- Isten megtartása

Isten megtartása a Krisztust követők életében és az utolsó időkben is.
Az emberek felé való evangélium hirdetését miért kell Isten szerinti bölcsességgel és időzítéssel tenni?
Mit jelent megtagadni Istent és a Fiát, Péter esetéből kiindulva?
A jelenések 11 két tanújáról.
Az igazi istentisztelet: a mustármagnyi engedelmességtől a hegynyi engedelmességig.

 

 

 

RHR:              Mert alapvetően, tulajdonképpen az ilyenek hiányában van az, hogy az emberek fél-

                        nek a démonoktól, meg az ilyen hülyeségektől, mert nem tudják azt, hogy Istentől

                        védve, azok, akik elindulnak az igazság útján, azok mellé- ahogy növekszik az ember

                        az igazság útjában való... vagy az értelemben is, és az elkezd kinyilvánulni cseleke-

                        detben-,.. tehát hogy ha az emberek tényleg tisztában lennének az Irásból azzal, hogy

                        attól fogva, hogy a megszentelődés és a megjobbulás útjára léptek az Isten beszéde

                        alapján, hogy igenis az van, hogy Isten védelmezi az embereket az Ő őrző-védőivel!

                        Értitek? ..és ezért az Istent ismerő emberek, ezért nem félnének semmilyen kitaláció-

                        tól, démonoktól, meg repdeső szellemektől, meg ilyen hülyeségektől! De mivel eze-

                        ket elrejtik az emberek elől és azt táplálják beléjük, hogy „egyedül vagyunk”.. „telje-

                        sen magunkra vagyunk hagyva”.. azért nem kell nekik fejvesztve rohangálni senki-

                        hez se, meg nekünk sem, hogy olyan rossz véleményt alakitsanak ki rólunk, önma-

                        gunkról, hogy tényleg ilyen.. szekta-szervezetbe gyűjtő agitátorok vagyunk, azért

                        nem, mert ha az Isten nem látja hasznát annak amit teszünk, akkor úgyis haszontalan-

                        ságba és kárba hullik az egész tevékenység!.. mert minimum annyit meg kell tennünk

                        amire felszólit az Atyánk, és azt rábizni, hogy ő azt csinál azzal az információval

                        amit ő akar. ..és hogy nem kell kétségbeesetten szaladgálnunk, hogy az egész rokon-

                        ságára rátukmáljuk ezeket az információkat, mert nem biztos, hogy az Istentől időzi-

                        tett helye és ideje akkor van, amikor kitalálja. Tehát ehhez is engedelmességben kell

                        élni, hogy engedni, hogy az Isten tegye azt, amit Ő akar! És majd az Isten, amikor

                        mint Karmester, úgy látja, hogy ennek a csellósnak be kell lépni a megfelelő helyen a

                        zeneműbe, akkor majd előveszi az ember a vonóját, és elkezd csellózni. De addig vi-

                        szont, amig szünetet int a Karmester és a külső szobákban kell készülnie, hogy a

                        nagy száz-tagú zenekarban ő is a megfelelő képesitéssel beléphessen, azt az Isten

                        dönti el mindig, hogy a felavatottak, a felkészitettek, a megpróbáltak közé mikor en-

                        ged be valakit... és akkor ott biztosan egyértelműség lesz,.. Istennek való, egyérte-

                        lemben való engedelmesség lesz. Akkor az Isten kezében, az Eklesziának az egyes

                        tagjai akkor működnek szép rendben és hathatósan, amikor az az Istentől időzitve és

                        az Istentől meghatározott pillanatban és helyen, és az Ő általa való eszközökkel kezd

                        valaki működni! Akkor Ő garantálja azt, hogy abban a foglalatosságban, az a sze-

                        mély sikert fog hozni!.. dicsőséget az Ő nevére és az Ő munkájára is! Nekünk, embe-

                        rileg, nem kell mahinálnunk,  -mert ugye Pál apostol azt mondja, hogy „avagy hasz-

                        nálunk e rossz dolgokat, hogy abból valami jó származzék?”.. és akkor mondja Pál,

                        hogy „Távol legyen!”.. mert az emberek által kitalált dolgok.. tehát itt az eredménye,

                        hogy tényleg a gyülekezetből kiszakadnak és jószándékkal, egy új néven, létre akar-

                        nak hozni egy másik gyülekezetet, hogy amit addig felismertek az addigi gyülekeze-

                        tekbe, hogy akkor majd ők tudják, hogy hogyan kell csinálni.. és ezért ilyen sarkala-

                        tosak, ilyen szekták az egész, mert csak odáig jutnak el, hogy mit nem szabad csinál-

                        ni, ami az előző helyen folyt.. tehát a többi dologban viszont, ugyanúgy megegyez-

                        nek az egésznek a képével... és nem tudja őket az Isten tovább vezetni, mert a saját

                        elképzelésük, a saját akaratuk szerint akarnak valamit elérni, amire viszont Isten nem

                        adja az áldását, hogy tényleg Ő is azt akarná csinálni! Ez is, tulajdonképpen az Isten-

                        ben való bizalmunk, meg az engedelmességünknek a munkája, mert ugye biznunk

                        kell abban, hogy Ő tényleg mindent tud, mindenkiről mindent tud, és mindenütt jelen

                        van és mindenre hatni tud! Ha valaki, önmaga elkezd akciózni, az tulajdonképpen

                        azt jelenti, hogy nem bizik az Istennek a mindent-tudásában, a mindenhatóságában,

                        és nem bizik abban, hogy az Isten kész.. az Istennek kész terve van felállitva, minden

                        szituációra, minden helyzetre, minden emberrel kapcsolatban!

 

E                     Erről az az Ige jutott eszembe, amikor a három férfit bevetik a tűzbe. .. tehát olyanná

                        kell váljunk, hogy.. olyan erőssé mint azok!

 

RHR               Hát igen, ez egy jó példa, mert ők is azt mondták, hogy „mi hiszünk abban.., mi is-

                        merjük az Istent annyira, hogy ilyen helyzetben Ő kinyúlna értünk és tenne valamit”

                        de azt mondta Dániel.. Dániel volt az?..vagy melyik volt a három közül?..azt mond-

                        ta.. „de ha nem is tenné, ha nem is tenne Isten értünk semmit se, akkor is tudd meg

                        király, hogy nem fogunk a te bálványaid előtt térdet hajtani, nem fogunk neked szót

                        fogadni ebben az esetben!” De ez milyen bizalom volt az Istenben, hogy azt mondta,

                        hogy ha nem is csinálna Isten semmit és hagyna minket elégni a kemencében, akkor

                        se fogunk szót fogadni és nem fogunk bálványt imádni!?

 

E                     Igen..igen, ez egy jó dolog, csak akkor mi van,... téged kérdezlek, hogy akkor mi

                        van, amikor.. mert hogy magamról van szó.. hát egye fene.. tudod.. én más vagyok..

                        de amikor a családtagjaidról van szó, a szemed előtt, őket fenyegetik ez-végett, akkor

                        vajon.. érted?.. hogy nem első sorban neked esnek, hanem a családtagodon keresztül

                        próbálnak megfenyiteni?

 

RHR               Hát igy van ez, hogy ez igy lesz..

 

E                     Na de akkor mi lészen..?

 

RHR               Amire éppen el fogok tudni jutni arra az időre, az Istenben való élésben, a hozzá való

                        szoros hűségben!.. sajnos hogyha nem fogok tudni eljutni arra a gyakorlatra, hogy

                        olyan erős lesz a bizalmam benne, hogy azt mondom, hogy bármennyire is fáj látni,

                        hogy mit művelnek, akkor is, nem szabad magam hagyni megfélemliteni, tovább kell

                        mennem az Isten munkájában,.. hogy eljutok-e erre?.. nem tudom!.. ez csak a szivem

                        vágya.. ezt szeretném,.. szeretnék olyan szilárd és kimozdithatatlan, megváltozhatat-

                        lan, korrumpálhatatlan jelleművé válni, mint amilyen maga az Isten Fia volt! Szeret-

                        nék arra eljutni! ..hogy ez megtörténik-e?.. azt csak az Isten látja előre!

                        Vagy az, hogy amikor ez megtörténik, akkor emberivé válva, elárulva az Istent, be-

                        húzom fülem-farkam és akkor abbahagyom az egészet, sőt még meg is tagadom azt,

                        hogy nekem ehhez valaha közöm is volt...

