A KESKENY ÚT

 

Sokan gondolom imádkoztok így, hogy: "Kérlek Istenem, tarts engem a keskeny úton", de mit is jelent ez a keskeny út valójában?

Mit jelent a keskeny úton járni és főleg azon maradni, mert talán rátalálni, rálépni könnyebb, de rajta maradni sokkal nehezebb!

 

A keskeny út a mi életünkben hasonló, mint amit a Megváltó Fiú végigjárt,amíg elcipelte a véresre vert hátán, a keresztet addig a pontig, ahol keresztre feszítették.

Fején a töviskoronával.

Az Ő útja a volt megaláztatás, a gúnyolódás. a szidalmak, a köpdösés, a hitetlenség ,ezek közepette vezetett az útja

Egészen keskeny, szoros úton ment, a kíváncsi és többnyire kárörvendő tömeg között, akik azt kiáltották: „Feszítsd meg!”

Tele volt gyűlölettel ez az út sajnos.

A római katonák lökdösték félre az embereket, hogy adjanak helyet az arra haladó Megváltó Királyunknak

 

Ahogy Ésaiás írja 53:7; -ben: „..

Ézs 53:7  Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját.

Némán ment végig ezen az úton,

Mi történt volna, ha mégis elfogy az ereje és megszólal és parancsol angyaloknak,hogy segítsetek, hiszen megtehette volna!

ahogy ezt a Gecsemáné kertben,mikor Péter levágta Málkus fülét, mert meg akarta védeni Isten Fiát, akkor megmondta, hogy: „Avagy nem gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?” (Mt 26:53.)

Vagy amikor Pilátus kivitette az emberek elé, gúnyolva, felöltöztetve királyi köntösbe, és mondta: „Ímhol az ember!” és a tömeg őrült ordibálása közepette tudakolta, honnét való, de nem szólt semmit!!  SEMMIT!!!

Egészen az utolsó percig, míg az Atya rá nem helyezte a világ összes emberének a bűnét és amikor Isten a teljes haragjával nézett rá,mint aki bűnös, pedig nem volt az!!!, addig megtehette volna, hogy kéri a saját Atyját,az Istent,hogy szabadítsa meg, de nem tette meg, mert annyira szeretett minket és tudta milyen óriási a tét!!!!

Bele gondolni is rossz, mi történt volna, ha megteszi! Ha megtette volna,már rég ott szenvednénk az örök kárhozatban, mindannyian....

ha belegondolok egy pillanatra, hogy milyen is lehet az örök kárhozat, hát....nem szeretnénk ott lenni, ugye?

 

A keskeny út számunkra az, amikor tudjuk, hogy próbák, hogy szenvedések, hogy üldöztetés vár ránk, és mégis-mégis megyünk, nem hátrálunk meg, vállaljuk Megváltónkkal a „sorsközösséget”, teljes bizalmunkat Belé vetve, bizalommal és reménységgel, az ígéretekre, a Szövetségre nézve!!

Mert bízunk benne, rábízzuk magunkat, nem csak hiszünk neki vakon, hanem a teljes életünket rábízzuk,amikor azt mondja a Megváltó: „aki hisz énbennem”, ez azt jelenti, hogy aki rám bízza magát,aki átadja magát nekem, az életét.

Gyötrelmeken és szenvedéseken át vezet ez a keskeny út,ahogy Pál is mondta:

Apcs 14:22  erősítve a tanítványok lelkét, buzdítva őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk.

 

Hiszen nem vagyunk különbek mi,mint a Megváltó.

Luk 6:40  Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, de aki tökéletesen felkészül, olyan lesz, mint a mestere.

 

Tehát ha Vele ezt tették és ha mi valóban olyanok leszünk mint Ő, az Ő jellemét,tulajdonságát vesszük fel, azokat cselekedjük szeretetben mások felé, tehát azon a kitaposott úton megyünk, ahol Ő, akkor ugyanazok a reakciók fognak követni minket is.

És akkor tudhatjuk, hogy jó úton járunk = a keskeny úton!!!

 

A keskeny úton járva amikor gondok jönnek, problémák,mi akkor sem vesszük le szemünket Isten Fiáról, nem engedjük, hogy ez élet gondjai elhomályosítsák az életünket, hanem felemeljük szemeinket, felül minden gondon, kihíváson és csak megyünk előre, amerre a Megváltó vezet!!

Semmit se kételkedve!

Nagyon nehéz, de Ő segít hogy rajta maradjunk ezen a keskeny úton.

az isteni szeretet segít, csak a neki való teljes engedelmesség és bizalom által lehetséges!

