- Tévtanítások a gyülekezetekben: az elő-Elragadtatás

Elragadtatás. Elő-elragadtatás? Lesz-e ilyen esemény?

Vajon mikor fog eljönni Isten fia az angyalaival az övéiért, az eklézsiáért, az engedelmességben élő, igaz szívű, Isten igazságát nem csak kereső, hanem valóságként megélő, tehát valós keresztény életet élő emberekért?

Az elragadtatás mikor lesz?

a  katasztrófák, háborúk, éhínségek,vírusok,tehát a nagy nyomorúság előtt vagy közben vagy a végén?

Máté 24:21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

Igaz-e az hogy Isten kivonja az ő Szent Leheletét és az övéit a nagy káosz előtt?

Ismét az igéket vesszük elő, de nem felületesen nézzük, olvassuk, ahogy azt a gyülekezetekben szokták az emberek sajnos és elfogadják szó nélkül azt, amit oda dobnak eléjük, hanem tüzetesen megvizsgálva.

Először nézzük meg mi az a SOK nyomorúság és lesz-e elragadtatás akkor?

I.

Máté 24:6 (H Csia 2005)  Háborúkról, háborús hírekről is kell majd hallanotok. Vigyázzatok, meg ne riadjatok! Ezeknek meg kell lenniük, de velük még nem jön el a vég.

Máté 24:7 (H Csia 2005)  Mert nemzet nemzet ellen és királyság királyság ellen fog felkelni, helyenként éhínségek és földindulások lesznek.

Máté 24:8 (HUN)  Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.

vagy kedvenc fordítom CSIA Lajos szerint:

Máté 24:8 (H Csia 2005)  Mindezzel azonban csak kezdődnek a vajúdás fájdalmai.

Máté 24:9 (H Csia 2005)  Akkor lesz majd, hogy nyomorúságra adnak, s megölnek titeket, és az én nevemért az összes nemzetek gyűlölete ér titeket.

Tehát nem lesz elő-elragadtatás még itt sem, mert ugye nyomorúságra adnak, s megölnek titeket, és az én nevemért !

Máté 24:10 (H Csia 2005)  Akkor sokan megbotlanak majd, s tőr fogja meg őket, egymást árulják majd el, és egymást gyűlölni fogják.

Máté 24:11 (H Csia 2005)  Sok hamis próféta is támad, és sokakat eltévelyítenek.

Hát igen, ez már most is megy ugye a világban? vannak háborúk is, vírusok, éhínség, üldözés,igen, tehát már benne vagyunk a sok nyomorúságban!

Tehát a fenti történésekből kiderül hogy a SOK nyomorúság alatt, tehát amiben most élünk, nem lesz elragadtatás.

 

Most akkor nézzük, hogy a nagy nyomorúság alatt mi lesz és hogy indul el:

 

 

Isten emberei, szolgái, sáfárai, igaz hívő embereknek az utolsó figyelmeztetés, hogy menekülni kell a városokból az erdőkbe stb, ez lesz:

Máté 24:15 (H Csia 2005)  Ha aztán meglátjátok, hogy a Dániel prófétán át kijelentett utálatos pusztítás a szent helyen áll - aki olvassa, értse meg -

Máté 24:16 (H Csia 2005)  akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre,

Máté 24:17 (H Csia 2005)  aki a háztetőn lesz, ne szálljon alá, hogy házából valamit elvigyen,

Máté 24:18 (H Csia 2005)  aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy köpenyét felvegye.

Ez arról szól, hogy nem szabad ragaszkodnunk semmihez, ha jön a jel, felismered, akkor menni kell, de akik keresik Isten igazságát és mélyülnek bele az igébe, azok eljutnak egy olyan szellemi szintre, akkor Isten előtte álomban, látomásban, beszédben jelezni fogja előre, hogy pakolni kell és menni kell, mert jön a baj.

Máté 24:21 (HUN)  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

Máté 24:22 (HUN)  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

„de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok”. tehát nyomorúság alatt lesz ez, vagyis látszik, hogy ott lesznek az igazi Krisztus követők a nagy nyomorúság alatt.

