- Isten országa

Isten országa mit jelent?

 

Isten országa itt van, csak még láthatatlan és van benne templom is, az igazi 3.templom már itt van, maga Isten Fia az.
-----------
Apcs 1: 4-5  Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta: Hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nemsokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni.
 

Az 50.napra utalt, amikor eljött Isten más létformájában nagy erővel, hatalommal és felavatta őket apostollá, amikor kiküldötté avatta őket Isten!

Apcs 1: 6   Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nemde ebben az időben állítod helyre a királyságot Izráelnek?
6   Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?"
6 (Tisch)  οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;

βασιλεία  (baszileia)
1) királyság, birodalom, ország
2) uralom, királyi hatalom

Tehát a jó fordítás:
Apcs 1:6: "Uram, nemde ebben az időben állítod fel újra az országot a szellemi Izráelnek? azaz Isten országát!"

Apcs 1:8  Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Utalás arra, hogy a világon minden nemzetből lesznek az eklésziában, a szellemi Izraelben, azaz Isten országában!
És utalás arra, hogy kiegészülve a 11 Mátyással, a 12-n keresztül alapítja meg ("tanúim lesztek"), állítja fel újra Isten országát az Atya!

Ezért mondta a 12-nek előtte, hogy:
Márk 9:1  "Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal."
Márk 9:1 (Tisch)  καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
Mert akiknek mondta, a tanitványoknak, azok ott voltak az 50.napon, amikor Isten megalakitotta a szellemi Izraelt, az Isten országát.


ugyanaz a görög szó itt is:
βασιλεία  (baszileia)
1) királyság, birodalom, ország
2) uralom, királyi hatalom

δύναμις  (dünamisz)
1) erő
2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő)
3) képesség, lehetőség, hatalom
4) jelentés, értelem

Isten országa eljött közéjük erővel, nagy hatalommal, maga Isten nyilvánult meg erővel, hatalommal,mint ahogy Mózesnél is történt az egyiptomi fogság kivonulásakor és ezzel a hatalommal és erővel alapította meg a szellemi Izraelt a,hogy apcsel 2-ben olvashatjuk
Apcs 2:2-4   és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd tüzes nyelvekhez hasonló jelenségek lettek láthatókká rajtuk, melyek szétoszlottak, s minden egyesükre ült belőlük.
 

Ők pedig mindnyájan kiteljesedtek Isten jelenlétével, és különféle nyelveken kezdtek beszélni,Máté 12:28  Ha pedig én Isten Lelkének segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok Isten országa.
28 (Tisch)  εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
φθάνω  (phthanó)
1) megelőz, előbb érkezik
2) megérkezik, eljut
A görög szerint inkább megérkezik hozzátok Isten országa. A Megváltó tudta, hogy nemsokára eljön az 50.nap.
Ott már közel volt az 50.nap, amikor nyilvánvalóvá vált az emberek és a 12 előtt és
megértették, hogy elérkezett Isten országa, létrehozta Isten a szellemi Izraelt!
Ehhez kapcsolódik ez az ige:
Márk 1:15  „Betelt az idő, közel jött az Isten királysága, térjetek más felismerésre, és bízzatok az örömhírben!"

Mert János is tudta, hogy nem sokára jön az 50.nap :)Máté 21:43  Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.
Zsidoktól később elvette, megszűnt a fizikai Izrael, a választott nép és oda adta a nem zsidóknak, akik nem éltek vissza vele és jó gyümölcsöket teremtek, mert
terjedt az igazság és gyarapodott emberekkel a szellemi Izrael, Isten országa! a mai napig is így van ezJ


Márk 10:14  Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Márk 10:15  Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.
Mint kisgyermek, akik ártatlanok, bűntelenek úgymond. Aki nem változik meg, nem fordul el a bűnös élettől, nem tér új felismerésre, vagyik képletesen nem lesz olyan,
mint egy ártatlan kisgyermek, az nem lesz tagja az eklésziának már itt a Földön sem, azaz a szellemi Izraelnek, Isten országának!

Máté 18:4  Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában(Isten országában).
Alázat, engedelmesség, hűség, szeretet. Ezek nélkül nem lehetünk tagjai Krisztus testének, az eklsziának, Isten országának már itt a Földön sem.