 

De ha valaki rálép erre az útra,

a két oldalon ott az ellenség. Megpróbál elérni, de nem tud, főleg, ha az útnak a közepén mégy!

Az ördög mint ordító oroszlán ijesztget minket folyamatosan, próbál leterelni az útról,

1Pét 5:8  Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.

 

és ehhez felhasznál mindent: tv-t, rádiót,filmeket, tévtanításokat a szektákban, mindent, amit elképzelni sem tudsz,mindent felhasznál,hogy erről az útról letérítsen!

De aki bízik a Fiúban és átadja magát neki, az meglát valami nagyon fontos dolgot,

azt hogy az oroszlán az út szélén meg van kötözve, lánc van a nyakán és nem ér el hozzád, csak ijesztget,de nem ér el hozzád,ha a közepén mész,

aki viszont nem adta át magát a Megváltónak és nem engedelmeskedik neki,

az nem veszi észre a láncot és nem az út közepén megy, hanem a szélén,az sajnos elég könnyen megijed és letér az útról...

 

Aki engedelmességben él és átadta magát Neki, annak nem kell félnie a gonosz támadásaitól,mert Megváltó segíti

 

Ha az életünket stabilan a Megváltóra építjük, akkor vagyunk rendíthetetlenek a Kősziklán!

Mert Ő az alapkő, amire építeni kell a házunkat:

Ef 2:20  akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus.

 

A keskeny útnak, annak is a közepén kell menni.

Ezért nem tud elérni az ellenség, egyik oldalról sem!

 

Azt mondja az Úr:

5Móz 5,32:

Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, a mint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra.

5Móz 5:33:

Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek.

5Móz 17:11:

A törvény szerint cselekedjél, amelyre hivatkoznak, és az ítélet szerint, amelyet mondanak neked. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, amit közölnek veled.

5Móz 17:20:

Föl ne fuvalkodjék a szíve testvérei ellen, se el ne térjen jobbra vagy balra a parancsolattól, hogy hosszú ideig éljen országában, Izráelben ő és fiai.

 

Még az ökrökről is ez van megírva:

1Sám 6:12  A tehenek pedig egyenesen a Bétsemes felé vivő úton mentek; csakis azon az egyetlen úton haladtak, folytonosan bőgve, és se jobbra, se balra nem tértek le

 

és akiket megdicsér az Úr, akik kedves dolgot cselekedtek Előtte, azokról mindig ez van írva:

2Kir 22:2  Az ÚR szemében kedves dolgot cselekedett, és mindenben atyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra.

2Krón 34:2  Jó dolgot cselekedett az ÚR előtt, és atyjának, Dávidnak az útjain járt, nem hajolt el sem jobbra, sem balra.

Péld 8:20  Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén

 

Péld 4:

14.  A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15.  Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

16.  Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

17.  Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.

18.  Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

19.  Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20.  Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21.  Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22.  Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23.  Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

24.  Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

25.  A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

26.  Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27.  Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

 

a 17. versben érdekes összefüggés az, hogy ugye a istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák,

ugye ahogy az Isten Fia azt parancsolta, hogy együk a kenyeret és igyuk a bort, akik Isten Fiának a beszédeit követik,

azok az örök élet kenyerét eszik és isszák,

míg a gonoszok,a testi emberek, akik nem Isten útján járnak és engedetlenek Isten beszédéhez,

azok az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.

 

Mindig azon kell igyekezni, hogy középen maradj a keskeny útnak!!

Ha esetleg lesodródsz valamelyik szélére, ott még éppen jó, de bizony nagyon veszélyes is!

Meg aztán akkor hajtunk Istennek legtöbb hasznot, ha középen vagyunk!

Miért?

Mert akkor engedelmesek vagyunk!

Akkor biztos, hogy a Megváltó vezetése alatt leszünk!

Akkor biztos, hogy a Megváltó tökéletes akaratában járunk!

Maradj a keskeny út közepén, bármi is történik!

 

Ahogy az elején mondtam,azért fontos hogy a közepén maradjunk, mert az út két oldalán nem csak úgy támad az ellenség, hogy bánt, hanem kecsegtet, kísért, felkínál dolgokat, hiszen még a Megváltót is megkísértette:

Máté 4:

8.  Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9.  És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

10.  Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

 

Akkor velünk miért ne tenné meg, ugye?

 

Ha a keskeny út közepén vagy, nem látod ezeket, esetleg csak távolról, de szemeid előtt, élesen a Megváltó dicsősége, Személye van, füleid Szavát hallják, nem az ellenség csábítását.

