Okkult hit vagy engedelmesség Istennek?

 
Apcs 3:1 Péter és János az imádkozás órájában, kilenckor felmentek a szent helyre. 
 
Apcs 3:2 Oda szoktak hordani egy férfit, ki anyja méhétől fogva sánta volt. Napról
napra a szent helynek úgynevezett Szép Kapujában helyezték el a sántát, hogy a szent
helyre bemenőktől könyöradományt kéregessen.
 
Apcs 3:3 Mikor a sánta látta, hogy Péter és János belépni készülnek a szent helyre,
kérte őket, hogy adjanak neki könyöradományt.
 
Apcs 3:4 Péter azonban Jánossal együtt rászegezte szemét, és így szólt:
"Tekints ránk!" 

Apcs 3:5 Az feléjük fordult, és várta, hogy valamit kapni fog
tőlük. 

Apcs 3:6 Péter azonban ezt mondta:"Ezüstöm és aranyam nincsen, csak
amim van, azt adom neked: a Felkentnek, a Názáreti Jézusnak nevében járj!"
 
Apcs 3:7 Azzal jobb kezénél fogva megragadta, és felegyenesítette őt. Azonnal
megszilárdult annak talpa és bokája, 

Apcs 3:8 úgyhogy felugorva talpára állt, járt,
bement velük a szent helyre, járt, ugrándozott, és magasztalta az Istent.
 
Apcs 3:9 Mikor látták, hogy jár és magasztalja az Istent, 
 
Apcs 3:10 az egész nép ráismert, hogy ő ült könyöradományt kéregetve a szent hely
Szép Kapujában, úgyhogy döbbenettel és csodálattal töltötte meg őket az, ami vele
történt.
 
Apcs 3:11 Mialatt a sánta Péterhez és Jánoshoz ragaszkodott, s nagy megdöbbenéssel
az egész nép köréjük futott a Salamonról elnevezett tornácba,
 
Apcs 3:12 Péter, amint ezt látta, beszédet intézett a néphez: "Izraeli
férfiak, miért ejt csodálkozásba ez a dolog titeket? Miért meredtek ránk
szemetekkel, mintha saját hatalmunkkal vagy istenfélelmünkkel vittük volna véghez,
hogy ez az ember járjon?
 
Apcs 3:13 Csak az történt, hogy Atyáinknak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak
Istene megdicsőítette ezzel gyermekét Jézust, kit azonban ti Pilátus színe előtt
elárultatok és megtagadtatok. Pilátus úgy ítélt, hogy elbocsátja őt,
 
Apcs 3:14 ti azonban a Szentet és Igazságost megtagadtátok, és azt kértétek, hogy a
gyilkos férfit adja ki kegyelemből nektek,
 
Apcs 3:15 az élet elkezdőjét pedig megöltétek, ellenben Isten őt a halottak közül
feltámasztotta, minek mi tanúi vagyunk.
 
Apcs 3:16 Az ő nevébe vetett hitnek alapján ezt az embert, akit láttok és ismertek,
az Ő neve tette szilárddá, a hit ő általa adta neki ezt az épséget mindnyájatok
szeme láttára.
 
Apcs 3:17 Most hát, testvéreim, tudom, hogy ti is, valamint fejedelmeitek is
értelmetlenségből cselekedtetek,
 
Apcs 3:18 ellenben Isten ekképp teljesítette azt, amit az összes próféták száján át
eleve megígért, hogy Felkentjének szenvednie kell.
 
Apcs 3:19 Térjetek hát más felismerésre, és forduljatok meg, hogy vétkeiteket
kitörölhesse,
 
Hát itt a Csia van a legközelebb a fordításokból az igazsághoz. A térjetek meg
helyett, ugye a térjetek más felismerésre, újuljatok meg értelemben.
 
Apcs 3:20 hogy az Úrnak orcájától eljöhessenek a felüdülés időszakai, s elküldhesse
nektek a Felkent Jézust, akit eleve erre rendelt,
 
Apcs 3:21 kit ugyan a mindenek helyreállításának idejéig, melyről szent prófétáinak
száján keresztül öröktől fogva szólott, a mennynek kellett befogadnia.
 
Apcs 3:22 Hiszen már Mózes mondta, hogy az Úr, az Isten, Prófétát fog támasztani
testvéreitek közül, olyant, mint engem. Rá fogtok hallgatni mindabban, amit szólni
fog hozzátok,
 
Apcs 3:23 de minden lelket, aki nem hallgat arra a prófétára, a nép közül
mindenestül ki fognak irtani.
 
Apcs 3:24 Sámueltől fogva az összes próféták, akik csak sorjában egymás után
szóltak, előre megígérték ezeket a napokat.
 
Apcs 3:25 Ti vagytok a prófétáknak és ama szövetségnek fiai, amelyet Isten
atyáitokra vonatkozólag rendelt el, mikor Ábrahámhoz így szólt: Magoddal fogják
egymást áldani a föld összes nemzetségei.
 
Apcs 3:26 Miután azonban Isten gyermekét feltámasztotta, először nektek küldötte őt
el, hogy amennyiben közületek minden egyes lélek elfordul rosszaságaitól,
megáldhasson titeket."
 
No! Idáig akkor az Apcsel 3. 
Azt hiszem, hogy! Azt hiszem hogy így most hallgattam, azt hiszem, hogy kaptam egy
kijelentést! Hogy a legszembetűnőbb az volt nekem így hirtelen, hogy hallgattam így
bekapcsolva.Hogy ott volt ez a sánta, remélve,
hogy valamit kap majd tőlük! Ugye? És a Péter és a János nyilvánvalóan az Isten
küldöttjei voltak! Aposztoloszok voltak és ugyan úgy ahogyan ők ott voltak, mondták
neki, hogy nekünk nincs semmiféle kincsünk, nem tudunk neked semmit sem adni!
Semmink nincs! Nem járunk Bentlyvel, meg nem szórják a kosárba nekünk a tíz
ezreseket, és azt mondta neki Péter, hogy azt adom neked, ami van. Azt mondta neki,
hogy a Krisztus nevében állj fel! És ez az ember, ez hallgatott engedelmesen a
szóra, (már bocsánat, hogy ha valamelyikőtöknek az merül már fel, hogy ez nekem
vesszőparipám ez az engedelmesség,) csak megint ez indult be, hogy szót fogadott és
Isten fölállította ezt az embert! Erre Péter megkérdezte, mondta nekik, hogy miért
néztek így ránk, minthogyha mi saját magunk, mi tettük volna ezt a csodát? És
fölugrott ez a sánta örvendezett, ugrált örömében és, hogy azt a látást kaptam
ebből, hogy mindannyian, ha várakozás van bennünk, türelmes várakozás, az a sánta
ember, az biztos hogy nem két napig ült ott a templom kapujában, hanem akár hónapok
óta is, vagy hetek óta, de az mindig ott ült és várakozott, hogy hátha fog valamit
kapni! És az ő várakozása ez beteljesedett neki, mert oda küldte Péter és Jánost. És
sokszor van úgy, hogy a várakozásunk nem teljesen az éles látásunkból fakad, de azt
gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi jó nekünk, mi az amit pontosan akarunk, de Isten
még jobban tudja, hogy még jobban mire van szükségünk! És szellemi értelemben ez a
történet, mert ugye ez megtörtént, tehát ez egy leírás, hogy hogyan működött az
egyház kezdetbe, vagy nem az egyház bocsánat, hanem a gyülekezet, nincsen egyház! 
És mindez mellett, a lexikai tudás mellett pedig, hogy szellemben hogyan lehet ezt a
történetet látni, hogy én most egy olyan látást kaptam erről, hogyha mi várakozunk,
és ezzel a sánta emberrel ellentétben ráadásul még-még Isten akaratának megfelelő a
várakozásunk, akkor mindenképpen a várakozásunkat és a hűségünket az Isten
jutalommal fogja díjazni és amikor megjelenik az a személy akin keresztül beakarja
teljesíteni a megjutalmazásunkat Isten, megfogjuk látni azt, hogy ha szót fogadunk
annak amit mond, Isten azt fogja megadni számunkra, ami a legfontosabb és a legjobb
számunkra! És ott van ez az ember, oda szólt neki Péter: Nincsen aranyunk,
ezüstünk, nem azt adjuk neked, hanem az Isten mást akar adni neked, hogy megjöjjön a
te egészséged! És ugyan úgy mi is, hogy ha várakozunk, mint ez a koldus, mint ez a
sánta koldus, és jó várakozásunk van, tehát olyan dolgot várunk, ami mindenképpen
hasznos a számunkra. Csak idő kérdése és az Isten elfogja küldeni azt a valakit,
akin keresztül megfog érkezni az Istennek a válasza hozzánk! És annyira fogunk neki
örülni, hogy- hogy ugrándozni fogunk örömünkben, mit ahogy ez a sánta ember is
örömében ugrándozott! Van olyan akiben várakozás van, nagy várakozás, hogy vajon 
mit hoz az Úr, a Mi Atyánk mit fog reagálni az életünkben és arra akar megtanítani,
bizonyosan ez is az egyik oka, hogy ezt a történetet leírta, mind a mellett, hogy
tudjuk milyen dolgok történtek az EKLÉSZIA működésének a kezdetén, hogy ilyen dolgok
voltak. Ebből még azt is megjegyezhetjük, ebből a történetből, hogy egyrészt Péter
azt mondta, hogy semmim nincs. Tehát olyan csóró volt Péter, hogy még a legkisebbet
se tudta adni ennek a szerencsétlen koldusnak, hogy legalább egy szelet kenyeret
tudjon venni. És ezzel szemben összevethetjük a ma emberét, akik híres prédikátorok,
és Isten emberének tartják magukat, meg mások még inkább úgy harangozzák be, hogy
mekkora a különbség e között a kettő között! El lehet gondolkodni, hogy mi lehet az
igazság.  Másrészt a nagyon fontos kulcsmondat! Hogy ez is azt bizonyítja, hogy nem
emberben van Isten ereje és az árad ki és csinál csodát! Mert Péter azt mondta: Mit
néztek úgy ránk, mint hogy ha mi magunk cselekedtük volna ezt? Eddig ezt sem vettem
észre! Most ahogy olvastad, ez villant be egyből előttem képszerűen! Amikor Péter
azt mondta, hogy állj fel a Jézus nevében és járj, akkor ez az ember, ez semmit nem
gondolkodott. Fölugrott és végrehajtotta engedelmesen, amit Péter mondott neki, hogy
csinálja meg! Ha ez az ember nem hallgatott volna Péterre, nem lett volna benne a
kimondott beszédnek való engedelmesség a felszólításra, nem lett volna benn az ő
elméjében, és az ő lelkében az, hogy engedelmeskedni akarok ösztönösen is, mert ugye
ő valószínű nem ismerte Jézust talán. De hirtelen az váltotta ki Péter belőle, hogy
engedelmeskedjen és ezért ezt látta benne ezt az akarást Isten, mint illuminatista
gyülekezetben a Szent Lélek vagy Szentszellem, tehát a test nélküli Isten látta,
hogy ez az ember engedelmeskedni fog, ezért küldte hozzá oda Pétert, hogy tudta
azt, hogy Péter rá fog szólni, hogy állj fel akkor ebben az emberben meg lesz az az
indulat, hogy szót fogadjon és Isten ezt megcsinálta neki ezt a csodát, hogy föl
tudjon állni! Ezért mondta Péter azt: Mit néztek mi ránk, nem én csináltam, nem az
ujjamból áradt ki ez az erő, nem én belőlem származott, hanem az Isten így
jutalmazta meg az ő engedelmességét!
 
Zsu: Igen! Meg szerintem ott van a 3:8-n, hogy felugorva talpra állt, meg az is,
hogy Péter maga nem kételkedett ő sem, tehát mondta neki, hogy Jézus nevében járj!
És aztán az van itt, hogy azzal jobb kezével fogva megragadta és felegyenesítette!
Tehát Péter is bátran oda nyúlt és húzta fel! Tehát hogy ő sem kételkedett egy
kicsit sem! És nekünk is, ez is máshol is van az igében, hogy úgy kell kérnünk
dolgokat, hogy nem kételkedünk!
 
Michael: Hozzá szeretném fűzni, hogy ha elfogadjátok! 
 
Hogy nem kételkedés, ez elsősorban nem emberbeli dologra épül! Mert ugye azok akik
elkezdenek engedelmeskedni Istennek a legapróbb módon is mint mi csak példának:
Nézzétek meg rajtunk történik meg és velünk együtt sok más 1000 emberen keresztül
amit Jézus mondott! A szabadkőműves fordítás azt mondja: Ha csak akkora hitetek
lenne, mint a mustármag, akkor ha azt mondanátok a hegynek, hogy mozduljon, akkor
beugrik a tengerbe! Az eredeti fordítás szerint úgy hangzik: ha csak olyan picit
engedelmeskedtek az én Atyám beszédének, és az én elmondott szavaimnak, mint ez a
pici mustármag, tehát a legkisebbet végrehajtjátok a nektek szóló utasításokból és a
legkisebb módon is engedelmességet mutattok, akkor azt mondja, hogy ha probléma van,
akkor Isten azt a problémát félre fogja tenni az életetekből. Tehát körülbelül így
hangzik!  És ez a kételkedés, ez tulajdonképpen az engedetlenségre való ösztönzésre
utal, tehát nem egy arra, hogy most vajon megtudja csinálni az Isten, vagy nem tudja
megcsinálni az Isten? Mert ez megint csak a lyukacs féle okkult hitvilágban
érvényes ez, hogy azért nem sikerült ez a szeánsz, mert itt valamelyikőtök
közöttetek nem koncentrál elég erősen és kételkedett abban hogy... Tehát az
Istennél való hit, ami valójában engedelmesség és ami azt motiválja bennünk az
engedelmességet az nem egy elmebeli elgondoláson alapuló dolog, hanem
megtapasztaláson alapul! Tehát amíg az okkultisták hite elméleti dolgok, addig az
Istenben való engedelmesség, az mindig annak az eredménye, hogy te már amikor
először életedben Isten felszólított valamilyen módon, mindenkinél ez más általában!
Valamilyen módon felszólított az Isten, meghívott téged, te azt elfogadtad igent
mondtál, bocsánatot kértél a bűneidért, megbocsájtott és attól kezdve folytonos
engedelmességben jársz akármilyen mértékben, ha csak kicsit lépésről-lépésre, vagy
nagyot nagyobb lépésben az megint más dolog. de mivel, hogy engedelmesség van az
életeben jelen, ő mindenkor tégedet hátulról, mint a gyerekeket mikor járni
tanulnak, tudod mielőtt seggre esik, akkor megfogod a pelenkánál fogva, és oda
teszed a kezedet, hogy nehogy seggre essen! És azt te érzed, hogy valaki támogat
engem, hogy el ne essek! Ugye? Ezért mondja az írás, hogy a bizonyságok fellegei
vesznek körül! Tehát mi nem azért hiszünk az Istenbe és engedelmeskedünk, mert van
egy ilyen elképzelésünk, hogy okvetlenül minden keresztül hinni kell, hinni kell és
meg se tudjuk fogni, hogy mi az hogy hit, hanem azért engedelmeskedünk, mert már
megtapasztaltuk azt, hogy ha én eleget teszek az Isten kérésének és felszólításának,
abból mindig valami érdekes dolog fog előjönni! És Péter is attól fogva, hogy mikor
Krisztus megjelent neki, és mondta neki, hogy te azt fogod csinálni hogy embereket
fogsz megmenteni és készíted fel őket az örök életre! Ugyan lehet látni, hogy
miután befejeződött a tanítványságuk, attól kezdve már ugyan úgy Isten ugyanazzal a
koncentrált erős jelenléttel volt jelen az Apostoloknak az életében, mint maga
Krisztus életében. Ugye? És ez a megtapasztalás, ez náluk, ez teljesen kizárta azt,
hogy kételkedjenek! Ugye? Tehát ez szóba se jöhetett igazán a kételkedés, mert ők
nem tanakodtak rajta, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, vagy mit kéne
csinálni?  Hanem valahogyan az Isten mindig tudatta velük, hogy pontosan mit
csináljanak, és nyilván Péter sem azért ment arra mert éppen pizza szüneten volt és
így bele botlott abba a sánta emberbe. Nagyon valószínű, nincs rá utalás, de
ugyanaz történhetett vele mint Krisztussal, amikor álomban, vagy látomásban szólt
hozzá, hogy menj holnap reggel mikor felkelsz, akkor az első utad az lesz, hogy
fogat mosol, megreggelizel, vagy fordítva és akkor mész találkozni fogsz azzal az
emberrel és ezt, és ezt mondd neki! Semmi mást! Én csak ezt valószínűsítem, mert
nyilván ebből lehet kiindulni, ezt lehet észre venni.  És ezt kell megtanulni,
megérteni, hogy a mi általunk képviselt Istennek való engedelmesség, amit rosszul
hitnek fordítanak, az mindig annak az eredménye az engedelmességünk, hogy valahol
előtte megtapasztaltuk, hogy egy hasonló módon, egy hasonló szituációban mikor
engedelmesek voltunk, akkor ez és az történt!  És ebben a szituációban már nem
kérdéses, hogy mit fogunk cselekedni, mikor Isten elmondja nekünk így vagy úgy, hogy
mit csináljunk pontosan! Ugye? Természetesen meg kell azt tanuljuk, hogy a
tanítványság során, még nem működik ez a személyes kapcsolat.  Tehát az elején,
amikor valaki éppen csak ki lép a bűnös életéből, vagy ilyesmi, akkor általában
ilyenkor még nem működik, mert kell valamennyi idő. Hetek, hónapok amíg az ember
olyan ismerethez jut. amiben kiélesedik a látása és tudja, hogy a gyakorlás alatt a
tanítványság idejében mit kell cselekednie ahhoz, hogy feljebb tudjon lépni azokon
az engedelmességi szinteken, hogy egyszer odajusson, hogy akkor más Isten már
álmokban beszél hozzám, hogy utasít, hogy mit csináljak, vagy olyan valakit küld
hozzám, akinek álmot adott és azon keresztül elmondta neki, hogy mit csináljon, vagy
ilyesmi. Érted!  És ahogy közelegsz a tanítványsápod vége felé ott már ilyenek
történnek, hogy azt fogja mondani, hogy: Emlékszel a múltkor erre kértelek, arra! Ez
megtörtént és hogy most is hasonló dolgot kérek tőled, menjél el és csináld azt és
azt! És ezért nem kérdéses, tehát ő nekik nem kellett gondolkodni ezen! Tehát azt
szeretném, hogy ha elfogadjátok tőlem! Azt szeretném meg tanítani, hogy ezt
magunkból ezt ki kell irtani ezt a fajta hitvilágot, vagy megközelítését az
Istennek, hogy azért nem sikerül a dolog, mert kételkedünk! Tehát vagy rossz
fordítás az, vagy arról van szó, hogy, hogy valami olyan motivál, ami
engedetlenséget hozott az életedben és ezért nem tud Isten dolgokat végre hajtani
rajtad keresztül! De semmi képen nem azért van, mert nem tudod elképzelni, hogy ez
megtörténhet, mert látod az okkultisták miket eltudnak képzelni, hogy agykontrollon
keresztül több embert együtt kisujjal felemelnek! Meg ilyenek érted!  Tehát
látszik, hogy ő náluk arról van szó, hogy ha el bírod képzelni, akkor az meg bír
lenni! Viszont a Krisztusnak való élésben ez szóba sem jöhet! Tehát ott az Istenben
való meggyőződésed az, hogy megértjük azt, hogy jobb neki engedelmesedni, mint bármi
mást csinálni!  Az olyan megtapasztalásokkal jár, hogy egy idő után, már
automatikus lesz az benned, hogy ha eddig Isten végre hajtotta a dolgokat rajtam
keresztül mindig amit mondott és nem tudtam, hogy mi lesz belőle, de megcsináltam,
mert azt tudtam mindig, hogy ha engedelmesen végre hajtom, akkor abból mindig csak
jó származik még ha nehézséggel is jár!  Tehát ezt kell, hogy ha elfogadjátok tőlem
jó tanácsként, hogy azt el kell vetnünk azt a fajta felfogást, hogy ha nem
koncentrálok erősen és nem tudom elképzelni, nem hiszem elég erősen így az elmémben,
akkor ez nem fog megvalósulni!  Tehát az Isten Fiának való engedelmességben töltött
élet, Isten Fiaiként, ahogy mi Isten Fiai vagyunk ezáltal, hogy engedelmeskedünk. 
Tehát nekünk ilyennel, hogy "hitetlenség, vagy nem tudom elképzelni", ezt gyakorolni
kell, hogy ki kell irtani magunkból, mert ez eredményezi azt, hogy elbátortalanodunk
a neki való szolgálásban! Mert amikor ő! Éppen ezért van ez a megelőző élet, a
tanítványság kora, hogy az írásból is, meg szituációkon keresztül gyakoroltat az
Isten ugye?  Hozzád küld egy embert, aki elég durván viszonyul hozzád! Rád lép a
buszon, meg lökdös, meg stb. és akkor ha szólsz neki, akkor még egyből még le is
támad! És akkor ilyenkor ezt az Isten azért rendezi ezt a szituációt, hogy ilyeneken
keresztül kikovácsolja belőled az engedelmességet, a hosszú tűrést, a szeretetet, a
békességre tűrést, tudod? És hogy ha ilyenkor megfelelően reagálsz, ahogy azt az
írásban ő mondja, hogy hogyan viselkedj, amikor valaki arcul verdes téged, meg stb.
stb., akkor ilyen vizsgákon keresztül mész előre, és ez olyan megtapasztalásokat hoz
az életedben, hogy kitapasztalod azt, hogy ilyen szituációkban az Isten hogyan
szokott viselkedni, meg mi szokott történni! Tudod? És miután ezekbe jelesre
vizsgázol, mész mindig előre ugye, mindig, hogy ha úgy viselkedsz ahogyan azt Isten
javasolja neked, ilyen szituációban, és ez többször idézőjelben meg tesztel téged
hogy abban is így viselkedj, és mikor már harmadszor, negyedszer, századszor is 
ugyan úgy viselkedsz, akkor azt mondja! Oké mehetünk tovább! És akkor más fajta
szituációkat teremt az Isten a mindennapjainkban körülöttünk. Ezeken keresztül
mindig, ezek nekünk fájdalmasak!
Azért mondja az ige: Nem tűnik örvendetesnek semmilyen nehézség, és nyomorúságunk,
de a végén mindazoknak az igazság gyümölcsével fog fizetni, akik általa
gyakoroltatnak! Ugye? És ezeken a kisebb, nagyobb nehézségeken keresztül mindenkor
az Ő természetét kovácsolja ki bennünk, és az engedelmességet! És amikor eljutunk
arra a pontra, amikor Ő úgy látja, hogy na elértünk egy olyan szintre az
engedelmességben, hogy most már nem kell az írást naponta többször olvasni, hogy
lexikális tudás legyen bennünk, hanem ez magától előugrik egy bizonyos szituációban,
hogy így kell viselkednem, akkor utána azt mondja! Oké! Mostantól kezdve, már nem
az írott betű által foglak vezetni, hanem én magam személyesen fogok hozzád
beszélni! Az én magam eszközeivel, álmokon keresztül, látomásokon keresztül, vagy
mást küldök hozzád, akinek álmot, vagy látomást adtam! Vagy egyenesen angyalt
küldök hozzád, és akkor ebben, hogy ebben is gyakorlatok során megyünk előre! 
Minél inkább a leghajmeresztő dolgot is képesek vagyunk a neki való engedelmességben
végre hajtani, amit éppen akkor nem értünk, de tudjuk, hogy ezt Ő mondta, biztos
vagyok benne, hogy ez sehonnét máshonnan nem származik, és ezt megcselekesszük. 
Ezek általában egyre nehezebb dolgok, egyre inkább lemondással és embert próbáló
idegzettel járó dolgok , de mindenkor amikor ebbe valaki benne van, az írásból azt
lehet látni, hogy azok tudták, mint Jézus is tudta: Hogy most meg fogok halni, ezek
megölnek, ezek engem agyonvernek, és bármennyire benne volt az, hogy szeretném
megúszni de, a te akaratod az jobb Atyám! És ezért Jézus nem kételkedett sohasem!
Tehát kételynek még látszata sem volt, mert olyan személyes volt a vezetése! Ugye? 
Tehát ezt kell megértenünk ezzel a HIT dologgal kapcsolatban, hogy ezért inkább
jobb, ha meggyőződésről beszélünk, mert a tapasztalatainkon keresztül meg győződünk
róla, hogy olyan úton járunk, amiket olyan bizonyságok követnek, amit nem lehet
bemagyarázni, ez nem mese!  Valójában az Isten maga beszél hozzám, és mindig az
történik belőle, amit az Isten akar! És ilyenek! Tudod!  És ezek olyan erős
bizonyságok, hogy egyszerűen nem lesz senki képes meg győzni az ellenkezőjéről, még
akkor sem, ha pisztolyt tesznek a fejünkhöz!
 
Kérdező: Pár napja én ugyanezt kérdeztem! Emlékszel? Ugyan ezt, ugyan ez volt
bennem, hogy attól félek, hogy nem lesz elég hitem ahhoz, hogy megtegyem azokat a
dolgokat, s a akkor magyaráztad ezt nekem! Én is ebben a dolgokban voltam ugyan így,
ebben a tévhitben úgy mondd! Emlékszel?
 
RHR: Igen emlékszek! Úgy hogy ne érts félre, nem kritizálni akartalak, vagy
ilyesmi! Tudod? Abban szeretnék segíteni, hogy ha valaki: Nem mondom, hogy te ebben
vagy, de ha valaki ebben a felfogásban van, hogy ha Isten szól és én kételkedek
abban, hogy az úgy lehet, vagy azt meg tudja csinálni akkor nem fog sikerülni: Tehát
ilyen nincsen az írásban, ezért ettől a fajta gondolkodástól el kell rugaszkodnunk,
el kell hagynunk, mert ez vissza fog abban, hogy még rugalmasabban áttudd venni,
mindazokat a dolgokat az Istentől, amit át akar neked adni, hogy működjön az
életedben.
 
 Zsu: Jó! Én örülök, hogy szóba jött, mert én nem ha mondanám egy lebénult embernek,
 aki így fekszik, nem biztos, hogy merném is mindjárt felrántani, mert mi van, hogy
 ha nem! Tudod
 
RHR: Értem! De nyilván valóan ezt kell, hogy megértsétek, hogy semmi képen nem kell
senkihez sem oda menni és azt mondani neki, hogy állj fel, amíg Isten személyesen
valamilyen formában neked azt nem mondja, hogy menj oda hozzá és mondd ezt neki és
fogd meg a kezét és emeld fel! Miért? Mert ebből is látszik, hogy abban a téves
gondolkodásban vagyunk, hogy az akkor történik meg, hogy ha mi igenis hiszünk és
kinyújtjuk a kezünket és fölemeljük! De az ő gyógyulása, annak a sántának a
gyógyulása nem azért volt mert Péter kinyújtotta a kezét és fölemelte, hogy ő el
tudta azt hinni, hogy az megtörténhet, hanem az azért történt meg, én teljesen
bizonyos vagyok benne, hogy Péter valamilyen módon Isten felszólította, hogy ezt
kell megcselekedned! És Péter tudta azt, hogy ha Isten mond valamit, akkor tök
mindegy, hogy én elhiszem, hogy úgy lesz, vagy nem hiszem el. Ha én azt csinálom
amit ő mondott, az már az Istennek a dolga, hogy mit fog belőle kihozni! És ezért
Péter engedelmes volt, tehát minden csoda, engedelmességen keresztül megy végbe! Itt
működik az, hogy aki Isten elé járul, annak engedelmeskednie kell, hinnie kell, hogy
Ő létezik! Tehát nyilvánvaló, hogy ha valaki Isten elé járul "már eleve nonszensz
az egész fordítás, mert hogy ha nem hiszed, hogy Isten létezik, akkor ki az a
bolond, aki magában beszél egy nemlétező, el sem képzelhető Istennek"! Ugye? Ez az
egész fordítás ez nonszensz! Viszont ha abból indulsz ki, hogy aki Isten elé járul,
annak engedelmeskednie kell, mivelhogy az Istennek a jóindulatát és azt, hogy Isten
megmozduljon a te kérésedre, ahhoz nekünk engedelmességet kell tanúsítsunk előtte
való időszakban! Ugye? És ez az engedelmességünk ez Istentől azt váltja ki, hogy
azt fogja mondani:, hogy ugyan látom a hibáidat, de látom azt is, hogy inkább azaz
indulat van benned, hogy kedveskedni akarsz előttem és mint az apának a csintalan
gyerek felhagysz a rosszalkodással és szót fogadsz nekem, nem dugdosod bele anyádnak
a kötőtűjét a villanydugóba, és most már megérted, hogy meg lehet tőle halni! Mert
ugye olvastuk az újságba, hogy a szomszédba meghalt a gyerek, mert az anyja
kötőtűjét bedugta, és én mindig mondogatom neked, hogy ne! És most már megfogadod a
tanácsomat és nem csinálod ezt, ezért, hogy így megmentsem az életed és te szót
fogadtál, hogy megjegyezd ezt örökre, hogy jobb nekem szót fogadni, mert megmenekül
az életed, ezért veszek neked egy matchboxot! Tehát körülbelül így viszonyul
hozzánk az Isten! Érted?
És az a gyerek, az már nem azért fog szót fogadni az apjának, hogy nem nyúl bele a
dugóba, mert mégis kipróbálta, mert belenyúlt és jó meg vágta az áram, hanem mert
látja azt, hogy az apja szereti őt, és másnak a halál esetéből tanította meg a
gyereknek azt, hogy ne csináld azt, mert meg fogsz tőle halni! És én nagyon szomorú
leszek, ha meg fogsz halni! Ugye?
És ugyan így van ez nálunk is, hogy ebből kell kiindulni, hogy azok, akiken
keresztül, mert megnézzük a tanítványság korukat az Apostoloknak, akkor még nem
voltak Apostolok! Nézzétek az Evangéliumban, akkor még tanítványoknak voltak
szólítva! Erre én is csak nem rég jöttem rá! Ismertem ezt fel! Az Evangéliumban
tanítványoknak voltak szólítva, viszont az Apostolok cselekedeteiben már
Apostoloknak voltak híva! És ez a két szó nem csak abban különbözik, hogy másként
hangzik, hanem minőségében is ezek az emberek mássá váltak!  Tehát amíg itt volt
velük Jézus, addig tanította őket. Az ő mindennapos dolga az volt, hogy kiképezze
őket arra, hogy miután ő elmegy hátra maradjanak olyan embereket akik tovább viszik
az ő munkáját. És ez miatt amit Jézus csinált, ezért az ő engedelmessége miatt,
hogy ez alatt a három év alatt engedelmességet tanultak. Ugyan azt a tekintéjt
ruházta ki rájuk Isten, ugyanazzal a megnyilvánulással, mint amit az ő Fiára! Tehát
történetesen azt, hogy amikor, te szót fogadsz az Istennek, akkor Isten ott van
körülötted az Ő test nélküli formájában, mint szellő, vagy mint levegő, de ott van
körülötted, és minél nagyobb engedelmességet tanúsítasz, mennél inkább végrehajtod
az ő utasításait, annál erőteljesebben van ott körülötted!  És amikor te megteszed,
amit mond Ő, mert Ő csodát akar csinálni, de a csodát nem biza reánk, mert mi ezt
elszúrnánk. Ugye? Tökéletlen emberek! i elszúrnánk azokat a dolgokat! Ő tudja, hogy
mennyire bízhat meg bennünk, ezért tudja, hogy nagyon nem bízhat meg bennünk!
Annyira megbízhat bennünk, hogy azt mondja nekünk, hogy légyszíves menj oda, ahhoz a
béna emberhez, és mondd neki azt, hogy állj fel az Isten fiának a nevében, és fogd
meg a kezét és emeld őt fel! Neked nem kell azon gondolkodni, hogy az megtanul
járni, vagy nem tanul meg járni, mert ha te megcsinálod azt amit most én mondok
neked, "tehát próbára teszem a te engedelmességed" ha te ezt megcsinálod, én azt az
embert megfogom gyógyítani! Érted? Tehát az Isten szemszögéből ebben a történetben
teljesen ezredleges dolog volt, hogy Péter most az elméjében mit hisz, hogy az most
megtörténhet, vagy nem történhet meg? Isten azt mondta neki, valójában azt is
mondhatjuk, hogy : Lehet, hogy azt is mondhatta neki, hogy Péter! Lehet, hogy te nem
fogod elhinni, vagy te magad is meg fogsz döbbenni azon ami ott fog történni, de ne
törődj azzal. Én nem mondom el neked előre a dolgot, hogy hogy lesz, mert lehet,
hogy megdöbbennél és akkor el sem indulnál!
Ezért én csak arra kérlek tégedet, hogy menjél oda és mond neki ezt, és ezt, mint
ahogy Mózesnek is mondta, hogy menj a Fáraó elé. Mondd neki ezt, és azt!
És Mózesnél tudjuk ugye, hogy kételkedett! Azt mondta, hogy hát úgy se hallgatnak
rám! És akkor Istennek az Angyala mérges lett, és mondta neki hogy: Mit gondolsz,
azt hiszed, hogy ez te miattad fog végbe menni? Nem! Tedd be a kezedet a ruhádba és
vedd ki! Milyen lett? Poklos lett a keze! Te miattad lett az? Nem! Te csináltad?
Nem! Hittél abban, hogy ez megtörténik? Fogalmad sem volt róla!
Tedd most vissza a kezedet, tehát azért mert Mózes szót fogadott az angyalnak,
vissza tette a kezét, majd mondta neki, hogy most vedd ki! Milyen a kezed? Ezzel
menjél, így foglak én téged követni, hogy te leszel az én meg hosszabbított kezem!
És rajtad keresztül én elvégzem amit akarok! Tehát az ember itt egy másodlagos nulla
volt! Így lehetne mondani!
De mindig azért történt minden csoda, ugye Mózesnek mondta, ha jól emlékszem, hogy
nyújtsd ki a te botodat a vízre! És Mózesnak fogalma sem volt arról, hogy mit fog
Isten csinálni, ő szót fogadott, és Isten meg jött nagy széllel, nagy tornádóval és
kiszárította előttük a vizet!
Tehát, az hogy az ember mit gondol, hogy ez megtörténhet, vagy nem, az Istennél ez
egyáltalán nem számít!
Isten ezért nem bízza az Ő munkáját az emberre, mert hogy ha elmondaná az embernek,
hogy mi fog történnek, akkor az ember tényleg azt mondaná, hogy lehet hogy ez nem is
tud megtörténni!
 
Kérdező: Lehet, hogy azért is van ez így, nem, mert pontosan tudja, hogy úgy sem
hinnénk el, vagy nagyon-nagyon nehezen hinnénk el! Nem vagyunk erre képesek,
alkalmasak!
 
RHR: Mi emberek nem rendelkezünk a mindentudással, nem adja nekünk oda, sőt még a
saját fiának se adta oda a mindentudást!
Azért nem adja az embernek, mert pl.. ha elmondaná Isten, hogy milyen nyomoron,
nehézségen, csalódáson, küszködésen, nincstelenségen kell keresztül menni az életünk
során, hogy amikor meghalunk, akkor Isten országába menjünk, akkor mi már tinédzser
korunkban már lehet, hogy felvágnánk az ereinket, mert azt mondjuk, hogy mi erre nem
vagyunk képesek! Érted?
Csak lépésről lépésre mondhat nekünk el mindent, és még azon belül is inkább nem is
mondd el mindent, hanem csak utasít bennünket, hogy mi csak fogadjunk szót!
És mi nem azért fogadunk szót, mert most eltudjuk képzelni, hogy úgy lesz, vagy nem
lesz úgy, hanem azért fogadunk szót, mert tudjuk azt az előző gyakorlatok során,
tehát tapasztalatból, tehát ezt inkább jobb, hogy ha azt használjuk, hogy
meggyőződtünk arról, hogy amit Isten mond, azt Ő képes véghez vinni anélkül, hogy én
hiszek benne, vagy nem! Érted?
Ő csak ennyit kér tőlünk, hogy csak annyit csináljunk meg amennyit Ő kér! Ne többet,
de kevesebbet se!
Ez a lényege szerintem az egésznek! Legalábbis én ezt gyakorlom, és én úgy látom,
hogy ha tyúklépésről, tyúklépésre ahogy haladok eben előre, ez működik! És ezért
merem ezt állítani nektek! És ezert tanácsolom azt saját tapasztalatomból, hogy ha
van bennetek olyan elképzelés az Isten munkájáról, és az Istenben való bizodalomról,
hogy a te hitetlenséged, vagy az, hogy nem tudod elképzelni, hogy ez meggátolhatja
azt, hogy valami végbe menjen, ezt el kell felejtenünk, mert ez az okkultistáknak a
hitének a felfogása! És mi meg nem azt a hitet képviseljük! Mi Istenben való
bizodalmat!
Tehát ezért mondja Jakabnál tehát, hogy : A hit pedig a reménylett dolgok valósága
és a nem látható dolgokról való meggyőződés! Tehát mi megvagyunk arról győződve,
hogy van Mennyország! Miért?
Mert a Mennyországba való bejutásnak az elengedtethetetlen feltétele az engedelmesség! 
Mivel hogy mi már ebben a folyamatban vagyunk, és arra szántuk el magunkat Istennek,
ezért szólunk az Istenről! Nem is gondoltuk volna, hogy megtörténhet! Ugye?
És ez miatt a tapasztalás miatt, egyre erősebben, nem csak hiszünk benne, tehát nem
csak elképzeljük, hogy van egy Mennyország és akkor ott lebegünk, meg arany utcák,
meg kastélyok vannak, ahol a nagyobb prédikátorok és a híresebb tizedkönyörgők azok
nagyobb palotában laknak, a kicsi egyszerűbb koldus keresztények, azok kicsi
vityillóban laknak meg ilyenek! Nem!
Hanem nem tudjuk, hogy hogy néz ki, fogalmunk sincs róla igazán! 
Néhány utalás van róla, de tudjuk azt, hogy aki oda bekerül, az elkerüli az Istennek
a büntetését a kárhozatot! Igaz?
És minket nem érdekel, az hogy hogy néz ki! Csak az, hogy oda kerülhessünk be! Mert
ha már oda eljutunk, hogy oda bekerülhetünk, akkor biztos nem leszünk ítélet alatt a
pokolba! Ugye?
És ezért mi eltökéltük azt, hogy mi mindent megteszünk az életünk során, csak hogy
az Isten arra méltasson bennünket, hogy az engedelmességünk miatt oda betesz
bennünket! Igaz?
És ez nem azért van, mert mi elhisszük így az elménkben, hanem mi megtapasztaltuk az
eljövendő világnak, ennek a nem látható Mennyországnak már most itt megtapasztaljuk
az erejét!
Azt tudniillik hogy: aki szót fogad az Istennek, azt Ő már itt a földi életében is
az Ő jelenlétéből fakadó dolgokkal megjutalmazza!
Ha imádkozol munkáért, és engedelmességben tartod az életed, minden bizonnyal fog
neked ennivalót adni, mert Ő neki kell, hogy életben tartson tégedet, hogy te rajtad
keresztül az Ő igazságát tovább tudja vinni az embereknek! Ugye?
És ez nem feltételezi, azt hogy te ezt el hiszed, vagy nem hiszed el! 
Tehát ez nem az elmében végbemenő dolog, hanem ez a te meggyőződésedből fakadó
megtapasztalás!
Ugye? 
Tehát ez az elmebeli hit, amit ránk erőltettek és ránk pakoltak ezekben a okkultista
gyülekezetekben mennyire nem igaz!
Pál azt mondja: Te hiszed, hogy Isten egy! Jól teszed, mert ott van az ördög, aki
nem csak hogy hiszi, hogy Isten egy és van Isten, hanem ő tudja is!
És ez a tudat, hogy ő látta Istent, és tudja, hogy ő rossz, és engedetlen, és ezért
tudja hogy Isten ítélete van rajta, és ezen nincs változás már! Ezért ő minden 
egyes nap retteg, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor Isten megfogatja őt az
erős angyalokkal és bedobják őt a kénkővel izzó tóba!
Ezért volt az, amikor Jézus megjelent a légiónak, és akkor ott könyörögtek neki, és
azért jöttél, hogy most bevégezd rajtunk az Atya ígéretet, büntetését, és félve
rettegve könyörögtek, hogy engedje meg had menjenek inkább a disznókba! Értitek?
 
Kérdező: Én köszönöm, hogy másodszor is ezt így elmondtad, mert nekem ez sok
fejfájást okozott!
Ugye én hoztam magammal ezt az okkult időszakomból! Tudod meséltem! Ott ugye reikin,
meg egyéb marhaságok, azt mondták meg azt próbálták belénk nevelni, hogy ha nem
hiszel, akkor nem fog megtörténni, és azért jó, hogy ez teljesen letisztult, hogy
nem kell ettől itt tartani! Úgy hogy köszönöm!
 
RHR: Isten nem fog soha oda küldeni valakihez, hogy gyógyítsál meg valakit, mert
egy az! Nem te fogsz meg gyógyítani senkit se! Péter is mondta, hogy : Most úgy
néztek rám, mintha én gyógyítottam volna meg, és Péter bevallotta töredelmesen, hogy
nem én csináltam! Nagy tévedés!
Hiába mondják, hogy ez azt csinálta, meg ezt csinálta! Ugye? Ne higyjétek el! 
Mert Isten az, aki egyedül maradandó gyógyulást tud adni! Ugye? 
És csak akkor fogsz olyan dolgot csinálni, hogy fölszólítasz valakit az Isten
nevében, ugye mert Isten követének lenni az azt jelentette, hogy Istennek a
felszólítását, Istennek a meghívását közlöd!
Beszélsz egy emberrel, akihez Isten oda küld, és azt mondja neked, hogy el neki,
hogy veszélyben az élete, de van megoldás a számára! És hogy ha ez az ember
meghallgat téged, és örömmel veszi ezt az üzenetet, akkor pozitívan fog reagálni a
te munkádra, hogy Isten nevében te meghívtad őt az örök életre! Ugye?
De erre a munkára Isten nem fog elküldeni, ha te előtte nem voltál engedelmes, és
nem tudta ezt belőled kicsiszolni, hogy amikor szólni fog hozzád, hogy menjél
csináld ezt, akkor te nem fogsz elmenni! Ugye?!
Hát a kereszténységben az, hogy elhiszem-e, vagy nem hiszem el, az teljesen
ezredleges dolog!
Tehát Istent nem érdekli, hogy te elhiszed-e, el tudod-e képzelni, van-e róla fogalmad! 
Isten egyet akar! Tudod, hogy jó vagyok hozzád? 
Igen! 
Emlékszel rá, hogy mit tettem a múltkor az életedben amikor könyörögtél, nem volt
mit enned? Én adtam neked enni valót! És te nem is gondoltad, hogy hogyan fogok
neked ennivalót adni!
El se tudtad volna képzelni, hogy én egy másik személyt fogok odaküldeni hozzád!
Akit ráadásul nem is ismersz! Érted?
Ez a személy, ez bekopogott hozzád, mint egy segélyszervezetnek az alkalmazottja, és
ennivalót hozott neked, vagy tűzifát! Érted!
De látod te ezt ki sem bírtad volna találni, de én ezt így rendeztem! 
És ezért nem lényeg számomra, hogy te elhiszed-e vagy nem hiszed el, hanem én jelzem
számodra, hogy én ÉLEK, VAGYOK,LÉTEZEK, és az én segítségemet adom neked,és hogy ha
ez téged arra motivál, hogy hálás legyél, akkor gyere velem, fogadj nekem szót, és
én azt művelem neked, hogy te magad is másoknak így fogsz tudni segíteni! Ennyi az
egész!
 
