- Látom az embereket, mint valami járkáló fákat

1.rész

 

V:Apcsel 5:32-be azt mondja:mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek,csak úgy, mint a Szent Isten lelkülete,akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Tehát csak az engedelmeseknek adja a szent lelkét senki másnak.

 

TLU: de jó, tényleg!

 

RHR: Milyen jó észrevétel, hallod!

Mert tényleg így van, hogy Ő az engedelmeseknek adja az Ő természetét, hogy azok tanulhatják el, és így amikor az emberek az Isten természetébe járnak, akkor arról tesznek bizonyságot,

Tehát az a bizonyíték arra, hogy az Isten Fia mind az, amit tett, hogy az el van fogadva Istentől, mert Isten odaadta nekünk az Ő természetét, a lehetőséget, hogy azzal élhetünk, azt gyakorolhatjuk, és aki az Ő természetében él, az a bizonyíték rá, hogy az Istennek a szellemisége bennünk van, az értelmünkben, hisz az életünkben, hogy azt gyakoroljuk.

És ez a viselkedési forma bizonyíték arra, hogy van Isten, és van mennyország, mert ugye az emberek, ha nem lenne mennyország, és nem lenne Isten, akkor az emberek nem tudnának az Isten természetében élni.

De mivel van jó a földön, tehát az Isteni természetet képviselő emberek, ezért ők a bizonyíték arra, mivel, hogy úgy élnek, azt bizonyítja a földön, hogy van Isten, és van az Ő országa, és mindaz, amit ő mondott, és tett az igaz, mert emberek az Ő természetében élnek,

 

TLU: A három bizonyság, a lélek, víz, ez az egyik ugye a lelkület, az Isten lelkülete, arról beszéltük régebben,

 

RHR: pontosan, pontosan,

 

TLU:És hallod ez a 32-es vers ez alátámasztja azt is amit régebben még ott rá jöttél a Joelbe,tudod hogy nem minden testre,hanem az egész,a Krisztus testére csak akik engedelmesek azokat tanítja az Isten a lelkületére,hogy azokra terjeszti ki a lelkületét csak.

 

RHR: ugye most is ezzel előjöttél, hogy az engedelmeseknek ad Szent lelkületet, és hogy így ez a Szent lelkület a bizonyíték rá,

Tehát a vér, a víz, és a lélekből, a három közül a lélek az Istennek a természete az a bizonyíték az, hogy amivel kapcsolatba összhangba hoztad.

Most mit mondott mire bizonyíték, hogy Isten gyermekei vagyunk?

 

V: Igen, gyakorlatilag arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, igen.

 

RHR: Most ha te nem osztod meg, akkor nem kapsz többet ilyet az Istentől, mert meg van írva, hogy akinek van, annak még adatik, akinek meg van, de nem él vele,

Akinek nincs az nem jó kifejezés ott, hanem akinek van, de nem él vele, attól az is elvétetik, amilyen van,

 

H: Igen, mert ha nem él vele, akkor olyan mintha nem is lenne neki tulajdonképpen,

 

RHR:így van,így van meg hát önzés, és Isten pedig semmit se a magunk önzésére ad,hanem mindenkinek amit ad,azt a közösségnek a gyarapítására adja,

Ebből is látszik, ez is bizonyíték arra, hogy a gyülekezetekben ez a szentszellemesdi, hogy ez nem Istentől van, mert az emberek a saját maguk szórakoztatására csinálják, nem pediglen az embereknek egyénenként és az egész eklésziának a fejlesztésére,

Ezért nincsen olyan, hogy hát egyesével az emberek otthon betöltekeztek, hanem mindig csak csoportosan van, az hogy Isten megjelent közöttük.

Amire ők rá fogják,hogy szentszellemmel való betöltekezés,mert a gyülekezetbe megnézitek, most nem tudom, mindig össze keverem,hogy Mátyás volt az,vagy István,István volt az akit megöltek,megköveztek ugye?

 

 

TLU: Istvánt kövezték meg, Mátyást választották be a 12-be

 

RHR: Istvánt kövezték meg akkor?

 

TLU: Igen, igen

 

RHR: Tehát nézzétek, hogy ott is azt mondja az írás, hogy hát beteljesedett Istennek a jelenlétével

 

TLU: igen,

Apcs 7:55  Ő pedig mivel Szentlélekkel teljes volt, az égre emelte a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust Isten jobbja felől állni,

És előtte ott írják is, mert ő a 7-be volt benne, lélekkel és bölcsességgel teljes voltak azt írja

 

RHR: Az Isten természetével teljes volt, azért választották ki, mert látható volt az életén, hogy Isten természetében él,

Tehát Isten igazságaiban, Isten szentségében

 

TLU: hittel és szentlélekkel, tehát engedelmes volt igen,

 

RHR: igen engedelmességgel és Isteni lelkülettel, Isteni természetttel, és ezt nem kellett ő neki beszélni, ezt látták az életén, ahogy élt, igen, hogy az Isten jelenlétével való beteljesedés az mindig akkor történt, amikor valamiféle akadályba ütköztek, elbátortalanodtak

 

TLU: Igen itt írja haragja gerjedtek akkor a zsidók, fogukat csikorgatták, meg azt írja, hogy bedugták a fülüket, és egy akarattal rá rohantak.

 

RHR: Bedugták a fülüket, hogy ne hallják ezt az Istenkáromlást, amit ők Istenkáromlásnak vettek Istvántól, hogy hát mikor mondta, hogy látom az Isten Fiát az Atya jobbján ülni,

 

TLU: az Isten mondja a zsidókra, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak meg ne térjenek, hogy meg ne

 

RHR: Ja, igen, igen

 

TLU: meg, hogy fátyol van a szemük előtt,

 

RHR: meg a járkáló fák, hogy ott azt, amikor a vakot félrevonja Istennek a Fia, és akkor az Isten rajta keresztül meg akarja neki adni a látását,és először az,az ember nem lát jól,és úgy tűnik,mint hogy ha az Isten Fia hibát követett volna,el

Mindig azt hittem, hogy ez véletlenül történt, mert, hogy ebből is bizonyítva van az, hogy nem önmagától csinálta,

Tehát, hogy ő önmagától nem tudott csodát csinálni, nem értettem, hogy miért mondja azt az, az ember, hogy látom az embereket, mint valami járkáló fákat, hogy ez mi is ez az egész,

Döbbenetes lesz a végeredmény!

 

V: Márk 8:22  Azután Bétsaidába érkeztek, ahol egy vakot vittek hozzá, és arra kérték, hogy érintse meg.

Márk 8:23  Ő pedig megfogta a vak kezét, kivezette a falun kívülre, majd megnyálazva szemét, rátette a kezét, és megkérdezte: Látsz-e valamit?

Márk 8:24  Az pedig föltekintve így válaszolt: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.

Márk 8:25  Azután ismét rátette a kezét annak szemére, és amikor az feltekintett, meggyógyult, és messzire is tisztán látott mindent.

Márk 8:26  Akkor hazaküldte, és azt mondta: Még a faluba se menj be, hogy valakinek is elmondjad!

 

RHR: Most ehhez a van az Ószövetségben, amiti találtunk egy részt , ami ezzel van összefüggésben,

Én sosem értettem, hogy mért mondja, hogy járkáló fák, hogy miért járkáló fákhoz hasonlította az ott levő zsidókat,

Azokat akik odamentek,itt is lehet látni látjátok,oda mentek a Joshuához,nem az ember mondta,hogy hát gyógyítsál meg engem,

Hanem ők vitték őt oda, hogy gyógyítsd meg őt, mert ők akartak látni valami csodát, és akkor mi volt az első reakciója Joshuának?

Félre vonta az embert, igaz?

 

TLU: Igen kivezette a falun kívülre, sőt rá is parancsolt, hogy ne is mondja el senkinek.

 

RHR:Látjátok ő nem szenzációt akart csinálni abból amit Isten művelt,

 

Jer: 5:11  Mert igen hűtlenné lett hozzám Izráel és Júda háza! – ezt mondja az ÚR.

Jer 5:12  Megtagadták az URat, és azt mondták: Nincsen ő, nem jöhet ránk veszedelem, nem látunk sem fegyvert, sem éhséget!

Jer 5:13  A próféták is széllé válnak, és nem lesz bennük szó. Ez történik velük!

Jer 5:14  Azért azt mondja az ÚR, a Seregek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok, íme, én tűzzé teszem szavamat a szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket!

 

TLU: Mert a keresztény egyházakban meg ott megy nyíltan, több ezer ember előtt megy a nagy kézrátételes gyógyítgatás, pont az ellenkezője.

 

FC: Az ember fás dolognál összefüggésnél ahol van egy ige, hogy kétszer ki szakított fák, vagy valami ilyesmi

 

Júd 1:12  Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, szemérmetlenül veletek lakmároznak, hizlalják magukat. Víztelen, szél sodorta fellegek, késő őszi, gyümölcstelen, kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák,

Júd 1:13  tengerek megvadult habjai, saját szégyenüket tajtékozók, tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.

 

TLU: Ez a tőből kétszer, vagy, hogy van az?

 

RHR: Az, az

Ja, hogy tőből kiszaggatott az is oda passzol igen,

 

TLU: Júdás 1:12, igen azt is az engedetlenekre mondja, hogy a víztelen szél sodorta fellegek, késő őszi gyümölcstelen kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák.

 

RHR: akiknek a sötétség van fentartva, azt hiszem, azt mondja?

 

TLU:a tenger megvadult habjai,saját szégyenüket tajtékzók,tévelygő csillagok,akiknek a sötétség homálya van fen tartva örökre,

 

RHR:óriási,mik elő nem jönnek, felolvasod azt az igét amit találtál az Ószövetségbe?

 

TLU:ja,Jeremiás 5:14-ben van, hogy

 Jer 5:14  Azért azt mondja az ÚR, a Seregek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok, íme, én tűzzé teszem szavamat a szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket!

 

És megemésztő tűz ugye az engedetleneknek azzal van kapcsolatba.

 

FC: van egy ige vers,hogy ha a száraz ágakkal ez történik, akkor mi történik azokkal az ágakkal, amelyek zöldellnek?

Az ide passzol,meg ott van az is,hogy a gyümölcstelen fák azok kivágattatnak és tűzre vettetnek,

 

TLU: ja, a fejsze immár a fák gyökerén jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek,

 

Luk 23:31  Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?

 

RHR: mi volt a zöldellő fa?

 

V: hát Krisztus

 

RHR: így van, Krisztus a zöldellő fa,

Miért?

Tehát egy szóval hogyan lehetne nevezni, hogy ki volt, vagy mi volt az Isten Fia?

Azt szoktuk mondani, hogy a szelíd olajfa szimbolizálja az Istennek a tervét igaz, hogy hogyan menti meg az embereket, az emberiséget igaz?

 

V: a gyökér nem?

 

RHR: igen, ő a fának a gyökere, de tulajdonképpen ő magára mondta azt, hogy ha ezt művelik,

Tehát hogy ha megölik a zöldellő olajfát, Isten tervét vitelezte ki egyszemélybe

Tehát ahogyan ő volt a templom, hogy ő az egyedüli igazi templom, amin keresztül az emberek valóságosan tudnak találkozni az Isten kegyelmével, ugyanúgy ő az olajfa is.

Ezen keresztül mutatta be Isten, meg az ő beszédén keresztül, azt hogy hogyan akarja megmenteni az emberiséget igaz?

Tehát őt megölték, ő azt mondta, hogy ezt teszik a zöldellőfával mi lesz a ki száradttal?

És utána be is bizonyosodik, jöttek a rómaiak és a kiszáradt fát, ami nem hozott gyümölcsöt,

Tehát Istennek nem engedelmeskedett, nem tudta Isten megvalósítani az Ő tervét rajta keresztül.

Mit csináltak a rómaiak?

Jöttek, azt mondják fejszével kivágták.

A fák feje az miből van, milyen anyagból van a fejsze?

Aranyból van, vagy rézből, vagy vasból?

 

TLU: vasból nem?

 

RHR: vasból,

Milyen volt az, az álló szobor, aminek arany feje van, ezüst mellkasa, réz törzse,

(11:14-től található a videóban Nabukodonozor álma/Dániel próféta

Vas és agyag cserép össze volt elegyítve abból voltak a lábak, meg a lábfeje, mindegyik egy kor,

Az arany volt Babilon, az ezüst volt Média-Perzsia, aztán a bronz meg a görögök.

