- ISTEN TERMÉSZETÉBEN ÉS SZELLEMISÉGÉBEN VALÓ ÉLÉS EREDMÉNYE

Szeretettel köszöntök mindenkit a RHR csatornán, és ezúttal arról szeretnék beszélni ebben a hanganyagban, hogy milyen módon, kerülhetünk Istennel baráti viszonyba, és hogy ebben a baráti viszonyban, szellemiségben való élés…- mi a különbség a között a szellemiség között és magának az Atyának a testnélküli valósága, amit a gyülekezetekben szentléleknek, a szabadkőműves gyülekezetekben pedig okkultizmussal átitatott szent szellemnek szoktak nevezni.

Természetesen ilyenkor nem a mi Istenünkről beszélnek a teremtő Atyáról, akinek a fia bejött a világba, és önmagát áldozva bizonyságot tett a szeretetéről irántunk, és az Atya iránt. Hanem ők arról a szent szellemről beszélnek, ami a Lucifernek a szelleme az Antikrisztusnak a szelleme, az engedetlenségnek a szelleme, amely egyszer női testet használ céljai eléréséhez, máskor pedig férfi testet használ. Hogyha elolvassuk a Galáciaiaknak írt levelet, mégpedig az 5. rész 22. részénél akkor a következőt olvashatjuk:  de a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség,  szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ebben a részben az Isten a mi Atyánk a Megváltónak az Atyja azt jelentette ki, és adta tudtára az emberiségnek, hogy mi az Ő természete mi az Ő felfogása a teremtett világról, és hogyan viszonyul az emberekhez az Isten. Miből indul ki a viszonyában az emberek felé.

Itt olvashatjuk hogy, első sorban szeretettel, másod sorban pedig örömmel, fordul az emberek felé, és mindazok felé akik felismerik, hogy az életük veszélyben van, és szükségük van az Istentől való segítségre, és a bajoknak a megoldására. Aztán békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ebből láthatjuk, hogy Isten mindig evvel a természetével viszonyul, és közelíti meg az emberiséget. Az embereket egyenként: lehet látni, hogy az Isten szelíd, ezért volt például, látomásban vagy vízióban galambként említve, mikor is azt mondja az írás, hogy, az Atya beárnyékolta az Ő Fiát, és ebben a beárnyékoltságban az emberek látomásként galambot láttak rászállni a lelket az Isten Fiára. Valójában semmi nem történt, tehát nem szállt rá a galamb, itt ebben a látomásban ugyanaz történt, mint Kornéliusznál, amikor három ízben egy lepedő szállt alá, és mindenféle állat volt benne. Ezek az állatok a Mózes törvénye szerint, amit Mózes az angyaloktól elohinoktól vett a hegyről, és nem magától személyesen Istentől, e szerint a törvény szerint a Mózesi törvények képei szerint tisztátalan állatok voltak, amelyek Isten nélküli hitetlenségben, engedetlenségben élő embereknek a szimbóluma volt. Ahogyan a látomásban a tisztátalan állatok hitetlenkedő embereknek a szimbóluma volt, engedetlen embereknek a szimbóluma volt, úgy ebben a látomásban ott, amikor bemerítő János belemerítette az Isten Fiát Jehosuát: Josua Hamessiát, görögül Jészusz Khrisztuszt.  Nincs semmiféle  Jézus Krisztusról szó,  ez a Jézus Krisztus  a szabadkőműves luciferiánusoknak a találmánya, mert magyarul; a Jesust vagy Joshuát magyarra fordítjuk akkor azt kapjuk, hogy felkent, vagy pedig azt a szót,  Hamessia szót arámi szót  görögre fordítjuk Khrisztusz,  ha magyarra fordítjuk akkor az megváltót jelent. Ebből is kiderül, láthatjuk, hogy milyen veszedelmes rafináltsággal dolgozik a szabadkőműves illumináti világ. Szóval visszatérve az Isten természetéhez, Isten mindig jóindulattal van az emberek iránt. Olvashatjuk, az írásban Isten nem gyönyörködik a bűnösök meghalásában, és Istennek nem feltett szándéka első helyen, hogy elpusztítsa az ő alkotásait, még ha bűnösök is. Tehát a természete úgyis mondhatjuk, hogy szellemisége, ez az Istennek a szellemisége. Istennek a szellemisége a szeretet, a hosszútűrés, a szelídség, békesség, béketűrés, szívességnek a szellemisége, tehát ez mind- mind az Ő természete, és ezzel nyilvánul meg az emberiség felé. Most pedig nézzük meg a mi ellenségünknek, aki az életünket kívánja, és kárhozatra akar bennünket ítélni, hogy őneki, sátánnak mi a természete. Azt mondja a Galácia 5. 19-ben, a testnek cselekedetei pedig a következők:

 Gal 5:19 (H Karoli rev 2011)  A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

Gal 5:20 (H Karoli rev 2011)  bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás,

Gal 5:21 (H Karoli rev 2011)  irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Amint láttuk az előbb Isten természetét, az Isten szellemiségét, és elolvastuk ezt a Galácia levélben, Pál hozzáteszi, hogy aki az Isten szellemisége, az Isten természete szerint él, azok ellen nincs törvény. Mit jelent ez?