Kérdező: Mondjuk nem is arra gondoltam, hogy én csinálok valamit, nyilván nem ez
volt itt a lényeg! Teljesen egyértelmű, hanem hogy elhiszem-e azt, hogy valóban oda
küld és valóban megtörténik-e érted?
 
RHR: Isten nem fog oda küldeni, ha előtte nem munkálta ki belőled, hogy elküldhető
legyél, tehát hogy utasítható legyél, vezethető legyél!
 
Kérdező: No de ennek örülök, hogy nem is kell, hogy itt magamban őrlődjek, érted?
Csak egyszerűen megteszem, engedelmeskedek neki és kész! Ő megoldja a többit!
Egyszerűbb, mint gondolnánk! Így van!
 
RHR: Pont ebben rejlik, az ördögi gyülekezeteknek a működése, ugyanis ezzel
szakítják el az embereket, hogy ezt az egyszerű dolgot, puszta: engedelmesség! Ezt
egy olyan bonyolult vallásrendszernek mutatják be, hogy ugyan úgy, mint a
kabbalizmust, hogy az életed során lépcsőkön kell fölfele menni, minden egyes
szinten találkozol egy angyallal, és kérdezni fog tőled egy titkos rejtjeles szót,
és ha te kitaláltad azt az életed során, és ha te jót válaszolsz, akkor följebb
enged téged a szinten, ha nem akkor visszaküld tégedet, hogy kínlódjál még és a
kínlódáson keresztül megtalálod azt a megfelelő kulcsszót és akkor mehetsz tovább!
És ezt hitetek el az emberekkel rejtett módon, hogy be kell töltekezned
Szentlélekkel, és nyelveken kell szólnod, és csak akkor leszel, olyan keresztény,
hogy az Isten szóba álljon veled!
Mellette viszont gondoskodnod kell a pásztoroknak és a prédikátoroknak a
jövedelméről, hogy ők tovább tudjanak téged tanítani, hogy mindenképpen az ő
segítségükkel fölkerülhess olyan szintre, a nekik való engedelmesség által , hogy az
Isten beszéljen hozzád!
De valójában az Isten nem is fog hozzád beszélni, hanem majd rajtuk keresztül fog
veled kommunikálni!
És ennek bedőlnek az emberek, és ezért kínlódik az Istenben reménykedő embereknek
98%-a!
Ezért kínlódik, mert azt hiszik, hogy ez egy olyan bonyolult átláthatatlan rendszer,
mint a hinduizmusban, meg a buddhizmusban, hogy életeket kell vezekelned a
reinkarnáció által, hogy a egy másik életben jobb helyzetbe kerüljél! Értitek?
Tehát ez a legnagyobb ördögi dolog benne! 
Mikor Jézus egyszerűen mondta, hogy én azért jöttem, akik nem tudnak olvasni, és
írni, azoknak én meg akarom tanítani, hogy hogyan mehetnek be szegényen,
összetörten, betegen, hogyan mehetnek be Isten országába!
És ezért mondta, nekik a vallásos írástudóknak, meg a nagy Benny Hinneknek, meg a
nagy Billy Grahemeknek, Pat Robertsonoknak, hogy gyerekek? Tudjátok ti milyen messze
vagytok az egyszerű emberektől?
Ők megfognak benneteket előzni! A bűnösök és a paráznák meg fognak előzni benneteket
a Mennyországba való bejutásba! Mert ti, nem csak hogy előttük jártok, hanem, hogy
ti visszatartjátok őket, hogy nehogy bemenjenek az Isten országába, hanem titeket
szolgáljanak!
És ezért Isten nem akarja többet a megtérő embereket, Istent kereső, Isten
segítségét kereső embereket nem akarja ilyen neves gonosztevőkre bízni!
Véletlenül sem! Főleg nem a pénzüket! 
És ilyen egyszerű az egész! Azért mondja Isten, hogy próbálj ki engem! 
Én kérek tőled valamit, cselekedd meg és meglátod, hogy mi lesz a következménye! 
Cselekedjél másodszor is engedelmességet, és meglátod, hogy mennyire fogsz örülni,
ami abból származik! Következőbe megint megkérlek és ebből a tapasztalatból értsd
meg azt, hogy hallgass rám, megéri rám hallgatni!
Még akkor is ha nem tudod mi lesz belőle! 
Ennyit akar az Isten megtanítani nekünk ! Semmi mást! 
 
Nem akartam időt húzni semmi haszontalan dologról, csak valahogy ez jött ki belőlem! 
Hiszem, hogy az Isten akarta ezt valakinek közülünk, aki másfajta gondolkodásban
volt, megértetni, hogy
az Istennel való kapcsolat tartás sokkal egyszerűbb. mint azt gondolnánk! 
 
Remélem, hogy hasznát tudjátok venni ennek az információnak és nagyon elő fogja
tudni segíteni a minden-napotokat, hogy tényleg az a várakozás lesz benneteket, hogy
hogyan engedelmeskedjetek az Atyának, mint ez a koldus is, hogyan engedelmeskedjen
az Apostoloknak, és lehet, hogy másra vágyunk, de az Isten még annál is jobban fog
adni nekünk, meg nektek is!
 
Kérdező: Hogy mondjam, tehát nagyon tanulságos volt! Ez hatalmas félreértés ebben az
egészben! Igen ahogy mondtad, hogy nem arra kell gondolni, hogy te elhiszed-e, hogy
meg tudja-e cselekeszni rajtad keresztül, tehát hogy nem attól függ, hogy te
elhiszed-e vagy hogy mennyire hiszed-e!
Hanem hogy engedelmeskedsz bármit is kérjen! Tehát ez ettől függ! Mert hogy ha látja
rajtad, hogy te tényleg engedelmeskedsz, meg minden, akkor rád mer bízni nagyobb
dolgot is!
És akkor! Igen azért ez nem semmi, és ezeket tisztázni azért nagyon fontos! És ne
értsétek félre, mert hát én is csodálkozással hallgattam mert hát hogy mondjam!
Teljesen bennem is más volt ezzel kapcsolatban, de hát igen sajnos ezek a
tévtanítások!
 
Hála Istennek, hogy erre is fény derült!