Őbenne gyönyörködsz, nyugszol meg és akkor nincs rád hatással mindaz, amit a keskeny út két oldalán kínálnak neked!!

Egyszerűen annyira telve van a szíved, lelked a Megváltóval, az Ő szellemiségével,szeretetével,az Igével, az Ő ígéreteivel,  amiket is adott már neked és látod szépségét, hogy nem vonz a világ, sem ami benne van!

De csak ha a keskeny út közepén megyünk, ott van ez a védelem!

 

Lehet, hogy minden ellent mond ennek, úgy látszik, mert a Megváltó Fiú is megpróbál, „elbújik”, megnézi, keresed-e, mit is teszel ekkor?

De tarts ki!

Ne engedj annak, amit a lelked mond = amit a szemed lát, füled hall, az eszed súg, az akaratod akar diktálni!

Ne engedd!!

Mindezeket rendeld alá a Fiúnak! Add át magad neki teljesen!

Mert Ő megígérte, hogy nem hagy el soha, melletted van, csak te néha nem érzékeled ezt.

Ez így van jól, mert így leszel kipróbált , erős, stabil, a Megváltóban bizakodó, aki hegyeket mozdít el!

Zsolt 112:

6.  Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.

7.  Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.

8.  Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

 

Tehát mindenképp a keskeny úton kell járni, a közepén.

 

Sokan nem járnak ezen az úton!

 

De miért nem járnak sokan a keskeny úton?!

 

MERT NEM LÁTJÁK!

 

Amikor a Megváltó feltámadt, a kárpit kettéhasadt és eltűnt a lepel, a válaszfal a Szenthely és a Szentek Szentje közül = láthatóvá vált az, ami addig rejtve volt, ahová csak a főpap mehetett be évente egyszer!

Láthatóvá, elérhetővé, megtapasztalhatóvá vált a dicsőség, Isten dicsősége, szentsége, jelenléte, Személye, a kegyelem!

Azt mondja az Ige, hogy egy újfajta, élő út lett a Megváltóban!

Zsid 10:16  Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után – azt mondja az Úr –, törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom be azokat,

Zsid 10:17  bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Zsid 10:18  Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Zsid 10:19  Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által

Zsid 10:20  azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

 

az Élő út az a KESKENY ÚT !

 

Átvezet a Törvény és az isten nélküliség között.

Átvezeti mindkettőt: akik a törvény szerint akartak közel kerülni Istenhez, bekerülni az ígéretekbe, és azokat is, akik Isten nélkül valók voltak, távol az ígéretektől.

 

Ef 2:11  Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül,

Ef 2:12  hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon.

Ef 2:13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.

Ef 2:14  Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében.

Ef 2:15  A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.

Ef 2:16  Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést;

Ef 2:17  eljött, és békességet hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak.

Ef 2:18  Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

 

Azt lehet látni, hogy a zsidók szemére Isten tett leplet, de sajnos lepel van sok keresztény szemén is, és ezt saját maguk tették saját szemükre!

Összevarrták a kárpitot!

Eltűnt a keskeny út!

Összevarrták a tradíció, a hagyományok, az egó, a saját elképzelések, akarat, a tévelygés, a büszkeség, a hamis megigazultság, az önfelemelés, a gőg,
a büszkeség az okkult tanítások, bálványimádás stb.ezek fonalaival összevarrták!

 

Jelenések 3:14, ugye ez a gyülekezet a mai kor gyülekezeteinek szólnak:

Jel 3:14  A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:

Jel 3:15  tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró!

Jel 3:16  Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból.

Jel 3:17  Mivel ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy.

 

Ezékiel 28:

Ez 28:4  Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot. Aranyat és ezüstöt gyűjtöttél kincseskamráidba.

Ez 28:5  Kalmárságod nagy bölcsességével megsokasítottad gazdagságodat, és fölfuvalkodott a szíved gazdagságod miatt,

 

Tehát a Saját bölcsesség, saját akarat, saját út, felfuvalkodottá tesznek!

Káin-i út nem vezet Istenhez!

Ezek aranyszínű ragyogásúak, elvakítanak, hamis biztonságot adnak!

Eltakarják a Megváltót, az élő utat, a keskeny utat, megvakítanak, süketté tesznek Isten Szava iránt.

A kárpitba volt beleszőve aranyszál, de nagyon vékonyan, keskenyen, és több volt a bíbor, a kék, a karmazsin, a fehér…

 

A tű = az antikrisztus szelleme! aki összevarrta!

A Sátán szelleme, aki így emelte fel önmagát minden fölé!

