- Tévtanítások a gyülekezetekben: Szentháromság 5. rész

Amit említettél, hogy-hogy lehet az, hogy az Atyának és a Fiúnak a Messiásnak van királyi széke, a Szent Szellemnek meg nincsen királyi széke?

Vagy, hogy lehet az, hogy a Szent Szellem ellen való szólás Szent Szellem káromlás és nem bocsájttatik meg, de akkor hiányzik onnét, ha van szentháromság, és ez Istentől való tan lenne, akkor hol van az Atya ellen, és a Fiú ellen való káromlás?

Tehát látszik, hogy ők ezt annyira akarják bizonytani, de maguk sincsenek vele tisztába igazán, és beszélnek, hajtogatnak egy dolgot, amit csak a legbenső, leginkább beavatottak tudnak.

A többi a piramisban, minél lejjebb megyünk a piramis aljához, senki nem tud semmit, semmit nem értenek az emberek belőle.

Lehet is látni, a hitgyülekezetnek is a dogmáiban, hogy ki a Szent Szellem, ki a Jézus, és ki az Atya.

Ez is össze van keverve, össze-vissza beszélnek, egyik a másikból, másik az egyikből.

Viszont az írás teljesen világosan elmondja Isten!

Nincsen rajtam kívül senki más, a Fiú, a Messiás az meg állandóan az Atyáról beszélt, hogy Ő küldött engem.

Mind az, amit tudok, ami ismeretem van, az Ő tőle kaptam, Ő tőle van, az van a szívem közepette, hogy minden megvalósítsak, ami Ő tőle van.

A fán függve azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?

Tehát ha ezeket összerakjuk, akkor azt kell mondanunk, ha van szentháromság, akkor egyik Istennek van egy másik Istene.

Ugye?

Tehát egyik Isten hisz egy másik Istenben, ami teljesen abszurd.

Ha ez igaz lenne, akkor az ördögnek összeborulna abban a pillanatban a királysága.

Kérdező:

Istennek borul össze a királysága!

RHR:

Nem, nem! Az ördögnek a királysága borulna össze, mivel az ördög kreálta ezeket a hamis Isteneket, és hogy ha egyik Isten hinne egy másik Istenben, akkor megbukna az egész mutatvány.

Érted mire gondolok?

Egy Istennek, aki természetfölötti és végtelen képességű, miért van szüksége egy másik Istenbe, akinek ugyan az a képessége van?

Kérdező:

Igen, de én most arra gondoltam, hogy ha Isten Fia, mint Isten lenne és hinne egy másik Istenben, akkor megbukna Istennek is a….

 

RHR:

Igen természetesen igen, ebben igazad van, de arra akartam kilukadni, hogy miért nevetséges ez a szentháromság dolog ilyen szempontból, hogy Isteni semmi képen nem lehet, mert akkor Isten meghasonlana önmagával.

Szóval az a lényeg, hogy ez a szentháromság tan, ez okkultizmusból, rejtett luciferizmusból lett behozva, és méghozzá azért, mert ugye van az, az ige, Pál mondja talán valahol, vagy Péter, hogy beülvén az Isten templomába, Istenként mutogatva magát….

2Thess 2:4  aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.

Igen és talán egy évvel ezelőtt nagyon sokat gondolkodtunk ezen az ige versen, vártuk, hogy hátha lesz valami, kapunk valami kijelentést, de ennek nem volt ott az ideje, mi sem voltunk ott a helyünkön, ahol ott kellett volna lenni talán abban a pillanatban, de ezt a mai napon ezt Isten kijelentette, hogy mit jelent ez az ige, hogy ez hogyan fog megtörténni.

Kérdező:

Várj egy picit!

Az előbb említettél egy érdekeset, ami így megütötte a fülem, hogy Jézust is fölhozták Istennek, mert tegnap még ugye ott voltunk, illetve a harmadik részben arról beszéltünk, hogy a Szent Lélek mögé van elbújva, őt hozta fel Istennek, mögé van elbújva a sátán, de most kiderült, hogy még mélyebb dolog.

Ennek a szentháromságnak, hogy mi az oka, hogy valójában Krisztust is fölhozták Isteni szintre.

RHR:

Tulajdonképpen az a lényege a szentháromságnak ebben a formában, hogy az okkult luciferiánusi teológiákat beoltva az áll keresztényi világmozgalomba tulajdonképpen mindhárom személy ő maga Lucifer és így tette magát, így lett ő hasonlatos a Magasságoshoz.

Ugyanis beültette ezt a szentháromság tant a különféle néven nevezett gyülekezet mozgalmakba.

Tehát a 90 %-a ezeknek a gyülekezeteknek mind szentháromság tanon indul, és mozog, és működik.

Ez az alapja minden gyülekezetnek a szentháromság tan.

Ennél fogva azok a gyülekezetek, és mozgalmak, és egyházak, akik vallják a szentháromságot, tulajdonképpen ezzel a dogmával magát Lucifert tették, sátánt tették az ő Istenükké tudat alatt, tehát nincsenek vele tisztába.

És ami ebből a szentháromság tanból fakad, a többi elmélet, az elragadtatás, a tizedfizetés, az elő elragadtatás, Izrael visszatérése és újból állammá alakulása, és mik vannak még….

Kérdező:

Nyelveken szólás, meggazdagodás….