Szerencsére a mi szerető Istenünk besegít nekünk, nagyon rövid lesz a nappal, hogy a sötétségben könnyebben el tudjunk bujdosni majd, tehát ez is arra utal hogy nem lesz elragadtatás!!

Máté 24:24 (HUN)  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Ezért kell addigra elérni egy olyan szintet az Istennel való kapcsolatban, hogy ne tudjon megtéveszteni a hamis Krisztusok, próféták, hamis tanítók, ezért is kell olvasni és a lehető legmélyebbre ásni az igében, hogy megértsük Isten akaratát és a Megváltónak az elmondott beszédét és meg is kell cselekedni azokat!!

Ján 6:53  Monda azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.

Ján 6:54  Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.

Vagyis aki olvassa az igét (vér) és meg is cselekszi azokat (test), azt feltámasztja az elragadtatáskor.

 

Máté 24:29 (H Csia 2005)  Ama napok nyomorúságát követően tüstént elsötétül majd a nap, a hold nem sugároz fényt, a csillagok az égből lehullanak, és a mennyei hatalmak meginognak.

Máté 24:30 (H Csia 2005)  Akkor aztán láthatóvá lesz az égen az ember Fiának jele. Akkor gyászolni fognak a föld összes törzsei és meg fogják látni az embernek Fiát, ahogy az ég felhőin nagy hatalommal és dicső seggel eljön.  

Máté 24:31 (H Csia 2005)  Akkor hangos kürtszóval szét fogja küldeni angyalait, hogy az ég egyik szélétől a másik széléig a négy szél irányából őhozzá gyűjtsék kiválogatottait.

Tehát „Ama napok nyomorúságát követően” jön el Isten Fia, ez lesz az Úr napja és hangos kürtszóval összegyűjti az övéit.

II.

Kis kitérő:

Nézzük milyen igék párosíthatok ehhez amiből kiderül hogy Az elragadtatás a nagy nyomorúság végén lesz, a hetedik trombitaszóra, tehát a keresztények itt lesznek a nagy nyomorúság ideje alatt.

1Kor 15:51-52 "Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk."

Jel 10:7" Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak."

1Thessz 4:15-17"…mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával; leszáll az égből és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és eképpen mindenkor az Úrral leszünk."

Kulcsszó a „megmaradunk”, mi akik megmaradunk, mert itt leszünk.

De nézzük meg az 5 és 6. angyalt/trombitaszót,pecsétet,poharat mit ír az ige, mert ebből is egyértelműen látni fogjátok, hogy még itt lesznek az igazak:

Jel 6:9 (H Csia 2005)  Mikor az ötödik pecsétet felnyitotta, láttam az oltár lábánál azokat a lelkeket, akiket az Isten beszédéért, s a náluk lévő bizonyságtételért megöltek.

Jel 6:10 (H Csia 2005)  Nagy szóval kiáltoztak: „Meddig nem ítélsz még mi Parancsolónk, te Szent és Igaz? Meddig nem hozod el a megtorló igazságszolgáltatást a mi vérünkért a föld lakóira?”

Jel 6:11 (H Csia 2005)  Ekkor mindegyikükre fehér palástot adtak, és azt mondták nekik, hogy csak egy kis ideig kell még nyugton lenniük, addig, amíg szolgatársaik és testvéreik elérik a teljes számukat, azoknak szintén meg kell öletniük, amint az velük is történt.

Ebből is kiderül egyértelműen, hogy még nincs elragadtatás,mert Krisztusban meghaltaknak még várniuk kell, amíg a többiek vagy meghalnak Krisztusban vagy életben megmaradnak elragadtatásig, vagyis amíg az utolsó ember is Istenhez fordul!

Jel 9:1 (H Csia 2005)  Kürtölt az ötödik angyal is. Ekkor láttam, hogy egy csillag az égből a földre hullott, s hogy odaadták neki a feneketlen mélység kútjának kulcsát.

Jel 9:2 (H Csia 2005)  Az megnyitotta a feneketlen mélység kútját, és a kútból úgy szállt fel a füst, mintha nagy kemence füstje lett volna. A kút füstjétől elsötétült a nap és a levegő.

Jel 9:3 (H Csia 2005)  A füstből sáskák mentek szét a földre, s ezeknek olyan hatalmat adtak, amilyen hatalmuk a föld skorpióinak van.