Felemelkedett, mint füst és eltakar mindent azok szemei elől, akik hisznek neki, akik az ő uralma alatt vannak, ugyanazokat elkövetve, mint ő!

Ugyanúgy gondolkoznak, éreznek, akarnak, cselekszenek, mint ő!

Az ő útja a széles út, ami a pokolra visz,az örök kárhozatra!

 

Ézsaiás 14:

Ézs 14:11  A Seolba hanyatlott kevélységed és lantjaid zengése, férgek lettek fekvőhelyed, és pondrók a takaród!

Ézs 14:12  Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál!

Ézs 14:13  Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon.

Ézs 14:14  A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Ézs 14:15  Pedig a Seolba szállsz alá, a sírgödör mélységébe!

 

A zsidóság szemére Isten tett leplet, azért, hogy mi, a pogányok, a távollévők közel kerülhessünk, az ígéret részesei lehessünk.

Ő tette rájuk a leplet és Ő is fogja levenni akkor, amikor elérkezik az idő, az Isten által meghatározott idő!

 

Mert ugye ahogy régebbi anyagokban már beszeltünk erről, Isten két szálon viszi vissza az övéit majd, egyik szál a pogányok, akik a szellemi Jeruzsálem, az eklézsia,a 12 kosárnyi maradék kenyér ugye, a juhai a főpásztornak, és a másik szál a zsidókból, a 7 kosár maradék kenyér, a más juhaim, akik felismerik a Megváltót és rajta keresztül kapnak megváltást Istentől

 

Erről a két szálról beszél Ezékiel is:

Ez 37:16  Te, embernek fia, végy egy fadarabot, és írd rá ezt: „Júdáé és társáé, Izráel fiaié”. (ezek a zsidókból.)Majd végy egy másik fát is, és írd rá ezt: „Józsefé, Efraim fája és társáé, Izráel egész házáé”.ez a pogányokból valók

Ez 37:17  Azután illeszd össze azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek a kezedben!

Zak 10:6  Megerősítem Júda házát, és József házát megsegítem. Visszahozom őket, mert megszánom őket, és olyanná lesznek, mintha el se vetettem volna őket, mert én vagyok az ÚR, az ő Istenük, és én meghallgatom őket.

Zak 10:7  Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendezik majd, mint aki bort ivott. Látják ezt a fiai, és örvendeznek, örül a szívük az ÚRban.

 

A keresztények,vagy inkább hívjuk Isten Fiát követőknek, akik bent vannak különféle babiloni rendszerű, okkult tanokat tanító gyülekezetekben, egyházakban,szektákban, Isten úgy-szint leplet tesz a szemükre.

Hitetés, tévelygés szellemét engedi rájuk, hogy higgyenek a hazugságnak és azt higgyék hogy amit ott hallanak, az az igazság.

 

Vajon ki veszi le a leplet,fátylat ezekről az emberekről, akik sokszor igaz szívű és Istent kereső emberek?

Kinek kell levennie?

És mikor lesz itt az idő?!

 

Rajtad is múlik ez, ha bent vagy valamelyik nagyobb gyülekezetben, ahol ezt a 3 dolgot véled felfedezni:

 

1. Jézabel okkultizmusra tanító engedetlen szellemének a befolyása,szellemi paráznaság,rejtett okkultizmus,SZentLélek betöltekezés pl.
2. a Nikolaiták egymáson uralkodásának,és piramis szerkezetű kontrol rendszere,ami a világban is van,

ugyanez van a gyülekezetekben is, posztok és hatalmak a gyülekezeteken belül,és ezt éreztetik is hogy te kis senki van, én feletted állok,

én vok a diakónus , a nagy pásztor
3. Bálám hamis prófétálása, és pénzért való sóvárgása, prosperitás elmélet, a tized!

 

Ha ezeket látjátok, akkor legyen gyanús!

 

Itt egyértelműen elmondja Isten Fia, hogy ezt a 3 dolgot Ő utálja, utálatos előtte!

 

Jel 2:4 (H Karoli rev 2011)  De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad.
Jel 2:6 (H Karoli rev 2011)  De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.

pergamoni gyülekezet
Jel 2:14 (H Karoli rev 2011)  De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
Jel 2:15 (H Karoli rev 2011)  Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják.

thiatirai gyülekezet
Jel 2:20 (H Karoli rev 2011)  De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Jezábelnek, annak az asszonynak, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek.