RHR:

Nyelveken szólás, Szent Szellemmel való betöltekezés.

Tehát ez mind a szentháromság tannak a féreg nyúlványai, és ezek működnek minden gyülekezetbe, és akik ezt megvalósítják, ezt gyakorolják, azok tulajdonképpen nem tudják, hogy a szentháromság tanból fakadnak ezek az elméletek, és e szerint élnek.

Tehát aki gyakorolja a Szent Szellem betöltekezést, és mindenki azt mondja ezekben a gyülekezetekben, hogy a Szent Szellem a Sehkina.

Ugye?

A Sehkina pedig Babilonból eredő Lucifer.

Tehát nyilvánvalóan az emberek tudatlanul, tudat alatt Luciferrel, Sehkinával lépnek kapcsolatba, az ő szellemiségével, és ő vele töltekeznek be.

Aztán a tizedfizetés, aztán ami fakad Bálám tanításából, pénzért való prédikálás, pénzen való eltartása az okkultista szabadkőműves prédikátoroknak, tehát ez Bálámnak a tanítása.

Ugye a Jelenésekben azt mondja a Messiás, Johsua, hogy beszél a hét kis-ázsiai gyülekezethez, és akkor mondja mindenkinek a saját maga dolgát, és, mondja, hogy az a panaszom ellened, az a nagy baj veled, hogy megengeded Jézabelnek, hogy bálványimádásra tanítsa az én népemet, és hogy eretnekségeket műveljenek.

Jel 2:6  De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.                           Jel 2:14  De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.   Jel 2:20  De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded Jezábelnek, annak az asszonynak, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek.

 

Tehát pontosan Jézabel tanításából fakad a Szent Szellemmel való betöltekezés, a nyelveken szólás, elő elragadtatás, tehát ez mind onnét származik.

Aztán az emberen való uralkodás, a Nikolaiták tana.

Ahogy mondja a Megváltó a Jelenések könyvébe a másik kis-ázsiai gyülekezetnek.

Tehát a szentháromságból, ez a három alapvető féregnyúlvány, Luciferi tan származik, és ered.

A Nikolaiták bűne, Jézabel bűne, és Bálámnak a pénzért való prédikálós bűne.

Tehát meg lehet nézni, a szentháromság beszél Sehkina, a Messiás, és Jahve, vagy Jehova, ugyan úgy ebből fakadóan Jézabel tana, Nikolaiták uralkodó tana, és Bálám pénzért való prédikálása, pénzért való pásztorkodása.

És erre tovább épül föl az egész többi elmélet, ami csak ezekből származik.

Na, most ezekből az elméletekből Szent Szellem betöltekezés, nyelveken, okkult nyelveken szólás, tizedfizetés, Izrael újra alapításának a téveszméje, meg minden, ami ma divat a gyülekezetekben.

Aki ezt megvalósítja az életében, ők szentháromság tanban élnek, és aki megvalósítja ezt tulajdonképpen, ahogy a Messiás mondta, hogy akinek engedelmességre adod magad, az a te urad.

Tovább fejlesztve, akinek engedelmeskedsz, az a te Istened.

És ezt bizonyítni lehet abból, hogy Isten a Fián, a Messiáson keresztül létre hozta az Eklézsiát, az Eklézsia pedig Krisztusnak a földi teste, mint a földön levő összes embernek a közössége, akik Krisztuskövetők, tehát ők együtt egy épület, egy templom, Isten temploma.

Tehát a Krisztuskövetők közössége a világon mindenütt, mégha nem is ismerik egymást, nem is érintkeznek egymással, ők így együtt az a sok százezer ember Isten szemében a Krisztus teste, és az Isten temploma.

Azért, mert ezek az emberek engedelmesen követik Krisztust.

Tehát Istennek a népe, Istennek a temploma, Istennek a teste, Istennek a Fiai azok, akik Krisztust követik.

Ugyan így ez meg van az ördögnél is, hogy akik hisznek a szentháromságban, és ebből fakadó luciferi tanokban, és azt gyakorolják, a szentháromságnak engedelmeskedve végzik ezt, és gyakorolják, ezért ők Lucifernek a temploma.

Kérdező:

Sátán templomához tartoznak!

RHR:

Igen sátán temploma!

Erre van egy ige a Jelenések könyvében, amikor azt mondja az egyik kis-ázsiai gyülekezetnek a Messiás, „Tudom a te dolgaidat, és a te fáradozásaidat” azt hiszem, a Filadelfiai gyülekezetnek mondja ezt a Messiás, hogy mindazért, mert hűségesen helyt álltál és megtartottad az én béketűrésre intő beszédeimet, azt teszem, hogy a sátán zsinagógájából, sátán templomából eljöjjenek egyesek hozzád.

(a Károli helytelen azt mondja, hogy a sátán zsinagógájából eljönnek és leborulnak előtted) tehát ez is egy szándékos félrefordítás.

Jel 3:9  Íme, én adok neked a Sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak; íme, én megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

Valójában arról van szó, hogy a sátánnak a templomából eljöjjenek, kijöjjenek némelyek, és szót fogadjanak neked!

Erről van szó abban az igében.

