- Isten elsőszülöttje, akit mindennek örökösévé tett

 

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ismét!

Ebben az anyagban, talán egyik legfontosabb témáról szeretnénk beszélni nektek, magáról a megváltónkról, az ő személyéről, az ő lényéről, hogy ő kicsoda, hogy Isten-e, ha igen, hogyan, ha nem miért nem, hogy kicsoda ő az Atya mellett, vagy szentháromságban hogy van ő, ha van, vagy azon kívül stb.

Tehát a megváltónkról, az Isten fiáról szeretnénk beszélni nektek, idén márciusban csináltunk egy anyagot, egy rövid anyagot, az volt a címe, hogy: Krisztus által van a mindenség? Kérdőjellel, (1:00-nál található a videóban)

Ennek a videónak úgymond egy ilyen folytatásának szánjuk ezt, kiegészítésként, mindennek előtt azt szeretném kérni nagy- nagy tisztelettel mindenkitől, akik hallgatják, főleg azoktól, akik a szentháromság katolikus dogmájában vannak benne, és abban hisznek, hogy bármennyire is nehezetekre esik, és ellenkezik minden porcikátok ez ellen,

Amit most kérni fogok, de próbáljátok meg félretenni ezt egy erre a rövid időre, mint ha nem lenne ez az egész szentháromság, próbáljátok meg ezt elvonatkoztatni tőle, meg hát ugye szoktuk tanácsolni, hogy nézzetek utána, mert egy kicsit elkezdtek utána kutatni akkor meg találjátok, hogy tulajdonképpen ez egy római dogma,

Római vallás, a keresztény-katolikus vallás, római katolicizmus ugye akkor még nem így hívták, ők vezették be Konstantinusz által a pogány többi vallásból, keresztényesítették tulajdonképpen ezt a három isten imádatot, és rengeteg ember, teológus enciklopédiák beszélnek arról, hogy az a negyedik század előtt, (2:18-tól található a videóban)

Tehát az apostoli időkben, az első két-három században semmiféle ilyen szentháromság nem volt, az Ószövetségben sincsen ilyen, ugye ott is a zsidók egy Istent imádtak, nem kettőt, meg nem hármat, meg nem egy Istent három személyben,

Majd a videó leírásba ki fogunk tenni forrásokat, mindenki utánanézhet, fölolvasok gyorsan egy párat csak így érdekességképpen, hogy felkeltsük az érdeklődéseteket, és talán motiválunk titeket arra, hogy kezdjetek utánanézni ennek,

Az új katolikus enciklopédiában szerepel ez például, hogy a szentháromság dogmáját nem tanítja az Ószövetség, vagy itt van egy baptista lelki pásztor, aki azt mondja egyik írásában, hogy a háromság dogmájában tudva tért el az egyház az apostolok tudományától, azt tette, amitől János apostol komoly szándékkal intett,

Ugye János második levelében van egy ilyen ige: aki félre lép, és nem marad meg Krisztus tudománya mellett, Istene annak egynek sincs, aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, azé az Atya is, és a fiú is, folytatva, az apostolok nem ismernek háromságot, senki sincs felhatalmazva Istennek olyan nevet adni, amilyent Ő ki nem jelentett, Ő pedig soha nem nevezte magát háromságnak,

Vagy szintén katolikus enciklopédiában, az egy Isten három személyben megfogalmazásnak nem volt szilárd alapja, nem képezte szerves részét a keresztény életnek, és a hitvallásban csak a negyedik századig vége felé jutott fontos szerephez, azonban csupán e megfogalmazás után beszélhetünk tulajdonképpen a szentháromság dogmájáról,

Az apostoli Atyáknak halvány sejtelmük sem volt ilyen jellegű felfogásról, vagy elképzelésről, ebben a gyűjteményben fogtok látni rengeteg igét, ilyen idézetet, ez is segíthet abban, hogy egy kicsit elgondolkozzatok, meg hát ugye, maga az Atyánk jelentette ki, számtalan helyen az Ószövetségben, meg az Újszövetségben is, hogy egyetlen Úr van,

Egyetlen Isten van, nincsen rajtam kívül más Isten, előttem nem jött létre, és utánam sem lesz soha Isten, tehát igazából maga az Atyánknak a beszédével, az Ő saját szavaival nem érdemes vitatkozni, de most nem is erről szeretnék beszélni igazából, hanem magáról a megváltónkról,

Egy Isten van ige versek: (4:20-tól található a videóban)

És egy olyan oldalról szeretnénk nektek ezt megvilágítani, amin keresztül remélhetőleg sokkal egyszerűbben is, könnyebben meg fogjátok érteni, ahogy mi is megértettük, hogy kicsoda is valójában a Krisztus, hogy mivel rendelkezik ő, hol áll ebben az Isteni hierarchiában az Atya mellett, vagy az Atyával hogyan egyenlő, ezekről a dolgokról szeretnénk beszélni nektek az írás alapján természetesen,

Előző videó:https://www.youtube.com/watch?v=-uTWd...