Jel 9:4 (H Csia 2005)  Megmondták azonban nekik, hogy ne ártsanak a föld füvének, se semmi veteménynek, se semmi fának, hanem CSAK azoknak az embereknek, akiknek homlokán nincs ott az Isten pecsétje.

Akiknek nincsenek elpecsételve, mint Isten szolgái, tehát lesznek ott olyan emberek a káosz alatt, akik szolgálnak Istennek, vagyis akkor lesz elő-elragadtatás? Nem lesz !

 

Jöjjön a 6.pecsét, trombita:

Jel.7:1-3:

Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit.

Itt is egyértelmű, hogy Isten szolgái, azok akik Istennek dolgoznak, még itt lesznek!!!!! De őket nem bánthatják a pusztító angyalok, hogy tudjanak segíteni sok embernek Istenhez fordulni!

Jel 7:9-10

Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: "Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!"

Jel 7:13-14

Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében

NAGY nyomorúságból jöttek!!! Önmagáért beszél,de itt még mindig nem történt meg

az elragadtatás, mert csak a 7-ik nél jön!

 

7.pecsét,trombita: amit már előbb említettem igéket:

1Kor 15:51-52 "Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk."

Jel 10:7 "Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak."

 

Jel 11:16-19:

Ekkor a huszonnégy vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak: "Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek; és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet." És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.

 

Tehát a végső utolsó csapás elől fogja elvinni az övéit a Megváltó az angyalaival!:

Mikor végleg romba dönti ezt a babiloni, okkult, parázna és teljesen züllött, ördögi rendszert Isten:

Jel.16:17-21:

A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: "Megtörtént". Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt.

 

Kitérő után folytassuk onnan:

Máté 24:31 (H Csia 2005)  Akkor hangos kürtszóval szét fogja küldeni angyalait, hogy az ég egyik szélétől a másik széléig a négy szél irányából őhozzá gyűjtsék kiválogatottait.

Máté 24:40 (H Csia 2005)  Akkor ketten lesznek a mezőn: egyiket magukhoz veszik, a másikat otthagyják.

Máté 24:41 (H Csia 2005)  Két asszony őröl egy malommal: az egyiket magukhoz veszik, a másikat otthagyják.

Máté 24:42 (H Csia 2005)  Legyetek hát ébren, mert nem tudjátok, hogy melyik napon jön el Uratok!

III.

Két példával is remekül elmagyarázza ezt Isten fia:

Hű szolga és hűtlen szolga példázat:

Máté 24:45 (H Csia 2005)  Ki bizonyul hát akkor hűséges és eszes rabszolgának? Az ilyet ura azért állította cselédsége fölé, hogy azoknak a maga idejében kiadja a táplálékot.

Hű szolga: azok akik mindvégig engedelmességben és hűségben voltak Isten és Fia beszédének és valóságos keresztény életet éltek, segítve a rászóróluknak, imádkozva, vigasztalva, Úrvacsora stb, azokat fogja elvinni csak Isten Fia, akikben talál engedelmességet,hűséget, alázatot:

Luk 18:8 (HUN)  Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-e hűséget, engedelmességet (hitet) e földön?
Luk 21:36 (HUN)  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
1Ján 2:28 (HUN)  És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.

Tíz szűz példa:

öt aki bolond volt, tehát engedetlen és nem kereste Isten igazságát, akik hittek elő-elragadtatásban és megmaradtak a babiloni szektákban,nem éltek úgy ahogy kellett volna,

öt eszes, aki felismerte, hogy ki kell jönnie onnan, engedelmességben élt, és olaj volt vele, ami szimbolizálja az Isten Lelkét ugye, olajfa = Isten,Isten munkája, innen lettek kivágva a zsidók, de ugye közülük is vissza fognak térni, akik elfogadják Isten Fiát Megváltónak. De addig Isten még a tévelygés szellemét adta nekik addig, ezért se látják még hogy Isten Fia a Megváltó:

Róm 11:8 (H Csia 2005)  „Isten a bódultság szellemét adta nekik egész a mai napig: oly szemet, mely nem lát és olyan fület, mely nem hall."