Tudjuk, hogy az angyalok által közvetített, és az angyalok által átadott, Mózesi törvények bizonyságot tesznek a bűnről a bűnnek a következményéről. Tehát ha nem adta volna az emberiségnek a törvényeket, főleg a Mózesi időkben az Izraelitáknak, akkor az Izraeliták nem tudták volna, hogy mi a bűn és mi az, ami nem bűn, mi az, amit kerülni kell, hogy Istennel jó viszonyba legyenek, és mi az, amit meg kell valósítani, hogy az Istennel jó viszonyba, maradhassanak.

Pál is azt mondja, hogyha a törvény, ha nem mondaná, hogy ne kívánd, akkor nem tudnánk, hogy a testi kívánságok ezek bűnök, és minél többet gondolkodunk rajta megfoganva, cselekedetet nemz, és cselekedetet végrehajtva bűnössé válik az ember, és ezt az ember nem tudhatná, ha Isten nem jelentené ki, és nem adna róla információt, az Ő papírra vetett írásából.

Tehát látjuk, hogy a Mózes törvénye szerint, azok, akik lopásokat, paráználkodást, és egyéb bűnöket követtek el, Mózes törvénye szerint annak már megvolt itt a földön is a büntetése. Legsúlyosabb esetben, agyon kövezték azt, akit tetten értek, míg a másik esetben amikor valaki Isten természetet szerint él, azt mondja Pál apostol, ha valaki Isten szellemiségében él, és a cselekedetei ezeket a  Isten természetét tükrözik, azok ellen nincs törvény, tehát a törvény nem tud bizonyságot tenni az ember ellen hogy az ítéletre méltó.

Míg a másik esetben a sátánnak, Lucifernek a természetével kapcsolatban, ami teljesen ellenkezője az Isten természetének, Pál azt mondja, akik ilyeneket cselekszenek, azok Isten országának örökösei nem lesznek. Tehát lehet látni, hogy kétféle természet, és kétféle alternatíva. Ugye láthatjuk, hogy az ördögnek a természete minden, ami rossz, és ellentétes az Isten természetével, és ebből fakadóan azok az emberek, akik az ördög természetében élnek, ördög felfogásában, ördög tanításában, és ezt gyakorolják, azok azt mondja Pál apostol, hogy Isten országának örökösei nem lesznek. Tehát hogyha az Isten országának örökösei nem lesznek, akkor az ilyenek ellen törvény van, mert a törvény bizonyságot tesz az ember ellen a bűnei miatt.  Méltó az ítéletre, mert testben élve a test cselekedeteit, és kívánságait hajtja végre. Tehát ez maga ez a természet, az ördögnek ez a természete, ez nem önmaga, emiatt aki ezeket cselekszi, arra nem lehet rámondani azt hogy ördög, van benne. Viszont; viszont el lehet azt mondani, hogy az ember büntetés alatt van, kárhoztatás alatt van már az élete során, hogyha az ördög természetet által éli az életét, és cselekszik.

Míg a másik esetben, amikor is itt a felsoroltak alapján az Isten természete a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ez az Isten nem önmaga, hanem ez az ő természete, ez az ő szellemisége. És mivel ezt Ő írott formában papírra vetette, illetve az ő szent küldöttei prófétái, ezért az ember ezt megtanulhatja az Isten beszédeiből, és ezt megértve az ember ezt elsajátíthatja, megtanulhatja, az Istennek a természetét, és miután az ember ezt beépítette az elméjébe, gondolkodás módjába, és a szerint szemléli a világot, és cselekszik, így az Isten természete van az emberben. Ez nem jelenti azt, hogy, maga az Isten, mint szellem az emberben van.

Azt a fordításban való rést azt használja ki az okkultista szabadkőműves gyülekezetek vezetői, és tanítói, hogy ez által csempészik be, amely sajnos nagyon erősen, aktívan működik a gyülekezetekben, tehát ezekből a fordításokból adódó félreértésekből kiindulva tudták behozni az álkereszténységet létrehozni. A szabadkőműves vezetőségek a gyülekezetek élén, mondván, amikor is az Isten írott beszéde azt írja, hogy nem tudjátok-e hogy tibennetek lakozó szent szellemnek a temploma vagytok, és Isten szelleme lakik itt bennetek, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy hát nem látjuk-e, hogy a pneuma a szellem van említve.

Valójában az az igazság, hogy amikor a magyarok fordították félrefordították ezeket a szavakat, nem vették figyelembe, vagyis figyelembe vették és tudták, hogy az okkult dogmákat be tudják hozni a kereszténységbe, ezért el kellett csűrniük, csavarniuk az igazságot a Bibliában. És ami a görög, a görögül író, és fogalmazó személyek Istennek a szellemiségéről beszélnek allegorikusan, addig a magyar iratokban, és más iratokban szándékosan a szellemiséget szellemre fordították. Ezáltal be tudták hozni az álkereszténységbe, és el tudták hitetni az emberekkel azt, a hinduizmusból és a buddhizmusból hogy az Isten valójában az emberben akar lakni, és benne is lakik. Ha viszont megnézzük, hogy azok a személyek, akik írták a Bibliát, a Bibliának az Újszövetségi részeit, azok, amikor a magyarok, a magyar okkult fordítók, a szabadkőművesek tanainak a létjogosultságára találtak így legális utat. Akkor azt magyarázzák az ógörög iratokból, hogy a Biblia is a pneuma szót használja, ami szellemet jelent, azt nem magyarázták meg szándékosan, hogy az író, aki görögül ír, amikor azt írta, hogy pneuma, akkor nem egy szellemre harmadik személyre utalt, hanem Istennek a felfogására, Istennek a természetére utal, amit az ember el tud tanulni. És gyakorolni tud ezáltal, hogy nemet mond az ördög természetének, amiben eddig élt, és az Isteni természetet fogja gyakorolni, ezután, mint felfogást, mint szemléletet, világnézetet, amely meghatározza a cselekedeteit.