Szóval az előző videóban arról beszéltünk, hogy azt taglaltuk, hogy mit jelenthet ez, hogy ő általa, ő érte, ő miatta van a mindenség, ezekről beszélgettünk, és én, ahogy olvastam az írást, és próbáltam megérteni azt, hogy mit jelent az tényleg, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen, és földön, mit jelent az, hogy én, és az Atya egy vagyunk

Meg, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Atyával egyenlő, ugye ilyen igék vannak, meg egy csomó olyan ige, ami ugye látszólag arról szól, hogy ő tényleg Isten, ezeken gondolkoztam, de ugyanakkor ott van mellette a másik oldal is, hogy hát egy Isten van, és hogy az Isten elküldte az Ő szolgáját, ott az Ézsaiásba is ott van, hogy

Az Ő igaz szolgája sokakat üdvösségre vezet, meg az egy Korinthus 15-be, hogy a Krisztus lábai alá vetett mindent, kivéve saját magát, és hogy a végén mindent visszaad, hogy ugye Isten legyen minden mindenben, tehát, hogy olyan zavaros volt a kép, mert, hogy általában a szentháromság hívők mindig ugyanazokkal az igékkel jönnek,

Ugye a Kolossi levélben, a Róma levélben, meg Máté 28 végén, meg az egy János 5:7 stb, itt ezek között jó pár hamisítás is van, meg szándékos félrefordítás, ezeket majd reményeim szerint közbe majd közbe fogjuk említeni, szóval ezeken gondolkoztam, hogy ezeknek az igéknek mi lehet a magyarázata, mert biztos, hogy meg van,

De nem a szentháromságból kell kiindulni, mert ugye ez az alapdogma, és ha valaki erre épít, ebből indul ki, akkor biztos, hogy nem juthat el helyes értelmezéshez,

Mert a Szent Lélek, az nem egy harmadik személy, az nem lett sehova elküldve, azok a fordítások se jók, mert látjuk az Ószövetségtől teremtéstől kezdve, hogy a láthatatlan Isten, mint Szent Lélek, mint szent személy, mint Szent Lélek ugye Ő jelen volt a világban, az egész univerzumban mindig is, első pillanattól kezdve,

Hiszen Ő tartja fönn az életet, Ő maga az élet, tehát az maga az Atyánk, ugye az újszövetségben is még az 50.nap előtt is jócskán látni egy csomó helyen, Jánosnál, a Máriánál, az Isten fiánál, hogy ott a Szent Lélek rájuk szállt, beárnyékolta őket stb, stb,

Tehát ebből következően senki nem küldött semmit sehova, nem erről volt szó az 50.napon, tehát ez a szentháromság dolog ez így semmiképp nem áll meg, szóval Krisztussal kapcsolatban van egy olyan fogalom az írásban, hogy elsőszülött (08:05-nél található a videóban)

Ezzel szeretném kezdeni, mert ez egy nagyon fontos kiinduló pont annak a megértéséhez, hogy az Isten fia kicsoda valójában, összeszedtem pár ilyen részt az írásból, ugye Ó-és Újszövetségben, amikor az elsőszülöttségről van szó,

Ugye kapásból mindenkinek talán legelsőként az Ézsau, és a Jákob története jut az eszébe, hogy az Ézsau egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogot, tehát az Atyai áldást, az örökséget, hogy örökli az Atyjától mindent tulajdonképpen, és Jákob egy csellel ezt elvette az Ézsautól, és az apjuk megáldotta Jákobot,

Ennek is, biztos, hogy nem véletlenül történt, nyilván ennek többféle jelentése van, kapásból eszünkbe juthat például az, ahogy a zsidók is tulajdonképpen megvetették Krisztust, és inkább a világi dolgokat, a hatalmat, a pénzt stb, választották, tehát ők is eladták ezt az elsőszülöttségi jogot,

Hiszen maga az Isten nyilatkoztatja ki Izraelről, hogy az elsőszülött fia Izrael,2Mózes 4:22: így szól az Úr Izrael népe az én elsőszülött fiam, és ugye ők kapták az Istentől a beszédeket, az igazságokat, az Isten népe volt, de ezt ők megvetették, és Isten ki is vetette őket az olajfából, és beoltotta a pogányokat,

A nem zsidókat, akik Isten nélkül éltek, és ők lettek tulajdonképpen az elsőszülött, az ezzel járó minden dologgal együtt, és tulajdonképpen az is érdekes, hogy a Jákobot átnevezte Izraelre, ez is utalhat arra a későbbi történésre, hogy a testi Izraelből, szellemi Izrael lett, hogy a testi Izraelből Krisztus teste lett, az igazi eklézsia, ami már örökké megmarad, ami végleges, korrumpálhatatlan,

Akkor ott van az Ábrahám, és az Izsák története, Ábrahámnak az elsőszülöttje volt Izsák, a feleségétől, ezt a zsidó 11-ben is olvashatjuk, hogy: hit által áldozta volna föl Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülöttjét vitte áldozatul.

Tehát az írás is, meg az Isten elsőszülöttjének tartotta, ez egy előkép is volt, ezt is írja az írás, hogy mert Ábrahám bízott, hogy az Isten fel tudja támasztani, itt egy előkép gyanánt volt ez a történés, előkép volt Krisztusra ez az egész történet, erről már sokat beszéltünk, sokan értitek.

Akkor írja az írás, hogy minden elsőszülött az Úré, sok helyen, ugye az emberek is, meg az állatok is, akkor a Zsoltárokban is van egy nagyon érdekes rész a Krisztusról,

Zsoltár 89-ben: én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebb valóvá a föld királyainál, örökké megtartom kegyelmemet iránta, és nem szűnik meg szövetségem vele, mindig törődöm magzatai megmaradásával, és trónjával, amíg csak tartanak az ég napjai.

Tehát itt is ugye már Krisztusról szól, és úgy említi az írás, hogy elsőszülött, Zakariás 12-ben is érdekes rész: és rám tekintenek, akik átszegeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek, ez is utalás az elsőszülöttre.