Róma 11 leírja ezt a kivágást amúgy:

Róm 11:17 (H Csia 2005)  Ha az ágak közül egyeseket kitörtek, és téged vad olajfa létedre helyükbe oltottak, úgyhogy a szelíd olajfa bőzsírú gyökerének vele együtt részesévé lettél

Pogányok be lettek oltva az olajfába: Isten a kegyelmét pogányoknak is adta.

Olaj a kenet!! akik a a SzentLélek által vezérelt igaz emberek, akik Istent szolgálják ,mert olvasták igét és meg is cselekedték azt amit Isten Fia elmondott, igazi keresztény,cselekvő élet magyarán, ezért megtartatnak, lásd :

Jel 6:6  És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala: A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.==tehát megtartja övéit Isten, ez is bizonyíték arra, hogy nem lesz elő-elragadtatás a nagy nyomorúság előtt.

Kenet:

1Ján 2:27  És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, rajtatok(veletek) marad és nem (bennetek) ,

(ezt ugye 1 másik anyagban részletesen elmondjuk hogy nincs bennünk a SzentSzellem) és [így] nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

Jézust, akit Isten lelke vezérel, felkente őt, mint olajjal:

Luk 4:18  Az Úrnak lelke [van] én rajtam!!! (nem bennem), mivelhogy felkent engem.

 

Olvastam ilyen hibás magyarázatot is

5 BOLOND

FEJVESZTÉS TERHE MELLETT ÜDVÖZÜL?

sajnos a mai keresztyének többsége ezt vallja a távtanítások miatt. Erre épül az "Otthagyottak" (Left Behind) című sorozat is. szóval:

Az "5 okos - 5 bolond szűz" példázatát úgy magyarázzák, hogy nemcsak az 5 okos szűz üdvözül, hanem az 5 bolond is, de azok szenvedések árán. Tehát az "5 okos szűz" a menyasszony, akikért eljön a vőlegény (Jézus), az 5 bolond pedig itt marad a nagy nyomorúság időszakára, ekkor leesik nekik, hogy milyen balgák voltak, és hirtelen akkora erőt és bátorságot nyernek, hogy szembenéznek a kínszenvedésekkel/halállal is, hogy a mennybe juthassanak. Bár ők már nem lesznek menyasszony, de fejvétel után be tudnak surranni a mennyország kapuján.

Ez a teória nagyon komolyan szemben áll a Biblia tanításával,Isten szavaival és sok olyan káros eleme is van, ami miatt az ebben hívő emberek nem tudnak felkészülni az utolsó időkre, és az események váratlanul fogják őket érni! és akkor más késő lesz!!!

Az eddig elmondottak alapján, azt hiszem látjátok ti is hogy ez a magyarázat ördögi és megtévesztő!!! Értitek a logikát, tehát az 5 eszes szűzet elviszi a nagy nyomorúság előtt, az 5 bolond viszont itt marad a nagy nyomorúságban és akkor eszmélnek rá, tehát itt duplán be vannak csapva az emberek ezzel az ördögi tévtanítással.

 

Miért találták ki az elő-elragadtatást? Kinek az ötlete volt ez?

 

Egy: mert így kényelemben és alvásban,álomban tartják őket, könnyebben foglalkoznak a sidiki féle meggazdagodás elmélettel, fizetik a tizedet mint a robotok, mert azt hiszik hogy nagy áldásban lesz részük és ők úgy is elragadtatnak a káosz előtt, nem kell készülődni semmire, engem úgyis elvisz Isten, én már üdvözültem, megvallottam, hogy a menyben vagyok stb, még véletlenül se tegyenek semmit a megmenekülésük érdekében, nehogy Istenhez forduljanak. Óriási becsapás

Máté 24:42 (H Csia 2005)  Legyetek hát ébren, mert nem tudjátok, hogy melyik napon jön el Uratok!

 

Kettő: mert amikor majd megjelenik az Antikrisztus., akkor ezek az emberek azt fogják mondani, hogy:

„áh, ez nem lehet az, hiszen mi még itt vagyunk, még nem történt meg az elő-elragadtatás”

És akkor szó nélkül elfogadják majd az antikrisztust és a rendszerét!