Tehát ebből fakadóan allegorikusan, azt mondhatjuk, hogy Isten lelke lakik bennünk, mivel hogy szeretetben élünk, békességre törekszünk, és örömet okozunk másoknak. Mértékletességet tanúsítunk, szelídséget tanúsítunk, béketűréssel vagyunk egymás, és mások iránt, és szívességben, jóságban élünk, jó dolgokat cselekszünk mások iránt, még akkor is, hogyha nem érdemlik meg az emberek, mivel önmagunk sem érdemeljük meg az Atyánktól, de mégis irgalmas felénk.

Tehát hogyha megértjük azt, hogy a görög írók, amikor is pneumáról írnak pneumát használnak, a görög iratokban, magyarul szellemnek fordították, akkor valójában a görögül író személy nem arra gondolt, amire a magyarok, a magyar okkultisták szándékosan az okkultizmus tanainak, a behozatalának a céljából. A legelső Bibliafordításokban például, a magyar szövegben, az Újszövetségben, mint szellőről, szélről Isten szeléről írnak. Aztán amikor már Károli Gáspár kezébe adták a fordítást; és a magyar grófok, és nemesek, akik mindannyian egytől-egyig hazaáruló szabadkőművesek voltak. A pénzeikkel garanciát akartak látni, arra vonatkozóan, hogy a Biblia fordításában az Új szövetségében mindenképpen a magyar könyvben a fordító az okkultizmusból, a Babiloni szabadkőművességből, és Luciferizmusból fakadó később Indiából, és Távol-keletre, vándorolt vallási tanítóknak a Buddhizmusából, és Hinduizmusából, bekerüljön a Bibliába az emberbe lakó Isten. A Luciferiánusi dogma. Ugyanis ezzel a dogmával a szentháromságot éltetik, és az embernek az Istenné válását helyezik előtérbe.  

Tehát most jelen korunkban a Babiloni típusú gyülekezetekben, a világból behozott evolúció után, következő lépcsőfoka az illuminista Lucifer imádóknak, hogy a Darwinizmusnak, az állatból, a majomból, az emberré válását egy magasabb szintre emeljék a gyülekezetekkel. Az álkereszténységet propaganda eszközként használva, arra használják, hogy az embereket betanítsák, és előkészítsék. A következő dogma az, ami mindent elsöprő hullámmal fog betörni a gyülekezetekbe, az az lesz, hogy, az ember Istenné válhat. Erre azt az igét használják már, most amikor a zsoltárokba Dávid mondja, hogy én mondom, hogy Istenek vagytok Ti. Biztosan ismeritek, és meg tudjátok keresni a Bibliában ezt az idézetet.

 Zsolt 82:6 (H Karoli rev 2011)  Én mondtam: istenek vagytok ti, és a Felséges fiai vagytok ti mindnyájan.

És ha megnézitek a szentháromság névre keresztelt Trinity Broadcasting Network vezetőjének és Benny Hillnek, és az összes Luciferiánusnak a nyilatkozatát, bizony-bizony, imitt-amott elszólják magukat, hogy ők saját maguk ezt látják a Biblia fényében, természetesen a szabadkőművesek által írt King James Biblia fényében, hogy az ember miután a Jézus Krisztusnak nevezett Luciferrel kapcsolatba lép, és így Krisztusban van, ezek után az emberiségnek a következő lépcsőfoka az Istenné válás. És Benny Hillel az élen és az összes többi, több esetben arról beszélnek, és ti magatok hallotok videó bejátszásokat hogy ők maguk kicsi Istennek, kicsi Isteneknek vélik magukat, mivel a szent szellem bennük lakik.

Mi tudhatjuk azt, hogy amikor a Luciferiánusi szabadkőműves áltanítók az ő Luciferi teológiájukról beszélnek a gyülekezetben, tehát amikor a Jézus Krisztusról beszélnek, akkor ők nem a megváltó szabadítónkról beszélnek, bármennyire is az őket látogató emberek azt hiszik, valójában ők Luciferről beszélnek. Mint a győztes Istenről, aki megölte a zsarnok Istennek a fiát. Tehát ők a gonoszság képeként Luciferről: Lucifernek nevezik a mi Istenünknek fiát, a mi megváltónkat szabadítónkat, héber arámi nyelven Joshua Hamessia görögül pedig Iészusz Khrisztuszt, tehát amikor ők Luciferről beszélnek, gonosz Istenről, gonosz angyalról, akkor a mi Istenünk fiáról beszélnek. Amikor pedig: amikor pedig Jézus Krisztusról beszélnek, akkor ők a saját Luciferűkről, aki eljött a mennyből, mint Prométheusz, és világosságot, és örök életet hozott az embereknek, akkor ők erről a világosságot hozó megvilágosító démon fejedelemről, Luciferről beszélnek.