 

TTLU              Hát Péter is megtagadta Őt háromszor is,.. tudod.. mégis...

 

RHR               Sajnos ez fennáll.. érted..

 

E                     Erre mondja a másik Ige, hogy fog-e találni hitet a földön, amikor visszajön?..

 

RHR               Igen.. hogy fog-e találni engedelmeskedőket, amikor visszajön?

 

E                     Igen., bocsánat, úgy akartam mondani...

 

RHR               Mert azt mondja, hogy „mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédeimet, én is

                        megtartalak téged”.. tehát egyértelműen lehet látni, hogy aki Isten igazságát megtart-

                        ja.. ott is lehet látni, hogy Istennek a védelme van azokon, akik.. és nyilvánvalóan

                        látja az Isten, azt is, hogy milyen szinten állunk az Istenhez való hűségben és enge-

                        delmességben, az örök életben, ..nyilvánvalóan, ha Isten látja, hogy nem vagy felké-

                        szülve arra, hogy darabokra szaggassanak..érted?,..és Isten látja azt, hogy egy ilyen

                        rémület közelitene hozzád, te azonnal sutba dobnád az örök életedet, nem biztos,

                        hogy az Isten ezt a fajta.. ilyen nehézséget megengedi az életeden..érted?

TTLU              Majd erről is kéne beszélni, pontosabban, hogy az „utolsó időkre nézve”, hogy

                        ez mit jelent?.. hogy azt mondja: aki megtagad engem meg az Atyát.. az tudod, ... 

                        hogy Péter is, ott szavakkal megtagadta félelmében, de mégis...

 

RHR               Na jó.. de az más dolog, mert ez a megtagadás ez két külön szó! Az egyik az cseleke-

                        detben nyilvánul meg, a mási meg beszédben! Ezért mondjuk azt, hogy nem abban

                        nyilvánul meg az Istennek a szeretése, hogy nyikorog valaki és hazudozik össze-

                        vissza, és igy szeretem az Istent, meg hallelúja,..Téged imádlak.. nincs más Isten..

                        és amikor meg kap egy pofont, akkor azonnal ..szemüveges sportszelet a nadrágba

                        és kipakol mindent.. arról van szó.. Pétert azért fogadta vissza az Isten, mert ugyan

                        ott az emberek előtt letagadta, önmagát védve, letagadta, hogy ő ismeri az Isten Fiát

                        és félt attól, hogy ővele is mit fognak művelni,.. ez is más.. de ugyanakkor ő elkö-

                        vette ezt a nagy hibát, de megmaradt továbbra is ugyanúgy, az Istennek való igazsá-

                        gokban való élésben! Más amikor valaki letagadja, hogy Istent ismerte, és a cseleke-

                        deteivel pedig tagadni fogja, hogy valaha is köze volt Isten igazságához,.. értitek?

                        Tehát, hogyha megszűnsz az Isten igazságában élni, azt jelenti első helyen, hogy

                        megtagadod az Istent! Azt mondja az Irás, hogy ha valaki úgy tanit, hogy ő nem

                        tartja meg, tehát.. hogy ő kisebb lesz az Isten országában.. vagy elmarasztalja.. nem

                        emlékszem, hogy irja ott az Irás.. tehát nyilvánvaló, hogy vannak olyan helyzetek

                        amikor az ember a cselekedetével tesz bizonyságot, elsősorban, az Isten előtt.. és

                        hogy utána, az ember mit beszél, hát az megint más dolog.. érted?.. mert beszélhetsz

                        negativan, sajnos, de úgy, hogy mégis az igazságot megéled. Tehát nem lopsz, nem

                        hazudozol, mittudom én.. nem verekszel, meg nem vagy részeges,. tehát ezek a nagy

                        cégéres bűnök nincsenek jelen az életedben, és igy ezáltal, tulajdonképpen megéled

                        az Istennek az igazságát,.. érted?.. megéled az igazságot, de bizonyos helyzetben vi-

                        szont, amikor inadba száll a bátorság, akkor meg a beszédeddel letagadod, hogy ne-

                        ked van valami közöd Hozzá.. érted? Tehát ez még nem az a kategória, amikor meg-

                        tagadod az Isten Fiát és ki vagy zárva érte a Mennyből.. hanem ..nézd meg: Péter is

                        vissza lett fogadva! Tehát ő ugye megtagadta Istennek a Fiát, meg nem vállalta fel

                        azt, hogy azokban az órákban őt is megverjék.. ezt nem vállalta fel, viszont megma-

                        radt az igazság cselekvése miatt.. neki örök élete volt!.. Mert hogyha Péter azt csi-

                        nálta volna, mint Júdás, letagadta volna, hogy ismeri Isten Fiát, és hogy a 12-közül

                         való, mert ezt letagadta, de hogy még emellett, elment volna és felakasztotta volna

                        magát, vagy elment volna és beárulta volna az összes többi követőjét Krisztusnak

                        és ő maga is mészárolta volna őket, na az akkor már megfordithatatlan, megbocsát-

                        hatatlan Szentlélek –káromlás lett volna!.. Isten káromlás..

 

TTLU              Na egy ilyen szituáció, amit az E. kérdezett., hogy ezzel..ebből kiindulva.. ezért

                        kérdeztem, hogy..

 

RHR               Ja, hát ha az lenne, hogy az ember nem megy tovább.. nyilvánvaló,  hogy az Isten

                        azért támaszt nehézsgeket, hogy ezen keresztül az Isten kivonja az emberből a..

                        kihúzza belőle, hogy ő Isten szerint reagáljon és cselekedjen. Ugye?.. ha elolvassá-

                        tok Josefus Flavius-nak a könyveit, ott abban látni sokszor, hogy amikor beszórták

                        az elkapott Krisztus-követőket,  a Kolosseumba és rájuk engedték az oroszlánokat

                        -ugye nagyon sokszor volt az, hogy a szülők szeme láttára széttépték az oroszlánok

                        a gyerekeiket!. értitek?. és ha nézitek a keresztények által irt Quo Vadis-t, ha elolvas-

                        sátok a Quo Vadis-t, ott viszont lehet látni azonnal, hogy a keresztnység szellemisé-

                        gén félig Isten, félig világ uralkodik, mert ugye ott meg az volt, hogy a keresztények-

                        kel beszórták.. most nem tudom rabszolga volt, vagy.. egy gladiátor volt aki Krisz-

                        tus-követővé vált... egyébként önmagában az egész könyv egy iszonyatosan jó tör-

                        ténet, önmagában véve, tehát a bátorságra való buzditásra kiválóan alkalmas, csak

                        hát azt lehet látni, hogy ott például aki gladiátor volt, meg akarta menteni az összes

                        többit, és akkor elkezdte legyőzni az oroszlánokat, meg a gladiátorba zárt embereket

                        megvédte ott a Krisztus-követőket. És tulajdonképpen ezzel ő igy Istennek a munká-

                        ját tartóztatta fel, mert Isten, azokban az emberekben akiket ott.. akik felvállalták ott

                        a megkinoztatást, a meg a meghalást, tehát azok készen voltak arra, hogy nagy dicső-

                        séggel vonuljanak be az Isten országába. Őket felkészitette Isten, lélekben, hogy ez

                        fog történni. Mint az Isten Fiával is, ugye?.. hát nézzétek meg, ott is, Péter, ha hagyta

                        volna Joshua magát rávenni, Péternek,.. Péter azt mondta, hogy „mentsen Isten téged,

                        hogy meghalj, és itthagyjál bennünket, most mi lesz akkor?”.. és mondta neki Joshua

                        hogy hát „távozz tőlem sátán, mert Isten ellensége vagy ezzel a gondolattal..” és még

                        az a jó, hogy Péter nem volt olyan rafkós, mint a Barjezus, meg a Simon szabad kő-

                        műves, hogy rá tudta volna venni, ..elhitetni Joshuával azt, hogy „nem, neked nem

                        szabad meghalni”.. értitek?.. tehát biztosan, aki oda fog kerülni, tényleg, hogy ilyen

                        drasztikus megkinoztatásban lesz része és nem fogják tudni belőle kicsikarni azt,

                        hogy árulja el a többieket, meg átkozza meg az Istent, meg ilyeneket, tehát azok az

                        emberek, nyilván, az utolsó éveikben fel lettek készitve lélekben arra, hogy ilyen-

                        ben lesz részük, és ezt azért, mert Isten látta bennük, hogy ők ezt ki fogják birni, nem

                        fognak emberileg reagálni, hanem megmaradnak az Isten természetében, a haláluk

                        pillanatában is.. azért, hogy Isten különös-képpen  megajándékozhassa őket az Ő

                        országába való bevonuláskor. Nyilvánvaló, hogy az embereket követő megtapaszta-

                        lások lesznek azok, amiken keresztül Isten ezt felnöveli az emberekben, amikor már

                        olyan lesz például, hogy –a nyomorúság idejében – hogy nem lesz orvosi ellátás

                        meg minden, értitek?.. és akkor az egyik csoportból küldenek valakit ebbe a csoport-

                        ba és akkor mellette még álmot is álmodsz, hogy mindannyian menjetek el a másik

                        csoportba, értitek.. gyalogoljatok három napon keresztül, étlen-szomjan, menjetek el

                        a másik csoportba, és ott vannak emberek, akik mondjuk haldokolnak, és akkor oda

                        küld az Isten benneteket, és akkor azt teszitek amit az Isten mond, megszólaltok az

                        Istentől indittatva.. és akkor a szemetek láttára, azáltal, hogy megfogjátok azokat az

                        embereket, megfogjátok a kezét és fölemelitek.. és akkor erre életre kel az az ember!