Ez egy bizonyíték arra, hogy nem csak Istennek van temploma, egy közössége, egy Eklézsiája, ami az Isten Fiának engedelmeskedő, a Messiást követő, a Krisztuskövetőknek a közössége, hanem van egy másik közösség, ezzel párhuzamosan sajnos, ami Lucifernek, sátánnak, Prohméteusznak, Zeusznak, vagy Jahve, Sehkina és az áll Messiásnak a gyülekezete.  Sátánnak a gyülekezete.

És arról szól ez az ige, hogy ezeket az embereket, akik Isten Fiának engedelmeskedve élnek, és követik, és ők alkotják így együtt sokan, több százan és ezren ezt a Szent Templomot, mint kövek, alkotó elemek ebben a templomban, vagy használati eszközök a Főpap kezében.

Ezüst pohár, arany serleg, arany hamuzó lapát és arany villa stb., stb.

Ugyan úgy ez meg van a másik oldalon, mert ahogyan a Krisztuskövetők a Bibliát olvassák, előveszik a Görög eredetit és keresik az eredeti szavakat, az eredeti jelentést, az eredeti lényegét annak, hogy hogyan kell igazán Krisztust követni, és ez által pedig Krisztusnak engedelmeskedve az Atyát tisztelni.

Így ez meg van a másik oldalon is, hogy akik az ördög teológiájának fogadnak szót a szentháromságból fakadóan, azok pedig az ördögnek a gyülekezete, az ördögnek az egyháza, az ördögnek a temploma, és ki mit tesz abban, azokban a szervezetekben ők annak az alkotó elemei.

Ugyan úgy téglák, oszlopok, tehát az állkereszténységben a pásztorok, azok a sátán templomának az oszlopai.

Ugyan, úgy ahogyan a Krisztuskövetők Isten templomának, a Szellemi Templomnak az alkotó elemei, az Apostolok, azt mondja, hogy mint tartó pillérek, mint oszlopok vannak kijelölve.

A Jelenések könyvében azt mondja a Messiás az egyik részben, hogy a Károli rossz fordításban azt mondja, hogy adok neki egy kicsi kövecskét, amire felírom annak a nevét, egy fehér követ, de valójában az eredeti Görög szerint pedig az arról szól, hogy oszloppá teszem őt, egy kőoszloppá teszem őt az én Atyámnak a templomában.

Akit elbír az Isten juttatni, kifejleszteni, kitanítani, kigyakoroltatni, hogy az Ő küldöttévé, Apostolává váljon, az Ószövetség nyelvén elohímjává váljon.

És mind ez oda-vissza igaz.

Az istennek van egy temploma itt a földön, ami a Krisztusnak a teste, a Lelki teste, az Eklézsiája ez a Szent templom.

Ez meg van az ördögnél is, és így hogy becsempészte az Újszövetségbe is a Szent Szellem, Atya, és Fiú szentháromsággal becsempészte magát, így az ördög a maga gyülekezetében, a maga egyházában, a maga templomába beülve Istenként imádtatja magát.

Tehát így valósul meg, így nyílik ki ez az ige, hogy minden, ami Istentiszteletre méltónak mondatik, az ellen káromlásokat szól, és maga beül a templomba Istenként mutogatva magát, és Istenként imádtatva, tiszteltetve magát.

2Thess 2:4  aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.

Így foglalta el az ő helyét, az általa szervezett áll-kereszténységben a világ áll-kereszténységében, hogy az Ószövetség mintájára beoltotta az Újszövetségbe a szentháromságot, és így oda-vissza tudja magyaráztatni az ő szolgáival mind az Újszövetségből, min az Ószövetségből.

„ Hát ott van a Sehkina, ott volt a Sehkina a sátorban, ott volt a templomban a Sehkina, és ez a Sehkina ez ott lebegett, mint Szent Lélek a vizek fölött a teremtéskor, és az Atya pedig ott volt Ádámmal, Évával beszélt hűvös alkonyatkor”.

De ha az emberek nem szégyellnék beismerni, hogy az egészből semmit nem értenek, és ez az értetlenség ez arra motiválná őket, hogy nézzenek utána, hogy miről is van szó, mi az, amit ezek akarnak magyarázni, és tanítani és ők maguk sem értik.

És az emberek elő vennék az iratokat, szánnának rá naponta fél órát, és elkezdenék böngészni betűről-betűre az írásokat, és megértenék, hogy maga Isten a testi formájában soha nem volt ott, Ádámmal és Évával a kertben, hanem egy elohím volt, mert nem elohát ír az eredeti Héber, hanem elohímot.

H430   אֱלֹהִים  ('ĕlóhím)

- 1) istenek, istenségek

2) Istent képviselő személyek: uralkodók, bírák

3) angyalok

4) isten, istenség; istennő

5) Isten

H433   אֱלֹהַּ אֱלוֹהַּ  ('ĕlóhah 'ĕlôhah)

- 1) Isten

2) isten

Tehát Isteni küldött volt ott, egy kerubja volt ott Istennek, mikor életre támasztotta belehelte a levegőt, befújta Ádámnak a tüdejébe Isten, és ahogy azt megalkotta a testét a föld különféle anyagaiból, talpra állította őt Isten.

Az ő elméje üres volt, kellett egy pártfogó, aki tanította őt különböző ismereteket adott neki.