Tehát hogy amikor a Róma hadba indult egy ország ellen, akkor mindig vitték a római címereket, a hadsereg élén,

Tehát azt mutatták, hogy melyik országhoz tartozik a hadsereg, és mikor megálltak egy ország előtt, akkor a követek mikor látták ezt, akkor visszamentek, hogy Róma hadserege van itt,

És arról ismerték föl, az arany sasról, volt egy ilyen oszlop, egy ilyen póznán arany sas volt

(12:10 től található a videóban-arany sas a póznán)

mint a náci,tehát amit a nácik az emblémát amit vittek,ez az arany sas,meg azok a koszorúk alatta az volt az egyik szimbóluma rómának,

A másik meg ez a nyíl köteg, nyílvessző kötegbe van egy fejsze, ha megnézitek a képeket, hogy ha találtok az amerikai szenátusról, akkor a szenátusba jobb és bal oldalt a falon fönn van a nyílvessző köteg,

ha megnézitek, a francia szabadságharcból kieszkábált ember jogi nyilatkozat azt hiszem, amit a jakobinusok szerveztek lázadást,és akkor ebből létrehozták az egyesült nemzeteknek is talán az ember jogi nyilatkozatát amit jakobinusok,meg szabadkőművesek írtak,az alapító okmányon is ott van talán a római nyílvesszőköteg.

 

TLU: és ott van a mindent látó szem a tetején, meg a kígyó

 

RHR: most ezen a nyelvezetszóláson keresztül nekünk meg adta most Isten, hogy miről szól ez, hogy ha azt mondja, hogy ha az élő olajfával ezt teszik, mi történik,

Ugye hogy a rómaiak kezébe adták, és megölték, akkor mi lesz a száraz fával, a száraz olajfával, hogy ha nem terem gyümölcsöt, akkor fejszével kivágattatik, ugye azt mondta?

Tehát ezzel is tulajdonéppen már előre jövendölte azt, hogy mi lesz a használhatatlanná vált testi Izraelnek a sorsa, ugyanis Róma a fejsze, Róma a fejsze ebbe a példázatba, és ugye amikor Isten meggyógyította ezt a vak embert, ezzel is, először is az engedetlen zsidóknak szólt

Először is, amikor az ember kinyitotta a szemét és akkor azt mondja, hogy kérdezte, hogy mit látsz?

És akkor azt mondta, hogy járkáló fákat,

Na, most általában a fák azok nem járkálnak,hanem bele vannak gyökerezve a földbe,tehát ezzel a járkáló fákkal azt szimbolizálta,hogy kiszáradt fák,amik ki vannak vágva,aminek a gyökere nincs a földbe,és ezt a zsidókra mondta.

A testi zsidókra mondta Isten, kijelentést adott, hogy az Ő szemében el vannak vetve, ki vannak vágva, és az ítéletre várnak, és jön Róma fejszeként és ki fogja őket vágni.

Komoly mi?

És utána ehhez passzol amit a Gábor felhozott a Júdás levél,tehát azt mondja az írás,hogy kettő vagy három bizonyságon minden Istentől való kijelentés meg áll,

Tehát ott meg amit a Gábor hozott fel a Júdás levélbe, hogy tőből kiszaggatott fák, kétszer meghalt csillagok, azt hiszem valahol így szimbolizálja?

 

TLU: nagyon sok hasonlatot mond igen, tévelygő csillagok, tengerek megvadult habjai, kétszer kipusztult, és tőből kiszaggatott fák,

Szél sodorta fellegek, késő őszi gyümölcstelen, kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák, és víztelen szélsodorta fellegek tehát,

 

EÚ: A 37. zsoltárban viszont az erőszakos emberre mondja, hogy láttam egy erőszakos gonosz embert, szétterjeszkedett, mint egy dús lombú zöldellő fa.

Csak ez jutott még eszembe

 

RHR: Amikor Isten szimbólumként beszél valamiről, meg lehet látni ezt a párhuzamot, hogy például hogy ha mondjuk, nézzük az oroszlánt

Tehát azt mondja a messiásról, hogy Júda oroszlánja, tehát mint ahogy az oroszlán a fejedelem az állatok között, ugyanúgy az Isten Fia is fejedelem az emberek között, uralkodó fejedelem.

De ugye az oroszlánnak van egy rossz tulajdonsága is, gyilkos állat, ragadozó állat, és ugye ha megnézzük a Dánielnél is, meg a Jelenésekbe is a fenevadon ülő asszony a fenevadnak az egyik képe egy oroszlán,

Tehát egy medve lábú, tigris testű, oroszlánszájú, vagy oroszlán fejű fenevad, ugye?

Tehát Isten mindig a szerint használja a szimbólumokat, tehát a szétterülő lombos fát például használja az ő tervével kapcsolatban, hogy kiterjeszkedik az egész világra az Isten terve, munkája az emberiség megmentésébe minden nemzetre,

De ugyanakkor a bűnös ember, és aki meg akarja öregbíteni, hosszabbítani a saját útját, ki tud terebélyesedni a bűneivel, mint egy nagy lombozatú fa,

Csak mind a kettőnek meg van az alternatívája,az eredménye,hogy ha valami Isten szerint terjeszkedik, mint az Ő terve,akkor az örök életet hoz az a fa,nem lesz kivágva,

Viszont a bűnöző, aki elterebélyesedik, mint egy nagy fa, azok viszont ki lesznek vágva, és ki lesznek dobva,

Nem tudom, értitek, hogy mit szerettem volna mondani?

 

EÚ: igen

 

TLU: mert az ordító oroszlán az meg ugye a gonosz például ugye?

 

RHR: igen, ordító oroszlán, látod, hogy Isten Fiára is mondja, hogy Júda oroszlánja, de a sátánra is azt mondja, hogy ordító oroszlán, ami körbe jár, hogy kit nyeljen el, kit harapjon meg, kit támadjon meg, hogy kit egyen meg,

És,hogy akkor visszatérve a kivágott fához,járkáló fákhoz,hogy az a gyógyítása Isten, amit művelt a Joshuán keresztül, beszélni akart ezzel a példázatszerű csodájával, Isten beszélni akart a testi,szófogadatlan zsidókhoz,

Meg adta nekik a kegyelmet, hogy ezen a csodán keresztül megértsék azt, ami ott történik, hogy ők a járkáló fák, amiről beszélt Jeremiás, meg amiről Júdás a tőből kiszaggatott gyümölcstelen fák,

És pontosan azért vitte félre azt a vak embert Joshua, hogy ebből is látszik, hogy ő nem valami szenzációt akart bemutatni,

Nem azért mondta neki az Isten, hogy vidd félre azt az embert, meg hogy ne mondd el senkinek hogy mi történt, mert nem másnak szólt üzenetként, hanem az ott levő engedetlen zsidóknak, akik oda vitték Joshuához,

Mondták, hogy gyógyítsd meg, ugyanúgy ahogyan Pilátus is, nem Pilátus, hanem ki volt, a zsidók királya volt abban az időben,

Oda vitték hozzá Joshuát, és akkor mutass valami csodát, és akkor ő nem csinált semmit és akkor az meg kicsúfolta, ki gúnyolta, hogy hát ez is csak egy ilyen bolond.

Heródes.

Ott írja róla az írás, hogy kigúnyolta, kicsúfolta, fölöltöztette bíborpalástot tetetett rá, és kicsúfoltatta azt elküldte.

Tehát Isten azért vonta félre ezt a vakot, hogy megértesse ott ezekkel az engedetlen zsidókkal, hogy Istennek ez a csodája, csak nekik szólt, tanításként, figyelmeztetésként, hogy Isten szemében el vannak nevezve, el vannak könyvelve halott, gyümölcstelen fákként,

A testi zsidóság el van utasítva azért, mert nem hoz gyümölcsöt az Isten munkájába, és még ezzel is megtérést akart nekik adni, hogy hátha magukba szállnak, és de nem.

Ezekkel a csodákkal Isten szólt hozzájuk, Isten számtalan esetben, próbálta őket ösztönözni Isten, hogy fogadjanak neki szót, de nem fogadtak szót, és ezért a legvégén pedig Isten rájuk küldte a rómaiakat, hogy lejárt az idő, kiküldte a vincellért, megnézte, hogy van e gyümölcs a fán,

Nincsen gyümölcs a fán, és mit gondoltok, melyik beszámoló passzol ide még ehhez a történethez, van egy másik eset, amikor mentek az úton a Joshua, meg a tanítványok, és elmentek egy fügefa mellett

 

V: és megátkozta a fügefát,

 

RHR: így van, én azt a történetet sose értettem meg egészen eddig, ebből értettem meg ezt a történetet, hogy mi az, hogy megátkozta, meg nem volt még gyümölcstermésnek az ideje, és akkor visszafelé jövet meg megemlékeztek róla, hogy nézd mester kiszáradt gyökerestől ez a fa,

Tehát azzal is figyelmeztette ott őket Isten, hogy ha meg nem tér az Izrael az Istenhez, és föl nem hagy az istentelenségével, ugyanúgy fog járni, mint ahogy az a fa.

Ugye a Németh Sándor szokta mondani azt, hogy hát, amikor látjátok a fügefát, akkor ez Izraelről szól, Izrael ujjá fog éledni.

De ez nem igaz, mert először mindig Izraelnek az erkölcsi helyreállása történt meg, és utána az ország helyreállítás,

Most pedig ebben a mai esetben pedig az ország helyreállítása úgymond történt meg erkölcsi megjobbulás nélkül.

És ma, hogy azt mondják a keresztények hát most még nincs meg az Izraelnek a szentsége, majd nem sokára helyre fog állni, majd nem sokára eljön.

Ők várják azt az elképzelhetetlen dolgot, hogy tényleg az Izrael meg fog térni Istenhez, de soha nem fog megtörténni,

RHR: A keresztény világ is azt mondja, hogy hát Isten még kegyelmes, vár, hát most még ugye szentségtelenek, igazságtalanok, de még Isten még mindig vár.

Még mindig az Ő népe, hol ott azt mondja, amikor a fa virágzik, és zöldell, akkor kire gondol, vagy mire gondol Isten?

Még mindig a régi zsidókra a 12-törzsből, vagy a Krisztus által létrehozott eklésziára?

 

V: Hát az utóbbira

 

RHR: ugye?

Mit jelent, hogy zöldell az a fa?

 

V: egyre jobban terjed az igazság

 

RHR: így van,

 

TLU: itt van a Lukácsban az egész, és akkor azt mondja, nézzétek meg a fügefát és a többi fákat, mikor látjátok, hogy lombosodik magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár.

Ugyanúgy ti is, amikor látjátok, hogy ezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

Lombosodik.

 

RHR: Így van, terjed, Isten terjeszti ki a kegyelmét az eklészián keresztül, hogy aki bejön az eklésziába elhagyva a testi kereszténységet, meg elhagyva a testi zsidóságot,

Tehát azok az emberek, akik bejönnek, ő általuk terebélyesedik fa, tehát egyre többen jönnek be az Istennek a kegyelmébe, egyre többen számolják fel az életükbe a különféle keresztényi vallásokkal való praktizálást,

És így egy idő után, gondozás után a fa elkezd ágakat növeszteni, az ágak gyümölcsöket hoznak, ugye talentumokat,

Talentumokkal gazdálkodik a fa, az eklészia, ugye azért mert fához hasonlította Isten az ószövetségi zsidóságot, ezért még a mai napig is a keresztény cionista vezetők, mint a Németh Sándor rá aggatta azt, hogy rajta hagyta, hogy hát ez még mindig ez a fa, ez a gyümölcshozó fa, ez még mindig Izrael.

De ez nem igaz, mert Izrael a mai napon semmilyen jó gyümölcsöt nem hoz Istennek, csak kárhoztatja az Istennek a nevét.

Nagyon sokan ezért nem akarnak hallani az Isten Fiának az Atyjáról, a mi Istenünkről, mert milyen ocsmányságokat művel a testi Izrael.

Azt hiszik, hogy ők igazi zsidók, akikről a Biblia beszél, és, hogy hát, hogy ha ezek tényleg az igazi zsidók és ilyen ocsmányul viselkednek, akkor milyen Isten lehet az, aki őket pártfogolja.

De ez nem igaz, mert Isten nem pártfogolja a mai testi zsidókat, akik nem is igazi zsidók, hanem ahogy azt tudjuk Ashkenáznak a fiai a Kaukázusból, és Ashkenáz semmiféle örökséget nem örökölt, és áldást az Istentől.

Olyat, amilyet Izmael, meg Izsák örökölt volna Jákobon keresztül.

Tehát ennek a ma látható Izraelnek semmi köze az Istenhez, meg az Isten tervéhez.