                        Értitek, hogy mikor ilyenek fognak rajtatok keresztül történni, meg minden ilyen ve-

                        szélyből való megszabadulás.. értitek?.. mert minél nagyobb a veszély, minél

                        nagyobb a kockázata, hogy az életedet veszted, annál nagyobb az Istennek a gondvi-

                        selése, és az Ő erejével való.. hogy Ő figyelemmel kiséri azt a helyzetet! Értitek?

                        És ugye ebben a szituációban, egyre magasabb fokú, egyre erőteljesebb az, hogy

                        nem kis dolgok történnek az Apostolok kezei által, ugye ez egy allegória, ezt Isten

                        csinálta, csak őket használta, ők voltak ott láthatóak, mögöttük ott nem volt látható

                        Isten, de Ő csinált mindent!..értitek?.. és amikor látjátok azt, hogy a hajó elsüllyed

                        de mégis megmenekül az életed, meg megharapott a kigyó, meg leszúrnak késsel és

                        akkor Isten meggyógyit,..meggyógyulsz..érted!..valami csoda folytán!..meg ilyenek

                        történnek, meg rajtatok keresztül mások felé is.. el tudom képzelni, hogy egy szinten

                        ez már annyira megváltoztatja a világról, meg a természetről, meg a biológiáról, meg

                        a fizikai törvényszerűségekről alkotott képet, ... mert ma ugye ott vagyunk, hogy ha

                        ugye odaállitana Isten, a Duna partjára, nincs autó, nincs taxi, leáll minden, és akkor

                        odaállsz a Duna partjára, hogy át akarsz menni a másik oldalra, hogy vigyél enni-

                        valót az éhezőknek, és akkor az lenne a legrövidebb út, hogy átsétálja Dunaparton és

                        akkor Isten mondja, hogy „na..hát akkor indulj el..” viszont az van még az elménk-

                        ben, hogy dehát minden vizbe mártott test elsüllyed, ugye?.. mert ebben nőttünk

                        fel!.. nem abban nőttünk fel, nem abban a látásban amit Isten akar adni, hogy asze-

                        rint nézni a világot,.. ebben csak elindultunk.. ebben a folyamatban... Mert nézzétek

                        meg Joshuánál, ott volt, hogy az őrajta keresztül történő dolgok.. hogy nem volt két-

                        séges számára, hogy Isten mindent meg tud csinálni! ..értitek?.. és amikor éjjel

                        felketette őt az Isten, és mondta neki, hogy holnap reggel neked a tenger másik olda-

                        lán kell lenned abban a faluban.. Genázáretben, vagy mittudom én hol, és akkor

                        azt mondta neki Isten, hogy nincs csónak, mindenki alszik, pénz sincs, hogy fel-

                        béreljél valakit, hogy átvigyen, vihar van a tengeren,.. és akkor Isten azt mondta

                        neki, hogy menjél, indulj el, Én szilárddá teszem a vizet a lábad alatt, ahova lépsz

                        felfüggesztem a fizikai törvényszerűségeket, és menjél át, mert holnap ott lesz

                        nagyon fontos elintézni-valód! És Joshua, a korábbi tapasztalatok alapján már nem

                        is kételkedett abban, hogy ez nem lehetséges!.. tehát pontosan emiatt a megtapasz-

                        talások miatt, bármennyire is félt, tudta azt, hogy bármilyen kinkeservek közt fog

                        meghalni, az Isten föl fogja őt támasztani! Tehát szikrányi kételye nem volt azok

                        alapján amit az előző három évben megtapasztalt az Istentől.

 

E                     Jó, de mindezek előtt ugye lesz egy kutatás.. tehát fölkutatják az embere-

                        ket. A mai világban ezt egyszerűbb megtudni, ugye mindent, és mi van olyankor, ha

                        elkapnak valakit és bizonyitékokkal alátámasztják a dolgokat és akkor...

 

RHR               ..és mi van olyankor, ha téged Isten két héttel előtte figyelmeztet, hogy terád ez vár!

                        Pakolj össze és menj oda, arra a helyre ahova Ő mondja!?

 

E                     Hát ja... végülis igen, de hogyha végülis elkapnak valakit, én arra akarok kilukadni..

                        ha elkapnak valakit, akiknek bizonyitják, hogy na ez és ez, te is ide tartozol és ezek-

                        kel konzultálsz, add fel őket, vagy akármi.. hogy hazudni nem tudsz, mert ott a bizo-

                        nyiték!.. tehát egyszerű!! .. akkor mi van?..

 

RHR               Akkor az fogja eldönteni, hogy hogyan fogsz viselkedni, amennyire fel tudtál nőni az

                        Istenben való bizalomban és a neki való engedelmességben. Mert érted, ha egy olyan

                        szintre jutsz el, a Neki való engedelmességben, hogy az Ő beszédének szót fogadsz,

                        mert ez a kulcs szó!. Joshua maga mondja: „mivelhogy megtartottad az én béketűrés-

                        re intő beszédeimet, én is megtartalak téged”.. ez a kulcs-szó!! Az egész Bibliának

                        ez a kulcs-szava! Innen kell kiindulni! „Ha te megtartod azt amit Én mondok, akkor

                        te szeretsz Engem és az Atya is szeretni fog téged!” .. érted?

 

E                     Akkor mindezek előtt, figyelmeztetni fog bennünket?

 

RHR               Igy van! Tehát én abban bizok, ahogy ismerem az Istent, hogy még mielőtt bármi ki-

                        robbanna, az üldöztetésed, vagy bármi, elkezdenek keresni,.. az Isten.. nézzétek meg

                        ez bizonyitható az Irásból! Nézzétek meg, hogy mielőtt jöttek a rómaiak..mennyivel

                        előtte volt az, hogy Joshuán keresztül elkezdte nekik mondani, serkentgetni az ő fi-

                        gyelmüket az előkészületekre., hányszor mondta nekik, hogy vége lesz ennek a vá-

                        rosnak, ennek a szent helynek és hogy kő kövön nem marad, rontsátok le ezt a temp-

                        lomot, meg.. jön a következő fejedelem népe, és hogyha látjátok majd a Jerusálemet

                        körülvenni, palánkokkal, meg sáncot emelve, akkor fussatok ki a pusztába, meg a he-

                        gyekbe.. értitek?..hány ilyet tudtok felhozni? igaz?..az evangélium teli van vele! ..és

                        számoljátok meg, hogy mennyi évet kaptak a Krisztus-követők?..hogy Isten szerint

                        lépéseket tegyenek erre?. ugye hogy bizonyitható? Ott van például amikor megszü-

                        letett a gyermek-Joshua és a mágusok, ezek a tudósok elindultak visszafelé a velük

                        való találkozásban..mert nézzétek meg, hogy a gyerek még csak megszületett, de le-

                        het, hogy már két éves is volt, amikor jöttek a tudósok,... Isten már előre látta, hogy

                        az anyjának és az apjának menekülnie kell Egyiptomba!.. mit csinált az Isten?

                        Küldte a három tudóst, akikkel mit adatott nekik? Aranyat, tömjént és mirhát! Igaz?