Ezt csak azért említem meg, mert a szentháromságtan, és az emberben lakozó Isten, Luciferi Nimródi teológiával, ami Babilóniából származik, mindkettővel azt érik el, és azt érték már most el, a többi keresztények nézetében a felfogásában, hogy az ember az ő Istenükkel, aki a mi igazságunk által leleplezve Lucifer, és az ő maguk hazugsága által Jézus Krisztus. Tehát ez által mi be tudjuk azonosítani és leleplezni az ő okkult Babiloni Lucifer tanaikat, amivel az embereket agy mossák, és beprogramozzák, hogy az Isten az emberben lakik. Ugyanis akik elfogadják ezt, hogy az Isten szent szellemként az emberben lakik, azokkal a következő lépésben azt fogják elhitetni, az ember Istenné válik, ahogyan azt Lucifer sátánként ígérte Évának. Hogyha az ő szelleme, és természete szerint fog élni Éva, és erre megtanítja az ő férjét, akkor ő, mint Jézus Krisztus, aki Lucifer, információt fog adni az emberiségnek, hogy hogyan kell az ő erkölcsisége szerint: hogyan nyerhetnek hosszú életet, és uralkodáshoz való hatalmat a földön és minden tudást. És mindennek az ismeretét.

 Ma láthatjuk azt a világban is, és az álkereszténységben is, mind a két oldalon azt tanítják, hogy az emberben lakozó Isten miatt az ember, tökéletessé válik, és Istenné válik így, és emiatt tulajdonképpen azt fogják majd tanítani, mivel Isten lakik benned, ezért nem tudsz bűnt elkövetni. Amit most elkövetsz bűnt az nem bűn, nincs mit megbánnod, mert Isten lakik benned, emiatt te magad Isten vagy. Ez az ördögi teológiája a rejtett Luciferizmusnak a gyülekezetekben.

A görög szövegben említett pneumára, amit magyarul szó szerint szellemnek fordítanak, valójában az író Isten szellemiségéről beszél, mint Isten szellemiségéről, mint szeretetről, jóságról, hűségről, mértékletességről, erről ők azt állítják, hogy ez ő maga Isten, és így ő a saját személyében szent szellemként az emberben lakozik.

Viszont aki ismeri a Bibliából az Istennek a személyiségét, természetét, és a szellemiségét, azok tudhatják, hogy Isten szent tiszta, és tökéletes, az ember pedig bűnös, és elbukott, és az embernek a testben való élése, mindenkor szüntelenül hibáknak, és bűnöknek az elkövetése. Ennél fogva lehetetlen az, hogy maga ez a szent Isten az emberben, a bűnös emberben lakik, aki minden második órában, és percben, hibázik, és vétkezik, és bűnt bűnre halmoz. Ennél fogva lehetetlen, hogy ez a szent Isten, akinek a cselekedete gondolkodás módja, viselkedése az szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelídség, jóság, hűség: hogy ennek ellentéteként az emberben lakva megengedje, az embernek, hogy bűnöket kövessen el. Minden olyan bűnt, ami az ő természetének teljes mértékben az ellentétje.

Aki ezt megérti a Bibliából, hogy Isten és az ő természete az ő szellemisége, az meg tudja érteni azt, és meg tudja látni azt, hogy lehetetlen dolog az, hogy a szent Isten, az Univerzum teremtője minden lélek Atyja. Az őáltala elküldött megváltónak és szabadítónak az Atyja, hogy olyan emberekben akarna lakni, és ez által lekorlátozni önmagát, önmaga tevékenységi körét, és végtelenségét, egy bűnök között élő emberi testre, ebben az esetben ez igaz lenne, hogy az embertől függne mindig Isten, és Istennek mindig az emberhez kéne alkalmazkodni. De mivel ez nem igaz, hogy Isten az emberben lakik, hanem az ő szellemiségét eltanulva, és ezt megjegyezve az elménkbe, megparancsolva önmagunk testének és cselekedetének, hogy eszerint éljünk. Erre a szellemiségre ennek a szellemiségnek a gyakorlására mondja azt allegorikusan, az egyébként szimbolikus görög nyelv; sok-sok allegóriát használ önmagában is.

Sajnos a más nemzeteknek a fiai, akik próbálják értelmezni az ószövetségi görög iratokat, nem tudják megérteni, amíg ők a Bibliaíró Bibliafogalmazó személyek az Istentől jóslatra, az isten szellemiségéről beszélnek, és pneumát írtak, nem tudják megérteni, hogy ez nem szellem, mint egy harmadik személy, hanem az Istennek a szellemisége, amit bárki bármikor eltanulhat, és gyakorolhat. És ez miatt nem érvényes, hogy az Isten lakik az emberben, hanem az ő szellemisége. És aki ezt nem érti azokat nagyon könnyen be tudtak csapni azzal a buddhista és hinduista tannal, hogy az Isten benne lakik az emberben. És ez miatt az ember nem tud bűnt elkövetni, mert abban a hiszemben él, és azzal nyugtatja önmagát, mindaddig, amíg az Isten bennem lakik, bármit elkövethetek, az Isten mindig megbocsájt, és nem baj, amíg a szent szellem bennem lakik, addig tudhatom, hogy a bűneim megbocsáttattak, és nem kell megbánnom semmit sem mivel az Istennek a szelleme, ha bűnös lennék, akkor elhagyna. Ennél fogva láthatjátok azt, és sok esetben be is számoltok róla, a velünk való beszélgetések során, hogy különféle nagy horderejű bűncselekményeknek a fül és szemtanúi voltatok a különféle gyülekezetekben. Ahol az emberek nem féltek és nem szégyelltek a gyülekezet nevében a gyülekezet nevére, gyülekezeti tagoknak a nevére kölcsönöket felvenni, és ezeket elsikkasztva önmaguknak hatalmas házakat, és méreg drága autókat vásárolni, és amikor jött a visszafizetés ideje, akkor a visszafizetést, azokat, azt mindig a gyülekezetbe járóknak a nyakába varrták bele.