Ebből láthatjuk, hogy a fa, akkor, ha gyümölcsöt hoz, akkor az mindegy, hogy melyik ország

Mert most történetesen most a fenevadnak az országaiból az emberek, akik kijönnek a kereszténységből, ugye mert a fenevadnak a vallása az a kereszténység,

És akik kijönnek a kereszténységből, meg ebből az ál-zsidóságból, tehát ők tulajdonképpen az olajfa.

Az Istennek a tervének a megvalósítói, tehát aki, vagy akik megvalósítják Istennek a tervét, akiken keresztül meg tudja valósítani, azokat tekinti Isten olajfának.

Na, most a zsidók voltak, akik képviselték az Isten tervét, ők elhajoltak ettől, ezért ki lettek azt mondja az írás ki lettek vágva az olajfából.

Tehát ez is bizonyíték arra, hogy teljes egészében őket Isten soha sem tekintette olajfának, mint az Ő terve szimbólumának.

Az emberiség megmentési tervének a szimbóluma az olajfa.

Azért az olajfa, mert az olajfának van a bogyója, ha azt kipréselik, akkor abból az olaj jön ki, igaz?

És ez az olaj, hogy ha ez rá van kenve az emberekre, akkor az, az olaj az el tudja tartósítani.

Tehát például, hogy ha sebre kenik az olajat, akkor az olaj a sebet lezárja, hogy nem fertőződik

 Az, az ember a szamaritánus bort töltött az embernek a sebébe, és olajjal kente meg azt,igaz?

Az olaj az szimbolizálja az Isten tervének, hogy ha valakire érvényes az Isten terve, a megmentési terve, akkor az, az olaj szimbolizálja tehát az Istennek a természetét

Istennek az egyik természete a sok jó közül az, hogy félreteszi maga számára azokat az embereket, akik neki engedelmeskednek.

Most az olaj is első sorba konzerválásnak a szimbóluma, tehát, hogy a holttesteket is olajos kenettel ilyen gyolcsokba bugyolálták be, meg a múmiákat is.

Tehát az eltartósította, elkonzerválta az emberi testet,

És ugyanúgy ha valakinek az életébe ugye ott van az olaj, ami szimbolizálja Istennek a természetét, a félretettséget,

Tehát tulajdonképpen, ha mondjuk, valaki be van kenve olajjal, ugye az mumifikálva van, ez úgymond félre van rakva az, az ember, annak a teste.

El van konzerválva, félre van téve más időkre, az utókor számára félre van téve, hogy láthatják a testét hogy így nézett ki igaz?

Tehát a fáraókat is mikor megtalálták tudjuk, hogy hogy néznek ki a fáraók, hogy néztek ki abba az időbe a fáraók.

Ugyanígy az olaj, az olajfának az olaja, ugye ha valaki be van vele kenve, akkor az mumifikálja, eltartósítja azt az embert, elrakja,az ember félre rakott állapotba van.

Mit jelent félre rakottnak lenni az Isten nyelvezetén?

Ha valaki el van különítve mindentől mit jelent ez?

 

V: elpecsételt, nem megbélyegzett, hanem elpecsételt

 

RHR: igen,

Megbélyegzett, látod Istennél is működik, az embereknél is működik a megbélyegzés.

Megbélyegeznek egy embert, kiközösítenek rossznak állítva pletykákat terjesztenek róla.

Istennél is működik a megbélyegzés,hogy ott van a jelenések könyvében azt mondja,hogy az angyalok megbélyegzik a homlokukon az Istennek a fiait igaz?

Tehát ez a megbélyegzés, ez elpecsételés, megpecsételés.

Na, most hogyan pecsétel meg valakit az Isten, hogyan pecsétel el valakit az Isten?

Úgy ahogyan azt ma mondják a gyülekezetekben, hogy hát ráolvassák a kenetet, meg az olajat, meg a szentszellemet, így működik az elpecsételés,vagy hogyan?

 

V: nem, hát az ismert ige, az olvasott és hallott ige alapján az beépül az embernek az elméjébe, és az által cselekszik az ember.

Tehát nem is akar mást cselekedni.

 

RHR: igen, tehát Isten úgy pecsételi el az embert, odaadja az embereknek az Ő beszédét, és az Ő beszédét az ember olvassa, a szerint akar élni, így bizonyságot tesz az ember, hogy ő nem akar a bűnnel keveredni,

Tehát az ember megszenteli magát, ugye?

És aki így kezd élni ebben a folyamatban, erre mondja az írás azt, hogy a megszentelődés folyamata elkezdődött az ember életében.

Mert amíg a bűnös dolgok voltak láthatóak, most már az Istennek a viselkedése, a gondolkodásmódja látható az ember életében.

Tehát így van az ember elpecsételve, így van, igaz.

Tehát tulajdonképpen az olajfa az olajbogyóból kipréselt olaj, amikor azt rá kenték az emberre az ószövetségbe, az előképe volt annak, hogy az újszövetségben az Isten tervébe beválaszt Isten embereket, akik el vannak pecsételve, akik az Isten beszéde alapján elrakták az életüket a közönséges, istentelenségnek a cselekvéseitől,

És az Isten szent dolgainak a cselekvésére adták az akaratukat, most ezek az embereknek a szent élete az, amit az ószövetségbe az emberre kent olajjal szimbolizáltak.

Értitek? Értitek most már, hogy miért az olaj?

Miért az olaj az egyik ilyen szimbóluma, ami az olajfából származik, hogy az olajfából nyert olaj

 

V: Igen

Krisztus teste, tehát ő az olajfa gyümölcse gyakorlatilag, ugye mert véghezvitte, megcselekedte az Isten akaratát, és ő az a kipréselt olaj, amivel mi emberek, az engedelmes emberek meg vagyunk kenve.

 

RHR:így van pontosan.

A másik pedig a bor, érdekes hogy a bornak meg milyen hatása van?

Mit mond Pál apostol, mit mond Timótheusnak?

Gyomor panaszodra való tekintettel ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kis

 

V: egy kevés borral.

 

RHR: egy kevés borral.

Tehát mire utal itt Pál apostol, hogy a bornak milyen képessége van?

 

V: gyógyító

 

RHR: Milyen hatással van az emberi szervezetre?

 

V:gyógyító hatása van,mivel megcselekedjük Isten akaratát ez által meggyógyulunk.

 

RHR: így van

 

V:ha engedelmesen cselekedjük igen.

 

RHR: igen, a bor fogyasztás kis mértékben a borfogyasztásnak van gyógyító hatása,

Ugye a bor az hogyan kerül az asztalra, mi a folyamata?

 

V: leszüretelik, kipréselik, érlelik

 

RHR: na, látjátok, ahogy az előbb az olaj az a fáról kerül a spájzba, úgy a bor pedig a szőlőtőről igaz?

A bor pedig a szőlőtőről, a szőlőnek a leszüreteléséről és kipréseléséből fakad ugye?

Az olajnál is meg a szőlőnél is vagy a bornál van egy nagyon fontos része a folyamatnak, amiből végső soron a kifinomult termék lesz.

Mi ez a folyamat?

 

TLU: amikor a bort csinálnak?

 

RHR: igen, le van szedve, bele dobják a kosárba, és a kosárból bele dobják az, mibe dobják bele a szőlőt?

 

TLU: A présbe?

 

RHR: A présbe.

Látjátok, hogy az olajnál is, és a szőlőnél is ugyanaz a folyamat?

Hogyan szoktuk magunkat érezni, amikor bedobnak bennünket úgymond a présbe?

 

TLU: tök jól

 

V: kifacsarva

 

RHR: ugye amikor nagy próba elé vagyunk állítva,

 

TLU: Ja de ott nincsen erjedés a bornál, vagy rosszul tudom, ott nem kell?
 

RHR: de van az erjedés is, van nála erjedési folyamat is,

Tehát az is egy átalakulási folyamat, amíg a mustból bor lesz.

Ez az átalakulási folyamat a, meg-szen

 

V: megszentelődés

 

RHR: megszentelődés igen

Tehát a nehézségeken keresztül menve megmaradunk az Istennek a természetébe.

Különféle nehézségek vannak megengedve az életünkön, és ebben a nehézségekben helyt kell állnunk, meg kell mutatnunk az Istennek, hogy a végsőkig hajlandóak vagyunk az Ő utasítása szerint meg állni ebben a nehéz helyzetben.

A földművelésnél mi az, az eszköz, ami ugyanúgy, ugyanaz az eszköz, mint a szőlőpréselésnek meg az olajsajtolásnál?

 

V: hát az ekézés

 

RHR: az, az ekézés, a szántás

Miből van ez az eke, milyen anyagból van?

 

V: vas

 

RHR: Vas,

Mit szimbolizál akkor, amikor Isten rajtunk dolgozik az ekevassal?

 

V: a nehézséget

 

RHR: így van

 

FC:nem tudom, de én mindig azon gondolkodtam amióta följött ez az ekés példa,hogy a vas eke az berozsdásodik ugye mert vasból van,és érdekes folyamata, hogy a szántás során kifényesedik és minden acélnál fényesebb lesz,

Olyan lesz mint a krómozott felület az a acél,vagy  a vas penge gyakorlatilag ami a földbe bele megy.

Tehát az magának az ekének a

Na de mindegy szerintem érdekes,

 

 

RHR: Nagyon jó

 

FC: nem, csak azon gondolkodtam, mert amióta mondod ezt a példát azóta nekem mindig valamiért ez a kép ugrott be, hogy milyen érdekes, mért így van megoldva.

Azért nyilvánvalóan ez is egyfajta, Isten belekalkulálta.

Mért így van megoldva, régen is nyilván így volt, hogy az ekevas az akkor fényesedik ki, tehát nagyon-nagyon rozsdás, de viszont amikor dolgoznak vele, akkor a munka után nagyon-nagyon fényes mindennél fényesebb, olyan, mint a tükör.

Ez egy érdekes dolog azért.

 

RHR:mit gondolsz, hogy mien keresztül történik a megpróbáltatásunk?

Kik vagy mik okozzák a megpróbáltatásunkat?

 

V: az emberek általi csiszolódás

A megpróbáltatásaink általi csiszolódások.

Azok nem?

Mi is így fényesedünk.

 

RHR: gondolj bele, ha most behelyettesítjük ebbe, hogy ugye az ekevas az egy ember aki, vagy ember csoport, vagy egy ország az, aki problémát okoz nekünk.

Tehát mi erősödünk, megszentelődünk ebben a csiszolódási folyamatban, amikor is Isten ekeként karcolgat bennünket azzal az emberrel, vagy azokon az embereken keresztül, tehát nehézséget okoz nekünk.

Tehát ha ezt behelyettesítjük, hogy az ekevas az Egyiptom, te vagy a zsidók közül egy, aki szenvedsz az egyiptomiak alatt, és akkor Isten szól az egyiptomiaknak, hogy hagyjátok abba ennek a népnek a kínzását.

Mit csinál Isten azzal a néppel is?

 

V: hát meg dolgozza őket.

 

RHR: meg dolgozza őket, megpróbálja Isten őket fényesíteni, hogy elhagyják az istentelenséget és szót fogadjanak Ő neki.

RHR: Tehát az embert is az által, hogy téged bánt az embernek megpróbálja megmutatni Isten, hogy ez vagy te, hogy ok nélkül nehézséget okozol egy másik embernek.

És Isten ezen keresztül próbálja meg azt, aki gonosz, tehát a mi szenvedésünkön keresztül próbálja fölébreszteni, hogy ébredj fel, mert elpusztulsz!

Értitek?

Tehát Isten annyira fantasztikus egy személy, hogy amíg az Ő tervében dolgozik rajtunk, másokon keresztül farigcsál bennünket, csiszol, megszentel bennünket ugye a nehézségek folyamatában,

Addig azokon keresztül is, akiket használ ellenünk a mi megmunkálásunkra ő nekik is lehetőséget ad abban, hogy kegyelmet nyerjenek.

Értitek, mit akarok mondani?

 

V: igen

 

FC: hát én ebből azt értem ki, hogy az által, hogy kifényesedik, az által megmutatódik, az hogy milyen valójában

 

RHR: Igen, igen megmutatkozik, hogy milyen valójában a felszín alatt, hogy mi az ő valódi természete.

Ha valaki okos, akkor fölhagy a másiknak a kínzásával, mert tudnia kell, hogy utána viszont az ő kínoztatása fog következni Istentől, az ő megveretése.

 

TLU: várjál még, ha már az eke, az eke szarvára teszi a kezét, hátratekint nem alkalmas Isten országára.