Hogy a Krisztusról, mint elsőszülöttről beszél az írás, és nyilván ugye testileg is elsőszülöttnek kellett lennie, ezért is volt Máriának az első gyermeke az Isten fia, később voltak testvérei, szóval ez az elsőszülöttségi dolog, ez sok helyen előjön az írásban, és természetesen a Krisztussal kapcsolatban is ez megjelenik,

A zsidó elsőben azt mondja az írás, hogy: ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, ez egy nagyon fontos rész, hogy az örökösévé tett, mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette,

Aki dicsőségének visszatükröződése, és valóságának képmása, stb, és később a hatodik, a zsidó 1:6-ban mondja, hogy amikor pedig behozza elsőszülöttjét a világba, így szól: És imádja őt Isten minden angyala, tehát itt is elsőszülöttként említi a megváltónkat,

Kolossé 1:15-ben is ott van, hogy aki képe, képmása a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született, itt is helyesre fordítás inkább az, hogy a láthatatlan Isten képmása minden teremtmény elsőszülötte,

A Jelenések 3:14-ben a Laodíceai gyülekezetnél is azt írja az írás, hogy: ezt mondja az ámen a hű, és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete, tehát arra szeretnék itt rávezetni mindenkit a megértésre,

 Mert ez tényleg nagyon egyszerű, és Isten biztos, hogy ezt az egész elsőszülöttségi jogot, és ezt az örökösödési dolgokat, ezt azért mutatta meg számtalan helyen, a történelem során, és az írásban olvashatjuk sok helyen, hogy megértsük ezen keresztül a Krisztusnak az Ő fiának az állapotát, hogy az ő lényét, az ő létét, hogy ő kicsoda,

Ugyanis Krisztus az Isten fia ő az elsőszülött, ő a legelső, akit az Atyánk megalkotott, akit létrehozott, hogy hogyan, azt nincs kijelentve, de hogy ő volt az első, akiről az Atyánk azt is el tudom képzelni, hogy ő volt az első, amit kimondott így képletesen, hogy legyen, és akkor megszületett, megalkotta a fiát, ő lett az elsőszülött minden teremtmény előtt,

Pontosan azért, hogy ő örökölje az Atyától mindent tulajdonképpen, azért is mondja Krisztus, hogy: nekem adatott minden hatalom mennyen, és földön, ő az urak ura, a királyok királya mindenek felett ugye uralkodik, és ezt mind az elsőszülötti örökösödési jog alapján kapja az Atyától,

Tehát ezért hozta létre Isten az Ő fiát, és ők így ketten voltak, és utána jött létre minden más, tehát az angyalok, köztük a sátán, az univerzum, a világ, az emberek, a fizikai föld, minden,

És, ugye, mert azt mondja itt a Zsidó levélben, hogy mindennek az örökösévé tett, mindennek, ez ugye passzol ahhoz, amit a fiú mond, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen, és földön, ez a Máté 28-ban olvashatjuk, máshol is írja, hogy mindent nekem adott az én Atyám, mindent a kezébe adott, az Atya szereti a fiút, a kezébe adott mindent.

Jánosba is, hogy hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál, tehát, hogy tényleg azt látjuk, az Isten fia trónörökös tulajdonképpen,

És még egy érdekes, egy a fizikai világba egy példa, hogy ugye a királyságnál is, a királyoknál is az elsőszülött fiú örökli a királytól a hatalmat, meg az uralmat, igaz? Nem a második, meg a harmadik, csak különleges esetekbe van ez, hogy a második harmadik, de az elsőszülött örökli,

Tehát ugyanez van itt is, mert azért is ő a királyok királya, minden földi királynak a királya az Isten fia, Zsoltárok 89-ben van ez pont, hogy: én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebb valóvá a föld királyainál,

Tehát ugye ő örökölt az Istentől mindent, az Istentől kapott mindent, tehát maga az, amikor az Isten fia azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen, és földön, ez nyilván arra utal, hogy ő kapta ezeket,

Tehát nem öröktől fogva, neki ez volt, ez egy fontos különbség az Isten, és a Krisztus között így az írás alapján, hogy egyedül az Atyáról, ugye a Héber Jehova szó az azt jelenti, hogy örökkévaló, hogy létező, egyedül róla van kijelentve, hogy Ő öröktől fogva létezik,

Az Isten fiának, ő a kezdet, tehát ő vele indult el az egész folyamat, amit ugye láttunk a bibliában leírva, ő az elsőszülött, ő az, akit legelőször az Atya létrehozott, és onnantól kezdve nyilván van egy olyan ige hogy a Krisztus ma, tegnap, és örökké ugyanaz, onnantól kezdve ő ugyanaz,

Tehát mivel az Isten megalkotta, tanította, formálta őt, alakította őt, ugyanarra a természetre, ugyanarra a lelkületre, arra a szeretetre, ugyanarra az akaratra, mindenben egyenlő az Atyával ilyen értelemben, hogy a tulajdonságai, ami az Atyának van,

Ez a mérhetetlen szeretet, és hosszútűrés, és békesség, türelem, jóság, az igazság, ez mind a fiúnak is meg van, ebben egyenlőek az Atyával, de a Krisztus nem öröktől fogva létező úgy, mint az Atya, ő egy külön álló szent személy, egy szent lélek, ha úgy tetszik, mert ugye a lélek a személyre utal,

Azért is mondja, hogy önmagában van élete a Krisztusnak, azt is az Atyától kapta, és az Atya neki adott minden hatalmat, és uralmat mindenek fölött, és nyilvánvalóan mivel, hogy ilyen fontos szerepe van a fiúnak ebben az egész történetben,

Éppen ezért őt kellett legelőször megalkotnia, hogy ezt az egészet, ami utána fog történni, ennek ő részesévé váljon, és végig nézze, meg tapasztalja, lássa, átélje, az angyalok teremtését, a sátán bukását, az emberekét, az Ádámék bukását, mindent,

Mert ugye ebben a történetben a Krisztus életében egy nagyon fontos rész volt, ugye a megváltás, amikor bejött a földre, és megértse tényleg, hogy ő neki ez egy nagyon fontos feladata lesz, hogy meg kell, hogy váltsa az embereket a bűnökért járó ítélettől, az örök kárhozattól,