Tehát maga eloha, mint az Atya a Teremtő Isten soha nem volt ott a kertben, hanem egy elohím volt, Istentől küldött, Istentől felruházott és kinevezett küldöttje volt ott Istennek.

És ugyan, úgy amikor azt mondja az írás, hogy Istennek Lelke lebegett a vizek fölött, akkor az ember meg tudja ezt érteni, hogy nem egy külön álló harmadik személy lebegett ott, egy Sehkina (Isten dicsősége).

Hanem maga Isten ebben a láthatatlan formájában, ahogy elkezdte a földet alkotni, és az Ő bölcsességével, ahogy eltervezte a földnek a formáját, a mértékeit, mindenfélét, amit bele tervezett.

Ő maga azon dolgozott ott ebben a láthatatlan formájában, amikor azt mondta legyen, akkor Ő megcsinálta.

Amikor Ő a Mennyben kimondta a trónján ülve, hogy legyen föld, akkor Ő itt a Mennyországon kívül levő formájában Ő azt megvalósította és megcsinálta, létrehozta.

Amikor azt mondta legyen világosság, akkor a Mennyen kívül létező formájában Ő egy szempillantásban az Ő akarata szerint, amit Ő kimondott a trónon, azt Ő láthatatlan formájában megcsinálta.

Mikor azt mondta legyenek vizek, akkor Ő már bent volt a föld atmoszférájában, ebben a láthatatlan formájában, és amikor a trónon ülve kimondta, hogy legyenek vizek, akkor Ő a föld atmoszférájában bent léve, ebben a láthatatlan formájában Isteni képességeivel Ő megcsinálta, hogy lettek vizek.

Aztán lettek a vízben nyüzsgő állatok, szárazföldön nyüzsgő állatok, lett ég, lett mindenféle égitest.

Amikor Ő azt mondta a trónján ülve, legyen nap és hold, akkor Ő itt a föld atmoszférájában, és a Mennyen kívül ebben a formájában, ebben a létformájában Ő megalkotta a különféle égitesteket.

Tehát nem egy különálló személy volt, a Sehkina, a babiloniaknak a Lucifer szelleme, hanem Ő maga ugyan az, az Isten, csak Ő képes arra, mint mondjuk a régi mesékben, vagy a Mátyás Királyos történetekben ugye, mindig csak ez jut eszembe.

Lehet, hogy nevetséges hasonlat, de ott van az, amikor ugye Mátyás Király leszáll a trónjáról és akkor egy más szolgai formát öltvén beöltözik szolgának, vagy akárkinek, és elmegy az országába körül nézni, hogy, hogy mennek a dolgok.

Nem bízva ezt másra, mert ő személyesen akar meggyőződni arról, hogy az országában élő emberek, azok úgy élnek, ahogy ő szeretné.

És ezért egy más formát vesz magára, egy más kinézetet, és így ismeretlenségben, az emberek nem ismerik fel, ő ott van az emberek között.

Senki nem ismeri fel és megfigyeli, hogy mi történik.

Na, Isten is hasonlóan ehhez, csak ez egy nagyon leegyszerűsített példázatot akartam ezzel mondani.

Isten is képes arra, sokkal jobban, mint Mátyás Király.

Istennek Mátyás Királlyal szemben nem kell neki leszállania a trónról és beöltözni és eljönni a földre, hanem Ő meg tudja csinálni, ezért Isten, ezért Mindenható, és Mindenképességű, hogy amíg Ő ott ül az Ő dicsőséges Szent mivoltában, testében a trónján, és kontrollálja, uralja, és fenntartja a rendet a Mennynek a királyságában, addig meg tudja csinálni, hogy egy más formájában Ő itt van a földön.

Mert ő neki terve van, ő nem hagyta az emberiséget kezdettől fogva magára.

Ahogy megígérte már az ember bukásakor, hogy Ő elküldi a Messiást.

Tehát amit Ő kitervezett, Ő megtervezte a földet, stb., stb. hagyta menni az emberi történelmet, és Ő imitt-amott beszólva az emberi történelembe, bizonyos embereket ide-oda téve, használva focizza ki az ördöggel szemben az Ő saját maga tervét, hogy hogyan fogja véghezvinni, az emberiséget célzó, megmentő tervét, azon az időn belül, amit Ő kiszabott az emberi történelmen belül.

És Ő eljött láthatatlan formában, de Ő egy személy!

Ő nem egy energia felhő, mint ahogy azt az egyes, talán a Jehova tanúi hirdetik, vagy Ő nem egy zsák krumpli, nem egy aktatáska készpénz, amit ide-oda lehet használni.

Ugye ezt tanítják a gyülekezetekben „Vedd a Szent Szellemet, használd a Szent Szellemet”.

Tehát ez egy nevetséges dolog, Már önmagában megbukik.

Ha Ő egy harmadik Istenség, honnan veszi az ember azt a bátorságot, azt a pofátlanságot, hogy ő egy Istent akar irányítani, és egy számítógépként használni, egy computerként!?

Már itt megbukik az egész elmélet!

És ebből látszik, az, és látható és érthető, hogy nincsen harmadik személy, hanem egy személy van, egy Isten van.

Egyetlen egy Isten van, az Atya, aki teremtett mindent, és gondot visel az emberiségre, mert meg akarja menteni, és Ő elküldte az Ő követét, az Ő hűséges szolgáját, ezért Ő az Ő Fia, hogy Ő minden végrehajtott az Atya terve szerint maradéktalanul, amire előtte senki nem volt képes.

