám iránti tiszteletet,és ösztönzi a vallások közötti kapcsolatokat,
Ferenc pápa felkereste a híres kék mecsetet ahol együtt imádkozott Isztambul fő muftijával és további muszlim főpapokkal,

Ha ekkora befolyással van a Vatikán az iszlám vallásra,akkor nem szabad naívak lennünk,hogy azt gondoljuk a kereszténységet nem tartja kontroll alatt!

Sok filmünkben már bemutattuk,hogy a kereszténységnek is a feje a mindenkori pápa.
Ezért hívják magukat "anyaszentegyháznak"mert ők kontrolálják a leányaikat,vagyis a többi keresztény egyházat,gyülekezetet.

Ebből kifolyólag a bibliában a Nagy Babilon nem csak a katolikus egyházat jelenti,hanem minden más keresztény egyházat és gyülekezetet is,amely a Vatikán fennhatósága alá tartozik,
legyen az evangélikus,református,karizmatikus vagy bármely más irányzat.

szinte hihetetlen,igaz?
A szavak helyett beszéljenek a képek,videók: (27:08-tól a videóban)

Egyházak és gyülekezetek vezetői pápa audencián.
Sok egyház,és gyülekezet már rég behódolt!
az ökomenikus protokoll szerint a keleti ortodoxok első helyen állnak a katolikus egyház ökumenikus felelősségvállalásában,
Ökumineikus vezető,Amerikai Örmény Egyház Egyház keleti egyházmegye és Elnök,Amerikai Egyházak Nmezeti Tancsácsa,
Amerikai Evangéliumi Lutheránus Egyház püspökének a képviselője,
Jeremiah J.Park,Egyesült metodista Egyház Éves Kongersszusának püspöke,
Wesley Michaelson,Amerikai Református Egyház fő titkára,
Dr.Clifton Kirkpatrick,Usa Presbiteriánus Egyház közgyűlésének főjegyzője,
Dr William Shaw,Usa Nemzeti baptista szövetség elnöke
James Leggitt püspök,fő-felügyelő,Nemzeti Pünkösdi Szentség Egyháza,
Dr Lee Anderson,elnök,Evangéliumi Gyülekezetek Nemzeti szövetsége,
David Bankee püspök,elnök,Lutheránus Egyház Atlanti Körzete,Missouri egyházmegye,
Dr AR Bernard,elnök,New York városi Egyházak Világtanácsa
Berince King,Martin Luther King polgárjogi mozgalmi vezető lánya,
Mark Sisk püspök,New York Episzkopális egyházmegye
2.Teodór kopt pápa,Kopt Ortodox egyház

Evangélikus egyház (29:45-től)
Hétfő reggel Ferenc pápa fogadta a német evangélikus egyház elnökét,Nikolaus Schneidert,a vele,és feleségével első pápai audencián.
A német evangélikus egyház 22 protestáns egyház szövetsége,amely a lakosság egyharmadát képviseli.

Pünködista hívekkel találkozott Ferenc pápa: (30:05.től-30:51ig)
hivatalos látogatása után két nappal Ferenc pápa visszatért kaszertába,hogy találkozzon régi barátjával jovanni trettino pünkösdista lelkésszel akit még Argetinában ismert meg,
A találkozón még mint egy 200-an vettek részt,főleg pünkösdisták a világ több országából,
Trettino lelkész megköszönte Ferenc pápa fáradozását,hogy másodszor is felkereste kaszerta városát,majd rámutatott olyan emberekkel mint ön van remény számunkra keresztények számára,
a szent atya idézte egyik kedves mondását különbözőség,amelyet a szent lélek békít ki,majd bocsánatot kért a katolikusok nevében azokért a törvényekért,amelyeket a múltban a protestánsok ellen hoztak,
ha valaki csodálkozna azon,hogy a pápa elment az evangéliumiakhoz, a testvéreit ment el meglátogatni,

A Hetednapi Adventista egyház is behódolt már,(30:54-nél)

(30:55.től)
Jó napot.Ön adta a pápnak a medált?
-igen adtam a pápának egy érmét.
-Sok ember elméletét hallottam már ezzel kapcsolatban,de meghallgatnám az önét is.
Bizonyára jó a lelkiismerete,tehát jó okkal tehetett ilyet,
-igen,jó okkal tettem.
-mi volt az oka?
-PR.propaganda
-És mi a helyzet az alján levő máltai kereszttel?mint amilyen a pápa gallérján is van?
-Az csak képzelődés...gonosz elmék...próbálják megtámadni az egyházat
-tettek bármilyen lépést,hogy helyretegyék a helyzetet ezzel a pápának adott érmével kapcsolatban?
-Ön mi tgondol?
-ööö..mint kellene helyretenni?
-hát sokan úgy gondolták,hogy egy kicsit szokatlan dolog volt.
Azt mondtam neki,hogy tartsa meg a sabbath-ot.
-és megtartotta?
-nem tudom.ugyannanyit tudok mint maga is,

 
a mai napig árulják az Adventisták Dr Beach könyvét,amelyben izgatottan mesél a pápával való találkozásáról.(32:49-től)

a képeken látható hamis próféták,pásztorok tanítók,mind a vatikán ügynökei
(32:04-től)

Joel Osteen beszél: (33:03-tól-33:29ig)

Rick Warren beszél:(33:31-től-33:36ig)

Németh Sándor beszél: (33:38tól-)
-hanem a szent lélekben is fontos hinni,és például a katolikusok ebben nagyon is helyesen járnak el,hogy rendszeresen megvallják,szinte minden összejövetelükön
megvallják a szent lélekbe vetett hitüket,

-Tisztelt lelkész úr!
érdekelne a véleménye a pápa üzenetére az evangéliumi keresztényeknek,ha jól tudom önnek közeli barátja Kenneth Copeland lelkész akinek a Ferenc pápa nem rég személyesen küldött
videó üzenetet.
mégis minden út rómába vezet?
üdvözlettel a protestáns néző

Németh Sándor beszél:nagyon örülök,hogy az egyház politikai szempontból egy nagy változás történt,nem az inkviziciós szelleme befolyásolja és határozza meg a különböző
egyházakhoz tartozó viszonyt,így nagyon örülök annak,hogy a karizmatikus pünkösdi független közösségek,keresztény vezetők és róma között a kapcsolat javult,

-az igaz,hogy a jelenések könyvében szerepel a hamis próféta és az antikrisztus,egy-egy személy,az egy-egy az kettő lesz,tehát,de biztos vagyok benne hogy ez nem Ferenc pápa.
-nem örültök annak?
csak nem azt vártátok,hogy azt mondom,hogy igen?
Akkor azt mondom,hogy nem,nem nem


Németh Sándor majdnem elszólja magát: (35:10-től)
és nagyon örülök én,üdvözlöm,hogy a pápa megkoszorúzta a hertz Tivadarnak a sírját,és ha így tetszik,akkor azt kell mondanom,hogy nem csak a hitesek a cionisták,hanem a mi...a pápa is
a Ferenc is ezen a területen felzárkózott a bibliai állásfoglaláshoz,és ez mindenféleképpen örvendetes.

a többi babiloni,pogány vallás is már rég behódolt a vatikánnak a pápának: (35:39-től a videóban)

A Mennyei Atyánk legyen veletek!