És ezért neki tökéletesen ugyanolyan lelkületben, és szeretetben, és engedelmességben kellett élnie, lennie, mint ahogy az Atya ezt tenné, tette volna, és Krisztus be is mutatta ezt tökéletesen, azért is mondja, hogy aki látta a fiút, az látta az Istent, mert nem szó szerint kell érteni, hanem ugyanúgy viselkedett,

Ugyanúgy beszélt, ugyanúgy, ugyanazokkal a tulajdonságokkal, lelkülettel rendelkezik, mint az Atya, ugyanazzal a szeretettel leginkább, hogyha ezt így valaki megérti, ezt az elsőszülött meg örökös dolgot,

Akkor azok az igék is sokkal jobban érthetőek már, hogy ami a Kolossiba van, amit föl szoktak hozni általában, hogy benne teremtetett minden a mennyen, és földön, a láthatók, láthatatlanok, trónok uralmak stb, minden általa, és ő rá nézve teremtetett, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fönn,

Tehát ezt így már sokkal jobban lehet érteni, sokkal egyszerűbben és logikusabban, hogy ezt miért írja az írás, hogy azt mondja, úgy fordítja ő a feje a testnek, az egyháznak ő kezdete, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség,

Tehát tulajdonképpen tényleg mindenben ő az elsőszülött, ő az első ugye, nagyon sok mindenre írja ezt az írás, ez a halottak közül, tehát, hogy ő az, akit először úgy támadott föl, hogy biológiailag teljesen halott volt, tehát ez egy nagy különbség, sokáig én sem értettem,

tehát,hogy a vérben van az élet,és a Krisztusnak az utolsó csepp vére is kifolyt,ez is szimbolizálhatja azt a sok millió embert,mint egy-egy vércseppek, akiket megmentett,akik engedelmesek és üdvözülnek,utolsó csepp vére kifolyt az  szent vér,ugye

Az a szent vér az, az engedelmes életét jelképezi, és víz is folyt ki, ott írja a Jánosba, hogy víz és vér folyt ki belőle, tehát teljesen totálisan biológiailag halott volt az Isten fia, teljesen halott volt, nem volt benne se vér, se víz semmi,

Ezzel szemben azok, akik meghaltak és föl lettek támasztva az Ószövetségben, meg az újszövetségben Lázár, ők náluk ez ugye nem állt fönt, tehát ő bennük, bennük volt a vér, meg víz, meg minden, Krisztusnál viszont nem,

Tehát ezért volt óriási csoda, hogy mégis az Isten föltámasztotta, és ezért is kellett fizikai testben megjelennie neki, hogy lássák az emberek, hogy annak ellenére, hogy kifolyt a vére, a víz, meg minden, ott van, él és mozog, eszik, iszik, velük evett, ugye 40-napig velük volt,

Tehát ez volt a nagy különbség, és ezért is ő az első zsenge, az elsőszülött a feltámadottak közül, ezért írja az írás mindenben övé legyen az elsőség ugye mindenben, és ezért így már sokkal jobban érthető ez, hogy ő miatta, ő érte, ő általa lett minden teremtve,

Tehát biztos, hogy részt vett a teremtésben is például, ott a példabeszédek 8-közepétől olvassátok, ott írja, hogy játszadozott, és hogyan vett részt ebben az egészben, hogy az Atyával együtt, tehát azért írja az írás, hogy teremtsünk embert,

Tehát ott sem a szentháromságról van szó, az Isten megosztotta fiával a teremtést, akkor már voltak valószínűleg az angyalok, valószínűleg az angyalokkal is ezt az örömet megosztotta, és ugye azt írja még az írás, hogy a halál elszenvedéséért, dicsőséggel, és tisztességgel koronáztatott meg,

Tehát ez egy nagyon fontos feladata volt Krisztusnak, ezt elvégezte a megváltást, és még nagyobb dicsőséget, tisztességet, még nagyobb koronát, úgymond hatalmat, és uralmat kapott, a legmagasabbat, ami ugye még egy fokkal rá dobott arra az elsőszülöttségi jogára, amit az Istentől kapott automatikusan,

Mert nyilván a földre való bejövetel előtt is neki meg volt a hatalma, amit az Isten angyalai tudták, hogy ő az Isten fia, ő a trónörökös, de ezért hogy föláldozta magát emberré vált, szenvedett, főleg az Istentől való elszakadást elszenvedte órákon át, az borzasztó lehetett!

Ezért ugye megkoronáztatott még nagyobb dicsőséggel, tehát ezek az igék nagyon fontosak, hogy mindennek az örökösévé tette az Isten, meg ő az elsőszülött, ezt nagyon sok helyen lehet látni, a Kolossé 1:15-ben is, amit föl szoktak hozni,

Akkor Róma 9:5, azt is gyakran hozzák, hogy akiké az Atyák, és akik közül való test szerint Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten, itt is a görögöt nézzük, a helyesre fordítás, hogy: akiké az Atyák, és akik közül van a Krisztus test szerint, az, aki mindenek felett van, Isten áldott örökkön-örökké ámen.

Ugye e-mellé egy csomó más igét hozzá lehet tenni, ahol ugyanez van, hogy áldott a Krisztus Atyja, és Istene,

És ugyanígy jobban érthetővé válik például az 1 Korinthus 8-ban is az a rész mikor azt mondja Pál: mindazon által nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa.