                        Mért adták ezt mindenféle kérése nélkül, Máriának meg Józsefnek? Mért ezt adták

                        ezek a tudósok, a gyerek anyjának, meg apjának?

 

TTLU              Azért, hogy igy megtartsa őket Isten, ..hogy melegen tartsa?.. erre gondolsz?

 

RHR               Mert dolgozni nem tudtak, ugye!?.. Idegen nemzetbe kellett menni, ahol a nyelvet

                        nem beszélték, valamiből kellett tudni ennivalót venni! Valamiből kellett tudni venni

                        a szamárnak, szénát meg kukoricát, meg zabot!.. meg ennivalót, meg ruhát venni az

                        alatt az idő alatt, amig ők ott éltek Egyiptomban,.. amig meg nem halt Heródes, aki

                        halálra kereste a gyereket! Tehát már onnét lehet látni Istennek a gondviselését, hogy

                        Ő ezt kirendelte nekik a menekülésükre! És amikor a tudósok a visszefelé-úton kike-

                        rülték Heródest, ő meg megértette, hogy kibabráltak vele, akkor elrendelte, hogy két

                        éven alul minden gyereket öljenek meg, hogy akkor ebbe beleesik biztos a Joshua is!

                        Namost ez a dolog, már előre meg lett mondva, mint Istennek egy itélete, már az

                        ószövetségi próféták által meg lett mondva, hogy Rahel-nek a gyerekei, Jákobtól

                        születő gyerekek, -már itt megmondta Isten, hogy meg fogja verni őket, az ő enge-

                        detlenségüket, ..hogy az ő saját gyermekeik lemészárlásának lesznek a szemtanui.

                        Tehát egyrészt ez a nagy tanulság belőle, másrészt viszont az, hogy szólt Józsefnek

                        -milyen érdekes, hogy mielőtt született volna Joshua, Máriának szólt az angyal,

                        Istentől küldve!..hogy nevezd ezt a gyereket ennek-és-annak és hogy az Isten ár-

                        nyékol be, stb..stb.. „Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem is ismertem?”-igaz?

                        Itt ebben az esetben viszont már, mikor a gyerek megszületett, akkor már Józsefhez

                        szólt az Isten angyala álomban, hogy „fogd a gyermeket és az anyját, és menekülj!”

                        Tehát mennyi idővel.. hány nappal előtte történt az, hogy, hány órával előtte, mielőtt

                        megkezdődött volna a gyilkos-halálos hajsza?.. az Isten figyelmeztette őket előre

                        hogy meneküljenek el! Ugyanúgy ahogy Joshuán keresztül figyelmeztette a Krisztust

                        követőket, akik kijöttek az izraeli babilonizmusból, az ál-judaizmusból, ugye?!

                        És miért? .. azért mert Isten, csak úgy megkönyörült rajtuk? .vagy mért? hát azért,

                        mert ha elolvassuk Józsefről is meg Máriáról is, hogy mit ir az Irás, hogy igaz Isten-

                        félők voltak, tehát az Isten beszédeiben éltek! Megtartották Istennek a beszédét!

                        És ez igaz az Irásnak az első lapjától az utolsóig: ”mivelhogy megtartottad az Isten-

                        nek az igazságát.. – az Istennek az igazsága az a béketűrésre ösztönző beszéde!.. az

                        Ő szavai Joshuának! Mert hogyha szót fogadsz a Joshuának, akkor a békességet

                        munkálod Isten és ember között!.. magad és Isten között! Miért? ..mert a szót foga-

                        dásoddal eléred azt az Atyánál, hogy az engedetlenséged miatt nem lesz mérges

                        rád, és nem szabja ki rád a halálbüntetést, hanem látva az engedelmességedet, meg-

                        könyörül, megbocsát, megtanit, helyreállit, újjá formál elmében és cselekedetben is

                        és emiatt a természetben való élés miatt, hogy te bizonyitod, hogy megtartod az Ő

                        béketűrésre intő beszédeit. És emiatt, hogy megtartod, védelemmel vagy ellátva. Te-

                        hát minél magasabbra fejleszted magad a Neki való engedelmességben, annál erőseb-

                        ben fog rajtad keresztül működni a megtartása. Namost az már egy másik kérdés,

                        hogy túléled-e az egészet, mint József a Pathmos szigetén., vagy nézzétek meg, hogy

                        János túlélte Róma bukását! Mikor a római császár meghalt, véget ért a tiz éves

                        Krisztus-üldözés, ami nem tudom, hogy most Kaligula, vagy Néro vezetett?..tiz éven

                        keresztül véres mészárlás folyt világszerte, a Róma által elfoglalt területeken, a

                        Krisztus-követőknek, ..tehát van ilyen, hogy nézzétek meg pl Jánost, eldugta Isten a

                        bányában! Ott volt a kőfejtőben!..igaz, hogy nyomorúság között, de ő túlélte az

                        összes többi apostolt és ő volt a legfiatalabb!.. túlélte az összeset. És ő meglátta azt

                        a napot, amikor véget ért a Krisztus-követőknek a mészárlása! Ez sem egy egyszerű

                        dolog, miközben viszont az ő társait a 12-ből, mindegyiket kiirtotta Róma. Tehát ez

                        mindig kimutatható az Irásból, hogy minél nagyobb az engedelmesség benned,

                        annál nagyobb az Istennek az eltartása! Tehát főleg, ha még ráadásul hasznát is tudja

                        venni az Isten az életednek, akkor nyilvánvaló, hogy megtartson, hogy életben tart-

                        son, mert te vagy az utolsó aki az Ő igazságát hirdeted, melletted mindenki elbújt,

                        mindenki elszaladt, mindenkit megöltek már, érted?. a világ nem maradhat az Elra-

                        gadtatásig, igazság nélkül! Az Isten igazságát nem lehet feltartóztatni. Nem fogja

                        megengedni, hogy az utolsót is kivégezzék! Tehát nagy mészárlás lesz, de az

                        antikrisztus nem fog mindenkit eltüntetni! Az Istenről szóló igazság terjedni fog!

                        Igy-vagy úgy.. hogy most száz emberen keresztül, vagy ötezren, vagy csak kettőn

                        keresztül, az attól függ, hogy mennyire tudják önmagukat magasra fejleszteni az

                        Istennek való engedelmességben az emberek. De Isten, azon az egyen keresztül is

                        el fogja végezni azt a munkát, amit.. amihez esetleg kétezer kellene.. igy-vagy úgy,

                        de el fogja végezni!

 

E                     Azt nem értem még... bocsáss meg, hogy miért nem.. Ő tudja, hogy ki fogja

                        véghez vinni teljesen a dolgokat!.. akkor mért nem csak azokat szólitja meg?

 

RHR               Mert mindenkinek esélyt akar adni Isten arra, hogy meggondolja magát. Az emberi

                        meggondoláshoz mindenkinek joga van! Jogod van meggondolni magad az örök-

                        életed miatt, és szorgalmazza is Isten, hogy meggondolod magad és kilépsz ennek a

                        világnak a szemetének a gondolkodásmódjából. Jogod van hozzá! De, sajnos ahhoz

                        is jogod van, hogy miután megismerted Isten igazságát, abban éltél, ugyanúgy jogod

                        van meggondolni magad és visszamehetsz a világba! Érted? De Istennek ugyanúgy

                        lehetőséget kell, hogy adjon azok számára is, akik még most nem ismerik az Istent,

                        vagy még később sem, vagy ha már megismerték, elutasitották Őt, hogy lehetőséget

                        akar adni arra, hogy onnét is meggondolja magát az ember. Értitek? Tehát ezért nem

                        igaz például az elő-elragadtatás, mert Isten azért akar bennünket bent tartani a nagy

                        nyomorúság közepedte, hogy azok, akik születnek majd akkor és gyermekek lesznek,

                        meg a nyomorúságot megtapasztalják, ezek.. tehát Isten sok fronton fogja megtámad-

                        ni az emberiséget! Sok fronton fogja ösztönözni az embereket. Tehát ehhez kell,

                        hogy el tudjunk jutni arra az Istennek a szemével való látásra és az Isten elméjével

                        való gondolkodásra, hogy az Isten sokszor és sokféle-képpen szól! Namost a nagy

                        nyomorúság idején szólni fog az ő emberein keresztül is a világhoz, szólni fog a nagy

                        nyomoron és pusztitáson keresztül is a világhoz, a fájdalmon, siráson, a jajgatáson

                        keresztül!.. mindent föl fog Isten használni, hogy az embert megrettentse, kérdéseket

                        hozzon föl az emberekben, és az embereknek, az ő emberei által választ adjon.