Három: így könnyebben tudják csendben, titokban létrehozni az új világ rendet, előtte meg a 3 Világ Háborút, amelyben a 3 vallást fogják összeugrasztani: zsidó, iszlám, keresztény.

Azt hazudják, hogy Isten megakarja kímélni az övéit a kínzásoktól, üldözésektől ,Lucifer vérengzései elől stb.

Ez önző emberi gondolkodás, hogy majd engem megment, többiek meg itt maradnak szenvedni,ahelyett hogy segítenék nekik Istenhez fordulni.

Isten jelleme nem ilyen, nem önző, soha!

Elő-elragadtatás teljesen ellentétes Isten gondolkozásával és igazságával.

Ki találta ki?

Ezek után egyértelmű: Sátán és az őt szolgáló cionista, illuminati, szabadkőműves, jezsuita rendszerek,mozgalmak,emberek,szekták.

Ne higgyetek neki és az őt szolgáló álkeresztény, ördögi szektáknak és hamis tanítóiknak!

Ne legyetek bábuk, legyetek hasznos munkásai Istennek.

Figyeljetek oda, lássátok meg, legyen szemetek a látásra , legyen fületek a hallásra, halljátok meg a segítségért kiáltó szavakat, amik a szegényektől jönnek és nekik segítsetek, nekik, rászorultoknak, mert ha így tesztek, akkor Istennek több ideje lesz, hogy őket magához fordítsa és ezáltal örök életet nyerhessenek, mindezt azért, mert TE segítettél nekik! Teremjetek jó gyümölcsöt Istennek, ezen cselekedetek által, mert ha nem teremtek jó gyümölcsöt, akkor elszáradtok mint a fügefa és mentek az örök kárhozatra!

Higgyétek el, ez milliószor nagyobb dolog Isten szemében, mint az hogy fizeted be a tizedet a szektának, sőt ez engedetlenség Isten szemében!!!!!!!  utálatos, mert Ő tudja hogy mire kell a pénz nekik, a harmadik templom építésére.

És ha meghalljátok, meglátjátok a segítséget kérő szavakat, akkor Isten is meg fogja hallani és látni, amikor TE fogod kérni Őt hogy segítsen neked a NAGY nyomorúság alatt,amit át fogsz élni, mert nem leszel elragadtatva a nagy nyomorúság előtt!

IV.

Hiszen Isten megígérte:

.

Jel 3:10 (HUN)  Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

Jel 3:10 (H Egyszeru)  Mivel engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen tarts ki, azért én is megmentelek a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy próbára tegye a Föld lakóit.

Ez a vers is egyértelműen mutatja, hogy nem lesz elő-elragadtatás!

Isten azt is elmondta, hogy sok szenvedésen, próbatételeken ,megpróbáltatásokon át vezet az út hozzá, ez is csak azt bizonyítja, hogy nem lesz elő-elragadtatás

Elég önző lenne részünkről és nem isteni gondolkodásra vall, ha azt hisszük hogy kényelmesen , minden gond nélkül bejuthatunk a mennyországba:

Jak 1:2 (H Csia 2005)  Teljes örömnek tartsátok testvéreim, ha sokféle kísértésbe estek,

Jak 1:3  Tudván, hogy a ti hűségeteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

Jak 1:12 (H Csia 2005)  Boldog az az ember, aki állhatatos a kísértésben, mert ha kipróbálttá lett, elnyeri az élet koszorúját, melyet Isten az őt szeretőknek ígért meg.   

1Pét 4:13 (H Csia 2005)  Sőt, amennyiben közösséget vállaltok a Felkent szenvedéseivel, örüljetek, hogy majd dicsőségének lelepleződésekor is ujjongva örvendezhessetek.

1Pét 4:14 (H Csia 2005)  Ha a Felkent nevéért szidalmat kaptok, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek Szelleme.

1Pét 4:16 (HUN)  Ha pedig mint keresztyén [szenved], ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.

1Pét 4:19 (H Csia 2005)  így hát azok, akik az Isten akaratának megfelelően szenvednek jót cselekedve, bízzák rá lelkűket a hű Teremtőre.

Apcs 14:22  erősítve a tanítványok lelkét, buzdítva őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk.