Tehát itt ugye ki is jelenti, hogy egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és kijelenti azt is, hogy neki van egy fia, van egy urunk, az urak ura, királyok királya, Krisztus, aki által, aki ért, aki miatt van a mindenség,

Mert ugye ő a főszereplő úgymond, így ez az ige már sokkal jobban érthető, legalábbis számomra, remélem nektek is, vagy másik helyen mikor azt mondja az Efézusban, hogy egy az úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, és mindent áthat, és mindenben jelen van,

Tehát ez kizárólag az Atyáról van kijelentve,hogy mindenben jelen van,hogy mindent áthat,meg ugye amit gyakran fölhoznak a János 1 elején ez a:kezdetben volt az ige, az ige az Istennél volt,tehát itt is ez is,ha ebből a szemszögből nézzük, talán sokkal jobban érthető,hogy a kezdetben az elsőszülött volt az Atyánál,

Úgymond képletesen az ige, az Isten fia, aki később ugye ezt az igét, tehát az Istennek a beszédét, az akaratát, a szeretetét, a természetét, azt bejött a világba, és be is mutatta, és ő volt a világosság, hogy azt mondja a világba volt, a világ általa lett, ugye ő miatta, ő érte, a Krisztus miatt,

A világ nem ismerte meg őt, ő volt a világosság, tehát ez a János 1-is így ebben az értelemben sokkal jobban érthető, talán, hogyha azt nézitek, hogy a Krisztus az elsőszülött örökös, trónörökös, akit legelőször megalkotott az Atya tulajdonképpen,

Ő érte, ő miatta, ő általa, ő vele együtt alkotott minden mást az Atyánk, azért, hogy őt fel tudja kenni, Ő tudta, hogy ő lesz a királyok királya, urak ura, ő fog uralkodni, mindent neki fog adni, a lába alá fog tenni, kivéve saját magát.

Tehát ezeket az igéket, ha végig nézitek, a szentháromság alátámasztására hoznak föl, illetve, hogy a Jézus Isten, ebből a szempontból nézitek, akkor sokkal jobban érthetővé válik, hogy ő kicsoda, tehát, hogy a Krisztus egyenlő az Atyával valóban, a természetében, a szellemiségében, a szeretetében, az akaratában az egész lénye tulajdonképpen.

És nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt a trónörökös, elsőszülöttségi pozíciót be tudja tölteni az Isten fia ezt az uralmat, ezt a hatalmat, mert ugye királyok királya, és urak ura, minden hatalom neki adatott mennyen, földön,

Ehhez az Atya nyilván adott neki olyan képességeket is, valószínűleg ami szükséges ahhoz, hogy ezt be tudja tölteni, most az, hogy a földi pályafutása során, hogy ugye ott írja az írás, hogy megüresítette magát, szolgai formát vett föl, mi úgy látjuk az írásból, hogy amíg itt volt a földön, addig mindent az Isten csinált,

Pontosan ugyanúgy neki meg kellett tanulnia mindent, az írásokat is, az engedelmességet is, ott írja, hogy apjának, a szüleinek is engedelmeskedett, tehát mindent ugyanúgy végig kellett csinálni, mint nekünk egy egyszerű embernek,

Sőt a zsidó5:7-ben, illetve,5:7,8,9-ben azt írja: jól lehet a fiú szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mind azok számára, akik engedelmeskednek neki,

Tehát az Isten fia is úgymond a nulláról indult, és meg kellett tanulnia a Tórát, engedelmeskednie kellett a szüleinek, utána később is folyamatosan engedelmességet kellett bemutatnia az Atyának, pontosan azért, hogy számunkra egy példát hagyjon, hogy nekünk ugyanezt az utat kell végig járni.

Szót fogadni a szüleinknek, aztán az írásnak, az Isten beszédének, követni a Krisztust, és ugye a zsidó 4-nek a végén azért írja az írás, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt.

Tehát ő is ugyanolyan ember volt, ugyanezeken végig ment, nyilván a legvégén a legnagyobb szenvedéseket, és gyötrelmeket szenvedte el, azt már ugye nekünk nem kell, ő is ember volt, annyi volt a különbség, hogy a bűnre való hajlam nem volt meg benne, genetikájában, csak félig született embertől,

De ugyanúgy neki ezeket végig kellett mennie, és amikor voltak a csodák, gyógyítások azt az Isten vitte véghez általa, ezt megerősíti az Apcsel 2-ben az a vers, a 22. vers, hogy: Izraelita férfiak halljátok meg ezt a beszédet, a názáreti Jézust, azt a férfit, aki erők, csodatételek, és jelek által bizonyságot nyert előttetek Istentől, amelyeket Isten általa vitt véghez köztetek.

Tehát, hogy az Isten csinált mindent, a Krisztus, a fia csak ugye annyit tett, hogy kimondta azokat a szavakat, ugyanúgy ahogy a Péterék is, ott el is magyarázták, hogy ezt nem mi csináltuk, hanem az Istennek a hatalma,

A Krisztus is mondta, hogy az Isten lelkének a segítségével csinálom, az Isten ujja csinálja ezeket, tehát földi pályafutása során ő valószínűleg nem használhatta ezeket a képességeket, tulajdonságokat, ami ugye előtte, a földi bejövetele előtt volt, de igazából ezen már talán nem is nagyon érdemes elmélkedni, mert most már oda fönt van az Istennek a jobbján,

Az Istennek a trónján van, erről is van ige a Jelenésekben, hogy az Atya trónján van a Krisztus, az Ő jobbján ül, ez is ugye azt mutatja, hogy az Istennek a jobb keze úgymond, tehát az Istennek az utódja, a trónörököse,

Tehát ez a legfontosabb egyenlőség, hasonlóság, hogy képességben, tudásban, hatalomban, de legfőképp lelkületben, természetben, szeretetben, akaratban egyenlőek, viszont az Istennek a fia, ő nem öröktől fogva létező, ő nem minden hol jelen való, mint az Isten, a Szent Lélekként,

Láthatatlan Szent Lélekként képes megcsinálni, ez a Krisztusról nincsen kijelentve, azt, hogy minden tudó az Isten fia, az elképzelhető, ugye ő fog ítélkezni, ezt megint nem tudjuk biztosan kijelenteni,de itt a földi pályafutásán nem volt minden tudó,hiszen nem tudta,hogy mikor fog eljönni az Úr napja,

Ugye ezt ki is jelentette, a Dániel részben is van ott a Mihály, akkor a perzsa fejedelemmel viaskodik ott is, hogy a Krisztus jelent meg minden bizonnyal a leírás alapján, ott sem, ott is neki vissza kellett mennie, tehát ő nem egyszerre mindenhol jelen való.