                        Tehát ezért nem kell megrémülni, hogy jaj, mi lesz a világgal, hogy a Krisztus-köve-

                        tők magukra lesznek hagyva és hogy maguk.. nem!.. tehát a világ most sincs magára

                        hagyva, ezért meg kell érteni, hogy most se kell félni attól, hogy kivel mi lesz?.. tehát

                        nekünk nem arra kell figyelni, hogy kivel mi lesz, hogy most a rokonunk megtér-e 

                        vagy nem?.. lépéseket kell persze tenni, de emberi, normális keretek között és a többi   

                        az Isten kezében van, hogy a te rokonod tenélküled, egy másik ember, aki ismeri az

                        igazságot, akik most nézik a filmjeinket, meg hallgatják őket, Isten ki fogja őket

                        képezni, anélkül, hogy mi ismernénk őket, nem tudhatjuk, hogy mikor mikor filme-

                        ket készitenek, meg hanganyagokat és ezt kiküldik a világba, mert amit most mi csi-

                        nálunk, az meg lesz ezerszerezve!.. legalábbis ez a várakozás bennem, hogy az Isten

                        természete szerint, Istennek a dolgait olvasva és látva, értelmezve az Ő képességét

                        meg az Ő jeleit, lehet azt látni, hogy mit várhatunk az Istentől.. hogy mire hogyan

                        fog reagálni! Nyilvánvaló lesz, hogy mi vagyunk az első hullám, aki döngeti az em-

                        bereknek az elméjét, az ő gondolkodásukat, ..sokan, most az első hullámba itt talpra

                        állnak és munkálhatóak-, hasznavehetőek lesznek, ..és ezeken keresztül egy követke-

                        ző generációt nevel fel, a következő hónapokban és egy-két évben talán,..értitek?

                        Tehát isten nemcsak máról-holnapra gondolkodik, hanem Isten szezonokban is gon-

                        dolkodik, ahogy az angol mondja, hogy „season’s count”.. hogy sokféleképpen

                        számol időt. Addigra, mire beüt a nagy neheze az egésznek, és ott lesz mondjuk egy

                        egy rokonod, egy ismerősöd aki éppen mondjuk.. te próbáltad ezerszer meggyőzni de

                        sose hallgatott rád, egy másik vonalon, aki terjeszti az igazságot, bele fog botlani az

                        ismerősünk, vagy a rokonunk és addigra olyan nehézségekkel is ostromolja Isten,

                        megneheziti az életét, romba dönti az életét, vagy bármi és akkor merül föl kérdés

                        az ismerősünkben meg a rokonunkban és a másikba belebotlik és az megadja neki a

                        választ és Isten igy meg fogja menteni az életét. És akkor majd irni fogja neked a

                        levelét, hogy „húhh..képzeld, hogy Krisztus-követővé váltam és el szeretném mon-

                        dani neked, hogy nagy baj jön, és gyere tarts velem”, stb..stb. és te meg majd köny-

                        nyes szemekkel sirdogálni fogsz örömödben, hogy azt, ami az ember számára elérhe-

                        tetlen volt és lehetetlen volt, azt Isten viszont meg tudta oldani nélkülünk is. A nagy

                        nyomorúság idejében..., meg mindegy hogy mikor.. Isten nem hagyta itt a földet, Ő

                        addig amig az antikrisztus birodalmát ki nem pusztitja, ki nem égeti innét, addig Ő

                        itt marad az utolsó pillanatig is a földön.. és vele együtt itt maradnak azok is, akik

                        használhatóak lesznek a kezében. Rajtuk keresztül meg fogja adni a lehetőséget, na-

                        gyon sok embernek, hogy még abban az utolsó órában is mielőtt összedönti teljesen

                        az antikrisztus birodalmát, még akkor is, az emberek lehetőséget kapjanak Istentől.

                        Tehát Isten mindenképpen még önmagával szemben is bizonyitani fogja, hogy Ő a

                        végletekig mindent megtesz ahhoz, hogy az emberek találkozzanak az igazsággal,

                        minimum háromszor az életük során, de Isten kegyelméből fakadóan, sokkal több-

                        ször is, hogy ezeken az igazságokon keresztül Isten ostromolja az emberek gondol-

                        kodásmódját, a világképét, a felfogását, hogy az emberek lehetőséget kapjanak az

                        Istentől, hogy Isten el tudja azt mondani, hogy te nem azért lettél halálra itélve, vagy

                        nem azért lettél elkárhoztatva mert mindenképpen meg akartalak ölni, hanem én sok-

                        szor felvázoltam előtted az előtted álló lehetőségeket, és te mégis ennek ellenére, te

                        mégis a rosszat választottad. Tehát ezrét. Ebben áll Istennek a nagyon nagy kegyel-

                        me és szeretete, hosszútűrése.. és ezt bizonyitja is!.. mindenki számára! Tehát amikor

                        ott fog fájni a lelke, hogy valakit elküldjön a pokolba, a kárhozatba, akkor Ő azzal

                        meg fogja tudni nyugtatni, hogy sajnos ez történt, hogy én a teremtményeimet nem a

                        pokolra teremtettem, hanem az örök életre, de ennek ellenére mégis, valakik a pokolt

                        választotta, én az élete során, számos alkalommal kegyelmet nyújtottam neki és ő

                        nem élt ezzel a kegyelemmel. Értitek?..tehát ezért ha valaki életben akarja megélni az

                        elragadtatást, ez lehetséges!..választhatja az ember, Istennél van erre is lehetőség!

                        Istennel lehet úgy mond alkut kötni! -most allegórikusan mondom. Tehát ahogyan

                        Ábrahám.. ugye ahogy Isten angyalával alkudozott és látta Isten, hogy ő a jóért alku-

                        dozik, hogy kegyelmezzen meg a városnak, amig öt embert talál és akkor nem pusz-

                        titották el a várost az éjjel a várost, az Isten angyalai, hanem mikor elmentek Isten

                        angyalai, következő napokban még kegyelmet kapott az a város és igy Isten tudta

                        figyelmeztetni Lóth-ot és az ő feleségét, meg a gyerekeit. És ugyanez igaz arra is

                        amikor a király bűnös volt és különféle istentelenséget művelt, és akkor a prófétán

                        keresztül megmondta neki Isten, hogy meg foglak ölni, ekkor-és ekkor meg fogsz

                        halni, akkor ő megrémült, és azt mondta, hogy..bocsánatot kért Istentől, visszatért az

                        igazságban való élésbe, abbahagyta az istentelenkedést és Isten azt mondta neki,

                        hogy megbocsátok neked, még tiz évet fogsz tőlem kapni, még tiz évet élhetsz.

                        Ha valaki...

 

X                     Van egy másik eset is egyébként, az az ember aki addig akart élni, amig megszületik

                        a megváltó és tudod, ott is volt, és meg is élte..

 

RHR               Igy van.. igen!..látod! ..hogy „most engeded elbocsátani a te szolgálódat, hogy meg-

                        engeded látni az Istennek a szentjét.. amikor kicsi gyerekként bemutatták nyolcad-

                        napon a templomban. De vannak ilyen esetek és én ezt látom az Irásból, lehet látni,

                        hogy ha az ember például azt akarja, hogy olyan megmentésben, olyan pártfogásban

                        legyen részed, ..tehát ezt te akarhatod magadtól is, az Irásból lehet látni, hogy egy

                        olyan óriási erejű pártfogást akarsz elérni, az Istennél kivivni, ami kevésnek adatik

                        meg, ..lehetséges ez, ezt megkaphatod Istentől, de neked cserébe az egész életedet

                        oda kell áldoznod, önfeláldozóan és teljes mértékben az Isten munkáját végezni.