Biztos nem lesz könnyű, mert be kell bizonyítanunk Isten felé a hűségünket, engedelmességünket és nem szabad megtagadnunk Istent és a Fiát, mert aki ezt megteszi annak vége lesz sajnos.

 

V.

Igaz-e az hogy Isten kivonja a SzentLelkét és az övéit a nagy káosz előtt?

a SzentLélek,ahogy mi szoktuk hívni: Isten test nélküli formája tartja fent az életet és mindent a földön, már csak ezért sem történhet meg, hiszen akkor egy szempillantás alatt vége lenne itt mindennek:

Jób 34:12  Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

Jób 34:13  Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?

Jób 34:14  Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:

Jób 34:15  Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba

Természetesen nem, Isten soha sem hagyta magára az emberiséget és nem is fogja,ember története során,egyetlen emberi korszak lezárásában sem, ugye most vagyunk az 5. korszak vége felé, a kegyelem korszakában. a 6.lesz az antikrisztus 7 éve, a 7.korszak pedig az 1000 éves béke lesz.

Pl. Noé, erkölcstelenek lettek emberek,de ott is az övéit irányította és megmentette, utolsó estéig, amíg bezárta maga Isten ajtót a bárkán,kegyelme ott volt akkor is.

Lót, Szodoma-Gomorra szintén megtartotta,

De ugyanez volt egyiptomi tíz csapásnál is, megtartotta övéit a fáraó nyomorgatása alatt,és  akik bárány vérével(előkép Jézusra ez is) kenték be az ajtókat(mint majd az elpecsételés homlokunkon),azok  megmenekültek csapásoktól.

Romaiaknál mikor Jeruzsálemet lerohanták, Isten megtartotta őket, zsidókat akik Jézust elfogadták.

Így most is az utolsó pillanatban fogja elvinni övéit, káosz alatt is segíteni fog övéinek, hogy másoknak tudjunk segíteni! hogy minél több embernek elmondjuk az igazságot,

közben Isten is segít, megnőnek a csodák, sok ember fog Isten felé fordulni!

 

Ezt hogy a SZL-t kiveszi Isten és hogy a káosz elől elviszi az övéit ,ezt lucifer imádó emberek találták ki mert  az ő Istenük a sátán, ez nem Isten akarata és terve!

 

Igéjük amit erre mondanak még , amivel megpróbálják alátámasztani az elő-elragadtatást és a SZL kivételt:

2Thess 2:3  Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

Szakadás=elragadtatás. NEM IGAZ!

Hittől,Istentől való elszakadásról beszél, kiáramlás szektákból, két csoport lesz: álkeresztények és valódiak és ezt már nem tudja majd megakadályozni az illuminati, mint ahogy anno megtette, hogy mindig létrehoztak új gyülekezeteket, mozgalmakat, amik látszólag újak voltak, de ugyanoda tartoznak!

2Thess 2:7  Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.:

Amit ők mondanak:

Ezt úgy értelmezik, hogy az Antikrisztust valami most még visszatartja, aminek félre kell az útból tolatnia. És hát mi más tarthatná vissza, ha nem a keresztény Gyülekezetek,mozgalmak, akiket az Úr magával ragad és így eltűnik az útból, tehát elviszik Isten az övéit ,így elhárul az akadály és megjelenik az antikrisztus.

Teljesen önző és ördögi kitaláció és hazugság!

Isten nem tartja már vissza az antikrisztust ,sátánt  egy idő után tovább,mert az emberek, a babiloni rendszer, szekták,nagyon gonosszá váltak és fesletté, romlottá,hogy ráereszti teljesen a népekre, de közben megtartja az övéit, keresztény üldözés lesz,nagy egyházak újra üldözni fogják az igazi keresztényeket, mert azt fogják hinni hogy jót tesznek:

Ján 16:2  A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

Ján 16:3  És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.

Ugyan ez már megtörtént zsidókkal,romai sereget nem tartotta vissza,ráeresztette Izraelre, megbüntetve így őket a feslettségükért, erkölcstelenségükért.

 

De nézzük meg még 1 szemszögből, amiből szintén kiderül hogy mikor lesz az elragadtatás.