 Más esetben a nagy illuminista piramis csúcson legfelül levő családoknak a baráti köreikben az emberek a munkahelyükön nem féltek, nem szégyelltek, nem szégyellték elsikkasztani a befektetőknek a pénzét, és amikor jött az, amikor vissza kell adni, nem tudtak mit visszaadni, mert úrrá lett rajtuk a kapzsiság és a pénz imádat, és emiatt börtönbe kerültek ezek az emberek. Tehát ez mind azért van, mert az emberek hisznek az emberekben lakó Isten szellem tanban, és nem félnek bűnt elkövetni, mert abban a hiszemben vannak beprogramozva, hogy mindaddig nincsenek bűneik, amíg az Isten bennük lakik. Ha bűnös lennék, akkor az Isten szelleme eltávozna tőlem, és mivelhogy nem igaz hogy az Isten szelleme az emberben lakik, ezért természetesen nyilvánvaló, hogy az Isten, mint szellem nem hagyja, el az embert mivel benne sincs. Azért az ember megnyugtathatja önmagát, hogy nyugodtan tevékenykedhet addig okkultizmussal, és mindenféle bűnös módszerrel, amíg nem tapasztalja, hogy az Istennek a szelleme már nincs benne.

És nyilvánvaló mivel az Isten szelleme nincs az emberben, azt az emberek magukba képzelik, vagy kundalin jógával démonokat hívnak magukba, és ezért mindig érzik ennek a szellemnek, démonnak a jelenlétét az emberek a maguk életében, ezért nyilvánvalóan ez a szellem ez a démon nem fogja őket arra utasítani, hogy hagyjanak fel a bűneikkel. Hanem megerősíti őket továbbra is abban, hogy cselekedjék nyugodtan ezt a bűnös életformát, mert Isten nem fogja őket elhagyni, mint szellem. Viszont ha megértjük, hogy a test nélküli Isten ő nem egy harmadik személy, hanem ő ugyanaz az Isten csak megfoghatatlan formájában itt a földön, akkor megértjük azt, hogy ez az egész kundalin jógás szabadkőműves harmadik személyes Isten tanítása ez nem igaz. Hát láthatjuk azt, hogy az ördög természetében élünk, ami Pál apostol által föl van sorolva, hogy a testnek a cselekedetei. Ebből nyilván láthatjuk, hogy az emberek, amikor megszületnek, akkor ezt tanulják el a környezetükből, akik már másoktól ezt eltanulták gyermekségüktől fogva, és lehet azt látni, hogy ez az egész világ a bűn miatt az ördögnek a hatalma alá van rekesztve. És mindazok az emberek, akik beleszületnek ebbe a világba ezek az emberek sajnos ösztönösen a megélhetésükért, és rossz esetben pedig a karrierjüknek a megszerzéséért, vagy a karrierjüknek a csúcsára jutásáért mindenféle olyan eszközt alkalmaznak, ami az ördög természetéből van. Tehát lopás, csalás hazugságok, sikkasztás mások leigázása, piramis rendszerbe való beszervezése önmaguknak. Láthatjátok, hogy a piramis rendszerű  mlm kereskedelmi, szisztémák azok mind erre alapulnak. Mind ezekben mozognak ezen a piramis elven. És így lehet látni azt, hogy ez miatt hogyan, valósul meg, hogy az egész világ bűn alá van rekesztve.

Az emberek fölismerve saját bűnüket és a bűnüknek a következményét, ami a végső ítélet, az emberek megértsék azt, hogy mindaddig, amíg testben az ördög természetében élnek szellemiségében, addig bármennyire is azt hiszik, hogy gyülekezetbe járva Istennek a barátai, és kegyelembe vannak részesítve. Az igazság az viszont az Istennek a beszéde kijelentése alapján, hogy az engedetlenség miatt, az ördögnek a természetében élve az ember már az életében önmagán hordozza az Istennek az ítéletét. Hát ott van, az az igevers például biztosan ismeritek, hogy mindazok akik, a szabadkőműves fordításban így hangzik, hogy aki hisz és bemerítkezik az üdvözül, aki pedig nem hisz az immár elkárhozott. Az eredeti görögön alapuló magyar fordítás az pedig így hangozna, akik engedelmeskednek, és bemerítkeznek azok üdvözülnek, akik pedig nem engedelmeskednek Istennek azok már elkárhoztak. Ez jelenti azt, hogy az ember az ördög természetében élve bűnöket követ el, e miatt a bűnös szellemiség miatt, ami az ördögnek a természetét jelenlétét mutatja, ebben a világszemléletben és ebben a nézetben élve, az ember az Istennek való engedetlensége miatt a bűnök miatt az ember az Isten ítélete alá van rekesztve. Tehát ez azt jelenti, hogy ha gyülekezetben ülünk is, Istennek az ítélete alatt vagyunk, mivel olyan rejtett módon gyakorlunk Luciferizmust, ami elhitette velünk azt, hogy mi kegyelem alatt vagyunk, mert mi gyülekezetbe járunk, és ez miatt Krisztusban vagyunk.