                        Azon fáradozni minden nap, hogy Isten mérhetetlen nagy engedelmességet tudjon

                        belőled ki-..vagy megtanitani rá, hogy azon keresztül, véghez tudjon vinni rajtad ke-

                        resztül, minél több tervét és minél több időzitését, meg minden programját amit Ő a

                        földön meg akar valósitani. Értitek? Tehát a földön való hosszú élésnek..nézd meg

                        ott van a Tizparancsolatban is, hogy „fogadj szót a te apádnak és anyádnak, hogy

                        hosszú életet élhess a földön!”.. igaz, hogy ott van?..és azt mondja az Irás, hogy ez az

                        első parancsolat, amihez igéret fűződik! És emellett benne van, hogy „tiszteld a te Is-

                        tenedet” -tehát ugyanúgy ahogy van földi apánk és anyánk- ugyanúgy van mennyei

                        Atyánk, azért mert engedelmeskedünk az Ő útmutatásának. És ugye ha valaki enge-

                        delmes az ő apjának és anyjának, addig amig az Istennel megegyező dolgokat tani-

                        tanak és kérnek a gyerektől, Isten garantálja azt, hogy jó, hosszú életet fogsz élni a

                        földön. Emellett viszont, hogyha még arra is adod magad, hogy a szüleid mellett még

                        Istennek is engedelmeskedsz, és Őneki pedig mégjobban, akkor Ő még megtetőzi a

                        te hosszú-életűségedet a földön, hogyha azt azért akarsz.. ugye mert Isten felkinálja

                        azt, hogyha apádnak, anyádnak szót fogadsz és igy tiszteled őket, akkor jó életet

                        fogsz megélni a földön. S látjuk ezt Ábrahámnál is, Jákobnál is, Izsáknál is, meg

                        mindegyiknél,.. Mózesnél is.. mindenhol azt mondja, hogy jó hosszú ideig élt, be-

                        telt az élettel és igy temették el az ő rokonai közé... ugye olvassátok ezt az Irásból.

                        De mellette..hogyha emellett, a legfontosabb Atyának engedelmeskedünk, minden

                        élet Atyjának, aki a Mennyei Atyánk, -Ő azért a Mennyei Atyánk, és csak addig

                        Atya, amig neki szót fogadunk és követjük az Ő útmutatását. Ezért Ő a mi Atyánk.

                        Ezért vagyunk mi az Ő gyerekei. Csak azokat nevezi gyerekeinek, akik neki szót fo-

                        gadnak és hagyják magukat kiképezni, hogy Ő minél több dolgot tudjon véghez vinni

                         az Ő akarata szerint, az emberek között, a földön. Minél több embert üdvözithessen.

                        És ha valaki erre adja magát és ezáltal óriási tiszteletet mutat az Istennek, mert ugye

                        Istent igy lehet csak tisztelni, tehát a Neki való szót-fogadás, az az Isten-tisztelés.

                        Ugye?.. tehát ha valaki ilyen áldozatot mutat az Atyának, mert a tisztelet, az Isten-

                        tisztelés az egy áldozat-bemutatás! Tehát az ószövetségben az állatokon keresztül

                        tisztelték az Istent, áldozatokat mutattak be, hogy bánták a bűneiket, de nem jutottak

                        tovább, csak ugye mindig a bocsánat-kérésig jutottak, hogy az állat-áldozattal bocsá-

                        natot kértek. De már a megigazuláshoz már csak nagyon kevesen jutottak el a népből

                        mert ők meg nemcsak, hogy áldozatot mutattak be, hanem a cselekedeteikkel még

                        szót is fogadtak, ugye?..és az Újszövetség idején, a Sion-i törvény alatt viszont a

                        szót-fogadásunkkal mutatunk be áldozatot. S minél inkább szót fogadunk, annál na-

                        gyobb tiszteletet és áldozatot mutatunk be az Atyának. És emiatt az Atya, különös

                        gondviseléssel fog mindenkit pártfogolni, akik ebben a lelkületben tisztelik az Istent.

                        Értitek? És hogyha azért akar valaki hosszú ideig élni,..nem azért, hogy minél többet

                        habzsolhasson a világ-adta dolgokból, meg minden.. nők, meg hirnév, meg minden-

                        féle, hanem azért..tehát, hogy jóért akar hosszú életet élni a földön, -minél hosszabb

                        ideig élni, hogy minél tovább, embereket tudjon az Isten rajta keresztül, Önmagához

                        terelni! Tehát egy nagyon jó dolog, amit az ember kérhet és ha az ember arra adja

                        magát, hogy emellé párositja magát, hogy szót fogad az Istennek, akkor Isten garan-

                        tálja, hogy Ő meg fog tartani addig, ha az egész világ összeborul is, ha az egész vilá-

                        got elégetik nukleáris fegyverekkel, te akkor is élni fogsz ha az Északi sarkon vagy

                        bárhol, te akkor is éltetni fog az Isten! Addig nem fogsz meghalni, amig az Ő mun-

                        kája, amit rád szabott, azt be nem fejezted! És ezt Isten nagyon jól kitalálta, mert ez

                        egy óriási ösztönzése Őneki, ugye ha megijeszti az embereket, hogyha máshogy nem

                        lehet, csak rémitéssel, hogy közeleg a világ, közeleg a világ vége is, vagy az emberi

                        időnek ez a kegyelmi korszakának közeleg a vége, amit a világi emberek a világ vé-

                        gének neveznek, -azért nevezik világ végének, mert ennek a világnak az old-world-

                        order-, tehát ennek a régi világrendnek lesz a vége.. tehát nem az egész világnak

                        lesz vége, hanem ennek a világrendnek, ami most van, ennek lesz vége, hogy az ok-

                        kultisták megpróbálják fölépiteni az új világrendet. Tehát Isten ezt azért mutatja fűn-

                        fán keresztül, hogy az Istenben nem bizó emberek is megértsék, hogy tényleg ez

                        következik. És ilyenkor az emberek megijednek, húú..tényleg?.. mit kell csinálni?

                        lehet ez ellen valamit csinálni?.. és akkor nagyon sokan meg fogják érteni, hogy igen

                        el kell kezdeni szót fogadni az Istennek! Először is bocsánatot kérni Tőle, utána

                        meg értelemben átrendeződni, utána értelmen keresztül cselekedetbe átformálódni,

                        és akkor igy minél nagyobb engedelmességet tanulni és tanusitani, ebben gyakorloni

                        magát és az ember meg tudja érteni azt, hogy igenis, ezért a célért akarok élni, hogy

                        Ő minél többet akarjon kimenteni, és Ő ezt garantálja, hogy Ő ebben segiteni fog!

                        Hogy nagyon sok embert fog tudni megmenteni! Ehhez viszont Neki, szolgálatkész,

                        engedelmes szolgálók kellenek, akikből ugye az idő fogytán, egyre kevesebb lesz,

                        meg ugye a rémületes dolgok amik történnek.. hát nézzétek meg, hogy Illés is elbújt

                        a barlangba, ugye őt rá tudta azért venni Isten, hogy jöjjön ki a barlangból és menjen

                        és csinálja tovább a dolgát, de ahogy mondta, ...nem is tudom, mit mondott,..hogy

                        „csak nem tudom hányan maradtunk..akik engedelmeskedünk Neked”.. tehát az

                        összes többi, azok meg mind hátat forditottak, elmenekültek, mert sokkal többen vol-

                        tak.. csak hogy a nehézség jön, ugye megpróbálja az embereket, ugye akik kevésbé

                        szerették az Istent, azok hamarabb elmennek az Isten munkájától. És ezt Isten tudja!

                        Mert azért mondja, az Irásban, hogy „egy gazdának sokféle cserépedénye volt, egyik

                        nagyobb tisztességre méltattatik mint a másik” ugye.. tehát ez az allegórikus nyelve-

                        zet szólásban azt akartam mondani, hogy sokféle szolgálója van az Istennek, nagyon

                        sokan vannak akik ideig-óráig lehet őket használni az emberiség megmentésében,

                        vannak akiket egy-két hétig, egy-két napig, aztán vannak akiket meg évekig, vannak

                        akiket meg az életük végéig! Értitek?.. mert Isten azt is fel fogja használni, akit csak

                        egy percig lehet!.. lesznek olyan emberek, aki találkozik az Istenről szóló, tudható

                        információkkal, azonnal fellelkesedik, két napig ebben a fellelkesedésben Isten el tud

                        érni egy-két embert, rajta keresztül, és utána történik valami ezzel az emberrel és

                        visszamegy a világba. De ezalatt is Isten fel tudta használni! És Isten igy, ezen a fé-

                        lelmen keresztül ösztönöz bennünket, hogy közeledik ez a dolog, és hogy ez is ösz-

                        tönözzön bennünket, még nagyobb odaadásra, mert ezen keresztül a még nagyobb

                        odaadáson, mégnagyobb Isten-tisztelésen neki való engedelmességen keresztül,

                        nagyobb védelmet és vezetést élvezhetünk. Ugye?..