 

És úgy sokat beszélünk arról, hogy ha az Írással ellenkező tanítások vannak abban a gyülekezetben:

 

-az elő-elragadtatás, ami nagyon veszélyes, mert az Írás egyértelműen írja, hogy nem lesz semmi félre elő-elragadtatás!, mert a nyomorúság

 vége felé lesz, az utolsó trombita szónál, tehát itt lesznek az Isten Fiát követők, igazi Krisztus követők

 

-a szentháromság tan is sajnos tévtanítás,ezt a régi okkult vallásokból hozták be, mindenhol ott van a háromság tan, csak másképp hívják,

 ilyenkor valójában lucifer imádatot hajtanak végre

 

-bálványimádás sok helyen, pl: Mária szobor, Mária imádat stb.

 

-a tized, hazugság, Isten eltörölte a Fiának az áldozatával, mert a tized az állat áldozati és a többi ünnepre való élelem begyűjtésre szolgált a

 tárházakba, de ez már nincs!
 
Nincs többé áldozati ünnep, nincs tárház, így nincs tized sem!

 

-a meggazdagodás előtérbe helyezése, a Siddiki féle prosperitás elmélet

 

-a SzentLélek betöltekezés is hazugság, ilyenkor valójában a démonokkal érintkeznek az emberek. Ez valójában kundalini jóga!

 

-az ál-nyelveken szólás, ami mantrázás, amivel szintén a démonokkal, a sátán angyalaival érintkeznek az emberek, az Írásból kiderül, hogy

 tanítványság ideje alatt nem volt nyelveken szólás, az apostolok, Isten által elküldöttek szóltak, és ők is értelmes nyelveken szóltak, nem

 mantráztak értelmetlenül. Lásd a felházban az 50.napon a 12. Ott a 120 nem szól nyelveken,sem a 3000. Kornéliusnál pedig jelként szolgált

 Péternek és véneknek, hogy Isten kiterjesztette a kegyelmét a pogányokra is! És Pál is leírta a szabályokat ezzel kapcsolatban (1Kor 14.rész)

 

-újjászületés szellemben,vagyis a szellemed megszületik, mert addig hallott volt,ezt a buddhizmus reinkarnáció tévtanából hozták be,

 a szellemünk, ami mindig kész, azt Isten teremtette és halhatatlan, az írás értelemben való megújulásról beszél igazából, mikor az akaratodat,

 a gondolkodásmódodat változtatod meg és egyre inkább Isten természete és szellemisége alapján éled az életed, engedelmeskedve a Fiú

 beszédének és azokat megcselekedve!

 

-a testi Izrael, mint 144000, ez is hazugság, mert a 144000 az a szellemi Izrael, a minden népből kihívottak közössége, az eklészia, akik

 engedelmesen követték a Megváltót, Isten szolgái, és ez nem 144000 lesz, ez képes beszéd, ez sok millió lesz!

 

-elég a HIT, elég hinni és üdvözülsz, ez is tévtanítás, mert nem elég hinni, tenni is kell, engedelmesen megtartani Isten Fiának a szavait!

 

-megvallások: valójában ilyenkor hamis tanúbizonyságot tesznek az emberek, mert megvallják hogy ők már a menyben vannak és üdvözültek,

 miközben bűnök közt élik az életüket!

 

Amíg bent vagy a szektákban, nem fogsz a keskeny út közepén járni, még a szélén sem, hanem a tágas uton jársz.

 

Kevés az idő , a nyakunkon a nyomorúság, ha nem lépsz rá a keskeny útra, akkor el fogsz veszni!

 

Csak a keskeny úton és azon is a közepén erősen megmaradva tud Isten átvezetni téged a nyomorúságon és a kezed fogva bevinni a végén az Ő országába!

 

Mert ott leszünk a nagy nyomorúság alatt, nem leszel elragadtatva előtte, az Írás világosan leírja.

 

Fussatok ki ezekből a szektákból, amíg még van idő!

Keressétek és ismerjétek meg a valódi, igazi Istent, akinek ez a tökéletes akarata, hogy kigyertek a szektákból, az Írásból ez is kiderül,és erről

több anyagban beszéltünk már.

Imádkozzatok és kérjétek Istentől, hogy mutassa meg mi az igazság, vezessen rá, nyissátok ki az elméteket, szíveteket és ne hallgassatok a tévtanítókra ezekben

a szektákban!

 

Fussatok ki a szektákból!

 

Fussatok ki Babilonból!

 

Fussatok a KESKENY ÚT felé!

 

(a videón 29:48-tól feliratos rész található zárásként)

https://www.youtube.com/watch?v=pi6S0ZyxYq8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------