Ez ma elterjedt felfogás az okkultista szabadkőműveseknek a tanításából, ha gyülekezetbe járunk mindegy hogy milyen valójában az erkölcsi életünk, ha gyülekezetbe járunk, és követjük a pásztorok útmutatását, akkor ezért már Krisztusban vagyunk, és hogyha így Krisztusban vagyunk, akkor minden bizonnyal a bűneink meg vannak bocsájtva. Viszont hogyha megnézzük, a valóságosabb szempontból Isten igazságában nézve vizsgáljuk az isten beszédét, és a kijelentéseket, akkor láthatjuk, és meg kell értenünk, hogy mindaddig, amíg személyesen nem jártunk utána, és nem kerestük az Isten beszédének a teljes igazságait, addig csalásoknak, hamisításoknak, okkult rejtett teológiáknak a gyakorlóiként, azt hisszük, hogy Istentiszteletet cselekszünk. Valójában az ördög természetében való élés miatt engedetlenségben élünk, ez miatt ellenségei vagyunk Istennek. Az ellenségeskedés miatt kárhozat ítélete alatt éljük az életünket a földen. Láthatjuk a test cselekedeteinél a Gal.5.19-ben, amikor azt mondja a felsorolásban Pál apostol ellenségeskedésben. Tehát minden ember, aki az életében rejtett módon okkultizmusban, vagy bármilyen bűnben él az ellenségeskedésben élnek Istennel szemben, Isten ellenségei.

Viszont amikor az ember elutasítja azt a szellemiséget, azt a viselkedési formát, és Isten természete szerint kezd el, élni el tanulja a Bibliából, és megérti, Isten természetét kell kigyakorolnia a viselkedésében, hogy Istentől kegyelmet nyerhessen. Ugyanis az Istennek való engedelmesség, és Isten előtti megalázkodásnak az eredménye, az a bűnöknek a megbocsátása a kegyelem. Az Isten, amikor valaki megérti azt, hogy veszélyben van, mert ellenségeskedésben van Istennel.  A különféle teológiákban megnyilvánuló rejtett okkultizmus miatt.

 Tehát most gondoljunk arra egész pontosan, a gyülekezetekben az Istennek a szigorú utasítása ellenére nyelveken szólás van, szent szellem betöltekezés, ez mind a kettő Luciferiánusi tanítás, mind a kettő Távol-keleti misztériumokból, Buddhizmusból, és indiai hinduizmusból van bent az álkereszténységben. Pálon keresztül kijelenti Isten nagyon szigorúan, hogyha egy gyülekezetben az emberek összegyűlnek és nincsen köztudottan tolmácsolója a nyelveken szólásnak, akkor Pál apostolon keresztül Isten megtiltja a gyülekezetekben a nyilvánosság előtt való nyelveken szólást. Na már, most ha a nyelveken szólás mégis működik a gyülekezetekben Isten tiltása ellenére, akkor tudhatjuk hogy maga Isten biztos nincs jelen ezekben a gyülekezetekben. Ugyanis Isten, aki a Bibliában lefektette ezt, hogy ne imádkozz nyelveken, hogyha nincs magyarázó, vagy másodsorban, hogyha idegenek vannak köztetek, mindkét esetben Isten megtiltja, hogy a gyülekezetben nyelveken szólás legyen. Ebből kifolyólag Ő nem vesz részt az Isten tiszteleten, sehol sem egyetlen helyen sem ahol az Ő beszédének való ellen állás van, ugyanis az emberek ellenséges viszonyban vannak így Istennel. És ahol az emberek ellenséges viszonyt táplálnak Isten személye iránt az engedetlenségek miatt, és a bűnök miatt, oda Ő nem kíván elmenni, és nem kíván résztvevője lenni, az okkultizmusnak. Tehát ennél fogva, hogyha Isten nem megy el, és működik a nyelveken szólás, akkor tudhatjuk azt egész biztosan, hogy az nem Istentől fakad, ha pedig nem Istentől fakad, és mégis működik, akkor egész pontosan tudhatjuk, hogy Istennek, való engedetlenségnek a szellemiségéből működik. 

Ilyen egyszerűen meg lehet érteni, hogy azokon a helyeken ahol Istennek való engedetlenség van, ott Isten nem fog semmit sem tenni, és nem fog oda látogatni. Nézzétek meg, hogy Isten a saját Fiát sem küldte oda ahol engedetlenségben voltak az emberek, azt mondja az írás, hogy, szabadkőműves fordítás szerint: látva az ő hitetlenségüket, a valódi Bibliai fordítás szerint az eredeti görög szerint a következőképpen kellene ezt érteni: nem is tett ott az Isten Fia semmi csodát, látva az ő engedetlenségüket. Láthatjuk azt, hogyha Isten az Ő Fiát nem küldte el egy helyre és nem működött általa vagy rajta keresztül, akkor nyilvánvalóan, hogy ő a saját személyében nem fog elmenni egyetlen az ember által szervezett gyülekezetbe sem, ahol rejtett módon okkultizmus van, ezáltal hogy az embereket az engedetlenség szelleméből fakadóan nyelveken szólásra szólítják fel, és hagyják őket nyelveken szólni. Ez csak egy példa volt arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a rejtett okkultizmus, a rejtett engedetlenség, Istennek való engedetlenség hogyan működik és mi az eredménye. Láthatjátok azt, hogy nem Istentől való. Isten nem jelenik meg ezen a helyen, mivel saját fiát sem küldené el, és ezt meg is tette az evangéliumból megláthatjuk. Ennél fogva tudhatjuk, hogy Isten biztos, hogy nem fog elmenni ilyen helyekre, és ahol ezt gyakorolják ott az emberek Istennel szembeni engedetlenségben, ellenségeskedésben élnek, és az emberek sajnos a hitetés miatt azt hiszik, hogy ezeket gyakorolva örök életük van.