 

TTLU              Tudod, a Jelenések 11-ben a két tanu is jó..az a két csoport is, hogy mit fognak ott

                        művelni... tudod?... milyen hatalmat ad nekik Isten, hogy ..

 

RHR               Igy van.. igy van!

 

TTLU              Ez is azt mutatja, hogy ott aztán semmi akadály nem lesz.. hogy elvégezzék a szolgá-

                        latot az emberek felé!

 

RHR               Igy van! Amikor azt mondja, hogy legyőzi őket, hogy megöletnek, ugye?.. hát nyil-

                        vánvalóan nem arról beszél, hogy két emberről van szó akiket tényleg megölnek és

                        akkor ott vannak az utcán eltemetetlenül, elrothadnak,  hanem nyilvánvalóan arról,

                        hogyha ez rendesen lenne forditva, akkor ez passzolna a Dánielnek a kijelentésével,

                        hogy azt mondja, hogy nagyon sokat, az üldözés során megöl a fenevad, de viszont

                        nagyon soknak óriási megtartásban lesz részük. És teljesen egyértelmű az Irásból

                        lehet látni, hogy a megtartás.. hogy ki az aki hosszabb ideig talpon marad a nyomo-

                        rúságban, attól függ, hogy ki milyen odaadással fog az Isten oldalán kűzdeni, má-

                        soknak az életéért, hogy minél többet üdvözithessen az Isten! Ha valamilyen elfog-

                        laltságban vesz az ember, amit senki más nem tud művelni, senki mást nem tud

                        Isten felhasználni, mint amilyen volt Dorkás, tehát Dorkásból is lehet látni, hogy

                        nem volt senki más, ezért Isten feltámasztotta őt, hogy a munka meg ne álljon! ugye?

                        Megölték Jánost, tehát Krisztus előfutárának a munkája nem állhatott meg!..mi

                        történt?..mi volt erre Istennek a válasza?..

 

X                     A 12 tanitványa folytatta, .. ugye a hetvenben... ugye?

 

RHR               Igy van!..pontosan! Na látod!?.. tehát.. és itt mindig az a kérdés, hogy talál-e majd

                        engedelmeskedőket? És hogyha mi... tehát ez megforditható ez a folyamat.. hogy

                        akarunk mi azok közé tartozni, akiket az első hullámban elvisz az éhinség, az akármi

                        és akkor még ráadásul rosszul is fogunk reagálni, hibákat, bűnöket követünk el és

                        nem futjuk be a pályánkat, kárhozatra jutunk, vagy mindenképpen üdvözülni aka-

                        rok és ezért időt akarok nyerni, hogy minél több időm legyen munkálni az üdvös-

                        ségemet.. ehhez viszont egyet tudok csinálni: el kell kezdenem engedelmeskedni,

                        hogy az a mustármagnyi engedelmesség elkezdjen nőni, hogy az utána akkor legyen

                        mint a fekete bors, utána meg mint a zöld borsó, aztán akkor legyen mint a bab, aztán

                        utána akkora legyen, mint a mittudom én mit mondhatnék, mint a füge, utána akkora

                        legyen mint a dió, utána mint az alma, utána mint a narancs, utána mint egy dinnye,

                        utána akkora legyen mint egy tök.. értitek?.. most ez egy ilyen allegórikus nyelvezet-

                        szólás volt, de csak érzékeltetni akartam, hogy Istennél ez hogy megy és hogyan le-

                        hetséges ez... de értitek ugye, hogy mit akarok mondani?

 

E                     Igen..igen..

 

RHR               Tehát ugye, ahogy az Istennek a természete az engedelmesség és a kérlelhetőség és

                        ennek a jónak az akarása, ez az engedelmesség, az embernek nem vele született tu-

                        lajdonsága, hanem sajnos az embernek ezt tanulni kell. De ha mi arra adjuk a fejün-

                        ket, hogy mindent képesek vagyunk feláldozni, hogy ebben a tanulási folyamatban

                        minél hosszabb ideig részt vegyünk, akkor Isten az Ő beszédén keresztül azt mondja

                        el, igéri meg, mint egy szerződés, hogy..nézd,.. mint mikor veszel egy telefont, amig

                        fizetsz, betartod a szerződésben rád vonatkozó dolgokat, addig a telefontársaság

                        nyújtja neked az ő részéről a lehetséges legjobb minőségű szolgáltatást. Ugyanigy

                        van az Istennél is, hogy Ő is garantálja nekünk, a Biblián keresztül ezeken a Bibliá-

                        ból kiolvasható dolgokon keresztül amiket eddig fölsoroltunk, hogy ha benne mara-

                        dunk az engedelmességnek... ha növekvő tendenciát mutatunk.. mindegy, hogy ez

                        most tyúklépésnyi sebességgel megy, vagy Ferrari sebességgel, Őneki nem az az

                        elsődleges elvárása, hogy mindenki egyként érjen a célba! Ahogy Pál mondja, sokan

                        indulnak el a futópályán és egy, vagy csak nagyon kevés ér célba, de mindenki nem

                        első és mindenki nem utolsó, ugye?.. ebből lehet látni, hogy az, hogy milyen tempó-

                        ban növekszel, nem az a kérdés, hanem az a lényeg, hogy elkezdődjön az életünkben

                        az átalakulás folyamata és ez engedelmességet váltson ki belőlünk, szeretettel Ő-

                        iránta és ez egyre csak nőljön és.. tehát nem a gyorsaság a lényeg hanem a minőség a

                        lényeg! tehát például ott van a bambuszfa is, állitólag azt mondják, hogy valami öt év

                        kell, miután a bambusznak a gyökere elér odáig, hogy a föld fölé nől a zöld hajtás!

                        Egész addig csak készülődik! De utána viszont, miután az első öt évnek vége, a

                        hosszú várakozási időnek vége, utána viszont naponként nől valami tiz-húsz centit a

                        bambusz! Ezért hasonlitja például az embernek az életét, aki szót fogad az Istennek,

                        a folyóvizek mellé ültetett fához, meg ezért mondja, hogy mindenképpen meghozza a

                        gyümölcsét! Nem azt mondja, hogy az a lényeg, hogy mindenképpen száz gyümöl-

                        csöt hoz, mert a fölsorolásban azt mondja, hogy valamelyik egy gyümölcsöt hoz, va-

                        lamelyik hármat, meg tizet.. ugye?.. valamelyik szolga megtartja azt az egyet, elássa,

                        valamelyik viszont kamatoztatja és hoz belőle hármat, hatot, meg tizet.. ugye?

                        De nem elsősorban a mennyiség a lényeg, hanem a minőség, hogy az mindenképpen

                        megtörténik .. értitiek?.. és ez a lényeg, hogy amig mi garantáljuk az Isten munkájára

                        nézve azt, hogy mi naponként akarunk fejlődni, és naponként gyakoroljuk, bármilyen

                        formában is, mégha el is esik az ember, de utána azon a napon nem marad úgy, hogy

                        elesve, bűnökben, hanem akkor minimum annyit megcsinál, hogy bocsánatot kér és

                        rendezi a helyzetét az emberekkel, ha emberekkel történt és Istennel is!..tehát nem

                        marad úgy, hanem ha bocsánatot kérsz és rendezted, a te fejlődésedben megint tettél

                        egy lépést Isten irányába! És ez a lényeg!.. hogy az Isten előtt az kell, hogy lássa

                        mindig, hogy aktivan munkáljuk az üdvösségünket, a neki való engedelmességet, az

                        Ő tisztelését, ezáltal. Mindaddig amig ebben a folyamatban vagy és ez növekvő ten-

                        denciát mutat, addig Ő garantálja, hogy Ő meg fog tartani, mindenen keresztül! Mert

                        a végére azt fogja mutatni, hogy Ő a növekvő engedelmesség miatt, hogy ezt is el

                        tudja végezni rajtad, meg azt is, meg amazt is, hogy a végére már nem csak a saját

                        környezetedben ..-mert ugye nézzétek meg, hogy Pál is, először a saját környeze-

                        tében tevékenykedett, aztán utána egész Jerusalemben, egész Israelben tevékenyke-

                        dett, aztán utána elhagyva már a Közel-keletet, már Ázsiában, már Görögországban

                        is tevékenykedett, sőt, azon túlmenően már Európában is tevékenykedett!..igaz?