Márk 9:37  Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.
Aki egy olyan embert, aki már elfordult a bünős élettől és engedelmes Istennek és igyekszik igazságban élni, ha egy ilyen embert valaki befogad,
vagyis aki befogadja tőle az igazság beszédét, Isten természetét, jellemét, az képletesen befogadja Megváltót és így az Atyát, mert olyanná kezd el formálódni mint a Fiú, olyan természetű, jellemű lesz.

Márk 9:42  Aki pedig csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.
42 (Tisch)  Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν.

σκανδαλίζω  (szkandalidzó)
1) tőrbe csal, elgáncsol, elbotlaszt
2) bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábít
3) megbotránkoztat, felháborít

Talán jobb így:
"Aki pedig csak egyet is bűnre,elpártolásra csábít ezen emberek közül, akik engedelmeskednek nekem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik."
Mert ha Isten igazsága ellen beszél és próbálja cselekedetekkel elterelni, mint a hamispróféta Barjézus (ha egyáltalán valóban így hívták, nem lepődnék meg, ha ez is hamisítás lenne),
akkor az már SZlélek káromlás is lehet és annak jobb ha malomkövel nyakában tengerbe vetik.
00:01:57:11

Ehhez kapcsolódó ige:

Luk 10:21 (H Karoli rev 2011)  Abban az órában Jézus így ujjongott a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted.

Azoknak mutatja meg Isten az igazságot, akik alázatosak, szelídek, béketűrők,szeretettel fordulnak mások felé, képesek megalázni magukat, mint a gyermekek és képesek bocsánatot kérni másoktól. Ezek Isten szerinti bölcsességgel vannak megáldva. Ők tagjai lehetnek Isten országának!!!

Ezzel szemben a bölcsek és értelmesek, akik a világ szerint lettek bölcsek,világi tanokból, akik tanultak mindenféle emberek által és többnyire szabadkőművesek által létrehozott teológiai egyetemen és emiatt gőgössé és felfuvalkodottá váltak, azoktól Isten elzárja az igazságot és hagyja, hogy higgyjenek a hazugságoknak. Persze innen is tud embereket kihívni Isten, de nagyon nagy alázatra és Isten szeretetre van szükség ahhoz, hogy valaki el tudja hagyni a gőgjét és beképzeltségét és olyanra hallgasson, aki a világ szerint bolond,ahogy Pál is mondja:

1Kor 1: 27-29:
27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.

Tehát a világ megvetettjei, a bolondjai képletesen értve, akik olyanok, mint a kisgyermekek, alázatosak, szeretettel teliek, ártatlanok, béketűrők stb, azok lehetnek Isten országának, az eklésziának a tagjai!

 

Luk 6:20  Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: "Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Ézs 57:15  Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek szent a neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
Nem fizikailag szegény, mert egy szegény is lehet gonosz. Megtört szívű, alázatos szívű, engedelmes, igazságot kereső, nélkülöző, odaszánt, másokat szolgáló stb.ember.
Ilyenek lehetnek tagjai az eklésziának, az Isten országának.

 

Luk 17:20  Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt a feleletet adta: Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el.

Luk 17:21  Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert az Isten országa közöttetek van!"
 

Nem szemmel láthatóan, nem úgy, ahogy sokan képzelték, hogy lesz egy nagy város, benne templom, benne a király nagy pompa közepette!

 

Közöttünk van, mert az eklészia az, a szellemi Izrael, az igazságban élő emberek, a kihivottak közössége! És ők láthatatlanok, és ez pentacost napján megalkult Isten által és mert a Fia elvégezte a Megváltást, ez volt az eleve elrendelt terv Istentől. és Ahol a szellemi templom , ami nem látható fizikailag, az maga a Megváltó Fiú!

Róm 14:17  Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;
Róm 14:18  mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.
 

Nem evés,ivás, hiszen nyilván nem erről szól Isten országa már itt a Földön sem, és ez utalás arra is, hogy a menyben nem lesz semmi ilyesmi ami itt még van fizikailag.

Igazságban való élés, vagyis engedelmességben való élés Isten beszédének, békességben mindenkivel, ahogy biblia mondja, legyetek békességgel ha egymód van rá mindenkivel és ahogy Isten angyalai már előre elmondták:

Luk 2:14  Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!
SZL-ben való öröm, vagyis Isten vezetésében való boldogság és öröm, mert átéled, ahogy az Atya vezet, tanít, formál, álmokat ad stb.

És odafent ez mind megmarad, az igazság, a békesség és az öröm Isten jelenlétéből fakadóan, az ő dicsősége ami betölt mindent odafent.