 

RHR: Hát igen, ha nem vállalod föl, ha rá teszed az eke szarvára a kezedet, az azt jelenti, hogy elvállalod mind azt a megpróbáltatást, hogy rá elszánod magad arra, hogy minden megpróbáltatáson keresztül fogsz menni, és Isten szerint fogsz élni azért, hogy használni tudjon.

Tehát, hogy ha hátra nézel szántás közben milyen lesz a szántásod?

Egyenes sorok lesznek, vagy milyen sor lesz?

Nem lesz egyenes a sorod ha hátra nézel igaz?

Sőt, ha hátra nézel, bele tudsz menni a szomszédnak a szántásába, és tönkre tudod tenni azt a szántást is, munkát is érted?

Tehát aki hátrafelé néz, az nem alkalmas arra, hogy Isten építse, mert önkéntelenül azzal, hogy nem oda figyel, hogy mit csinál, rongálni fog saját életében is, meg az Isten munkájában is.

És legtöbbször sajnos saját magunk kívánsága,az ahhoz való ragaszkodás az, ami tulajdonképpen az,hogy hátra nézünk nem előre.

Ugyanúgy, mint ahogyan Lótnak a felesége is nem előre nézett, hogy hogyan menjen ki a városból, hanem hátrafelé nézett.

Pedig meg lett neki mondva, hogy ne nézz hátra, mert meg fogsz halni, igaz?

Mert mi történik azzal a Krisztuskövetővel, aki a nagy nyomorúság idején is vagyont gyűjt, saját maga üzlete alapján akar megmenekülni,

Mi történik azzal a Krisztuskövetővel?

Szerintetek életben fog maradni?

 

TLU: nem

 

RHR: nem,

Tehát a hátra nézés az az, hogy egyrészt vagy saját kívánságaink, vagy saját magunk ötlete alapján akarjuk a helyzetet megoldani, tehát azt jelenti hátra nézni, és nem Istent hagyni, hogy Ő a saját

Például a kereszténység is, a kereszténység a legjobb példa, a kereszténység saját ötlete alapján akart fölépíteni egy világszervezetet, amiben az emberek elhiszik, hogy a kereszténységben élve,

A kereszténység képes a saját ötletei által véghezvinni az Istennek a teljes tökéletes akaratát.

Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek a szimbóluma az újszövetség idején, a Lótnak a felesége,

Az ószövetség idején pedig a testi Izraelnek a szimbóluma Lótnak a felesége, mert nem engedelmeskedett az ő férjének.

Ugye Sára engedelmeskedett az ő férjének Ábrahámnak.

Ezért mondja az írás azt, hogy Sára a ti anyátok, hogy ha szót fogadtok az Istennek, igaz?

Tulajdonképpen Lótnak a feleségét egyenlővé teszi Isten abba a történetbe,kivel melyik másik asszonnyal?

 

TLU: Hágár?

 

RHR: Hágárral igen

 

TLU: meg az sátán menyasszonya akkor,

 

RHR: így van

 

TLU: sátán temploma, menyasszonya.

 

RHR: tehát a kereszténység pontosan ezért igen a sátánnak a felesége, mert Isten

Tehát az Istent tisztelő emberek bele csatlakoztak a kereszténységbe, ez által elhagyták a szellemi férjüket, az Istent az emberiség elhagyta.

És paráznává vált, máshoz ment feleségül sátánhoz.

Miért?

Mert azokat a dolgokat kezdte el cselekedni, amik sátán természetének a dolgai,na, most akinek úgymond  a szellemi felesége vagy,az a te férjed,és ha a te férjed kisebb, mint az Isten,akkor az biztos,hogy ítélete van annak a férjnek,

Mert nem fogad szót az Istennek, és hogy ha te egy ilyen szófogadatlan férjnek vagy a felesége, akkor, ha a férjed szenvedni fog, és bűnhődni fog akkor azok az emberek is, akik feleségei allegorikusan sátánnak azok is szenvedni fognak vele együtt, ugye?

Ki volt az a, most megint másik szemszögből óriási,nem is tudom, hogy hogyan kérdezzem,hogy ne áruljam el,

Egy nagyon jó kérdés, az újszövetségben hol mutatja be Isten azt, hogy ha szenved a férj, és a feleség engedelmes az engedetlen férjnek, akkor a feleség is szenvedni fog tőle.

Tudtok erre példát mondani?

 

FC: igen, a Hofni és Fineás nem?

 

TLU:Ananiás és Safira nem?

 

FC:ja.bocsánat, nem.igen

 

RHR:Ananiás és Safira,óriási mi,hogy az Isten beszéde milyen tökéletes oda és visszamutogat,és tanít

 

TLU: ott a Róma 6-ba mondja ott azt, hogy akinek oda adod magad engedelmességre annak vagy a szolgája.

 

RHR: így van,

Ha bűnt cselekszed, bűnt cselekszünk, akkor a bűnnek a szolgája vagyunk.

Most tudjuk, hogy a bűnnek a zsoldja meg halál,de az Isten megkegyelmezésének az ajándéka pedig,Isten mit kínál fel ha valaki szót

Mért akarja azt Isten elérni az emberekre, hogy szót fogadjanak neki, mit eredményez a szót fogadás az Istennél?

 

FC: bocsánatból fakadóan örök életet

 

RHR: miben nyilvánul meg a kegyelem első lépésbe?

Megbocsátja a bűneinket igaz?

Második lépésbe?

Második lépésbe, pedig aki megtartja a bűnbocsánatot, az örök életet fog tőle kapni.

Na, szóval akkor mért akarja Isten, hogy az emberek szót fogadjanak neki?

Maga miatt akarja,hogy Ő uralkodni tudjon az embereken azért akarja,vagy más miatt akarja az Isten önzetlenségből,hogy az emberek szót fogadjanak neki?

Mit tud adni az embereknek akiket rá tud venni,hogy fogadjanak neki szót?

Bocsánatot, az Ő igéjét, az Ő természetét, meg az örök életet.

Ezt akarja adni az embernek, igaz?

Az embernek nem tudja ezt odaadni, amíg az ember olyan állapotba nem találtatik, hogy az ember el kezd neki szót fogadni.

Visszatérve a borhoz, tehát a bornak kis mértékbe gyógyító hatása van, ugye?

Miért szimbóluma az Isten Fiának a vérének a bor?

A bort szimbólumként használja az utolsó vacsoránál, fogta a bort, hálákat adott és azt mondta, hogy hát ez az én vérem.

Mi köze van a vérnek a borhoz?

 

V: hát mert Krisztus az életvitelével, a cselekedeteivel, mint szőlő, érett gyümölcs kisajtoltatott mint bor,a vére mivel meghalt,a vére kisajtoltatott,ugye az övé is kisajtoltatott.

Tehát a cselekedetével, hogy ezt véghezvitte, gyógyulást tud adni az embereknek.

 

RHR:milyen fajta gyógyulást elsősorban azt,hogy mint ezt a vakot fizikailag meggyógyítja,tehát arról beszélünk, vagy valami más fajta gyógyulásról beszélünk?

 

V: nem,

Allegorikusan, hogy ha engedelmesen véghez visszük azokat a cselekedeteket amiket ő is tett akkor a mi életünk is meggyógyul,tehát mi is

Fizikálisan is, ha úgy adódik, de a lelkünk.

 

RHR: Isten hogyan látja azt az embert, aki nem fogad neki szót?

 

V: halottnak

 

RHR: elsősorban halott, de tehát amikor az ember úgymond

 

TLU: betegnek?

 

 RHR az engedetlenségbe: még a kisebb bűnök kezdetén tart, mert, hogy látja Isten azt az embert, milyen az, az ember?

 

V: beteg

 

RHR: beteg, igaz?

Tehát aki vétkezik, és bűnt követ el az Isten akaratával szemben, azt az embert betegnek látja Isten.

Mikor látja Isten ezt a beteg embert halottnak?

 

V: ha megmarad a bűneiben.

 

RHR: a halál az mindig a betegségből következik igaz, tehát legtöbb esetben

 

V: ha megmarad a bűneiben, akkor továbbra is beteg marad, meghal.

 

RHR: igen

Ha a bűneiben marad, akkor mi van rajta?

Azt mondja, hogy ha az Istennek a kegyelmi ajándéka a bűnbocsánat és az örök élet, akkor mi az Ő ítélete?

 

V: kárhozat

 

RHR: a halál ugye?

 

V: igen,

 

RHR: na, most ugye a halál az ítélet az ember életén igaz?

Tehát amíg az ember beteg, az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani igaz?

De amikor az Isten már azt halottnak nevezi, az azt jelenti, hogy rajta van az ítélet és az, az ítélet többet nem kerül le róla,

Tehát meggyógyíthatatlan az, az ember, ezért mondta annak a fiúnak, had menjek el és temessem el a szüleimet, rokonaimat.

Mit mondott neki?

 

V: hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat!

 

RHR: igen,

Mért mondta ezt neki?

Azok az emberek meg voltak halva, és akkor föltámadtak, és akkor eltemették

 

V: nem,

Bűnökben éltek, és ez által halottnak nyilvánította őket Isten, nem?

 

RHR: olyan bűnökben éltek, amiből ők nem szabadultak meg, nem hagyták el, és ezért már ítélet volt rajtuk.

Halálra ítélt, kárhozatra ítéltként éltek a földön, igaz?

Akkor mit jelent bort inni?

Ugye azt mondtuk az előbb, hogy összefüggés van a Joshuának a vére, meg a bor között, ugye?

A bor kismértékben gyógyító hatása van, na, most hogy ha a bornak gyógyító hatása van, akkor hol itt az összefüggés a Joshua vére, meg a gyógyító hatású vér között?

Hol az összefüggés?

 

V: hát, ha megcselekedjük mindazt, amit Joshua cselekedett az életében, ami az Isten igéje, akkor meggyógyulunk.

 

RHR: közel vagy hozzá, nagyon közel.

Szóval, hogy ha azt mondja, hogy igyátok az én véremet.

Tehát mit jelent vért inni, az ő vérét inni?

Nem egymásét!

 

V: az ő általa mutatott cselekedeteket kell nekünk is megcselekedni,

 

RHR: így van, pontosan!

Mi lesz az eredménye ennek,hogy ha mi azt elkezdjük amit ő akar,ezt hogyan nevezi az írás?

 

V: úgy kell élni

 

TLU: engedelmesség

 

V: igen

 

 

RHR: ilyenkor engedelmesek vagyunk, igaz?

RHR: Tehát ha a vérivás az engedelmesség, akkor mit hoz az engedelmeskedők számára, mit hoz az, hogy ha valaki cselekszi az Isten Fiának a beszédét,

Mit eredményez az ember életére?

 

V: gyógyulást, megszentelődést,

 

RHR: legelőször, a legelső pillanatban, amikor az ember elhatározza, hogy Isten szerint akar élni, és elkezdi meg tenni az első lépéseket, hogy bemutassa az engedelmességet az életén.

Mit kap az Istentől?

 

V: kegyelmet

 

RHR: kegyelmet

Miben nyilvánul meg?

 

V: bűnbocsánatba

 

RHR: igen, bűnbocsánatba, azonnal föloldozott minden bűnöd következményétől, igaz?

Tehát az ember meggyógyul, ugye?
Tehát ha valaki issza az Isten Fia vérét, az-az szót fogad az ő beszédeinek, tehát szót fogad az Istennek,

Az, az ember, ha szót fogad, akkor Isten így allegorikusan szólva meggyógyította.

Tehát meggyógyította, mert kegyelmet ad neki, és nem ítéli többet azt az embert, és az, az ember, aki kegyelembe részesül, az elindult a meggyógyulás folyamatában, igaz?

És  ha az ember meg marad az engedelmességben, tovább megy,akkor ráadásul még az ember örök életet is kap.

Tehát nem igaz az, amit a gyülekezetekben hirdetnek, hogy az örök élet az automatikusan azonnal jön.

Nem!

Az első lépésben, az első fázisban, hogy az ember amikor

Azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem Atyám te ellened, akkor első lépésbe jött a megbocsátás, és akkor utána ebben az ember tovább megy,

Meg is mutatja, hogy ezt komolyan gondolta, úgy is él, akkor ezek után pedig Isten örök életet is ad az embernek.

És ekkor, amikor az ember megmarad az engedelmességben, erre az állapotra mondja azt az Isten, amikor bocsánatot nyer az ember az Istentől az engedelmesség miatt, ez a meggyógyulás.

Amikor kiküldte az apostolokat, hogy menjetek ki ahova meendő vala, azt mondja az írás, hogy Joshua kiküldte az ő tanítványait a 70-ből, és a 12-ből azokra a helyekre, ahova ő meendő vala,

Hogy mit csináljanak?

Betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak, és ördögöket űzzenek, igaz?

Ezt mondja az írás, na, most amikor azt mondta Joshua, hogy hatalmat adok nektek, hogy menjetek ki a falvakba, a városokba, és gyógyítsatok embereket!

Akkor ott valójában arról volt szó, hogy kimentek, és akkor ő rajtuk keresztül is a süketeket meggyógyították, meg a vakoknak a szemeit a látását vissza adták,

Tehát fizikailag valójában ez történt?

Mit csináltak az apostolok, valójában tényleg oda mentek és akkor rá tették a kezüket az emberekre és akkor azok meggyógyultak tőle?

 

Hamarosan folytatjuk!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

2. rész

 

Márk 8:24 Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.

 Jer 5:14 Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok: íme tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket!

 Júd 1:12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hizlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

Júd 1:13 Tengernek megvadult habjai, a maguk rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.

Luk 23:31 Mert ha a zöldellő fán ezt teszik, mi történik a szárazzal?

 

 

RHR: Joshua kiküldte az ő tanítványait a 70-ből, és a 12-ből, azokra a helyekre, ahova ő meendő vala, hogy mit csináljanak?                                                                                                                                              Betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak, és ördögöket űzzenek, igaz, ezt mondja az írás?  

Na, most amikor azt mondta nekik Joshua, hogy hatalmat adok nektek, hogy menjetek ki a falvakba, a városokba, és gyógyítsatok embereket!

Akkor ott valójában arról volt szó, hogy kimentek, és akkor ő rajtuk keresztül is a süketeket meggyógyították, meg a vakoknak a szemei látását visszaadták, tehát fizikailag valójában ez történt?

Mit csináltak az apostolok, valójában, tényleg oda mentek, és akkor rá tették a kezüket az emberekre, és akkor azok meggyógyultak tőle?

Vagy rá beszélték az embereket, hogy fogadjanak szót az Istennek, fogadjanak szót az Ő Fiának az eljövendő Joshuának, a Krisztusnak.

Ugye, hogy az történt, rá beszélték őket, hogy fogadjanak neki szót, mint ahogy Mária mondta a szolgáknak, bármit mond, úgy csináljatok mindent, ahogy mond!

Akkor ment Miriam a Joshuához, és akkor: Joshua, nincsen nekik boruk, elfogyott a bor, ezzel ő célzott arra, hogy tegyen valami csodát, mert még az anyja is azt hitte, hogy ezeket a csodákat saját maga csinálja.

És akkor erre azt mondta, mi volt, mit mondott Joshua? Anyám nem jött még el az Istentől rendelt idő, igaz?

Tehát a tanítványok rá vették az embereket, hogy amikor erre jár Joshua fogadjanak neki szót, igaz?

És akik mint a vérfolyásos asszony, mint a Jairus, mint a százados, aki a szolgájáért oda ment Joshuához, és mondta neki, hogy hát nem szükséges, hogy el gyere a házamba, csak mondd egy szóval, és meggyógyul az én szolgám!

Tehát ez a százados is hallotta a 12-ből, meg a 70-ből kiküldötteket, hogy erre fog jönni a Joshua, az Istennek a Fia igaz?

 Ez a százados is szót fogadott a felszólításnak,

Tehát ezzel az engedelmeskedéssel, hogy engedelmeskedett Joshuának, ezért tanító jelleggel megmutatta a zsidók szeme láttára, ha szót fogadsz az Isten meg fog gyógyítani.

Először is abból a szempontból, hogy allegorikusan meggyógyít az Isten, hogy megbocsájt, másod sorban pedig fizikailag is utána, hogy ha van valami betegséged, akkor meg fog gyógyítani az Isten.

Nézzétek meg, eljött a százados, ő nem volt beteg, de mivel, hogy ő engedelmeskedett a tanítványok felhívásának, hogy eljön a messiás, fogadj neki szót!

És azt mondta neki, hogy eredj haza, a te szolgád meggyógyult! Igaz?

Ha nem ment volna haza az a százados, meggyógyult volna a szolgája?

 

FC: nem gyógyult volna meg, mert nem engedelmeskedett volna a kimondott szónak

RHR: így van, a meggyógyulást mindig engedelmességhez köti az Isten, ezért nem gyógyult meg az a sok száz ember, aki szorongatta Joshuát az úton, hanem csak az a vérfolyásos asszony.

Na, most amikor kiküldte a tanítványokat, hogy menjetek, gyógyítsatok, akkor az történt, hogy az embereket rá beszélték, hogy fogadjanak szót a Joshuának, mint ahogy ma mi is tesszük.

Az embereket úgy mond, rá beszéljük, hogy fogadjanak szót az Istennek, mert érdemes, mert meg fogja menteni őket a kárhozattól, igaz?

Na, most ezek az emberek, akik szót fogadtak, és akkor azt mondta nekik, hogy miután pedig meggyógyítottatok egyeseket, akkor ugyanazokat támasszátok föl!

Ez mit jelentett akkor?

Azt jelentette, odamentek, meg fogták a kezüket a kislányoknak, és akkor Tábita mondom, kelj fel, ez történt, hogy mindegyik azonnal Istentől hatalmat kapott, és akkor föltámasztották a halottakat?

Vagy azok az emberek, akikhez kimentek és bizonyságot tettek nekik, hogy erre fog jönni a messiás, találkozni fogtok az Isten Fiával.

Fogadjatok szót neki, és ezek az embereknek ugye először is, azért mert szót fogadtak, megbocsátott nekik Isten, másod sorban pedig örök életet adott nekik, igaz?

Tehát addig, amíg halálos ítélet alatt éltek, addig halottak voltak, élő halottak voltak.

Na, most amikor szót fogadtak az Isten Fiának a követeinek,akkor úgymond meggyógyultak,és amikor pedig  cselekedetekkel még bizonyították is,hogy mi aktív követői akarunk lenni az Isten Fiának,ugye akkor vált valóra az,hogy őket föltámasztották,igaz?

V: Hát végül is a megtörtént eseménnyel szimbolizálta Isten nekünk az újszövetségben, hogy mit várhatunk, tehát hogy ha engedelmesen cselekedünk az ő igéje által, akkor kegyelmet, bűn meg bocsátást, és örök életet ad.

RHR: így van, tehát először is meggyógyít bennünket, tehát megbocsát nekünk, mert Isten, ha megbocsát, az azt jelenti, hogy meggyógyított minket, és hogy ha megbocsátott, és mi megmaradunk, és aktívan cselekedeteinkkel mutatjuk az engedelmességünket tovább, az Ő természetében élünk, akkor pedig örök életet kaptunk.

Tehát az örök kárhozatás helyett örök életet kaptunk az engedelmességeinknek a cselekedete miatt igaz?

És majd csak ez után, amikor az embert Isten meggyógyította, tehát megbocsátott az embernek, és utána pedig föltámasztotta őt a kárhoztatásból, az által, hogy az ember az Isten természetében élve Istentől örök életet kapott,

Ezek után pedig Isten behozza az ember életébe a fizikai meggyógyulást, de először az Isten azt akarja elérni, hogy az emberek nyerjenek bocsánatot tőle, és azok után pedig, hogy a kárhoztatás ítélete alól való felmentés,

Tehát, hogy nem élő halottak most már, hanem üdvözülten élnek, tehát ha meg is halnak, akkor is élni fognak az Isten országába, és tulajdonképpen ezt jelenti az, hogy ha isszuk az ő vérét, az azt jelenti, hogy megcselekszük az ő akaratát, igaz?

 Ugye, mert ahogyan ha bort iszunk, és a bor, hogy ha gyomor panaszunk van, akkor segít a gyomor panaszunk leküzdésében, tehát gyógyító hatása van,ezért hogy ha bor a vér, akkor, ha viszont meg engedelmeskedünk, és hallgatjuk az Isten beszédét,vagy olvassuk,és megcselekesszük azt, akkor pedig az azt jelenti,hogy isszuk az ő vérét,

És aki issza az ő vérét, az azt jelenti, hogy az, az ember kegyelmet kapott az Istentől, igaz? Mert vért inni, a Joshuának a vérét inni, az azt jelenti, hogy szót fogadni neki,

Tehát aki szót fogad az Isten Fiának, az issza az ő vérét, és aki issza az ő vérét, az bort iszik, na, most aki bort iszik, az meggyógyul, és meggyógyultnak lenni azt jelenti, hogy mentesnek lenni Istennek a haragjától, tehát bocsánatban részesülni, tehát ezt jelenti meggyógyultnak lenni az Isten beszédében igaz?

Feltámadni pedig azt jelenti, hogy amikor a bocsánat után, tehát Isten megbocsájtotta a bűneinket, és ennél tovább megyünk a megszentelődés folyamatában, tehát hagyjuk, hogy Isten dolgozzon rajtunk, hogy elhagyjuk a bűneinket, meg az emberi sajátosságainkat,

Akkor, aki tovább megy a bűnbocsánatnál, mert ugye ha az ember, ha visszamegy bűnözni, az visszaviszi magát az ítélet alá, tehát az, az ember megint beteg lesz, megbetegíti magát,

Miután az ember megszentelődés által kiiktatja a szándékos bűn cselekvésnek, azt hogy ismétlődően bűnt követ el, tehát ez a megszentelődéses élet formája, tulajdonképpen bemutatja azt, hogy ő bánja a bűneit, tehát ezt jelenti bűnbánó életet élni.

És aki bizonyítja Istennek az ő bűnbánását, ami abban nyilvánul meg, hogy igyekszik elhagyni a bűneit, annak az embernek az Isten örök életet ad, nem csak megbocsát, hanem örök életet is ad, és ilyenkor erre mondja erre azt, amikor az ember örök életet kap, erre mondja allegorikusan Isten azt, hogy az, az ember föl lett támasztva a halálból.

V: de ezek megtörtént események nem, hogy Tábitát, Lázárt, meg aki Pál prédikációja alatt leesett, ezeket tényleg a halálból hozta vissza?

RHR: persze, tehát a Dorkás az ismerte az Istent, ő szolgált az Istennek, igaz? Mert a környezetében élő idősebb asszonyokat pártfogolta, meg tanította, gondjukat viselte, tehát ő már szolgálatban volt, és tulajdonképpen ő, Dorkás egészséges volt,

Miért?

Dorkás egészséges volt, miért?

Mert engedelmes volt, és nem volt ítélet alatt, és nem volt kárhozat alatt, hanem örök életben élt itt a földön, igaz?

És ezért az ilyen emberek, akik meg vannak gyógyulva, és föltámasztotta őket az Isten, azok az emberek, erre mondta Joshua, ha meg halsz is élni fogsz, mert, hogy ha az Isten munkájában vagy, meg vagy szentelődve, és nincs az életeden Isten ítélete, meg van neked bocsátva, mert szót fogadtál,

Akkor az Isten munkájában az történik veled, hogy meghalsz, az Isten nem fog ott hagyni, mert be kell, hogy végezze azt a munkát rajtad keresztül.

Nincs olyan gyógyulás az egész újszövetségben, vagy akár föltámasztás, ahol az emberről ne lehetne tudni valamilyen módon, hogy az, az ember engedelmes volt, és az, az Isten munkájában már részt vett az, az ember valahol.

Tehát nincs olyan a bibliában, hogy csak úgy egyszerűen valaki meghalt, még meg se volt neki bocsátva tehát úgy halt meg, hogy bűnben halt meg, és azt föltámasztotta volna az Isten, ilyen nincsen a bibliában,

Ma, pedig ha a gyülekezetbe bemész, akkor lépten-nyomon bizonyítják neked, hogy a bűnösök meg lettek gyógyítva, és a bűnösként meghaltak pedig föl lettek támasztva, ez hazugság!

Ezt Isten soha nem csinálta meg, és nem is fogja megcsinálni soha, az Eutikhikusz is látod, hogy hallgatta Pál apostolnak a tanítását, aki leesett a gerendáról.

Ez az Eutikhikusz ez nyilvánvalóan egészséges ember volt, mert nem volt rajta Istennek az ítélete, mert Pált hallgatta, igaz?

Nyilvánvaló, hogy buzgó volt, mert még egész későn még éjfélkor is Pált hallgatta, tehát ő Pálon keresztül arra a munkára lett kiképezve, abba a képzésbe volt része, amit Isten rá szabott Eutikhikuszra, hogy Pál eltávozása után, ő is szerepet fog játszani annak a gyülekezetnek a pártfogásában, és ápolásában, gondozásában, vagy az evangélium más módon való terjedésében,

És mivel valószínű,hogy nem volt ilyen kaliberű ember a közelben akit Isten ennyire kiképzett volna  már mint Eutikhikusz,ez ugyanolyan eset volt mint amikor Isten Fia, Joshua kiküldte a 12-őt,meg a 70-et,

Mért küldte őket ki?