Mert Ő volt az egyetlen, aki annyira szerette az Atyát, és ezért volt Ő messze magasabban álló személyiség, mint akár kerubok, mint angyalok.

Mert minden angyalnál és kerubnál jobban és tökéletesebben végre tudta hajtani, amit senki más nem tudott.

És meg tudta azt csinálni, amit sem angyalok, sem kerubok nem tudtak.

Váltságot tudott bemutatni az emberiségért!

Amikor az Atya azt mondta, hogy az emberiség rohan a vesztébe, el kell, hogy ítéljem őket, el kell, hogy pusztítsam őket, ezt látva a Messiásunk, azt mondta az Atyának.

„Én látom, hogy szomorkodsz az emberiség miatt, és látom, hogy az emberiség kivonta a te haragodat, az ítéletedet, el kell, hogy pusztítsd őket, de tudod mit? Én, szeretlek téged nagyon, nem akarlak látni, hogy bánkódsz az emberiség miatt, és szeretem a te alkotásaidat, az embereket. Minden angyalnál, és kerubnál jobban szeretem őket. Nálam csak te szereted jobban őket, mert te alkottad őket, te látod a bajukat, együtt érzel velük, ezért én elmegyek. Küldj el engem és én elmegyek közéjük. Föl veszem az ő formájukat, elmegyek közéjük, és megpróbálom őket te feléd terelgetni. Visszaterelni, elszakítani őket az ismeret által az ördög Istentől, az ördög atyától.

És erről szól a történet, hogy ezért jött ő be, aztán amikor véget ért a küldetése, (ez is egy hamisítás, amikor azt mondják, hogy és akkor én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót küld nektek).

Ilyen nincsen!

Ha ő kérhetné ilyen formában az Atyát, hogy tegye ezt, vagy azt, az Ő terve és időzítése ellenére, akkor Ő maga Krisztus kísértené az Atyát.

Tehát maga Krisztus Istenkáromló lenne!

Nem!

Itt arról van szó, hogy Isten Fia a Messiás elvégezte a rá szabott feladatot, és az Atya ebben a láthatatlan formában lakozást vett azok között, akik követték az Ő Fiát.

Tehát itt nincs szó semmi féle küldözgetésről.

Isten Fiának, a Messiásnak nincs meg a hatalma arra, hogy az Atyát utasítsa, vagy követeljen bármit is, hogy az Atya tegyen bármit a saját Fia elképzelése szerint.

Minden az Atyának a terve szerint megy, az Ő általa megszabott időben, helyen, és eszközök által, ebbe nem tud senki se beleszólni, ez az Ő szuverén terve, és ezt mindenképen győzedelemre fogja vinni, hogy egyeseket az ördög birodalmából kiragad, kivesz, és elválasztja őket, ahogyan ők magukat elválasztják az ördög természetétől és az ördög birodalmának a természetétől, így megszentelődnek, és így Isten Fiakká válnak.

És amikor eljön az idő a nyomorúság végén az elragadtatás, akkor pedig ez a test megváltozik.

Alkalmassá válik ahhoz, hogy kirekesztve a bűnt, átalakulva beléphessen az Isten országába anélkül, hogy Isten jelenlétében elpusztulna.

És jól mondtad.

Igazán van az, hogy az Atya azért jött láthatatlan formába be, egy más létformába ide a földre, mert ha az Atya eljött volna személyesen ide az éden-kertbe találkozni Ádámmal és Évával, vagy csak Ádámmal, akkor Istennek kellett volna küldeni maga előtt a kerubokat, mint terep megtisztítókat, megszentelőket.

És le kellett volna kaszabolni mindent a keruboknak, hogy Isten előtt megszenteljék, a helyet ahova Isten beteszi a lábát, hogy abszolút tiszta, szentségtelen, bűntelen, abszolút mértékben szentséges, igazságban létező színhely legyen.

De mivel az Atya kegyelmes, és ezért küldte el a Fiát, mert tudta, ha Ő maga személyesen eljön, akkor ember és semmiféle élőlény nem marad a földön.

Minden, amiben bűn van és genetikájában hordozza a rosszra, bűnre való hajlamot, azt Ő neki a kerubokkal ki kell, hogy írtassa először.

Mert Ő nem megy sehova el, Ő nem vállal közösséget soha semmivel és senkivel szemtől szembe, mint test a testtel, olyan formában, hogy érintkezne bűnnel.

Ő meghasonlana magával, és összeomlana az Ő birodalma, és vele együtt összeomlana a Menny királysága, és minden, ami a földön van, amit Isten meg akar menteni, az is vele együtt pusztulna.

Ezért Ő bejön láthatatlan formában.

Így nem válik tolvajjá, amikor meghívás nélkül bejön az ördög királyságába, és Ő maga beárnyékolva embereket, gondolatot ad az embereknek, ami arra motiválja az embereket, hogy hagyjanak fel az ördög természetének a megvalósításával, bűn cselekedetekkel hagyjanak fel, és így az emberek el tudják magukat szakítani” Isten” el tudja őket szakítani úgy a sátán birodalmától, hogy Ő nem válik tolvajjá.