De az igazság az valójában hogy az ezekben a gyülekezetekben levő emberek gyakorolják ezeket, fogalmuk sincs arról, hogy valójában Isteni ítélet van fölöttük, és ha Isten megadja azt, hogy ezek az emberek hirtelen balesetben meghalnak, mert abban a pillanatban el fognak kárhozni, mert ugyanis egy hirtelen balesetben nincsen idejük lerendezni a rejtett okkultizmust, és bocsánatot kérni az Istentől ezért. Tanácsoljuk mindenkinek, akik a csatornákat látogatva megértik a filmjeink mondanivalóját, és fölismerik valóságosan a gyülekezeteikben a rejtett okkultizmust, ezért tanácsoljuk azt, hogy minél előbb az emberek meneküljenek ki ezekből a gyülekezetekből, és hagyják el, mint ahogy Isten is maga utasít bennünket, hogy fussunk ki Babilonból, Babilonnak a rejtett okkultizmusából, hogy ne legyünk annak, bűneinek részesei, hogy ebből kifolyólag Isten ne büntessen meg bennünket. Ne részesedjünk ennek a csapásaiból. A Jelenések könyvéből emlékeztek erre, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek az ő bűneinek részesei, hogy ne részesedjetek annak csapásaiból.  Isten elejétől eltervezte, ez az Ő tökéletes akarata, hogy megfelelő időben a nagy nyomorúság végén utolsó csapással, össze fogja dönteni ezt a Babiloni világrendszert, és ezen belül is a hamis próféta fenevad rendszert, ami az álkereszténység. Mivelhogy hamis nyelveken szólás, tehát az ördögtől való nyelveken szólás van benne, és Luciferi szent szellem betöltekezés. Tehát a szent szellem betöltekezésről annyit kell ismét elmondani, hogy ha tüzetesen éles szemmel megnézitek nagyítóval az apostolok cselekedetét, az apostolok cselekedetében, és az egész Bibliában nem találtok egyetlen egy beszámolót sem arról, hogy a szent szellemmel való betöltekezést az emberek maguk idézték volna elő zene kíséretében. Tehát a szabadkőműves gyülekezetek fogalmazása szerint a szent szellemmel való betöltekezés sohasem az embertől függ. Az ember ezt nem tudja, ki eszközölni az ember  nem tudja ezt előhozni bármikor. Hanem az eredeti iratok szerint, láthatjuk, hogy Isten elküldte az ő követét, a feladat végrehajtására. Ebben a feladatban az emberi eszközök véget értek, és Isten maga jelent meg nagy erővel ebben a szituációban. Ő tett pontot az i-re azzal, hogy az Isten munkáját megakadályozni akaró gonosz szellem a gonosz angyal vagy démon megnyilvánulására Isten a saját szellemében megjelenve, test nélküli formában még nagyobb erővel válaszolt, és elnémította az ördögnek az erejét, elfojtotta, és véghezvitte az ő saját maga akaratát, hogy az ő tökéletes terve szerint valósuljon az meg. Példaként elmondhatjuk legtöbb esetben Pál apostolnak és Péternek a küldötteknek a cselekedeteiben, amikor az egyik alkalommal Péter Servius Paulusnál a hamis varázsló zsidóval találkozova, aki el akarta fordítani Servius Paulust, hogy ne hallgasson Pálra, mert Isten nyilvánvalóan kiszemelte őt, és a maga oldalára akarta állítani Servius Paulust. Ezért Pált odaküldte, és beszélt neki, és elmondta az Istennel való békességes viszonyba való kerülésnek a kritériumait, és arról majdnem meg is győzte Servius Paulust, de megjelentette az ördög is a saját maga követét, és ez által a varázsló Lucifer Isten Beriézus izraelita zsidó által el akarta fordítani Servius Paulust, hogy ne figyeljen Pálnak a beszédére. Pálnak itt elfogytak az emberi eszközei, tudta, hogy nem állhat neki verekedni, ezért Istenhez fohászkodva kérte az Atyát, hogy avatkozzon be, és cselekedjen az ő saját tökéletes akarata szerint, ekkor Isten megjelent a színen nagyobb erővel, mint az ördögnek az ereje, és Pálnak kijelentve megadta az utasítást, hogy kiabáljon rá, arra a hamis zsidóra, és némítsa azt el. Akkor Pál rákiabált megvakult, és más emberek segítettek neki, hogy elvonuljon. Tehát lehet látni, hogy itt az írás azt mondja, hogy Pál megtelvén szent lélekkel, tehát az eredeti görög szerint nem Pál töltődött fel, mint egy lemerült zsebtelep, hanem Isten jelent meg a színen, és beárnyékolta Pált, véghezvitte az ő saját maga akaratát Pálon keresztül. Ebből láthatjuk, hogy az Isten jelenlétével való beteljesedést ők szándékosan okkultizmusból szent szellemmel való betöltekezésnek mondanak, és neveznek, hamis hitetés, Luciferizmusba való betanítás agymosásnak az eszközeként. Másik eset pedig látjuk ugyancsak Pállal történt meg, hogy a jövendőmondó kislánnyal futott össze, és az ördög beszélt ebből a kislányból, és rikácsolt: ő a magasságos Istennek a küldöttje, és hogy azért jött, hogy hirdesse nektek az Isten nagyságos dolgait, és ekkor az emberek ugyancsak elfordulóban voltak az Istennel való megbékélést hirdető Páltól. A kislányra figyelmeztek, azt remélve, hogy megint valami nagy jövendő mondást fog mondani, amiből az ő urai megint csak nagy nyereséget kovácsolhattak volna. Akkor Pálnak elfogyott az emberi eszköze nem tudott mit csinálni emberileg Pál. Isten akkor meghagyta Pálnak, hogy kiabáljon rá, és dorgálja meg azt a lelket. Akkor Pál szót fogadott Istennek, és azt mondja az írás, hogy szabadkőműves fordítás azt mondja, hogy akkor Pál megtelvén szent szellemmel, az eredeti görög azt mondja, hogy Pál beárnyékolódott Istennek a jelenlétével. Isten megjelent a színen még nagyobb erővel, mint az ördögnek az ereje, és azt művelte, hogy kizavarta azt a démont a kislányból. Tehát mindenkor azt láthatjuk, hogy az engedelmességet az Isten csodatétellel jutalmazza. És nyilvánvalóan azért működik az ember által, mert az Isten test nélküli formájában előre látva a jövőt tudta azt, hogyha felszólítja Pált, hogy tegye meg ezt meg azt, akkor Pál meg fogja cselekedni.