                        Tehát látni azt, hogy ahogy nől valakiben az Isten felé való engedelmesség, a jónak

                        az akarása, és az ember nem ül le hanem fejlődő tendencia, az Isten nem megalo-

                        mániás ugyan, de mindenképpen, Őneki megvan az eszköze, hogy egy embert kiké-

                        pezzen olyan szintre, hogy ez az ember sokrétűen használható legyen. Nemcsak egy

                        helyen, a lakókörnyezetedben, hanem .. hát nézzétek meg az én életemet is.. hogy

                        eldugott viskóban éltem, pusztán éltem, és onnét Isten elvitt, aztán éltem Budapesten,

                        meg más nagyobb városokban, ...meg más országokban, mig elhozott még messzebb

                        országokba, és ezen keresztül állandó tanitásban voltam,.. állandó csiszolásban..

                        megtanitott Isten, lehetőséget adott, hogy megtanuljak angolul, és olyan informáci-

                        ókhoz jutottam, amiken keresztül óriási nagyra nyilt a világ, az Istennek a világa, az

                        Istennek a dolgai és ezen keresztül el tudtam olvasni.. értesültem Istennek a gondol-

                        kodásából.. amiből meg tudta érttetni, hogy mi miért történik.. mért ez a keresztény-

                        ség, meg minden.. tehát ha ez nem történt volna velem meg, hogy az én fejlődésem

                        nem növekvő tendenciát mutatott volna, akkor én még a mai napon is ott ülnék való-

                        szinűleg a birkahodály mellet, ott lógatnám a lábamat... irás-olvasás- tudatlanul!

                        Tehát egyértelműen látható és bizonyitható az irásból ez, hogy ha jó célért akarsz

                        nagy dicsőséget nyerni az Istentől, Ő kész erre! Ő kész megadni ezt bármikor, bárki-

                        nek! De Ő azt szeretné, hogy ha az Ő eszközeivel, az Őáltala vezetett módon tör-

                        ténne ez! Ebben, mindaddig amig növekszünk, az odaadásunk, a tiszteletünk, az

                        igazsághoz való ragaszkodásunk egyre nagyobb, igy ezen keresztül fejleszteni tud

                        bennünket minden napon, ha kell, minden órában, hogy minél nagyobb célokra hasz-

                        náljon fel bennünket, hogy minél több helyen használni tudjon minket, minél több

                        emberrel kapcsolatban! Mert Ő képes arra, hogy egy embert akár fel tud használni

                        arra, hogy többezer embert tudjon mozgósitani. Ennek ez a célja! Oda szeretne..

                        Nézzétek meg Joshuát!.. Őrajta egyedül, mit csinált Joshuán keresztül? Nemcsak

                        hogy a zsidóságot, hanem az egész univerzumot, az egész földön élő emberiséget

                        megmozgatta! Mára talán nincs olyan ember, aki ne hallott volna arról, hogy.. mégha

                        meseszerűen is, hogy volt egy ember, akit Jézusnak hivtak, hogy ő mit csinált!?

                        Mára már, nem hiszem, hogy van olyan ember aki ne hallott volna ezekről a dolgok-

                        ról. Akár vicc-szerűen is, akár utálat tárgyaként is, bármi.. Most nézzétek meg, hogy

                        egy emberen keresztül mennyi embernek adott lehetőséget arra, hogy meggondolják

                        magukat, amikor róla hallanak! Igaz??..

 

E                     Hát végülis igen.. egy emberen keresztül... vagy egy.. a.. kigyón keresztül jött a bűn

                        és már egy emberen, mert ugye Ádám, Éván keresztül, úgyhogy ..meg Ádámon..

                        jobban mondva..

 

RHR               Na most nézd meg, hogy ez rá hatott az egész világra!..ugye azt mondja.. az igazság

                        is ..hogyha mondjuk magunkra nézünk, nem biztos, hogy elérjük az engedelmesség-

                        ben ezt a fázist, hogy az egész világot megmozgassa rajtunk keresztül az Isten, de

                        lehet, hogy lesz köztünk olyan, akin keresztül több ezer, vagy több százezret fog

                        megmozgatni az Isten, Értitek? Anélkül, hogy a képedről bárki tudna egész pontosan

                        És nézzétek meg, hogy itt vagyunk páran, tevékenykedünk, három éve és Magyar-

                        országot tekintve hány ezer ember mozdult bele az információkba, abból a sokszáz-

                        ezerből, háromszázezerből, hányan követik és tanulnak naponta, hónapokon keresz-

                        tül!? Tehát látni ezt a tendenciát önmagunkon és, hogy néhány éve ténykedünk, és

                        azon a kicsin keresztül amit közreadott rajtunk keresztül az Isten, mennyi embert

                        tudott.. mennyi embernek a gondolkodásmódját tudta megváltoztatni Isten!? Igaz?

                        Namost egyénenként is kivetitve, ha te még erőteljesebben akarsz részt vállalni és

                        erre ösztönzöd magad, hogy haszálható vagy, de úgy, hogy közben a minőségben

                        nem romlasz, tehát megmaradsz az Isten erkölcsében, az igazságában, akkor az

                        Istennek az a célja, hogy minél szélesebb körben, hathatósabban alkalmazzon téged,

                        mert minden egyes szolgáján keresztül sok-sok embert akar üdvöziteni! Mert látja

                        Ő is, hogy az Ő általa kiszabott idő vészesen közeleg. És Ő nem azt akarja látni,

                        hogy minél többen pusztulnak el az ördög fogságában, hanem azt akarja látni, hogy

                        érdemes volt Neki befektetni sok időt és sok kegyelmet, ránk nézve, mert rajtunk

                        keresztül sok-sok embert tudott megmenteni! Ha meg akarunk menekülni a legna-

                        gyobb kinzásoktól és az Ő segitségével, minden nehézségen keresztül menni,  Őbelé

                        kell kapaszkodnunk úgy, hogy egyrészt a sajátmagunk életét műveljük, hogy

                        egyre tisztább legyen az Ő igazsága alapján, másrészt viszont, amikor utasitásokat

                        ad, akkor szót fogadunk Neki és megtesszük, amire kér bennünket. Tehát a kettős-

                        ségben gyakoroljuk az életünket,  lehetetlen dolog, hogy valaki hasznavehetetlen

                        legyen és még el is kárhozzon!

 

E                     Így legyen!

 

RHR               Ez így van.. ez előttünk már megtörtént húszezerszer, az ószövetségben. Ez nem egy

                        vágy, ez nem egy elképzelés, ez nem egy..ez egy tény az Ő részéről, azért engedi

                        megértenünk az ószövetség részeiből, hogy megértsük azt, hogy ezek igy működ-

                        nek az Ő kezében, és ha ehhez mi adjuk önmagunkat, akkor ennek részesei, javasai

                        lehetünk... ami ebből származik jó.. jó dolgok. Tehát saját magunk életére nézve el-

                        tartottságunk a nagy nyomorúság közepedte is, ha még szegénységben is, de a teljes

                        létbizonyosságunk, hogy Ő, amig Neki szolgálunk, el fog tartani! Mindegy, hogy

                        hogyan! Ha úgy, mint az Illésnek, vagy a zsidóknak, hogy a madarat dobálták, a húst

                        vagy úgy mint az Illésnek, hogy az öreg nénike az utolsó pogácsáját adta neki, akkor

                        el leszel tartva! De ehhez kell az, hogy tényleg, figyelni a környezetünkben lévő

                        emberekkel milyen viszonyt alakitunk ki, meg magunk erkölcsét is az Isten erköl-

                        csére formálni, és abban helyt állni! Mert ezeken keresztül küldi Isten a nehézsége-

                        ket, hogy ezeken keresztül bizonyitsuk Neki, hogy igen, abban a nehézségben is az

                        Ő erkölcse szerint fogunk viselkedni. Nem a mi kitalációnk szerint, hogy hogyan tudj

                        minél hamarabb véget vetni, minél hamarabb megúszni, lekoptatni a problémát..

                        Hanem az Ő erkölcsével, ameddig kell, tűrni a nehézséget., hogy mindenképpen az

                        Ő vezetése győzedelmeskedjen. És ilyenkor, meg fogjátok látni, hogy az eltartása, a

                        védelme az mindig teljesen látható, kézzel fogható lesz az életeteken. Akinél ez nem

                        igy történik, ott tényleg valami óriási baj van Istennek való engedelmességben, meg

                        Isten értelmében való élésben! Ott akkor valami óriási hibákat követ el az illető!