Mert az ördög pont ezt csinálta, és ő ezért tolvaj, ezért jön, lop és csal, és fosztogat.

Mert mit csinált?

Ő álca ruhába bejött Ádámhoz és Évához, rávette őket, hogy forduljanak szembe Istennel, adott nekik egy új világnézetet, erre rá állt az ember, és így ellopta, elszakította őket Istentől.

Viszont Isten nem ilyen!

Bejön láthatatlan formájában, beküldte előtte papírra vetve az Ő információit, az igazság beszédét, és az emberekre bízza azt, hogy választják őt, vagy nem.

Tehát az ember dönt saját maga, hogy elszakítja magát az ördög birodalmától, vagy megmarad az ördög templomában, az ördög világában, az ördögöt, mint Istent imádva.

Neki engedelmeskedve, akik lopnak, csalnak, hazudnak, gyilkolásznak, stb., stb.

Ilyenkor mindig az ember ezekkel a cselekedetekkel, az ördög természetével azt vallja meg, hogy ő az én Istenem, ő hozzá tartozom.

Ő neki szolgálok, még ha nem is látom őt, és nem is hiszem.

Legtöbb ember azt mondja, hogy hát „Jaj hát ez egy mese, nincsen ördög”, tehát azért mert nem látják.

Az ördög jót nevet rajtuk, mert elhitette velük, hogy nem létezik, de mégis az emberek mindig azt cselekszik, amit ő akar.

Érted?

És Isten ezért jött be láthatatlan formában, mert így Ő nem vált tolvajjá, ugyanakkor el tudja magát szigetelni a bűnös emberi természettől, és főleg az ördög természetétől, nem válik kísérthetővé, és Ő maga nem esik kísértésbe, hogy olyas valamit csináljon, amit valaki Istent kísértve kérne, követelne Ő tőle.

A másik, ami a legfontosabb, hogy miért ebben a láthatatlan formájában jön be ebbe a világba?

Mert Ő kegyelmes, és szerető Isten, és nem akarja a pusztulását azoknak, akikért Ő küzd, hogy meg mentse őket.

Mert, hogy Ő leszállna a trónjáról, és most betenné ide a lábát, ebbe a földi atmoszférába, az előtte járó és az atmoszférát tisztító kerubok hatalmas láng pallosokkal kellene kaszabolni az embereket, és mindenkit megölni, akiben bűn találtatik.

Tehát ez a lényege ennek a láthatatlan formájának.

És az ördög ezt azzal játssza ki, Isten Fiát, a Messiást annak ellenére, hogy az Ószövetségbe soha nem lett a Messiás egy szintre emelve, és Isten Fiaként Istenként bemutatva, hanem egy Istentől lejjebb levő személy, de aki messze fölötte áll az angyali világnak, és a kerubok fölött.

Egy olyan személyként, Megváltóként, Isten őt beküldi.

És az egész Ószövetségben nincs rá utalás, hogy a Messiásnak az imádatát valaki végre hajtotta volna, vagy Isten utasítást adott volna, hogy amikor megjelenik a Messiás, akkor imádni kell őt az embereknek.

Semmi ilyen utalás nincs!

Ezért Lucifer a meghamisított Biblián keresztül rávette, ebbe nevelt fel generációkat a gyülekezetekben, a templomokban, és az egyházakban, a szektákban, hogy az Atya és a Fiú Isten, és a Szent Lélek Isten.

Tehát Istennek a látható és a láthatatlan formáját elszakították egymástól, kreáltak belőle egy harmadik személyt, és így meg tudták azt valósítani, hogy a hamis Biblián keresztül behozták, vagyis az emberek tudta nélkül beépítették Lucifert a szentháromság által az embereknek a felfogásába.

És amikor az emberek a szentháromságban hisznek, és az abból fakadó elméleteket, okkult nyelveken szólás, Szent Szellem betöltekezés, tized fizetés, és ezt gyakorolják ezekbe a gyülekezetekbe, és nem tudják, hogy ők a cselekedeteikkel azt vallják meg, hogy te vagy a mi Istenünk Lucifer, Sehkina, Jahve, és a hamis Messiás.

Téged imádunk, mert te mondtad, hogy ezt kell csinálni, és mi ezt csináljuk.

Ezzel szemben megnézzük, hogy mit mond Johsua!

Jó mester mit cselekedjek, hogy üdvözüljek?

Miért mondasz engem jónak? Az Atya van egyedüli jó, az egyedüli Isten. Ő a jó őt hívd Atyának, és őt imádd, ő neki engedelmeskedjél, mert Ő az egyedül méltó, és az egyedüli Isten.

Ő küldött engem, és mind az, amit tudok, és ismerek, tőle kaptam, tőle hallottam.

 Az Ő követe vagyok!

És ez mellett pedig Ő láthatatlan formában, ahogy jelen van a földön, amikor a Messiás itt volt és ténykedett, akkor Ő kontaktusba lépve vele, mint ahogy az Ószövetségben azt mondja Dávid, hogy „rám szállt az Úrnak lelke”.

Ez egy hamisított fordítás!

Nem arról van szó, hogy egy más valaki szállt rá, hanem ahogyan például a Bábelbél, amikor azt mondja Isten, az Atya: Nosza, szálljunk alá és zavarjuk össze a nyelvüket, mert ezeket senki meg nem gátolhatja.