Mert nem volt merítő János, aki végezte volna az előkészítő munkát, hogy ahova Joshua ment, előtte Jánost oda küldte az Isten, mert megölték, igaz?

Ezért a 70-ből és a 12-ből kellett Joshuának kiküldeni.

Tehát ugyanúgy Eutikhikusz is, tehát ezért támasztotta őt fel Isten, mert nem volt más, ha ő meghalt volna, nem volt más ott olyan ember, aki föl lett avatva, meg ki lett képezve, hogy Pál eltávozása után, Isten személyes vezetésén keresztül, hogy azt a munkát végezze, ami rá lett szabva.

És Dorkás is egy ugyanilyen személy volt, hogy meghalt ugyan, de mivel más nem volt, aki végezni tudta volna azt az Istentől kiszabott feladatot, az a munka nem állhatott meg, ezért Isten föltámasztotta Dorkást.

De Dorkást föltámasztotta- e volna Isten, hogy ha Dorkás bűnökben élt volna?

V: hát biztos, hogy nem.

RHR: ugye hogy nem? Tehát Dorkás azért végezte azt a feladatot, mert olyan szentül élt, hogy nem volt rá jellemző az életére az Istennek az ítélete, bűnbocsánatban élt, és föl is volt támasztva.

Tehát örök élet részeseként élt a földön, ő már úgy élt itt a földön, hogy neki örök élete volt, miért?

Mert a bűnbánása után folyamatosan bizonyította az életével azt, hogy ő megbánta a bűneit.

Mit jelent megbánni, mit jelent a teljes bűnbánás?

V: elfordulni véglegesen a minden bűntől

RHR: igen, tehát erőteljesen törekedni arra, és küzdeni a saját bűneink ellen, tehát aki így él ebben a felfogásban, hogy küzd, ha nem is sikerül teljesen leküzdeni,

 Pál azt mondja, látjátok még mindig nem tudtátok leküzdeni a bűnt, tehát ez azt jelenti, hogy küszködtek ellene, de nem tudták teljes mértékben kiiktatni az életükből.

Az, az igazi bűnbánás, ha az ember az Isten felé mutatja, igyekszik tűzön-vízen kerülni azokat a bűnöket, amiből az Isten kihozta.

Tehát az nem megbánás, amikor az ember, ó Istenem bocsásd meg a bűnömet így úgy amúgy, fölhagyom, nem csinálom többet, és akkor utána a legelső alkalommal, amikor megszólal a fejében a vészharang, hogy meg kéne ezt a bűnt csinálnod meg megcsinálja.

Ez nem volt bűnbánat, és aki nem él bűnbánatban, az csak addig él a földön, amíg Istennek a kegyelme tart, és hogy ha egy ember nem viszi véghez a teljes bűnbánatot, akkor az, az ember el fog kárhozni,

Tehát ezért folyamatosan azon kell fáradoznunk, arról kell az Istennek bizonyságot tenni a cselekedeteinkkel, hogy én megpróbáltam mindent, tényleg ami tőlem telt, és

Tehát mondjuk, ha valaki visszaesik bűnbe, akkor ne az legyen, mint amikor az embereket kiengedik a börtönből és legelső útjuk az, megy, a bankba bankrablást csinál.

Tehát az, az ember az méltó volt arra, hogy el legyen engedve a büntetése?

Nem volt méltó rá, van egy olyan ige, pont a zsidók mondják, hogy jól tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösök imáját, mert csak azok imáját hallgatja meg, aki az Ő akaratát cselekszi.

TLU: igen, Krisztus is pont ezt mondta, hogy az, az én eledelem, hogy az Atyám akaratát cselekedjem.

RHR: így van, és pont a zsidók mondták, akik ki akarták dobni, a vakot ki akarták dobni a zsidók közül. 

Ők voltak azok, akik mondták ezt?

V: Jánosnál van, mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki Istenfélő, és az Ő akaratát cselekszi.

Örök idők óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna, ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehet.

RHR: pont az engedetlen zsidók tettek arról bizonyságot, hogy ők kárhozat alatt élnek azzal, hogy ők azt mondták, hogy tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösök imádságát, csak azok imádságát, akik az Ő akaratát cselekszik, igaz?

Mi az Istennek az akarata?

V: hát, hogy engedelmesen cselekedjünk, az Ő akaratát

RHR: igen, mert, hogyha valaki így él, annak Ő meg tud bocsátani, és örök életet tud adni, mert az Ő akarata, hogy Ő örök életet akar mindenkinek adni, mert Ő tudja, hogy nem fog tudni mindenkinek örök életet adni, miért?

Mert mindenki nem fog szót fogadni, igaz?

V: sajnos sokan nem,

RHR: most milyen jó messzire eljutottunk a fejszétől meg a kivágott fáktól a halottak feltámasztásáig, meg a betegek meggyógyításáig,

Mit jelent az, hogy hatalmat adott pedig nekik, hogy betegeket gyógyítsanak, és halottakat támasszanak, hogy az mit jelent ebben a részben?

Valójában azt jelenti, hogy kaptak valami mágikus erőt, vagy beléjük ment a szentszellem, és akkor ők ilyen külső csodatevő erővel rendelkezve ők föltámasztották a halottakat, meg betegeket gyógyítottak tényleg azt jelenti ez?

Mit jelent a biblia nyelvén hatalmat kapni?

Ha hatalmat kap valaki, akkor az más fölött való uralkodásra,vagy más fölött való képességre kapja az ember,vagy önmaga felett való uralkodásra kapja az ember?

V: önmaga felett való uralkodás,

RHR: ugye, és az miben nyilvánul meg?

Ha valaki nem kap hatalmat az Istentől, hogy uralkodjon önmaga fölött, az az ember tud szót fogadni az Istennek?

V: hát nem

RHR: nem tud szót fogadni az Istennek, tehát hatalmat kapni Istentől, vagy az Isten Fiától azt jelenti, hogy lehetőségünk van uralkodni önmagunk fölött, hogy ne bűnözzünk, hanem szót fogadjunk, tehát ezt jelenti az igazi hatalomkapás Istentől.

Nem azt jelenti, amit a Németh Sándor tanít, meg a hazudozó Derek Prince, hogy hát abban nyilvánult meg, hogy ők hatalmat kaptak, hogy a szentszellemmel betöltekeztek, mert nem töltekeztek be semmivel se!

Abban nyilvánul meg a hatalomkapás, hogy amíg korábban bűnösen élve rabjai voltunk a bűnnek, és kötelezettségszerűen bűnöket kellett elkövetnünk így voltunk az ördög foglyai,

És amikor az ember belátja azt, hogy bűnös, és elhatározza, hogy el akarok fordulni a bűntől, nem akarom az ördögöt szolgálni, nem akarok elkárhozni,

És az Istennek elmondja, vagy az Ő Fiának, akkor az ember hatalmat kap az életében először, visszakapja azt a hatalmat, amit Isten adott a teremtéskor az embernek, hogy az ember bolondul, bolond módon odaadta ezt a hatalmat az ördögnek önmaga fölött.

Tehát teremtéskor az ember hatalmat kapott önmaga fölött, hogy az ember szabad akarattal azt csinálhatott, ami az Istennel való jó kapcsolat keretein belül hasznos volt, és elősegítette, hogy továbbra örökké éljen, és ezt a hatalmat Éva át adta az ördögnek, hogyan?

Hogyan kaptak hatalmat az Istentől?

Mit mondott nekik az Isten?

Fogadjatok szót nekem, és ne egyetek sehonnét csak ahonnét én mondom ugye?

Tehát így kaptak hatalmat, hogy ezen a kategórián belül bármit megcsináltak, volt hatalmuk önmagukra, minden honnét ehettek ahonnét csak akartak, ott sétálhattak ahol akartak, igaz?

Tehát uralkodni tudtak önmaguk fölött, viszont amikor a kísértő oda ment Évához, akkor hogyan történt ez a hatalomváltás?
Tudott Éva uralkodni önmagán utána?

V: hát nem mert kíváncsi volt,

RHR: ugye, tehát az ördög ellopta ezt a hatalmat Évától, hogy tudott magának parancsolni Éva, azt mondta

Tehát egész odáig nem evett semmit sosem, soha se arról a fáról, igaz?

 Csak akkor evett belőle, amikor jött a kísértő,

Tehát abban a történetben le van írva, hogy hogyan adta oda az önmaga fölött való hatalmat Éva hogyan adta oda az ördögnek.

Na, most ezt, ahogyan Éva és Ádám, hogy hatalmat kapott az Istentől önmaguk fölött,hogy mindaddig, amíg szót fogadtak az Istennek,addig örökké éltek,azt ugye az ördög ellopta tőlük úgy,hogy rá vette őket,mire?

Hogy ne fogadjanak szót az Istennek, igaz?

TLU: igen, de hallod ott is nincs összefüggés, hogy az evés a cselekedet tudod, hogy ne egyetek?

RHR: igen, ez a csodálat az egész történetben, hogy evésről volt szó,

TLU: A kenyér az meg az engedelmesség, a cselekedet,

RHR: hogy Éva evett, tehát hogy ha mondjuk nem igaz lett volna ez történet, hanem csak egy allegorikus történet lett volna, akkor is igaz, mert ugye enni a biblia szerint azt jelenti, hogy szót fogadni valakinek igaz?

Azt cselekedni, amit valaki kér, hogy amire valaki utasít, igaz?

Kenyeret enni, igyátok a véremet, és egyétek a testemet, itt Joshua megmagyarázza, hogy ha nem eszitek a testemet, nem eszitek az ember fiának a testét, semmiképpen nem mentek be a mennyországba.

Igaz, azt mondta nekik?

Tehát ha valaki eszik, az azt jelenti, attól függően, hogy mit eszik.

Ha az ördögnek a testét eszed, tehát annak fogadsz szót, akkor kárhozatra fogsz menni, ha az ördögnek a szellemiségében éled az életed, és úgy viselkedsz igaz?

Ha a Krisztusnak a testét eszed, tehát azt cselekszed, amit ő mond, és amire tanít, akkor az,az ember a mennyországba fog bemenni, na, most Éva meghalt Ádámmal együtt, mert amíg az édenbe ettek, és Isten azt mondta nekik erről is ehetsz, egyél arról is addig éltek, igaz?

Mikor azt mondta Isten, hogy viszont erről ne egyél, mert meg fogsz halni, akkor, amikor Éva bele evett ítélet alá került, engedetlenkedett Istennel szembe, önmagát megölte Éva.

Ítélet alá, kárhozat ítélet alá került Éva, tehát így, hogy szót fogadott az ördögnek, az ördög asztaláról evett, úgy lehet mondani, és ezért mivel, hogy nem Istentől való dolgot evett, ezért meghalt.

Azt mondta nekik Isten, ha enni fogsz a gyümölcsből, ha enni fogtok a gyümölcsből, akkor meg fogtok halni.

Joshua azt mondja, hogy ha az én testemet eszitek, akkor élni fogtok, értitek az ellentétet ugye?

Így ezzel, hogy Éva hallgatott a kísértőre, és rá hallgatva, tehát az ő utasítását követte, azt mondta neki, hogy egyél belőle, ő evett, és így ítélet alá került, kárhoztatás ítélet alá került Éva,

És így ő is abba kategóriába tartozott, hogy majd a te fiad majd eltemet téged, tehát mert halott vagy.

Tehát a halottak temessék el, tehát Káin azt mondta volna Joshuának, hogy engedd, meg, hogy elmenjek, és eltemessem az anyámat, Évát, akkor azt mondta volna neki, hogy engedd meg,

Vagy nem is, Káin fia odament volna Joshuához, és azt mondta volna neki, hogy engedd meg, hogy haza menjek, hogy az apámat eltemessem, meg az öreg anyámat, Évát, és akkor azt mondta volna neki, hogy hát engedd meg Káinnak, hogy ő halottként eltemesse az ő meghalt anyját, Évát, értitek?

Tehát Éva az ítéletet hozta magára, halálos ítéletet, és sajnos nem, hogy szerette volna a férjét, és azt mondta volna neki, hogy ne egyél belőle, én bele ettem, és így most én meg fogok halni,

Megmenthette volna az utódait, és nem, hanem még adott belőle a férjének is, ha én meghalok te is pusztulj velem együtt,

Tehát így történt ez a hatalom átadás, hogy amit-hatalmat kaptak maguk fölött az Istentől, hogy saját maguk döntése szerint jól dönthettek volna, ezt a hatalmat át adták az ördögnek azzal, hogy neki szót fogadtak, és így most már rabjaivá váltak az ördögnek, és az ördög uralkodott, az ördög vett hatalmat ő rajtuk.

Mert egész addig volt hatalmuk nemet mondani arra, hogy ha a fejükben megfordult a gondolat egyből hogy meg kéne kóstolni annak a fának a gyümölcsét, és ez nem alma volt egyáltalán, tehát ez megint a görög mesékből, meg a szabadkőműveseknek meg az illuminátistáknak a hülyeségeikből van, meg főleg a jezsuitáknak meg katolikusoknak az okkult mendemondáikból van, hogy alma volt, almát ettek a fáról.

Ez nem alma volt egyáltalán, tehát ahányszor a fejükbe volt, hogy meg kéne kóstolni, azonnal nemet tudtak rá mondani.

 Minden alkalommal biztos vagyok benne, hogy volt hatalmuk önmaguk felett, és azt mondták, hogy nem,

Isten azt mondta, hogy ne, az angyalon keresztül a kerubon keresztül azt mondta, hogy ne, Ő szeret minket és meg akarja védeni az életünket, ezért nem eszünk arról a fáról.

Hát, de valamit elhibáztak a mindennapos teendőjükből, mert be tudott jönni a kertbe a kísértő, tehát ő nekik őrizni kellett a kertet, hogy kívülről ne tudjon bejönni senki, és nyilvánvaló, hogy ez a kísértő ez kívül volt.

Amíg ők jól végezték a feladatot, addig ők nem tudtak kapcsolatba kerülni a kísértővel.

Ez is azt bizonyítja, hogy addig, amíg az Isten dolgát végezzük, és bárki aki, hogy ha ez kikerül esetleg hanganyagba, vagy ti, vagy én, vagy bárki, ha az Isten dolgát végzed, nem tudsz, Isten nem engedi meg az ördögnek, hogy kapcsolatba lépjen veled személyesen, értitek?

Ezért nem igaz, egy csomó ilyen beszámoló, hogy hát az ördög meg fogott, fölemelt, meg ide-oda dobált, meg fölkapcsolta a villanyt, meg ilyen, amit a főleg a hit gyülekezet van tele ilyen hamis bizonyságtevők

Az ördög nem tehet semmit se magától, csak azokkal szembe, hogy ha valakik nagy engedetlenségbe él, és akkor az Isten megengedi,hogy az ördög az angyalait,

Még ott se engedi meg, hogy saját maga az ördög kivonuljon az emberre, és az ördög nem mindenütt jelen való, az ördög csak az ő bukott angyalain keresztül tud jelen lenni,

Mert amikor elmész egy gyülekezetbe ahol szentszellem betöltekeznek  az Isten parancsa ellenére,kundallini jógáznak,meg nyelveken szólnak,nyilván nem azért van mert az ördög van ott,

Az ördög nem tud minden karizmatikus gyülekezetbe elmenni egy és ugyanabban a pillanatba,az ördögnek az angyalai vannak ott,akik adják az ösztönzést az embereknek,

Tehát ebből, az Évának az esetén látni, hogy amíg jól csinálták a feladatukat,az volt a feladatuk írja az írás szó szerint, hogy is írja,hogy ápoljátok a kertet,gondozzátok,  és őrizzétek, azt hiszem.

TLU: művelje és őrizze azt.

RHR: művelje és őrizze ugye? Hát nyilvánvaló, hogy valami volt kint, ami be akarta jönni, amitől őrizni kellett nekik az édent vagy valaki.

Kitől kellett Istennek, mint nem látható személynek megvédeni az eklésziát, hogy be ne menjen közéjük és szét ne pusztítsák őket a gonosz erkölcsükkel?

Az Újszövetségbe hol jelenik meg ez?

TLU: Az Ananiás megint?

RHR: Ananiás és Safira igen,

TLU: az engedetlenség fiai,

RHR: Az Isten megölte őket, hogy ne kerüljön be az édenbe, tehát az, az éden az szimbóluma, előképe az eklésziának,

föl lehet úgy is fogni,hogy azt, amikor azt mondta,hogy ne egyél arról a fáról,ugye az előbb beszéltük,hogy mert azt mondja két fa van,az egyik a jó és a gonosz ismeretének a fája,a másik meg az életnek a fája,ugye?

Két fát tett Isten az édenbe, na, most ha arról beszélünk, hogy mert számunkra, ha visszanézünk az ószövetségbe, mi az, vagy kik azok, ahonnét tudjuk, hogy hogyan kell viselkedni, vagy hogyan ne viselkedjünk, tehát rajtuk keresztül tudjuk, hogy mi a rossz, és mi a jó.

TLU: A zsidók

RHR: a zsidók,

Mit mondott a vak ember azokra a zsidókra, akik odavitték őt Joshuához, csodát várva, hogy gyógyítsd meg, minek nevezte őket az a vak ember?

TLU: az a járkáló fa?

RHR: igen, fáknak nevezte őket igaz? Érdekes, hogy az édenbe is volt két fa, a rossznak az ismerésének a fája volt, a másik pedig az élet fája.

Ha az ószövetségi zsidókból tanulsz, fogsz enni az élet fájáról?

Mit jelent az, az allegorikus kép, hogy enni az élet fájáról?

Első sorba ki az életnek a fája?

TLU: Isten

RHR: Isten, de ugyanúgy az Ő Fia is az életnek a fája, na, most hogy ha az élet fájáról eszel, az mit jelent?

TLU: engedelmes vagy

RHR: Engedelmes vagy az Isten Fiának, mikor bemész, akkor az Isten beenged az édenbe ugye?

Ha az Isten Fiának az ellenségének a fájáról eszel az mit jelent?

TLU: akkor engedetlen vagy, és halálra mész a kárhozatra,

RHR: Akkor értitek az összefüggést?

TLU: A fától indultunk, hogy itt is két fa van, ez is érdekes.

RHR: igen, két fa, tehát az egyik azért mondja nekünk is, hogy mikor mondja, hogy mit üzenjünk az Isten nélkül élő nemzetekből Istenhez térő híveknek, mit üzen, mit mondjunk nekik,

Hogy metélkedjenek körül, és tartsák meg az ünnepeket, meg a szombatokat, meg a mindent, vagy mit?

TLU: Paráznaság, a vérevés, a fullvaholt állat, meg a bálványimádás

RHR:de előtte mit mond,azt rendeljük, hogy ne foglalkozzanak a vége hossza nélkül való nemzetiségi táblázatokkal meg a törvényekkel, amik elhordozhatatlan terhek, amit az ősatyáink sem bírtak megvalósítani,azt mondja az írás igaz?

Tehát, hogy ha a vallási vezetőknek fogadsz szót, akkor te a jó és a rossz tudásának a fájáról eszel, és meg fogsz miatta halni,

TLU: és nevelt az Úr Isten a földből minden féle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, és a jó és gonosz tudásának fáját,

RHR: igen, tehát akkor az a lényeg, hogy honnét eszel, mit mondott az ördög nekik?

Ó hát nem fogtok meghalni, hanem olyanok lesztek, mint az Isten, mindent tudni fogtok.

TLU: olyanok lesztek, mint az Isten, jó és rossznak tudója.

RHR: jó és rossznak tudója, igen.

TLU: és bizony nem haltok meg,

RHR: tulajdonképpen ezzel van kapcsolatba, hogy milyen fáról eszel gyümölcsöt, az élet fájáról, ami az Istennek a Fia, a jelenések könyvébe ott van, mondja, hogy az Isten országának a közepette ott van az életnek a fája, és a levelei a pogányok gyógyítására valók.

Igen, van az olajfa, meg a jó és a rossz tudásának fája, tehát tulajdonképpen ma a luciferimádók azok a jó és a rossznak az ismeretével próbálják hallhatatlanná tenni magukat,

Tehát ott van, az Isten Fia azt mondta a zsidóknak tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, tudakoztok mindenféle ördögi iratot Babilonból, mert azt hiszitek, hogy azokkal a technikákkal elnyerhetitek az örök életet, örökké élhettek a földön,

Tehát amit az ember elveszített szófogadatlansággal, az örök életnek a képességét Istentől, azt az ember technológiákkal, meg információkkal akarja vissza szerezni.

Ezért tudományágakat fejlesztett ki az ember, nukleáris technológia, meg nanotechnológia, meg főként ezek a családállítás meg ilyenek, ilyen dolgok.

Az ember Isten nélkül akarja magát üdvözíteni, hogy ne haljon meg az ember, mert ha az ember meghal, ők tudják, ha az ember meghal, akkor ítélet vár rá, és ők abban hisznek, hogyha el tudják azt érni, hogy nem fognak meghalni,

Akkor ők abban hisznek, hogy tulajdonképpen a látható földi élet továbbra is kezükbe marad, és ezért akarnak örökké élni, hogy ne hogy meghaljanak, ők tudják, hogy ítéletre fognak kerülni.

Csak ezek hülyék, mert azt hiszik, hogy csak azok kerülnek ítéletre, akik meghalnak, mert ugye benne van az írásban, hogy először a halál, először a meghalás, utána pedig az ítélet, Pál mondja?
 

TLU: igen a zsidóban van, igen, hogy

RHR: elvégezett dolog az Istennél az emberek egyszer meghaljanak,

TLU: és jön az ítélet

RHR: Na, most ők ezért nem akarnak meghalni, ezért akarják kitalálni, hogy hogyan lehetne örökké élni, mert ők abban hisznek, hogy akkor ők sose fognak a bűneik miatt büntetést szenvedni,

És ezért elhiszik a Lucifernek azt, hogy ő majd megtanítja nekik, átadja nekik azt az élet meghosszabbító technológiát, amivel örökké képesek lesznek élni, és ezért cserébe pedig foglyul ejtik az egész emberiséget, és fönt tartják Lucifernek.

Mert amikor jönni fog, és ki lesz választva az ő utódjuk, akiről azt mondják, hogy minden hatalmat át adnak neki, azt mondja a fenevad, hogy megegyeznek egymás között, hogy erejüket, és hatalmukat a fenevadnak adják.

Ez érvényes országok között is, azok között az országok között, akik a fenevadat képezik,érvényes a fenevad vezetői között is,hogy ők lemondanak egy valaki javára,akiről ők azt fogják állítani,hogy ő az igazi Krisztus az emberiség megmentője.

Tehát ők abban hisznek, hogy akit majd ki fognak választani a világ vezetőjének, front embernek kitesznek, hogy ő rajta keresztül majd ő rajta keresztül majd meg adja az örök élet technológiájának a titkát meg fogja adni nekik Lucifer, ők ebbe az ostobaságba hisznek.

Ezért is dolgoznak a robot technológián is, mert azt hiszik, hogy egy állandóan javítható robot testet tudnak csinálni, ők oda akarnak kilyukadni, hogy ők olyan flexibilis, olyan nagy hatókörű testet tudjanak csinálni alkatrészekből, mint a filmekben.

Talán legutóbbi film az automata, nem tudom, hogy láttátok-e azt a filmet,

TLU:a Robot zsaru is ilyen,abba is ez van.

RHR: melyik?

TLU:a Robot zsaru, ott is már csak az agya működik tulajdonképpen

RHR:A robot zsaru is,igen pontosan meg egy másik nagyon jó film,ez az automata ez nem valami nagyfilm,ez az Antonio Banderas játszik benne,

De maga az a lényeg, hogy ott a robotok magukat megszerelik, és fejlesztik, tehát az önmagáért beszél, és van egy másik film, azt hiszem az a címe, hogy a the machine, az nagyon-nagyon jó film, nagyon összetették az egészet annak a bemutatására, hogy olyan testet tudnak alkotni, amit állandóan meg lehet javítani, és akkor az emberi agy van benne,

Tehát ez az ő céljuk, hogy azt szeretnék elérni, az lenne az ő new world orderüknek csúcsa, ha addigra valóságosan tudnának technológiára csinálni olyan javítható mű testet, ami nagyon közel áll az emberi testhez.

Tehát ez olyan, az emberi test ugye úszni tud a vízben,az emberi test fára tud mászni,majdnem nincsen olyan hely a földön ahova az emberi test ne tudna eljutni,mindenféle mozgást tud elvégezni az ember,futni tud,úszni tud,állni,

Tehát egy ehhez hasonló testet akarnak csinálni, ami viszont emberek által készített anyagokból van, időálló anyagokból, nagyon kemény anyagokból és hogy ezt ők mindig javítani tudják, és hogy ebbe bele downloadolják az emberi lelket,

Tehát ez a céljuk, és akkor ők így örökké élő zsarnokokként az ördögnek a birodalmát tartják fönn a királyságot, mint ahogyan az országok miniszter elnökei, tulajdonképpen kihelyezett negyedes fejedelmei, meg helytartói a pápának,

Ugyan ezt akarják elérni ők is elérni, hogy ők így állandóan megrenoválható testtel, és hallhatatlan lélekkel az ördög helytartói akarnak lenni az országok vezetőiként,

Tehát ez a cél, és az emberiséget az ördög malmába hajtja az ördögnek a természetébe,az ördögnek való, engedetlenségbe ebbe akarják tartani,és ezért a filmeken keresztül ,meg mozi film mindenen keresztül sugározzák az erkölcstelenséget,gyilkolászást,

Tehát minden, ami rossz, ami az ördögnek a természete, azt ezeken a filmeken keresztül  programozzák rá az embereket,mert így az ember ezt látja,gyerekként ebbe nőtt fel,ebben fog élni,és így az,az ember élő halott,tehát ezek a zombi filmek.

Ők nagyon jól tudják azt, hogy Isten nem bocsájt meg a bűnösöknek, addig, amíg az ember el nem hagyja a bűnét, és ezért ők bűnben akarják tartani az embereket, ők nagyon jól tudják, hogy Istennek mi az elvárása erkölcsileg is, meg minden téren.

És szándékosan azért tartják az embereket ellenségeskedésben, haragban, tehát minden, ami Isten ellen van, ők ezt sugározzák mozi filmeken keresztül, meg minden egyében keresztül azért, hogy így az emberek őket szolgálják, hogy rajtuk keresztül így az emberek az ördögnek legyenek a szolgái.

Mert az engedelmességükkel, az ördögnek való engedelmesség által az emberek ezeknek a filmeknek engedelmeskednek, ugye az ördög a filmeken keresztül beszél az emberhez, meg könyveken keresztül, művészeteken keresztül,

Benne is van a nevében, hogy mű, tehát nem valóságos, hanem mű, egy utánzat, egy kópia, egy koppintás, tehát ezzel a mű dologgal, kommunikációs eszközzel, tehát a művészetek azok kommunikációs eszközök.

De mivel mű, tehát nem valódi, nem Istentől ered, hanem mű, ezeken a művészeteken keresztül, tehát zene, festészet főleg színészet, szobrászat, tehát ezeken keresztül az ördög kommunikál az emberhez.

És tehát ezért van az, hogy ilyen akt képeket festenek, meg szobrokat, híres embereket, császárokat, ábrázolnak ráadásul meztelenül, tehát az egyesült nemzetek házában ott van egy, a művészetek háza, vagy szobája, vagy nem tudom, meg a vallások szobája,

Tehát ezeken a művészeti alkotásokon keresztül az ember meditálhat ugye ott, meg minden egyéb. Tehát sajnos a művészetek eszközei az ördöggel való kommunikálásra lettek kitalálva, és habár a technikák magát, hogy az ember, tehát a festészet hogy milyen technikával lett egy kép elkészítve önmagába tényleg gyönyörű szép,

De tulajdonképpen ezek a festészeti technikák is, nem a valóságot képviselik, nem azt mutatják, a valóságot, és így az ördög mindig valóságnak látszó dolgokkal kommunikál az emberek felé, és veszi rá így, mert mindaz, ami nem valóság, az ámítás és hazugság.

Tehát ezért a zenei vetélkedők a tv-ben, X-factor meg az összes többi, ezért vannak a zenés fesztiválok, ugye amikor a zene már keveredik vallásos liturgiákkal a paganizmusból, főleg afrikai vuduból, amikor a zene mellett, mert egy ponton már a zene nem elég, akkor ehhez a zene mellé még párosítani kell még kábítószert is.

És ezért meg lehet nézni a zenei fesztiválok mindig alkohollal, vagy kábítószerrel vannak párosítva, tehát a discóban is árulják a drogokat, a zene és a drog az mindig együtt megy, mert a zene és a drog az agynak a különböző központjaira hat,

És így a zenének az altatásával, a kábítószernek a lerészegítő hatásával így tulajdonképpen az ember olyan állapotba kerül, amiről azt hiszi, hogy ez egy olyan jó lebegő állapot, megszűnik a külvilág rosszasága, de viszont aki adja ezt az eszközt az emberiségnek, az tudja, hogy így megbódítva a zene hatásától, és elkápráztatva a szobrászat szépségétől, a női testnek, az emberi testnek a szépségétől,

És ehhez még megrészegítve különféle vallási tanokkal, meg ráadásul még rendesen alkohollal is, és drogokkal is, így kész teljesen a mixer, egy hatásos mixer ahhoz, hogy az emberiség teljesen könnyen kontrolálható legyen.

Nézzétek meg ma az országokban az emberek, már a fiatalok tömve vannak különféle drogokkal, ezek föl nőnek mire lehet őket használni?

Semmire sem, tehát arra lehet őket használni, amire az állam akarja őket használni, beöltöztetik őket swatim ruhába, és akkor rá küldik őket családokra a géppisztollyal, meg gránáttal hamis vádak alapján rá küldik őket, hogy menj el, ebben a házban, tömve van terroristákkal,

Tehát itt be van drogozva, meg a trance zenétől már be van állítva már az ember, ráadásul még mellette még harcművészeti iskolába jár, meg zem buddhizmus, meg meditál meg minden.

Tehát egy tökéletes mixer ahhoz, hogy ilyen robotokat beküldjenek az emberek közé, és lemészároljanak bárkit, azt mondják rájuk, hogy terroristák, csak azért, mert azok az emberek nem egyeznek meg a bevezetésre váró új világrenddel, annak az eszméjével nem egyeznek meg, ezért terroristának vagy tekintve, ezért el kell, hogy tüntessenek

Karl Warburg volt azt hiszem vagy ki volt, aki azt mondta, hogy akár tetszik, akár nem, egy új világrendet fogunk bevezetni, a kérdés az, az csak, hogy elfogadás által lesz bevezetve, vagy erőszakkal.(51:02-nél található a videóban)

Úgyhogy, hogy ha a világ dolgai után szaladunk, ami mindig változik, akkor az olyan, mint hogy ha az ördögnek a jó és rossznak a tudásának a fájáról ennél, annak fogad szót, az ő utasításait követi az ember, különféle pszichológiai technikák elsajátításáról, meg betöltekezéssel, meg nyelveken szólással.

Tulajdonképpen az ember ilyenkor ezeknek való engedelmességgel gyakorlással az ember az ördögnek engedelmeskedik, az ördögöt imádja ilyenkor,

És Isten pedig arra akar tanítani, hogy mi a jó gyümölcsöt termő fáról együnk, Krisztusnak az életéből merítsünk, mert akkor biztos, hogy örök életet fogunk tőle kapni.

TLU: és akkor azt nem értem még teljesen, hogy Isten rakta oda az egészet, nyilván azt kérte, azt mondta nekik, hogy legyetek engedelmesek, és csak ezt egyétek, amit mondok, ugye ez a jó fa, az életfa.

Ne legyetek engedetlenek hogy ne egyetek, hogy ne cselekedjétek ezt meg ezt, de ugye mégis csak Ő rakta oda, hogy Ő, érted, tehát hogy azt nem a sátán tette oda, vagy nem ő csinálta, hanem

RHR: Mert, Egyrészt azért mert Isten nagyon jól látta, hogy az Ő terve szerint, hogy ha szót fogadott volna Ádám, és Éva az emberi civilizáció óriásira szaporodott volna a földön, mint ahogy most, és Istennek, Ő biztos akart lenni abban, hogy az édenből, ha valakit bevisz a mennyországba, azok olyan emberek, akik önmagáért, Őt szeretik.

Tehát nem azért szeretik Őt, mert ellátja őket munkával, mert meggyógyította a betegségből, hanem önmagáért az Ő szeretetéért, amit értünk tett azért szeretjük, Ő ebben akart biztos lenni, és tulajdonképpen az embernek bizonyítani kell a hűségét az Isten felé az által, hogy megtartja az Ő utasításait.

Tehát mindaz, aki bűnbe esik, és benne is marad, és tovább eszik a jó és a rossz tudásának a fájáról, az, az ember arról tesz bizonyságot, hogy őt valójában nem érdekli az Isten, meg nem érdekli az örök élet sem,

És Isten tudta nagyon jól, hogy az emberiség el fog fajulni, és azt mondta, hogy ugye mivel, hogy Ő mindenképpen mindenkit szeretne meg menteni, de mindenkit nem fog tudni megmenteni, mert a legtöbben hátat fordítanak neki, és ragaszkodnak a bűnben való élés, tehát az a kedves nekik, a bűn.

És Ő elhatározta, hogy viszont ebből kiveszi azokat, akik nem akarnak a bűn világával együtt elpusztulni, egy rostaként, egy szűrőként építette be az emberi civilizáció megmentésének a tervébe.

Akár Istennel együtt, akár Isten nélkül az emberi civilizáció elszaporodott volna, ahogy el is szaporodott, de ugyanúgy, tehát ahogyan ez megtörtént már Énos és Séth gyerekeinél, ugye Énos és Séth gyerekei közül csak egyedül Noé volt az, aki megtartotta az Istenről szóló ismeretet, a többiek azok mind elfajultak, mint Káin.

Miután azt elborította Isten, és megmentette a neki engedelmeskedő Noénak a családját, ott a Noénál is csak egyetlen egy gyerek volt az, aki a 3 fiú közül megőrizte az Istenről szóló beszámolót, Sém volt az,

Tehát ezek az emberek, akik tovább vitték az igaz Isten ismeretét, ők az életükkel bizonyították, hogy ők nem esznek a jó és rossz tudásának a fájáról.

Hanem  ők  a még nem létező messiásnak a fájáról esznek,tehát ők már,még nem is létezett a messiás,de a kijelentések alapján  ők már ismerték őt,aki még nem létezett,és így ezért ez miatt úgy éltek tudatosan ,hogy ha véget ér az életük akkor oda legyenek víve ahol a messiás fog lakni.

És így is történt,ezek úgy éltek, és amikor meghalt Isten Fia,akkor Isten Fia kiürítette az Ábrahámnak a kebelét,ami azokkal az emberekkel volt rakva, akik a teremtés óta Istennek engedelmeskedve haltak meg.

Ezért mondja ott az írás, hogy amikor ő meghalt, akkor a szenteknek kinyíltak a sírjaik, és kijöttek a sírokból és bementek a városokba, és beszéltek az üdvösségről az embereknek, és amikor Joshua fölemeltetett, körülvette fényes felhő abban a felemeltetésben, az tele volt emberekkel az a fényes felhő, akik Ádámtól egészen Joshua halálig Istennek való engedelmességben haltak meg,

Benne volt Noé, benne volt Sém, benne volt Ábel, tehát mind azok, akik szót fogadtak Istennek, meg az ő saját atyjuknak szót fogadtak, azok mind benne voltak, benne volt Jákob, benne volt Dávid, a hétezer, akik nem hajtottak térdet a Baálnak,

Benne voltak ugyanúgy, mint ahogyan az a fényes felhő mikor leszállt az olajfák tetejére és kijött belőle Mózes meg Illés, és beszéltek Joshuának, na ahogy elment akkor abban a felhőben mindenki elment.

TLU: és vajon Ádám és Éva, velük mi lett, arról van valami, nincsen?

RHR: Nem tudom megmondani, hogy mi lett velük, nyilván volt lehetőségük, tehát, hogyha a kijelentést, amit kaptak a messiásról, ha a szerint éltek, hát nyilvánvalóan, hogy részesedhettek bűnbocsánatban,

TLU: egyébként az érdekes, nem tudom feltűnt, hogy emlékszel-e hogy az Ádámnak mondta el ezeket a parancsokat, hogy mit ehetsz, mint nem ehetsz és utána teremtette az Évát.

Az Ádámnak kellett elmondania az Évának gondolom.

RHR: azért mondom valamit Ádám elhibázott

TLU:igen,és azért kérte az Ádámon számon Isten,mert tudod őt kérdezte Isten,hogy mit csináltatok.

RHR: igen, hol vagy merre, vagy mit csináltatok, talán csak nem ettetek abból, amiből mondtam, hogy ne egyetek, az asszony, akit nekem adtál ő, egyből rá fogta.

A Mennyei Atyánk legyen veletek!