Mert aki ilyen természetet felöltve szolgál a Fiúnak az kedves Isten előtt, mert igyekszik igazságban élni és Isten természete, szellemisége szerint szolgálni emberek felé és ezért az emberek bízni fognak benne.

 

1Kor 4:19  Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek hozzátok, és megismerem majd a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét.

1Kor 4:20  Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.
Akik csak beszélik Isten igazságát, de a cselekedetik , az élet vitelük nem bizonyítja ezt, azok nem lehetnek tagjai Isten országának, az eklésziának, mert engedelmesség nélkül lehetetlen Istennek tetszeni
 

Mert a Beszéd és igehirdetés nem emberi,világi bölcsességből fakadóan hangzik el, hanem a Istennek a test nélküli formája, az Ő szent Lelkének bizonyító erejével.

 

Luk 9:61  Azt mondta egy másik is: Követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak.

Luk 9:62  Ennek Jézus azt felelte: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára.

Aki már megismerte Isten beszédét, az igazságot és rálepett a keskeny útra, de visszatekint a régi életére, az ó emberre, az nem alkalmas, hogy tagja legyen a szellemi Izraelnek, az eklésziának, Isten országának már itt a Földön is.

 

Búza és konkoly példázat:

Máté 13:38  a szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai.

A jó mag, azok az emberek, akik engedelmesek és hűségesek, állhatatosak Istenhez, azok tagjai az eklésziának, a szellemi Jeruzsálemnek, vagyis Isten országának.

 

Máté 13:31  Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet az ember elvet a szántóföldjébe.

Máté 13:32  Kisebb ez minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágain.

Mi vagyunk a mustármag, ahogy telik az idő egyre jobban megértjük Isten beszédét, az igazságot, átformál minket a Fia képmására, egyre kevesebb bűnt követünk el, egyre jobban engedelmeskedünk Istennek és Isten locsolja a magot a kertünkben és így közben képletesen nagy fává fejlődünk ki.

Olyannyira, hogy más embereknek is elbeszélve az igazságot, azok megpihennek és megbékélnek Istennel és ők is elindulnak ezen az úton, ők is kis magok lesznek, melyek később fává nőnek ki és így tovább.

Így lesz egyre nagyobb az eklészia, a szellemi Izrael, Isten országa!

 

 

Máté 9:35  Így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.

 

Hirdette az örömhírt, a jó hírt, hogy Isten megkegyelmez azoknak, akik keresik az igazságot és engedelmesek akarnak lennei neki, mert azok tagjai lehetnek Isten országának már itt a Földön és majd elragadtatás után oda fent a menyben. Kell ennél jobb örömhír? Ugye nem J

 

Márk 12:32  Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más.

Márk 12:33  És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véresáldozatnál.

Márk 12:34  Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától.

 

Aki szereti teljes szívéből, akaratából, lelkével Istent, az megtartja a Fia beszédét, mert a Fia azt mondta, aki szeret engem, megtarjta beszédemet és aki engem szeret, az Atyát szereti. És aki szereti embertársait és nem árt senkinek, megalázza magát akár, az így engedelmes Istennek és ez a mi áldozatbemutatásunk Istennek,az engedelmesség! és ez sokkal többet ér minden égő állat áldozatnál, ahogy ezt már Sámuelen keresztül előre kijelentette Isten:

1Sám 15:22  Vajon kedvesebb-e az ÚR előtt az égő- és véresáldozat, mint az ÚR szava iránti engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véresáldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél!

Ez is utalás volt már akkor Isten Fiára.

Akik így élnek, bizony Isten országában lakhatnak itt a földön is már és majd örökre odafent!

 

Márk 14:25  Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek terméséből addig a napig, amíg újat iszom majd az Isten országában.

Amikor úrvacsorát tartunk és emlékezünk a Megváltó áldozatára és örömmel tesszük mindezt, mert tudjuk hogy feltámadt, akkor Ő is velünk van, köztünk van, akárcsak az Atya, de nem szó szerint értve köztünk van, hanem azért, mert az Ő szellemiségük, természetük, szeretetük van közöttünk,ugyanazzal a lelkülettel, természettel élő emberek vannak együtt, akik az úr asztalánál vesznek a kenyérből és isznak a borból.

De amikor majd az elragadtatás megtörténik, akkor szemtől szemben is láthatjuk Isten Fiát és az Atyát és velük együtt ihatunk a borból! J Bárcsak lennénk már ott...

 

Máté 6:33  Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.

Keressétek az Isten igazságát a sok hazugság és tévtanok között, és legyetek engedelmesek Isten beszédének és akkor megtaláljátok Isten országát, mert tagjai lehettek az eklésziának és megadatik Istentől amire szükségetek van,épp annyi amennyi kell.

 

Luk 16:16  A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak, attól fogva az Isten országát hirdetik, és mindenki küzdelem árán jut oda.

Az utolsó próféta Ker.János volt, ő kente fel Jézust a bemerítéskor, attól fogva hírdették Isten országát, hogy a Isten megbocsájt, ha engedelmes vagy a Fia beszédének, de mindenki megpróbáltatásokon keresztül lehet tagja Isten országának,a szellemi Izraelnek.

Apcs 14:22: „mivel sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk.”

 

 

Isten országa itt van, csak még láthatatlan és van benne templom is, az igazi 3.templom már itt van, maga Isten Fia az. Ugyanúgy ahogy anno a fizikai Izraelnek is volt egy temploma.
Ő a sátor, aki közöttünk lakozik, közöttünk mint szellemi Izrael, az eklészia, a kihivottak közössége, akik kijöttek Babilonból és
megtisztultak az okkult tévtanoktól, bálványimádásból, szellemi paráznaságból,
Jel 14:4

Akik nem "szennyezték be magukat nőkkel (a mai gyülekezetek), mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak"
 

És a templomban találkozhatsz Istennel, az ő test nélküli formája által, aki bejön a templomba, mert a templom az Istennel való találkozás helye és a templom az Ő Fia!

Béküljetek meg Istennel, legyetek engedelmesek neki, legyetek ti is tagjai Isten országának!

De ez csak akkor történhet meg, ha elszakadtok minden ismert, nagyobb gyülekezettől, egyháztól, mozgalomtól,szektától, amiket szabadkőmüvesek hoztak létre, acélból, hogy okkultizmusban és ezáltal engedetlenségben tartsák az embereket Istennel szemben. Ugyan az a helyzet, ami Isten Fiának az idejében volt. A zsidók bálványimádók lettek, babiloni eredetű okkult tanokat követtek.

Isten a Fián keresztül kihivogatta onnan az embereket, hogy megtisztuljanak a pusztában.

Ma is pontosan ez történik, Isten egyszerű, alázatos és igazságot kereső szolgákon keresztül hivogatja ki az embereket a bálványimádó,babiloni eredetű, okkult egyházakból, vallásokból, gyülekezetekből.

És akik nem jönnek ki, nem hallgatnak a kihívó szóra, azok elvesznek amikor Isten összedönti Babilont, ugyanúgy elvesznek majd, ahogy Krisztus után 70-ben a rómaik által szétrombolt Izraelben is elvesztek az emberek, akik nem hallgattak a kihívószóra.

Akkor a rómaikat használta erre Isten, most majd az Antikrisztust és uralmát fogja használni, ami szintén római, hiszen a vatikán és a Jezsuiták állnak minden mögött, nem véletlenül Jezsuita lett a pápa,tehát még ebben is ismétli magát a történelem!

Szakadjatok el minden ilyen ismertebb , nagyobb gyülekezettől.

Nézzetek utána, hogy kik alapították,milyen célból,hogyan indult az egész.

Legyetek olyanok, mint a béreabeliek, akikről azt mondja az Írás, hogy utána néztek mindennek:

Apcs 17:11

Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és mindennap kutatták az Írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek.

Szánjatok időt erre, ahogy mi is tesszük,hogy utána néztek az eredeti iratoknak, amennyire csak lehet,

hogy hol vannak a hamisítások,hogy tényleg miről szól ez az egész örület,ami itt megy a világban.

Épp most olvastam, hogy a Pápa már azt mondja, hogy az ateisták is üdvözülhetnek,semmi mást nem kell tenni, csak jó dolgokat.

Elindult a hamis próféta, el kezdett dolgozni keményebben!

 

Rohanjatok ki jó messzire Babilonból!

Ezekből a gyülekezetkből, és a világi okkult rendszerekből.

Rohanjatok Isten országába!

Ez Isten akarata, higgyjétek el, benne van az Írásban!

 

Dicsőség neked Atyánk és a Fiadnak mindörökké!

 

Köszönön a figyelmet,minden jót kivánok!