Vagy ahogyan Isten abban a láthatatlan formájában lebegett a vizek fölött, és kivitelezte azt, amit Ő a trónon ülve mondott, hogy „Legyen világosság, legyenek csillagok, legyenek állatok, víz alatt, szárazföldön”, tehát az egy és ugyanaz az Isten, az Atya.

És ezt azzal lehet bizonyítani, amit mondtál azzal az ige verssel felhoztad, és ez óriási.

Nagyon örülök neki.

Azt a három igét, hogy a mi Atyánk megvigasztalt a mi Istenünk bennünket Timóteus megjöttével.

Az egyik ez! Ugye?

A másik pedig: A vigasztalás Istene….. Nem tudom! Felolvasnád ezt a három igét?

2Thess 2:16  Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,

2Thess 2:17  vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.          2Kor 1:3  Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,

2Kor 1:4  aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.                                                                        2Kor 7:6  De Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.

Tehát több ilyen hely van.

Tehát lehet látni, hogy itt egyértelműen azt mondja az írás, hogy az Atya a vigasztaló.

És ehhez tartozik következő lépésként az, az ige, amit említettél a hanganyagban, hogy kérem az Atyát, hogy küldjön más vigasztalót.

Tehát az előbb erről beszéltem, hogy ez egy szándékos hamisítás.

Itt nem arról van szó, tehát, maga a Messiás nem követelhet semmit sem az Atyától, nem utasíthatja az Atyát.

Ez ugyan olyan dolog, mint ahogy a gyülekezetekben utasítják a Szent Szellemet, hogy csináld ezt, csináld azt!

Tölts be most Szent Szellem, tehát egy használati eszközként, egy kapcarongyként ugyan ez érvényes!

Tehát maga Johsua, a Megváltónk, a Messiásunk, soha nem venné a bátorságot, hogy ő maga akciózzon Isten akaratával szemben, vagy bármit megpróbáljon kieszközölni, amit Isten maga nem akar!

Tehát az Istennél ez eldöntött dolog volt eleve.

Amikor Ő kihívja az Ő Messiását, az Ő Megváltó Fiát kihívja, bevégezte a feladatát, elviszi őt haza.

Nyilvánvalóan Ő neki itt kellett lennie, hogy az, amit a Messiás elkezdett, Isten elkezdett a Messiáson keresztül, az ne maradjon félbe, hanem tovább vigye valaki.

És ezért itt kellett lennie az Atyának ebben a láthatatlan formában, és kontrollálni az egészet.

Tehát nem egy új dolog történt, vagy egy új valaki jött el, aki előtte nem volt itt.

Mert ez a valaki kezdettől fogva, a föld teremtésétől fogva itt van benn az atmoszférában.

Benne élünk, mozgunk, és vagyunk, ahogy az Apcselben mondja.

Apcs 17:27  hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem.

Apcs 17:28 Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk, amint költőitek közül is mondták némelyek: Az ő nemzetsége vagyunk.

Tehát mivel nem lehet őt látni, Ő olyan, mint a levegő.

Láthatatlan.

A levegőt se lehet látni.

És amikor viszont megjelenik valahol, és valami nagy dobásra készül, akkor ott szél támad.

Tehát ahogy beszéltem azt korábban, mondtam azt, hogy ugye a levegőnek egyébként is magától is van mozgása, amikor pozitív, és negatív felhők összetalálkoznak.

Ott vihar lesz.

El kezd esni az eső, és amikor esik az eső le a földre, maga előtt tolja a levegőt, szél támad, és mire oda érne az eső valahova, ahol emberek laknak, tudják, hogy itt a szél, vihar közeledik.

Gyorsan be kell csukni ajtót, ablakot, az autót betenni a garázsba, vagy miegyebet csinálni, mindent, ami kell, hogy a vihar ne érje váratlanul.

Igaz?

Tehát ugyan így van az Isten, mivel láthatatlan, mint a levegő, és, hogy ha Ő tenni készül valamit, Ő megmozdul aktívan és erőteljesen, és a föld atmoszférájában szél támad, mint Mózesnél a vörös-tenger kiszáradásánál, vagy mint Illésnél, amikor nagy szél támadt és meghasogatta, megrepesztette a kősziklákat és a földet.

Betette őt egy szikla mögé, és akkor onnét egy résen át szemlélte ezt a jelenséget.

És a másik pedig, hogy amikor meg még nagyobb dolgot készül tenni, mint ahogy lezárta az Ószövetségi zsidók történelmét, és elindította a szellemi zsidóságnak a működését, a Krisztus Eklézsiáját, a Krisztus testét, az Isten Templomát, ahogy elindította, ott a Felházban.

Meg lehet látni, ott is szél támadt, tehát Isten kijelentette ez által, hogy ÉN itt vagyok, és egy valami új, olyan dolgot cselekszem, amit, hogy ha hallanának, belecsendülne a fülük. Ugye ahogy mondja az ige.

Hogy Ő fölemelte a tanítványságból, Apostoli küldött szintbe, küldetésbe az Apostolokat, és ezért megjelentek a tüzes nyelvek, az Apostolok fölött.

Tehát ez két jel volt arra, hogy Isten ott van közöttük erőteljesen, és Ő végzi ezt az új dolgot, indította útjára, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy életre keltette Krisztusnak a testét, működni kezdett, és ez a lényege ennek a szélnek.