Mikor arról szól az írás, hogy ketten hárman összejöttök, és ott vagyok veletek, meg, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, ez is képes beszéd, mint ahogy Pál is mondta, lélekben veletek leszek, tehát akik összejönnek a Krisztus lelkületében, az tényleg olyan, mintha Krisztus lenne köztük.

Ez ugyanaz, ha csak egyet is meg teszitek a kicsinyek közül, akkor velem tettétek meg, az is ugyanez képes beszéd, és velünk van a világ végezetéig, nyilván ott a Róma levélben láthatjuk, hogy esedezik értünk, ez se azt jelenti ugye, nem úgy kell elképzelni, mint a kereszténységbe, hogy ott térden állva bólogat az Isten előtt,

Hanem egyszerűen szól az Atyának, beszél hozzá, hogy Atyám légy türelmes velük, bocsáss meg az embereknek, stb, stb, tehát az Isten felkente az Ő fiát, azért is mondta, hogy az Úr felkent engemet, ő a király, királyok királya, az urak ura, a seregek ura, az angyali seregeknek fog parancsolni,

Azért is küldte ugye az angyalon keresztül Jánosnak a jelenéseket, meg majd az angyalokat küldi vissza az elragadtatáskor is, ő csak a felhőkig jön vissza, különb nevet is örökölt, tehát az Istentől kapta ezt a nevet,

Erről beszéltünk a legutóbbi videókban, mit jelent ez a név dolog, hogy itt nem a Jézus névről van szó, szó szerint, hogy az egy különb név, hanem ez az ő elsőszülöttséggel járó örökölt neve,

Ugye a hatalma az, hogy ő hű, és igaz, ott a jelenésekbe, hogy ő hű, és igaz, ő az Isten báránya, ő az Isten szentje, királyok, királya urak ura, ő az engedelmességnek a fia, és hát a legfontosabb természetesen, hogy ő a megváltó, ő a szabadító, ugye ezek is az ő nevei, ő a felkent, ő a messiás,

Ugye ezt jelenti a Jehosua Hamassia is az ő neve, de ugyanúgy az Immánuel is, velünk az Isten, tehát ez mind a tulajdonsága alapján kapott örökölt neve, tehát ezek az ő nevei, a tulajdonságai, tulajdon nevei, ugyanúgy, mint az Istennek is a mindenható teremtő örökkévaló létező, mindenhol jelen való, ezek is az ő nevei tulajdonképpen.

Tehát ez a különb nevet örökölt az Istentől, ez is mutatja azt az elsőszülöttségi örökséget, ezért is feljebb való az angyaloknál, hogy az angyalok nem örökölték a nevet, hanem kapták, hát a Róma 8-ban írja, hogy akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, előre elrendelte, fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött a sok testvér között.

Meg később zsidó levélben, egy másik helyen, hogy elsőszülöttek seregéhez, és gyülekezetéhez járultunk ugye a Sion hegyéhez, a mennyei, a szellemi Izraelhez,az angyalok közé,

Az elsőszülöttek seregéhez, hogy ő az első a halottak közül, ahogy azt már említettem, minden teremtmény elsőszülötte, tehát ez is fontos dolog, hogy a Krisztus az örökös, az elsőszülött, de ugyanúgy a Krisztus teste is tulajdonképpen, mi örökös társai vagyunk, erre is vannak igék.

Itt van a Róma 8-ban szintén: ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, Ábrahám utóda, és ígéret szerint örökösök vagytok, tehát, hogy a Krisztus teste is örököl, úgymond a Krisztussal együtt ebből a hatalomból,

Hiszen azt mondja, hogy uralkodnak 1000-évig ugye az embereken, majd a Krisztussal együtt örököljük az elsőszülöttségi jogot tulajdonképpen, amit a zsidók elvetettek, és az ezzel járó minden jogot, hatalmat, ugye a kegyelmet, a megtartást, a vezetést, a tanítást, meg a feltámadást, az örök életet, ugyanúgy ahogy a Krisztus is, tehát.

Ez a csodálatos, hogy a vőlegény megosztja ezt az örökséget, amit az Istentől kapott, ezt a mennyen, és földön való hatalmat a menyasszonyával megosztja, itt van Tituszban is írja, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint,

Galatában is, hogy Isten akaratából örökösök vagyunk, tehát nagyon csodálatosan ki van ez találva, tehát tényleg úgy próbáljátok meg elképzelni, nekem így állt össze a fejemben, hogy van az egy igaz Isten, a Teremtőnk, az Atyánk, akinek van az elsőszülöttje, a trónörökös, akit örökösévé tett mindennek,

Hatalmat adott mindenek felett, ugye lábai alá adta zsámolyul, kivéve saját magát, tehát már itt is látszódik a hierarchia, ők így ketten voltak,két szent lélek,két szent személy,az Atya,és a fia,úgymond az Atya,és az elsőszülötte,és ugye nyilván az Atya ezt így megtudta csinálni,hogy láthatatlanul jelen van mindenhol amit Szent Léleknek fordítottak,

És a Krisztus, ő tulajdonképpen egy Isteni személyiség, egy Isteni képességekkel, tulajdonsággal rendelkező szent személy, ez Istennek a szentje, de nem ugyanaz az örökkévaló, örökké létező Atya, tehát ebben van egy nagy különbség köztük, ő nem tud teremteni, ő nem teremtő, ez a képessége sincs meg, ezt nem látjuk, mert amikor ott a kenyereket megsokasította az Isten,