Tehát mindenkor az engedelmesség a kulcs szó, és ezzel a szemlélettel senki sem tudja Isten szellemét előcsalogatni, jöjj szent szellem, szállj, reám költözz belém, töltsél be, járj át forró tűzzel, ezek mind varázsigézések, és ráolvasás. És ha ennek részesei vagytok, azonnal meneküljetek ki belőle, mert nem is tudjátok, hogy ebben a pillanatban Isten ítélete alatt vagytok. Az Isten mentsen meg benneteket attól, hogy hirtelen balesetben elveszítsétek az életeteket, mert ebben a pillanatban nincsen annyi időtök, hogy felkiáltsatok, és bocsánatot kérjetek az Istentől, az okkultizmus bűneiért. 

Ennyit szerettem volna mondani ebben a hanganyagban, és hát végezetül ugyancsak ismétlésként, összefoglalóként, hogy megmaradjon a gondolkodásunkban, az emlékezetünkben, hogy miről is beszél az eredeti görög. Amikor a pneuma szót említi akkor nem Istenről, mint 3 személyről beszél, hanem a pneumaként Isten szellemiségéről beszél. Természetéről allegorikusan, ami azt jelenti, hogy az ember, aki elolvassa a Bibliából, és megtanulja, az elméjébe beprogramozza emlékezet által az Isten természetének megnyilvánulásait, ami a szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, hosszútűrés, szelídség, és béketűrés, békesség: aki betanulja, az emlékezetébe bemagolja, és megfelelő szituációban ezt gyakorolja, azok az emberek az Isten természetét cselekszik, és valósítják meg életükben. És ezt mondja, ezt hívja jelképesen, allegorikusan, átvitt értelemben, a görög szöveggel, az Isten lakik bennetek. Valójában, ha szó szerint magyarra fordítjuk az értelmezést, ahogy azt a görög író gondolta, akkor ott nem az Istenről, mint 3 személyről, mint szellemről beszél az eredeti görögben, hanem Isten szellemiségéről, Isten felfogásáról, gondolkodásmódjáról, természetéről beszél itt. És mindazok, akik az ördög természetét elhagyják, és felcserélik az Isten természetével, azok az emberek szabaddá válnak az Isten ítéletétől, amelyekkel a bűnösöket akarja súlytani. Meg van írva, hogy a bűn zsoldja a halál, ennél fogva Isten nem akarja, és nem örül neki, de az igazságra nézve meg kell, hogy ítélje, a bűnben élő, engedetlenségben vele való ellenségeskedésben élő embereket. És azért tanítja Isten az ő Fián keresztül azt nekünk, embereknek, hogy az ördög természetének való, az ördög természetében való éléssel, és gyakoroljuk az ő természetében való élést, és ez által, ha ebben élünk, és meghalunk, ha elragadtatunk élve a nyomorúság végén, akkor minden bizonnyal ennek a szellemiségnek a szellemiségben való élésnek az eredménye, mindenképpen a bűnbocsánat, és örök életben való részesítés.

Tehát ezt szerettem volna megértetni mindenkivel, akik esetleg nem tudtátok volna még megérteni teljesen miről is beszélünk, amikor arra ösztönözzük az embereket, és arra tanítjuk az embereket, hogy ne fogadják el az emberben lakozó Isten Luciferiánusi rejtett okkultizmusát. Hanem értsük meg hogy az Istennek természetét gyakorolva az elménkbe hordozva az Istenről való információnak, ezt a részét, hogy Istennek a természete ez, amelyek le vannak írva, és fel van sorolva a Galáciai levélnek 5. részében. A 22. részben, és hogy ezért Isten azt tanácsolja, hogy éljünk ebben, amennyire csak lehet, mert ő ez miatt a szellemiség miatt, ebben a szellemiségben való élés miatt meg akarja jutalmazni mindazokat, akik ebben élnek, hogy megbocsássa a bűneiket, és örök életet adjon nekik. Köszönöm szépen hogy meghallgattatok, remélem, hogy érthetőbbé válhatott ebben a hanganyagban mindaz, ami eddig esetleg nehezen érthető volt, remélem, hogy el tudtam ezt úgy mondani, és közzé tenni számotokra, hogy ez könnyebben érthető, ha esetleg mégsem, akkor nyugodtan írjatok, üzenetben, lépjetek velünk kapcsolatba, és esetleg élőszóban skype csatornás beszélgetéseinkben, erről ismét tudunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmeteket.