- Nagy egyházak, gyülekezetek vagy kis házi közösség?


Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit.

Ezúttal egy olyan témáról szeretnénk beszélni, amit nagyon sokszor említünk szinte

minden videóban, é nagyon fontos a Krisztust követő ember életében.

Mégpedig arról szeretnénk beszélni nektek, hogy vajon Istennek az akaratában az van,

hogy egy nagy egyházba, vagy gyülekezetbe járjunk, vagy pedig kis házi csoportba,

házi közösségbe tartozzunk, és oda járjunk?

 

Ez egy fontos téma, egyre többen beszélnek erről szerte a világon.

Ugye több oldalt találunk, youtube videókat is, és most csak kizárólag erről

szeretnénk beszélni alaposan megvizsgálva természetesen Isten beszédéből kiindulva,

mint mindig, hogy mi is Isten akarata ezzel kapcsolatban, hogy a mai látható

egyházak, gyülekezetek, mozgalmak, hogy ezek valóban Istentől valók-e, Isten

akarata-e, és azt akarja, hogy az emberek oda menjenek, vagy inkább azt szeretné,

hogy kis létszámú házi gyülekezetek, házi csoportok legyenek.

 

Felolvasnék nektek akkor egy-két ige verset.

Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy figyelmesen hallgassátok.

Biztos vagyok benne, hogy fel fog majd tűnni nektek.

 

Róm 1:7  Isten minden szerettének és elhívott szentjeinek, akik Rómában vannak.

 

1Kor 1:1  Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szószthenész,

a testvér,

1Kor 1:2  Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van,

 

2Kor 1:1  Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér: Isten

gyülekezetének, amely Korinthusban van, ( Korinthusban élő kihívottak közösségének)

 

Gal 1:1  Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az

Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból,

Gal 1:2  és a velem levő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. (Galáciában

élő kihívottak közösségének)

 

Ef 1:1  Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az efezusi szenteknek és

azoknak, akik hisznek Krisztus Jézusban. ( Efézusban, az Istennek félre tett,

megtisztúlt életet élő közösségnek, akik engedelmesek Krisztusnak)

 

Fil 1:1  Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek a

Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak

 

Kol 1:1  Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus, a testvér

Kol 1:2  a Ko losséban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban.

1Thess 1:1  Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek,

(Thesszalonikában élő kihívottak közösségének)

 

2Thess 1:1  Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a

mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:

 

Filem 1:1  Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi

szeretett munkatársunknak

Filem 1:2  és Appiának, nőtestvérünknek, Arkhipposznak, bajtársunknak és a te

házadnál levő gyülekezetnek:

 

Júd 1:1  Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak,

akiket az Atya Isten szeretett és Jézus Krisztus megtartott:

 

Apcs 2:46  És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként

a kenyeret, részesednek vala eledelben (szegények is) örömmel és tiszta szívvel.

 

Apcs 10:1  Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett

itáliai seregből.

Apcs 10:2  Jámbor és istenfélő egész háza népével egybe, ki sok alamizsnát osztogat

vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek.....És később a 24-s versben: És

másnap (Péter) eljutnak Cézáreába. Kornélius pedig várja őket, egybegyűjtvén rokonai

és jó barátait.

 

Apcs 5:42  és mindennap a templomban és házanként nem szűnnek meg tanítani és

hirdetni Jézust, a Krisztust.

 

Apcs 20:20  hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem

néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként,

 

1Kor 16:19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban

felette igen Akvila és Priscilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.

 

Apcs 18:8  Krispus pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész háza népével egybe;

a korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek, és megkeresztelkednek.

 

Kol 4:15 Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást és a

gyülekezetet, mely az ő házánál van.

 

Róm 16:23 Köszönt titeket Gájus, aki nekem és az egész gyülekezetnek gazdája.

 

Nos tehát látjátok, hogy szinte mindenhol házi gyülekezetek voltak, házi csoportok.

Az emberek házánál gyűltek össze a szentek, az elhívott szentek, a kihívottak.

Ahol gyülekezetet ír, ott az eklézsia görög szó van, aminek a jelentése szó szerint

(a kihívottak közössége).

Ezt látjátok itt a képen. Az Újszövetségi szómutató szótár Balázs Károly féle az is

mutatja.

Őszintén ajánlom mindenkinek, aki akarja tanulni a Görög eredeti írást.

Tehát itt az Eklézsia a szó Kihívottat jelent, kihívott társaság.

No, mi tűnik ki ezekből a versekből?

Inkább az, hogy Pál a leveleiben nem különféle nevű gyülekezeteknek írt, hanem a

különféle városokban, ugye?

Efézus, Korinthus, Galácia, Róma stb. Különböző városokban élő hívőknek,

kihívottaknak, Krisztus követőknek, akik kiszakadtak a különféle pogány vallásokból,

babonákból, a fertőzött zsidó vallásból is például.

Tehát azoknak az embereknek írt, akik kis házi közösségben voltak, akár több ilyen

házi csoportban, de mindannyian az Eklézsiához, Krisztus testéhez tartoztak.

És nem volt semmilyen nevük, ezért nincs is említve.

 

Tehát sehol nem írja azt Pál, hogy pl.: Pál az Efézusban élő Jehova tanúinak,

hitgyülekezetének, reformátusoknak és katolikusoknak üdvözletemet küldöm.

Tehát különféle nevű gyülekezeteknek, most csak ugye példákat hoztam a mai korból.

Tehát látjuk, hogy nem volt semmiféle különféle elnevezésű gyülekezet.

Nem adtak neveket maguknak, mint ahogy azt ma teszik.

Mindenkit egy kalap alá vett Pál úgymond az Eklézsia, A Kihívottak közösségébe

tartoztak az emberek, és ezért sem hívták magukat keresztényeknek.

Itt az Apcsel. 11:26-n olvashatjuk, hogy a tanítványokat először Anthiókiában

nevezték keresztényeknek.

Tehát mások nevezték őket annak, ők magukat sosem hívták így. Úgy tűnik.

Amúgy is ennek a Khrisztianosz szónak a jelentése: (Krisztus követője, Krisztushoz

tartozó), ahogy mi is szoktuk említeni, hogy Krisztus követők legyetek ne

keresztények.

 

Tehát az egy városban élő hívők összejöttek, egybegyülekeztek, összejöttek házanként

is, és tulajdonképpen az egész városban élő hívők képezték ugye az Eklézsiának egy

részét, ugye mert az Eklézsia az szerte a világban a Krisztust követő emberek

csoportja.

Rendszeresen összejöttek.

Tehát látjuk, hogy Isten nagyon fontos szerepet szán a házi csoportoknak, a házi

közösségeknek nagyon fontos szerepet szánt, és ez a mai napig is így van.

 

Mégis akkor vajon miért hoztak létre sok-sok ilyen nagy egyházat, ugye van vagy

nyolc nagy egyház, amit ma elfogadtak Magyarországon meg szerte a világon is több

száz van.

Rengeteg óriási giga meg nagy gyülekezetek vannak.

Adventisták, pünkösdisták, Jehova tanúi, reformátusok stb. stb. Vajon miért hozták

létre ezeket?

 

Először is ami az egyik legfontosabb ( most arról nem szeretnék beszélni, hogy ha

valaki utána néz, egy kicsit komolyabban bele ássa magát ahogy ezt mi megtettük.

Utána néz, hogy azok az embereket, akik létre hozták az egészet, ugye a katolikusok,

a reformátusok, az egész protestáns egyházakat, a különböző gyülekezeteket, ezek

mind-mind Jezsuita, szabadkőműves Vatikán kontroll alatt lévő emberek.

Tehát többnyire szabadkőművesek.

Most erről nem akarok részletesen beszélni, ennek nézzetek utána.

Tehát ha már csak ebből indulunk ki, akkor már gyanúsnak kéne lennie, de most inkább

az okokra mennék rá inkább, hogy elsősorban nagyon sok helyen látni azt, hogy: és

ezt a saját szememmel, fülemmel hallottam és láttam, hogy ezekben a gyülekezetekben,

egyházakban az embereket kiskorúságban tartják.

 

Holott ugye azt írja az Efézus 4-n az írás, hogy:

 

Ef 4:14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle

tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága

által.

Ef 4:15  Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk

abban, aki a fej, a Krisztusban.

 

Tehát nyilvánvalóan ennek az oka a kiskorúságban tartás, hogy tejen növekednek az

emberek, és nem kapnak kemény eledelt, hogy ne lássák meg az igazságot, ne lássák

meg a hazugságokat ugye a Bibliából, hogy amit a gyülekezetben mondanak, sokszor

ellenkezik az írással.

Mert, hogy ha ezt meglátnák, akkor nyilvánvalóan eljönnének onnan, és akkor nem

lenne sok gyülekezeti tag, nem lenne annyi befolyó pénz, tized, stb. !

 

Természetesen fölhasználják a Zsidó 10:25-n is a régi Károli féle félre fordítást,

ahol úgy fordította Károli, hogy el nem hagyván a magunk gyülekezetét, de ha valaki

jobban utána néz egy kicsit, akkor itt mutatom a képen a helyes fordítás: azt

mondja, hogy: Nem hagyva el a saját összegyülekezésünket, egybegyűlésünket.

 

Tehát itt a Görög szónak a jelentését látjátok a képen, hogy összegyülekezés,

odagyülekezés.

Nem gyülekezetet jelent egyáltalán.

Tehát ezt is használják erre, hogy az embereket odaláncolják, megfélemlítik, de hát

nem hagyhatod el a gyülekezetet, mert akkor nagy baj lesz, akkor hátat fordítasz

Istennek, de hát ez nem igaz.

 

Tehát az egyik legfőbb ok ez a kiskorúságban tartás.

Erre most mutatnék nektek egy rövid videó bejátszást a Golgota gyülekezet egyik

tanításából egy idézet.

A bejátszáson a magyarországi Golgota vezetője beszél (videón 10:37-től)

 

" Napjainkból hagy ragadjak ki egy példát, van egy csomó, de csak egy bizonyos

példát szeretnék kiemelni, szerintem ez szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy mi van

napjainkban Magyarországon.

Ez pedig a melegházasság kérdése.

Alkotmányosan a melegek házassága nem lehetséges Magyarországon, be van tiltva!

Egyébként most látom mindenkinek az elképedést az arcán, csak szólok, hogy itt most

nem abba akarok mélyebben belemászni, hogy most akkor mi a helyes, mi a helytelen,

ezt most egy példaként szerettem volna kiragadni valaminek a szemléltetésére.

De általában nagyjából úgy tekintenek erre az emberek, hogy ez az egész

melegházasság kérdésére, meg arra, hogy melegek nem házasodhatnak Magyarországon,

hogy ez a keresztényeknek a vágya arra, hogy a házasság Bibliai elképzelését tartsák

mindenekfölött valónak.

Hogy mi ezzel a Bibliát is védjük"

 

Tehát hallottátok ezt a ferdítést, ezt a rejtett, nagyon kifinomult okkult dolgot,

hogy nem beszél arról egyáltalán, hogy a homoszexualitás bűn, nem mondja ki, hogy

attól az embereknek meg kell szabadulni és el kell fordulni ettől, nem is foglal

állást, hanem rejtett módon, viccesen azt mondja, hogy én nem akarok erről beszélni,

hogy bűn-e, vagy sem, és összekapcsolja más dolgokkal.

Tehát ez egy ferdítés, és sajnos később sem beszél erről, hogy ha valaki

meghallgatná ezt az előadást, tehát nem beszél arról, hogy a homoszexualitás bűn, és

ettől hogyan kell az embereknek megszabadulni Isten segítségével, ugye és ezáltal

sokakban zavart kelt az elméjében.

És sokakban meghagyja ezt a rossz téves felfogást így rejtett módon.

Ugyan úgy a Golgota is ugye Szentháromság hívő, meg elő elragadtatásban hisznek, és

ezt tanítják, ezzel ezreknek, tízezreknek az üdvösségét veszélyeztetik, mert ugye

kényelembe tartják őket.

Meg kell nézni a logójukat például a magyarországi Golgota logót, az is nagyon

beszédes.

 

Látjátok ugye ennek az Aleister Crowley's-k, ennek a sátánistának a logóját, ott van

a madár, ami lefelé repül, ugye a harmadik szem stb.

Trinity Broadcasting Network logója, ez is ugye egy szabadkőműves szervezet, egy

amerikai tv hálózat egy vallási csatorna, ahol különböző vallási műsorok mennek.

És ugyan úgy ott van a Golgota keresztény gyülekezet logójában is a lefelé repülő

madár, ez több más logóban is ott van.

Ezekkel jelzik egymás felé, hogy ők is ugyanoda tartoznak, ugyan az a Jezsuita

Vatikán szabadkőműves kontroll, és az általuk létre hozott rendszerbe a babiloni

rendszerbe tartozik a Golgota is sajnos.

És ez jellemző sajnos a gyülekezetekre, hogy rejtett módon becsempésznek tévtanokat,

és így becsapják az embereket.

Még mielőtt félreértés történne, nem akartuk kipécézni a Golgotát, szimplán ez csak

egy példa volt.

Ugyan így, ugyan ebbe a csoportba tartoznak Baptisták, Adventisták, Pünkösdisták, a

Jehovások, vagy a Hit gyülekezete a történelmi egyházak, a Katolikusok,

Evangélikusok, Reformátusok, úgy hogy igazából a nagyobb ismertek.

Teljesen mindegy akármelyiket lehetett volna példaként venni.

Ugyan így a Pápa is, biztos olvastátok, hogy miket nyilatkozott ugye a homo

szexualitásról.

Ezt is mutatom itt a képeken, hogy azt mondja, hogy a homo szexualitás nem számít,

így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért a jót cselekvés útján kell

haladnunk, és hogy ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt.

 

Egy másik oldalon azt írják ugyan így, hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzem?

Tehát ez is egy ferdítés, ez is egy rejtett okkult tanítás, azt sugallva

szerencsétlen homo szexuálisoknak, akik ugye ebben a bűnben élnek, hogy nyugodtan

maradjatok meg benne, attól még Isten szeret titeket.

Itt a képen látható, ahogy látjuk, hogy a Pápa nem írja át a Bibliát.

Ezen jót mosolyogtam!

Hát persze, hogy nem írja át, hiszen már rég átírták!

Elég csak a 10. parancsolatra tekintenünk. Látjátok a képen, meg a videó

bejátszáson, hogy mi a különbség az eredeti Mózesi 10 parancsolat, és a Katolikus

egyház által publikált és betartott 10 parancsolat között.

Úgy hogy látjátok, hogy nagyon sok gyülekezetben ezt csinálják.

Nem csak a Golgotában, a Hit gyülekezetben, a Jehováknál is, Adventisták,

Pünkösdisták minden ilyen nagyobb giga, mega gyülekezetekben ez megy.

Vagy hamis tanítás van, félre fordítás, félre tanítás, vagy egyszerűen ilyen

viccesen vigyorogva, mindenféle poénokat közzé vágva beszélnek elferdítve dolgokat,

és kiskorúságban tartják az embereket.

A másik ugye, hogy az emberek többnyire megmaradnak a bűneikben, mert az ilyen nagy

mega gyülekezetekben egyszerűen nincs arra idő, meg lehetőség, fizikai képtelenség,

hogy az emberek a bűneikkel szembesüljenek, és beszéljen vele valaki róluk, és ezért

megmaradnak, senki nem figyelmezteti őket.  Hogy az előbb említett rejtett, okkult

tévtanokat könnyebben ugye el tudják mondani az ilyen nagyobb gyülekezetben, és hát

ugye a tizeddel, adakozással eltartatják magukat, és támogatják a harmadik templom

felépítését.

Tehát ez csak egy pár indok azért, hogy miért hoztak létre ilyen nagy gyülekezetet.

Nyilvánvalóan a háttérben ugye még az is van, hogy az embereket Isten ellen

engedetlenségben tartsák ezekkel a kitalált gyülekezetekkel, egyházakkal.

Elhitetvén, a sátán az egész mögött ő van, a háttérben elhiteti az embereket, hogy

ez az igaz út, hogy ez a keresztény út Istenhez vezet, hogy ha ilyen helyekre

jártok, de sajnos nem ez a helyzet.

És azt látni, ugye, hogy nagyon sok hívő emberke, akik ilyen nagy gyülekezetbe

járnak, azok nem akarnak házi gyülekezetet, nem akarják, hogy bemenjenek a házukba

és személyes, családias kapcsolat legyen, mert ott rövid időn belül lelepleződne a

képmutatás, a bűnökben való élés!

Ugye?

Ami addig a gyülekezetbe való járás alatt ugye leplezetlen maradt, és ezzel sokan

nem akarnak szembesülni, és ugye elhitetik magukat, és inkább hallgatják a

hazugságokat, hogy Isten szeret téged, meg van bocsátva a bűnöd.

Nem kell csinálni semmit, nem baj, az, hogy ha a bűnök között élsz, majd megoldódik,

semmi gond.

Egy kis házi csoportba ezzel szemben viszont Isten rákényszeríti az embereket, hogy

tisztogassák magukat a bűneiktől

Előbb utóbb, akik igazán keresik az igazságot, és valóban üdvösséget akarnak,

azoknál ez a felszínre jön és megbánják a bűneiket, és igyekeznek távol tartani

magukat, tisztogatják magukat a bűneiktől.

Főleg, még hogy ha Úrvacsorát is tartanak az emberek.

Tehát a szoros közösség kizárja a képmutatást magyarán.

Isten ezt gyorsan leleplezi.

Sokkal őszintébbé és barátságosabbá válnak a tagok, egy ilyen kis közösségben.

Ugye hogy az Apcselben is olvastuk, hogy:

Apcs 2:46  És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként

a kenyeret, részesednek vala eledelben (szegények is) örömmel és tiszta szívvel.

Tehát mindenképp a kis házi közösség az, ami Isten szerint való, az egyedüllét az

viszont, megint nem jó, tehát ez a harmadik verzió mikor valaki egyedül próbálkozik,

mert egyszerűen nincs senki más, aki Istenen keresztül felhívná a figyelmét az

embereknek a bűneire, hibáira, nincs kontroll.

Nagyon nehéz egyedül!

És nem kell elsősorban mindenképpen személyes házi közösségre gondolni, hogy akkor

összejöttök házanként, mert nyilván az a legjobb, de erre sokszor nincsen idő a

munka, meg a család mellett, hanem nagyon jó a skype erre például, vagy más ilyen

internetes beszélgetős program.

Mi például a skypot használjuk, és minden este összejövünk, beszélgetünk,

imádkozunk, Úrvacsorázunk, és tökéletesen jól működik.

Átéljük mindennap Istennek a vezetését, kegyelmét.

De hogy ha sikerül otthoni házi csoportokat összehozni, akkor ugye előfordulhat az

is, erre is vannak példák, hogy a házigazda családja, vagy akik jönnek hívők, vagy

azoknak a hitetlen testvérei, rokonai megérzi Istennek ezt a hatalmas szeretetét, az

erejét, a közösségét és ezekben a hitetlen emberekben felébred a vágy Istenre, és

ezért Istenhez fordulnak, és ők is elkezdenek a keskeny úton járni.

Tehát ezért is nagyon jó a kis házi csoport.

Ugye a barátok is könnyebben eljönnek, bárki, akit elhívunk, szívesebben eljönnek

egy ilyen barátias hangulatú közösségbe, mint ilyen nagy giga-mega szektákba, ahol

ilyen hideg-rideg az egész, és az emberek sokszor rosszul érzik magukat.

És ami a legérdekesebb, hogy igazából azt látni, hogy Isten a házi csoportokat

valójában egy szelekcióként, egy szűrőként használja a keresztények között.

Mert ugye maga a Fia is, Isten Fia is elkötelezett tanítványokról beszél és nem

ilyen gyülekezeti látogatókról, ilyen divat keresztényekről.

Tehát akik igazán vágynak az igazságban való élésre, azokat ugye kihozza, és

elvezeti Isten ezekből a gyülekezetekből, és elvezeti kis házi közösségekbe, ahol

egyszerűen törvényszerű, hogy szembesül a bűneivel, és kiderül, hogy képes-e

változtatni, hogy akarja-e az igazságban való élést.

És ha ezt megteszi, akkor a kihívottak közösségébe fog tartozni, az igazi

Eklézsiába, akik ugye szerte a világban a Krisztus követők alkotnak.

A többiek pedig, akik megmaradnak a kényelemben, a bűneikben, azok megmaradnak

ezekben a nagy gyülekezetbe, mega szektákban, az állkereszténységben sajnos.

Tehát ami a házi csoportokban megtörténik, ez a belsőséges, őszinte, képmutatás

nélküli életmód, ez a nagy gyülekezetekben nem működik egyszerűen, mert fizikai

képtelenség, hát nincs, rá idő annyian járnak oda.

Elmondja a pásztor a beszédét, tele mindenféle hazugsággal, hamis tannal, rejtett

okkultizmussal, és utána megy mindenki haza éli tovább az életét, és nem is nagyon

foglalkozik az írással se.

Azt hiszi, hogy egy héten elég egyszer elmenni és ott énekelgetni, meg feltett

kézzel dicsérni az urat.

Azt hiszik, hogy ez Isten előtt ér valamit, holott ha olvasnák az írást rájönnének,

hogy az igazi Istentisztelet, Isten imádat, az nem erről szól, hanem a bűneinktől

való tisztogatás, a szegények megsegítése, az evangélium hirdetése.

Erről szól az igazi Isten imádat.

Tehát a kis házi közösség egy nagyon jó szűrő Istennek, hogy meglássa, hogy kik

azok, akik igazán az Ő Fiát követik.

Nyilván Ő ezt látja, tudja előre, és az emberek felé is ez egy jó visszajelzés.

A Kihívottak közösségében, az Eklézsiában, Krisztus testében ugye csak odaszánt

elkötelezett, a megigazulás útján járó emberek tartozhatnak.

A templomokat is ugye ezért hozták létre, hogy elhitessék az embereket, hogy

megtévesszék, hogy csak a templomba járás és csak a papok által lehet Istenhez

menni, de ez nem igaz.

Krisztus az Örök FŐPAP, Ő a Közbenjáró!

Nincs szükség ilyen templomokra, amúgy is Isten kézzel csinált templomban nem lakik.

Tehát a más vigasztaló, mikor azt mondja az írás, hogy más vigasztalót küldök

nektek, ez is erről szól, ez is egy nagyon jó és érdekes új felismerés, hogy amíg az

Ószövetségben ugye prófétákon keresztül szólt Isten az emberekhez, meg ugye a

papokon keresztül, a papoknak kellett bevinni áldozatot bemutatni a Szentek

Szentjébe, és Isten így a prófétákon, és az Isten által választott embereken

keresztül beszélt.

Addig az Újszövetségben egy újfajta, egy másféle kapcsolat jött létre.

Az Atya már személyesen beszél az Ő Lelkén keresztül, ugye a testnélküli formáján

keresztül, és egy új másik fajta vigasztalás, bátorítás, tanítás jött el egy sokkal

személyesebb, belsőségesebb.

Ezért jelentette ki magát Atyának a fián keresztül.

Tehát erről szól a más vigasztaló.

Ez egy óriási dolog emberek, hogy ha ezt valaki igazán fölfogja, megérti, hogy az

Atyával személyesen lehet kapcsolatba kerülni a Fián keresztül, a Fiának való

engedelmességen keresztül, és nincs szükség semmiféle pásztorra, meg papra, meg

vezetőkre.

Nincsen, csak az írásra van szükségetek, Isten és az Ő Fiára.

Ennyi!

Tehát látjuk, hogy ez a több száz gyülekezet, egyház ezek nem Istentől valók, hanem

sajnos a Sátán megtévesztése az egész egy zűrzavar, hiszen most gondoljatok bele, ez

is nagyon érdekes, hogy sok gyülekezet azt állítja magáról, hogy náluk van az

igazság, hogy ők tanítják az igazságot. Ugye?

Azok az emberek, akik oda mennek, azok azt mondják, hogy nekik Isten kijelentette és

Isten vezette őket oda, hogy oda menjél, mert ott van az igazság, de mégis minden

gyülekezetben másféle tanítások vannak.

Nem furcsa ez egy kicsit?

Most akkor Isten ennyire változékony, változó lenne, hogy így ennyire megviccelje az

embereket, hogy különféle helyekre küldi őket, és hazudik nekik, hogy ott van, az

igazság menj oda abba a gyülekezetbe?

Vagy pedig azaz igazság, hogy az összes ilyen gyülekezet emberek által létrehozott

erőlködés, utánzata az igazinak.

Ugye mind-e mögött persze meg a bukott angyal áll.

Vajon a kettő közül melyik az igazság?

Hát nyilvánvaló, hogy az utóbbi!

Ezért is akarja Isten, hogy kijöjjenek az emberek az állkereszténységből, vagyis

ugyan azt akarja, mint az első harmadik századba akart Isten, azt, amit meg is

tettek az emberek.

Kijöttek az állj Judaizmusból, meg a többi pogány vallásból, ezért hívták őket

kihívottak közösségének, az Eklézsiának.

Tehát amikor Mózesen keresztül Isten kivezette az embereket az áll judaizmusból,

ebből a babiloni fogságból ugye, az okkultizmusból, kivitte őket a pusztába, hogy

megtisztuljanak.

Ez is egy előkép volt az utókornak, az Ószövetség idejében élőknek, hogy most is

Isten ezt akarja, hogy Ő kihívja az embereket az állkereszténységből, meg a

vallásból, meg a Babilonból, az okkultizmusból és ki akarja őket vinni a pusztába.

Nyílván itt most szellemileg kell érteni, tehát szellemi pusztába kell kimennünk és

megtisztulnunk ezektől az okkult, hazug ördögi tanításoktól, amiket belénk agy

mostak, az egyházakban, gyülekezetekben.

Tehát ez a Mózesi vándorlás a pusztában, az erről szólt, és ott is ugye ott van,

hogy lelki eledelt, italt ittak.

Ugye a Krisztusra utalt már az is, hogy nekünk is ebben a pusztában Krisztust kell

ennünk, és innunk.

Ugye Krisztus ezért mondta, hogy aki nem eszi a testem, nem issza, a vérem ugye az

nem mehet be Isten országába.

Tehát itt arról beszélt, hogy aki nem olvassa a beszédem, és aki nem tartja meg,

(ugye ez az engedelmesség,) az nem méltó Isten országára.

Tehát ez egy csodálatos előkép volt a zsidók vándorlása a pusztában.

 Nekünk is a szellemi pusztában kell megtisztulnunk ezektől a dogmáktól.

Tehát akkor ugye ott a fizikai zsidók vándoroltak, és meg kellett volna tisztulniuk,

hát nem sokuknak sikerült.

Ma nekünk ugyan így előképként, mint szellemi zsidóknak ugye erről beszél Pál is,

tehát mint szellemi Izrael, az Eklézsiához tartozó szellemi zsidóknak, az igazi

Krisztus követőknek ugyan úgy meg kell tisztulniuk a pusztában.

Tehát ez is egy gyönyörű előkép.

Istennek a beszéde az elképesztően van összerakva, minden összefügg mindennel. Úgy

hogy én nagyon szeretem!

A szellemi pusztában kell megtisztulnunk ezektől a dogmáktól, és ezt egy házi

gyülekezetben, egy kis házi közösségben meg is tudjuk tenni Isten akaratából.

Higgyétek el, hogy Istennek ez az akarata, hogy házanként kis közösségekben, vagy

akár itt skypon virtuálisan összejöjjetek, ez is ugyan olyan szeretet közösség.

Legyetek együtt békességben, gyakoroljátok a bocsánatkérést, a türelmet, a

békességet, az imádkozást.

Járuljatok Isten elé egymásért, ugye hogy ha valaki betegségben, gondban, vagy

problémában küszködik, akkor a csoport összefog, és közösen egy akarattal, egy

lélekkel imádkoznak Istenhez, és könyörögnek hozzá a Fiának a nevében, hogy

segítsen.

Ezt tudjátok gyakorolni, és olvassátok az írást és Isten meg fogja adni egymáson

keresztül a kijelentéseket, a magyarázatokat.

Mi ezt átéljük minden napon, tehát ez már két éve, hogy ez megy, ezeket tesszük

közzé a videókban, erről szól a csatornánk, hogy leleplezzük a hamis

kereszténységet, és az Isten ki tudja hívni az embereket.

Nagyon sokan ezt fölfogták, megértették persze sokan vannak, akik ragaszkodnak

ahhoz, hogy a gyülekezet, gyülekezet mindenáron.

Azokban a gyülekezetekben, akinek már neve van, hogy ilyen gyülekezet, meg olyan

gyülekezet, meg titulusok vannak, meg vezetők, meg ez a hatalom, tehát elindul ez a

Nikolaiták féle piramis rendszerű felépülés, és előbb utóbb az emberek, a vezetők

gőgössé válnak.

Ez nem működik, egy kis közösségben ilyet nem szabad, tehát mi nem is hívjuk egymást

tanítónak, meg pásztornak, meg presbiternek, meg diakónusnak meg mit tudom én, hogy

minek.

Nincsen!

Egyszerűen mindenki tudja, hogy Isten jelölt ki közöttünk tanítót, Isten jelöl ki

közöttünk prófétát, aki ugye vigasztal, és bátorítja a többieket, az idősebbeket, a

fiatalabbakat stb. stb.

Ugye a prófétálás, az nem a jövőbe látás, hanem az egymás bátorítása, gyámolítása,

vigasztalása, az egymás épülése Krisztusban, Isten beszédében, ha kell egymás

intése, megfeddése.

Erről szól a prófétálás, ezt az igében is látjuk itt.

A képernyőn láthatjátok:

1Kor 14:3  Aki pedig prófétál, emberekhez szól, épülésre, vigasztalásra és bátorításra.

1Thess 5:14 Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok

a csüggedteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel.

Kol 3:16 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel

tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel.

Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak!

Erről szól a prófétálás.

Tehát nincsenek titulusok, és gyakoroljuk az alázatot, az engedelmességet, az

igazságban való élést.

Ha kell, akkor figyelmeztetjük egymást, megfeddjük egymást szeretettel, hogy

testvérem ez így nem jó, ez bűn, amit csinálsz, ez hamisság, ez igazságtalanság,

kérlek, ettől szabadulj meg, és változtass a felfogásodon.

Tehát nem ítélkezünk, távol álljon tőlünk, hanem egyszerűen szeretettel próbálunk

egymásnak segíteni, tehát egymás üdvösségére oda figyelünk, és 6-8-10 vagyunk

maximum.

Egyszerűen többen nem is lehet, tehát ezt látjuk, hogy Isten nem növeli a mi

létszámunkat, mert tudja, hogy fizikailag nincs idő arra, hogy mindenkinek a

gondját, baját meghalhassuk, és még beszélgessünk róla órákat.

Ezért működik kis közösségekben, ez a tapasztalatunk, ez nem kitaláció, és nagyon

sokan vannak így.

Keressetek a neten, ismerősök között hozzatok létre ilyen közösségeket, és

felejtsetek el mindenféle ilyen gyülekezeti, meg egyházi tanítást, dogmákat.

Ki kell dobni a szemétbe és el kell kezdeni elölről sajnos.!

Ez az igaz Isten keskeny útja, ez Isten akarata!

Tehát az elején feltett kérdésre a válasz, hogy nagy egyház, gyülekezet, vagy kis

házi közösség kell, mindenképpen az írásban azt látjuk, hogy Isten akarata az, hogy

kis házi közösségben legyetek, és úgy gyakoroljátok az engedelmességet, az

igazságban való élést, Krisztusnak a beszédének a megtartását, hiszen így tudjuk az

üdvösséget megtartani.

Isten kegyelme alatt így tudunk élni, hogy ha úgy is élünk, ahogy Krisztus járt.

Ahogy Jánosi levélben is olvashatjuk:

1Ján 2:6  aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt.

És végezetül szeretnék nektek mutatni egy-két web oldalt, ahol majd láthatjátok,

hogy az, amiről beszélünk sok-sok videóban, és ugye ebben a videóban is, hogy miért

kell kijönni ezekből az egyházakból, vallásokból, a gyülekezetekből, a

kereszténységből, hogy ezeket nem mi találjuk ki, ezek nem a mi fóbiánk, a mi

mániánk, hanem egyszerűen Isten akarata ez, és ezt nagyon sok más embernek is

megmutatta.

Rengetegen beszélnek erről, hogy miket éltek át, hogy éltek át, hogyan vezette őket

Isten arra rá, hogy ki kell jönni valóban, mert megértették, hogy ez nem Isten

akarata, ez a sok egyház, gyülekezet, ez nem tőle van.

Ezeket fogom nektek megmutatni, és segítséget találtok majd ehhez a nehéz lépéshez,

mert tudom, hogy sokan félnek, rettegnek attól, hogy mit szólnak a barátok, szülők,

maga a gyülekezet.

Hogy ez így elképzelhetetlen első hallásra ez az egész.

Ezért ezt bátorításként szeretném mutatni, hogy nem vagytok egyedül, rengetegen már

ezt megtették, mi is ismerünk személyesen nagyon sokat, és mi a csoportban is

mindannyian kijöttünk különböző helyekről, tehát saját tapasztalatunk is van.

Ezeken az oldalakon láthatjátok, olvashatjátok majd, hogy az emberek leírják, hogy

miket éltek át, hogyan történt ez az egész az életükben, és ők is tanácsot adnak és

segítséget a többieknek, de természetesen a linkeket berakom a videó leírás alá.

(Linkek a szöveg alján,a videoban 34.perctől)

Itt van rögtön az elején ez a Galatians4 oldal, maga az emberke is, aki ezt az oldal

vezeti, ő maga is kijött egy ilyen helyről, és rengeteget beszél erről.

Ezen az oldalon sok mindent le is leplez természetesen.

Itt van, ez a cikk például itt arról beszél, hogy felkészülésként úgymond lehet

használni, hogy mi várható ilyenkor, milyen félelmek, meg kirekesztések, meg

egyedüllét, meg ilyesmik lehetnek, de ezektől nem szabad félni, hanem bízni kell

Istenben és hagyni, hogy Ő vezessen.

Ebben rengeteg, itt láthatjátok a képen ugye? Évek az egyházrendszeren kívül címmel,

és mindegyik oldalnak az alján ott vannak a hozzászólások, mindenki a saját

tapasztalatát mondja el.

Nagyon sok ilyen cikk van ezen a Galatians4 oldalon, sok leleplező is van

természetesen, itt kapásból mit láttok itt a Billy Graham.

Híres Baptista evangélista, aki többek között itt az egyik videóban azt mondja, hogy

tagadja, hogy Jézus az egyetlen út az Atyához.

Ezen az oldalon ugyan úgy találhattok információt a Golgotáról is a Chuck Smith-ről

is, ha már ugye említettük őket az elején.

Itt látjátok, a képen rengeteg cikk van róluk.

Leleplező cikkek, de itt bal oldalt lehet látni a címkéket, hogy kikről beszél még.

Alex Jones-ról, Billy Graham ugye az előbb említettük, Katolikusok természetesen,

cionizmusról ugye, David Ickeról,  a szabadkőművesek Franklyn Grahamről,

Jezsuitákról, Máltai lovagrendről, tehát nagyon sok mindent leleplez a Monsantorol,

Pet Robertson ugye a 700-as Klub, Rick Warren, stb., stb.

Tehát érdemes nézegetni ezt az oldalt.

Akkor itt van egy másik oldal ez a Bereanbeacon egy katolikus pap, aki több

évtizeden keresztül volt a katolikus rendszerben pap.

Erről beszél, hogy hogyan jött rá, hogyan ismerte föl, hogy be van csapva, és hogy

innét ki kell jönnie. Ennek van egy magyar oldala is. Egy úri ember lefordított

nagyon sok írását. Itt látjátok mikor ezt fölismerte, hogy a Bibliában van Isten

beszéde, és hogy az alapján kell tanítani és elkezdte mondani egy másik városban egy

misén 400 ember előtt, és rá 3 nappal annak a városnak az Érseke behívta és

letiltatta.

Tehát azt hiszem ez önmagáért beszél.

Most gondoljatok bele, hogy ez az úri ember több évtizedig volt katolikus pap, hogy

neki milyen nehéz lehetett ez a lépés. Pedig ugye neki ez volt az élete, az állása a

mindene nonstop, tehát és ennek ellenére képes volt ezt megtenni, és nyilvánvalóan

ugye elviselte a család, a főnökének, a barátainak az ellenvetését, rosszallását, de

mégis megtette.

Évtizedeken keresztül prédikált, és tartotta a miséket és beszélt az embereknek

abban a hitben, hogy a helyes Isten beszédét adja tovább, az örömhírt, az

evangéliumot.

Hogy neki milyen nagyon nehéz lehetett ezt megtenni?

Ezt csak azért mondom, hogy ehhez képest egy olyan emberke, aki gyülekezetbe jár,

vasárnaponként olvassa az írást, azért sokkal könnyebb egy ilyen dolgot megtenni.

De hát nyilván mindenkinek a saját életére nézve ugye nehéz, csak elképzelni sem

tudom, hogy ennek az úri emberkének mekkora gyötrődés és szenvedés lehetett, de ugye

erről beszél ebben az írásban angolul is, magyarul is.

Olvassátok el nyugodtan!

Látjuk, hogy Istennek a hatalmas kegyelme, és szeretete, hogy egy ilyen embert is ki

tudott hozni egy ilyen közegből, mert ugye a Katolikus egyház az van leginkább tele

bálványokkal, meg különböző okkult tanításokkal és ceremóniákkal, dogmákkal.

Vagy itt van ez a Call To The Remnant ennek is ennek a cikknek is az a címe, hogy

Isten kihívja a maradékot a hagyományos egyházból, kereszténységből.

Itt is ugye a hozzászólásokban sokan beszélnek erről, tehát érdemes ezeket az

oldalakat át böngészni annak, akiben már felmerült ez a kérdés, és hallgatja a

videóinkat, hogy más oldalakon is erről beszélnek sokan.

A magyar fórumokon is sokan beszélgetnek erről.

Vagy akkor itt van egy volt római katolikus Bencés rendi nővér.

Itt van a részletes beszámolója, hogy hogyan ismerte fel, hogy ki kell szakadnia az

egyházból.

És sokan vannak, itt van például a keskeny út oldala, ahol arról beszél az úri

ember, hogy a házi gyülekezeteknek mekkora szerepe van és hogy ez Isten akarata.

Látjátok az oldalon, tehát ezt az egészet nem mi találtuk ki, ezt a Bibliából és

Isten kegyelméből felismertük, megmutatta, hogy a nagy egyházak, gyülekezetek ezek

nem Isten akarata, és ezektől el kell szakadni, ez min-mind babiloni rendszer

alapján működik, tele van okkultizmussal, bálványimádattal, tévtanokkal,

hazugságokkal, amivel az embereket engedetlenségben tartják, és veszélyeztetik az

üdvösségüket, az örök életüket tulajdonképpen.

Hangsúlyozzuk még egyszer, sokszor elmondtuk, hogy nem az emberekkel van bajunk,

akik oda járnak, az egyszerű hívőkkel értelemszerűen, hiszen rengeteg jószívű, igaz

Krisztust követő ember van, többek között ugye ezeket szólítja ki az Isten onnan,

hanem a vezetéssel, a rendszerrel van a problémánk.

A vezetőkkel, akik az egészet kitalálták a piramis csúcsán ugye a Jezsuita Vatikán

rendszer, hogy fölöttük vannak-e még esetleg a fekete Pápa például nem tudjuk.

Tehát mi meg értjük, mi is átéltük ezeket sokszor ezt nehéz fölfogni, megérteni, és

nagyon nehéz megtenni azt a lépést, hogy az ember szakít ezzel a megszokott

dologgal, hogy gyülekezetbe jár.

Sokszor szolgálatot végez, mindenféle zenélésben részt vesz, vagy bármilyen más

dologban, ami odaköti az egyházához, gyülekezetéhez, de ha valaki fölismeri, hogy ez

Isten akarata, innét ki kell szakadni, mert higgyétek el hogy ezen túl is van élet.

Tehát ezeken az oldalakon is erről beszélnek sokan, hogy bízni kell Istenbe és el

kell hinni, hogy gyülekezeteken, és egyházakon kívül is ugyan úgy van élet, sőt ott

van az igazi.

Meg ígérte Isten az igazságokat, leleplezi a hazugságokat, és kitárul egy új világ,

az igaz Krisztust követő életmód.

Tehát tudjuk, hogy ezt nehéz megtenni, de egy idő után muszáj lesz.

Legyetek bátrak, és gondoljatok azokra az igékre, amiket ugye Pál is, meg maga

Krisztus mond a Galata levélben, hogy:

Gal 1:10 Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem

tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.

Tehát nem embereknek kell megfelelni, nem attól kell félni, hogy a barátok, rokonok,

család, hívő társak, hogyan reagálnak, az, az ő problémájuk,

Még maga Krisztus is azt mondta, ami nagyon komoly, erős kijelentés, hogy:

Máté 10:37  Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és

aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám,

Tehát nem méltó Isten országára.

Ezt szerettem volna még itt a végén megmutatni nektek, és elmondani, hogy nehogy

valaki azt higgye, hogy mi ilyen szekta vagyunk, és kihívogatjuk az embereket

értelmetlenül, és saját magunkhoz akarjuk láncolni.

Szó sincs ilyesmiről!

Egyszerűen ez Isten akarata, és ezt egyre többen szerte a világon látják, itt a

bizonyítékok, nyugodtan böngésszetek, olvassatok utána.

Keressétek az igazságot, és az Atya meg fogja mutatni nektek!

 

Ha bármiben tudunk segíteni, kérdésetek van, tanácsra van, szükségetek forduljatok

hozzánk bizalommal.

Mindenkinek válaszolunk emailokra a youtube-n is igyekszünk időnktől, és erőnktől

függően.

Köszönjük, hogy meghallgattatok ismét, remélem, hogy egy újabb puzzle darabka került

a helyére ebben a nagy képben, hogy el kell hagyni ezeket a helyeket, és inkább kis

közösségben kell lenni.

Ez sokszor nagyon nehéz lépés, de muszáj megtenni, az Isten ezt meg fogja nektek

mutatni, be fogja bizonyítani, megerősíti álmokon, írásból, barátokon keresztül,

hogy ez tényleg így van, amiről beszélünk.

Imádkozzatok ezért is, kérjétek az Atyát, hogy mutassa meg nektek is, hogy ki kel

futni Babilonból.

Ezért mondja az írás, hogy fussatok ki Babilonból, mert a babiloni rendszer, az nem

csak a katolikus egyház, hanem az összes többi is, amit ők hoztak létre a Vatikán.

Ezért hívják anyaszentegyháznak őket.

Ők kontrollálják az összes többi egyházat, gyülekezetet, az iszlámvallást is ők

hozták létre.

Úgy hogy borzasztó sátáni rendszer az egész állkereszténység.

Ebből ki kell jönni, ki kell jönnötök, ki kell futni Babilonból!

De ne féljetek, legyetek bátrak, legyetek igazak, legyetek bátrak, mint egy ifjú

oroszlán!

Köszönjük a megtisztelő figyelmet mindenkinek, Isten áldását, és vezetését, és

kegyelmét kívánjuk mindenkinek az életére.

 

 

linkek a videóban látható oldalakhoz:

https://galatiansfour.blogspot.com/
https://galatiansfour.blogspot.hu/search/label/Billy%20Graham
https://galatiansfour.blogspot.hu/2013/09/spiritual-tests.html
https://galatiansfour.blogspot.hu/2013/08/the-scattered-sheep-saga-continues.html
https://galatiansfour.blogspot.hu/2012/08/years-outside-church-system.html

https://www.bereanbeacon.org/richard-bennett-testimony.html
https://kegyelem.orgfree.com/cikkek/Bennett.pdf

https://acalltotheremnant.com/2009/07/30/god-is-calling-his-remnant-out-of-the-established-church/

https://www.christiananswers.net/hungarian/q-eden/edn-r010h.html

https://keskenyut.wordpress.com/2012/09/12/egyszeru-hazi-gyulekezet-roger-thoman/
https://keskenyut.wordpress.com/2012/06/19/termeszetes-gyulekezeti-elet-abonyi-sandor/