Már több oldalról megnéztük:

  1. Máté evangéliumban érthetően le van írva hogy „ama napok nyomorúsága után”
  2. trombiták,angyalok,poharak,pecsétek
  3. példázat: 10 szűz, olaj, SZL vezérelt emberek, olajat-bort ne bántsd
  4. nyomorúságokon át vezet az út Istenhez, tehát nem ezektől megmentve, úgy mint anno Jézus!
  5. SzentLélek kivétetik,szakadás,eltolatás hazugságai
  6.  

1Thess 4:16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;

1Thess 4:17  Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

1Thess 5:2  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. (váratlanul magyarán)

Határozzuk meg hogy írja le a biblia a körülményeket és mikor lesz az ÚRNAK NAPJA,vagyis amit ugye az elragadtatás napjának is hívnak!?

Jóel 2:31  A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.

Ézs 13:9  Íme az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.

Ézs 13:10  Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti.

Tehát Isten Fia elmondja hogy időrendben mikor lesz az elragadtatás azzal, hogy a körülményeket meghatározza:

Máté 24:29  Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

Máté 24:30  És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

 

Tehát

 

1Thess 4:16

Mert maga az Úr riadóval, leszáll az égből

Máté 24:30

meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben.

 

1Thess 4:16

riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával

Máté 24:31

És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval

1Thess 4:17

Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk

Máté 24:31

és egybegyűjtik az ő választottait

 

Úgy gondolom ez is elég egyértelmű.

A nagy nyomorúság végén lesz az elragadtatás. Tehát Isten Fia elmondta, mikor lesz azáltal, hogy meghatározta a körülményeket, a napról, holdról, utolsó trombita stb.

1Kor 15:51-52 "Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk."

 

Na de legvégül ,de nem azért mert nem fontos, ellenkezőleg, a Megváltó Fiú szavai, ami a legnagyobb megerősítés, ami minden mást felülír:

Ján 17:11  És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

Ján 17:15  Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Eredeti görög szó, „airó” jelentése:

1) felemel, felvesz

2) magával visz

3) kivisz, elvisz

4) elragad !!!!!

Vagyis

„Nem azt kérem, hogy ragadd el őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

 

Úgy gondolom elég sok igével alá lett támasztva, hogy nem lesz semmilyen elő-elragadtatás.

Gondoljátok át kérlek alaposan, menjetek végig az igéken egyedül,magatokban, kérjétek Istent, hogy segítsen, erősítsen meg ebben.

Nincs sok idő hátra már, de még azért van idő az értelemben való megújulásra, ami ugye az újjászületés valójában és elindulni ezen a keskeny, hosszú, rögös, tele küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli úton!

Még van idő, de nincs túl sok.

A tét óriási! örök élet vagy örök kárhozat.

Nem tudom láttátok-e a Csodás álmok jönnek c. filmet, ebben ahogy az örök kárhozat ábrázolva van, már maga az borzasztó! Ha olyan lesz az örök kárhozat, már az borzalmas lesz, de ennél sokkal, de sokkal rosszabb lesz az örök szenvedés és kínlódás, bele gondolni is rossz, hogy az örök kárhozatban mi vár az emberekre!

Én inkább az örök életet választom Istennél, remélem ti is! Remélem, hogy átgondoljátok ezt a témát.

Kizárólag az értetek és Isten iránt érzett szeretet és megmenti akarás motivál minket, hogy ezeket az infókat közzé tegyük, és ha csak egy ember már elfordul a gonosz tanításoktól és Istenhez fordul, már megérte ez a hanganyag!

Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket.

Krivánom, hogy mindenki eljusson erre a felismerésre és azon az úton járjon, amin mi is, ami

az örök élet felé vezet.

És végezetül egy kis bíztatás Istentől:

Jób 5:17  Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenható büntetését ne vesd meg!

Jób 5:18  Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.

Jób 5:19  Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem ér téged veszedelem.

Jób 5:20  Az éhínségben megment a haláltól, és a háborúban a fegyveres kéztől.

Jób 5:21  A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, ha a pusztulás jön.

Jób 5:22  Nevetsz a pusztuláson és az éhségen, és a fenevadaktól sem kell félned.

Jób 5:23  Mert a mező köveivel is szövetséged lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.

Minden jót nektek!