Ott is az Isten csinálta, a fiú csak hálákat adott,könyörgött az Atyához,és az Isten csinálta,a fiú nem teremtett embereket,meg állatokat,semmit,csak részt vett ebben az egészben,az Atya megosztotta vele,de legfőképpen nem örökkévaló,

Tehát ő nem, a Héber Jehova szó nincsen használva az Isten fiára, és így jobban érthető az is, hogy az örökké tökéletes fiú, onnantól kezdve, hogy az Isten megteremtette, a Krisztus tökéletes volt, ő sosem vált tökéletlenné, nyilván tanulnia kellett, meg formálódnia, alakulnia neki, főleg a földi pályafutása során, de sosem bukott el,

Sokat beszéltünk már a hamisításokról is, az egy János 5:7,8-ban hozzá toldották az Atya, ige, Szent Lélek, hogy minden áron alátámasszák a szentháromságot, akkor Máté 28-nak a végéről is már kiderült, hogy az hamisítás az Eusebius egyház történetíró írásait vizsgálták, és a Máté 28:19-ben előforduló Krisztusi parancsolat három féle változatban idézte az akkor közkézen lévő kéziratokban Eusebiusz 

Az első változat szerint, ami hétszer fordult elő: menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, a második forma: menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket az én nevemben, az 17-szer fordul elő, és mindössze ötször fordul elő a hamisított, a textus receptus görög változatban is megtalálható, ami az egyik legrosszabb görög változat: az Atya fiú, Szent Lélek nevében.

Tehát és nyilvánvalóan az én nevemben tegyetek tanítvánnyá minden népeket, ez passzol az egész íráshoz, hiszen az írásban is ugye a Krisztus nevében történt minden, ugye a bemerítkezés, a tanítás, a gyógyítások, a tanítvánnyá tevés, tehát minden, minden a Krisztus nevében történik,

Tehát ez így logikus, tehát ezek, ez is megbukott már, tehát az egész szentháromság ez úgy, ahogy van egy emberi dogma, nagyon-nagyon labilis lábakon áll, úgyhogy érdemes utánanézni, és gondolkozni rajta, ugyanígy a jelenésekben is van, az alfa, Omega, első utolsó, hozzá toldás ezzel is próbálták a Jézus Istenségét alátámasztani,

Úgyhogy rengeteg ilyen van, csak ehhez sok idő kell, és utána kell nézni, sokat beszélünk ezekről, vannak videók is, meg mások is már ezeket leleplezték magyarul, angolul, keressetek, kutassatok!

Ezeket az ige helyeket majd a leírásba be fogom tenni, nyugodtan nézzétek át, és elmélkedjetek rajta, gondolkozzatok, kérjétek az Atyát, hogy értesse meg veletek, mert ami nagyon fontos még, hogy az Isten igazságai az egyszerűen van összerakva,

Tehát pontosan azért, hogy bárki, aki az Istent keresi, az Isten igazságait akarja bárki meg tudja érteni, mert ugye nagyon sok olyan ember van, aki a szegénység miatt, vagy bármilyen okból kifolyólag nem tudott tanulni, akár nem tud úgy olvasni, vagy írni tehát analfabéta,

Tehát nem tudott elvégezni iskolákat, de mégis az Isten vele is ugyanúgy meg akarja értetni az igazságokat, hazugság az, hogy pásztornak kell lenni, meg teológiai egyetem meg mindenféle ilyen dolog kell, hogy megértsük az Isten beszédét,

Ugyanúgy a szentháromság is egy emberi dogma, egy emberi kreálmány, katolikus hagyományokhoz kapcsolódóan emberi dogma, teljesen érthetetlen, kesze-kuszaság, az egész, hogyha elolvassátok a például a helvét hitvallásban ezt a szentháromságot, hát borzasztóan értelmetlen,

És ugye azzal magyarázzák, azért csinálták ezt így, hogy hát ez egy misztérium, ez egy szent dolog, ezt nem lehet érteni, ez az Istennek a titka, és hogy ebbe csak hinni kell,

Ez nem igaz, mert az Isten azt mondja, hogy a világ bolondjait választotta ki magának Isten megszégyenítse a bölcseket, a világ erőtlenjeit, a világ nemtelenjeit, és megvetettjeit választotta ki az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse,

Tehát az Isten igazságai az mindenki számára elérhető, éppen ezért sokkal egyszerűbb az igazság mindig, mint ahogy az emberek kitalálják, ezek az ördögi lelkekből fakadó, ördögi tanokon keresztül tálalják az embereknek, sokkal egyszerűbb az igazság,

Itt is ebben az esetben is bízom benne, hogy az igazságot szóltuk, szóltam, és az Atyánk ki igazít minket, ahogy eddig is megtette, hogyha valamit rosszul mondtunk, előre bocsánatot kérünk ezért, természetesen nem áll szándékunkban senkit megtéveszteni, megvezetni, becsapni,

Az írás alapján, amiket eddig megértettünk azokat mindig közzétesszük, hogy tovább adjuk, hogy mindenki tudjon épülni, tanulni, és mindenkinek egy egészséges Krisztus képe legyen a fejében, meg az Istenről is, a Szent Lélekről is,

És még azt akartam mondani nagyon fontos, hogy nagyon kérünk mindenkit, hogy ne gyertek ezekkel a kommentekkel, hogy mi Jehova tanúi vagyunk, meg szekta vagyunk, meg Antikrisztus lelkülete, meg az ördögök, meg elkárhozunk, meg amiket szoktak a többség, akik be vannak programozva szegények a hamis gyülekezetek tanaival,

Nem vagyunk Jehovások, sosem voltunk, nem is leszünk, őket is már számtalanszor már lelepleztük, ők is ugyanolyan emberi kreálmány, egy szabadkőműves szekta az egész, az, hogy ők tagadják a szentháromságot nyilván ezt a Jezsuita vezetés, a pápaság arra használja föl, hogyha bárki más is tagadja a szentháromságot, mint például mi is, azokat egyből le tudják Jehovázni,

Le Jehova tanuizni,és akkor ezzel már el van intézve az egész,bizonyára akkor mi sem mondunk igazat,tehát erről szól ott a Jehovásoknak a szentháromság tagadása kb,nem vagyunk azok,vannak köztünk, akik onnan jöttek ki,nagy örömmel fogadtuk őket,és azóta is velünk vannak,

Tehát az igazság, az egyszerű, egy Isten van, az Atyánk, neki van a fia, aki szót fogad neki, aki örökölte a hatalmat, az uralmat, a trónt, a királyságot, mindent, nyilván az Isten nem ment nyugdíjba, meg nem fog meghalni, tehát ez egy fontos különbség itt az emberi világhoz képest, ami ugye csak egy árnyéka,

Egy árnyékképe az igazi fenti mennyei valóságnak, de az Isten azért rakta így össze, hogy megértsük ezen keresztül a mennyei dolgokba is belátást kapjunk, az Atya van, meg a fia van, és akkor a Szent Lélek pedig a láthatatlan Isten, aki mindenhol jelen van, egyedül az Isten tudja ezt megcsinálni.

És 1 Korinthus:15-be látjuk is, hogy Krisztus visszaadja ezt az egészet, amikor pedig minden alávetett akkor maga a fiú is aláveti annak, aki neki mindent alávetett, hogy Isten legyen minden mindenben, ez gyönyörű szépen elmondja, hogy tényleg, mikor visszaáll a rend, a kör bezárul,

Nyilvánvalóan megmarad ez az elsőszülöttségi örökös hatalma, királysága Isten fiának, de mégis Isten lesz mindig mindenben, és ugye az is nagyon érdekes, hogy mégis az igében az van, hogy az Atyához kell imádkoznunk a fia nevében,

Ugye erről beszéltünk az utóbbi videóban, hogy ez mit jelent, hogy a fia nevében, nem azt jelenti, hogy itt Jézus nevében, mint valami jelszót kell használnunk, hanem hogyha engedelmesek szót fogadók vagyunk, bűnök nélkül élünk szentségben, akkor elmondhatjuk, hogy a fia nevében vagyunk,

Tehát ez is egy képes beszéd, de hogy nincsen egyetlen ige sem, hogy a Krisztushoz kellene imádkoznunk, ez is nagyon érdekes, annak ellenére, hogy ő kapott minden hatalmat mennyen és földön, tehát ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ez is mit mutat vajon,

Azt is bizonyára, hogy az Atya az egy Isten, ő a fő megváltónk, erről is vannak igék, ő a kőszikla, ő a megváltónk, ő a szabadítónk, és mindezt a szabadítást a megváltást a fián keresztül végezte el, az elsőszülött a trónörökös fián keresztül,

Bízom benne, hogy sikerült a lehető legegyszerűbben érthetően fogalmaznom, elmondanom, remélem, hogy lesznek páran, akik elgondolkoznak ezen és talán jobban megértik, hogy kicsoda a fiú, és hogy miért nem lehet őt így Istennek mondani, és úgy elképzelni őt a fejünkben,

Főleg, hogy a 10-parancsolatban is benne van, hogy ne legyenek idegen isteneid, más isteneid én előttem, tehát Istenként, a teremtő Istenként csak az Atyát lehet tekinteni, a fiát nem,a fia egy picivel lejjebb van,egy két dologban nem egyezik az Atyával,de nagyon sok mindenben egyenlő,azért is mondta,hogy az Atya nagyobb nálam.

Ilyen ige is van, amit nem nagyon szoktak fölhozni, a szentháromságot alátámasztani akaró emberkék, meg például az se szokták fölhozni, amikor maga a Krisztus kijelenti, hogy senki sem jó, csak egy az Isten, tehát ezen is érdemes elgondolkozni, hogy ezt vajon mért mondta így, ez se nagyon szokták ugye emlegetni azok, akik a Jézust istenként akarják bizonyítani minden áron,

És sok más ige is van, ezeket türelemmel nézzétek át, olvassátok át, és gondolkozzatok rajta, elmélkedjetek rajta, bármi kérdés van, akkor írjatok bátran normális hangvételben, arra kérünk mindenkit az ilyen szitkozódó, káromkodó, és kioktató hangnemű kommenteket nem is foglalkozunk vele, mert sajnos elég sok ilyen van, azokat töröljük,

És azt kérjük, mint mindig, hogy az Atyánk adjon mindenkinek bölcsességet, tartson meg mindannyiótokat az utolsó percig, hogy be tudjátok futni azt az utat, be tudjátok futni azt a célt, el tudjatok futni addig a célig,

És át tudjátok szakítani a célszalagot, ha kell, tényleg földön csúszva, fél lábbal, fél térddel, fél szemmel is, szétkaparva a körmeiteket úgy kapaszkodva az utolsó földdarabba is, de hogy végig be tudjatok menni abba a szűk kapuba átszakítva a célszalagot,

Ahogy Pál is mondta, úgy fussatok, hogy nyerjetek, hogy befussatok a kegyelembe, mert nehéz lesz az utolsó időkben, erre kérjük az Atyánkat, hogy tartson meg titeket, és nyissa ki az értelmeteket, hogy megértsétek az Isten igazságait, mert az Isten igazságai egyszerűek, hogy mutassa meg nektek az elrejtett titkokat, hogy legyetek méltóak rá, és adjatok hálát mindig az Atyának,

Bármit is tesztek szóval, vagy tettel, ugye ahogy olvashatjuk a Kolossi 3:17-ben van, hogy amit csak teszek, szóval vagy tettel, mindent Krisztus nevében tegyetek általa hálát adva az Atya Istennek!

Köszönjük szépen a figyelmet, az Atyánk legyen veletek!

A MENNYEI ATYÁNK LEGYEN VELETEK