És azért levegő és szél, mert a szél is levegő, csak a mozgását lehet észlelni a levegőnek, hogy aktív, és azért levegő és szél, mert, ahogy te is mondtad ebben a földi atmoszférában, az oxigén benne van mindenben.

Ezért él minden itt a földön, a fák, az élőlények, mi magunk is, mert a tüdőnkben bent van a levegő.

Ezért mondja az írást, azt, ha Isten önző lenne, kivonná önmagát innét a földről, és minden elporladna, meghalna.

Jób 34:12  Bizonyos, hogy Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható nem ferdíti el az igazságot!

Jób 34:13  Kicsoda bízta rá a földet, és ki rendezte el az egész világot?

Jób 34:14  Ha csak önmagára lenne gondja, és visszavenné magához lelkét és leheletét,

Jób 34:15  egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba.

Mert Isten, ugyan, úgy ahogy a levegő életet ad, és fenn tartja az életet a fizikai testben, a vérben benne van az oxigén, és a vérkeringés által, az oxigén megy a tüdőből a vérbe, az agyba, mindenhova, élteti az izmokat, tehát az oxigén életet ad.

A gyermek, amikor megszületik, a csecsemő, a tüdejébe levegő megy, felsír. Jelet ad, hogy él.

Ugyan így a levegő és leginkább a szél.

A szél, mint levegő, mint éltető elem a földön asszociál azzal, hogy Isten maga az életadó, és hogy ha valaki kontaktusba lép az Istennel, követi, hallgatja, és cselekszi  azt amit Ő mond , leír, vagy a Fia által üzen, akkor azoknak az embereknek Ő megbocsát, megszenteli, megtisztítja őket.

Új világnézetet ad nekik, amiben őt követik, és ez által alkalmassá teszi őket, amikor eljön a pillanat, akkor beviszi őket az országába.

Előtte szentpillantásban átalakítja a testüket, olyan megdicsőült testtel, ami Krisztusnak lett, amikor innét elment, amilyen van az Atyának.

Tehát ilyet fogunk kapni tőle, és ezzel alkalmasak leszünk bemenni az Ő országába.

Nem fogunk a jelenlétében elpusztulni, mert nem lesz benne bűn, vagy bűnre való hajlam, ami benne van a testben.

És erről szól az egész.

És az ördög pontosan ezt a róla szóló hármas megjelenést betette a gyülekezetekbe.

És ahogy mondtad valóban így van, nagyon sok zsidó származású embert azért nem nagyon hatja meg a kereszténység, mert nevetnek a kereszténységen, mert az mondják, hogy, hogy képzelitek, hogy ti monoteista vallásnak valljátok magatokat, mikor egy személyben három személyről beszéltek.

És ők tudják nagyon jól, és nagyon bölcsek és okosak, hogy nem dőlnek be ennek, aminek mi egyszerű emberek mi magunk bedőltünk, meg sokan sajnos be is dőlnek, meg benne is élnek.

Azt mondják a zsidók, akik ismerik az eredeti Tórát, a Tórában csak egy Isten van, és annak van egy Messiása, akit beküld, aki meg fog minket váltani a saját testébe, de Ő nem ugyan az, az Isten, aki a trónon ül!

És nincsen neki semmiféle Sehkinája, ahogy azt a babiloni, luciferiánus, talmudos áll-zsidók bele szerkesztettek az Ószövetségbe.

Egy Isten van, a trónján a Mennyben, ahogy Ezékiel látta, és test nélkül, láthatatlan formában itt a földön, ahogyan lebegett a vizek fölött láthatatlanul.

Mert ugye ezt senki nem látta.

Nem volt ember, aki látta volna, hogy „ott lebeg az Istennek a Sehkinája”.

Nem volt szemtanú rá senki sem, akkor honnét tudták, aki leírta honnét vette ezt?

Onnét, hogy maga Isten jelentette ki, hogy én ott lebegtem, és alkottam az én erőmmel, és az én elgondolásom szerint a mértékeit a földnek, és mindent.

Az embert magát, hogy, hogy nézzen ki én találtam ki, és én valósítottam meg.

Míg én ültem a trónon, és kimondtam, hogy legyen ember, és így láthatatlanul megalkottam az én erőmmel, összeraktam az embert, és belefújtam az éltető leheletet.

Talpra állt, és utána egy kerubommal, egy küldöttemmel, mint Ábrahámnál, amikor ment a három elohím, a három angyal, vagy kerub ment Ábrahámhoz, beszélgettek, együtt ettek vele, láthatóak voltak.

Ugyan úgy az a kerub, aki ott volt az Édenben, aki tanította Ádámot mindenre, információt adott neki az Istentől, amit Isten adott neki.

Ugyan, úgy aki bent volt a két elohím, a két kerub a sátorban, tehát nem Sehkina volt a sátorban, hanem valószínűleg Michael és Gábriel volt ott a sátorban.

Gábriel volt a zsidók fölé kirendelve, hogy védje őket az ellenségtől.

Amíg jó posztba voltak és szót fogadtak az Atyának, szót fogadtak a prófétának, és Mózesnek, addig Isten kirendelte Michaelt és ő ott volt a sátorban, ezért is volt két kerubnak a megformázása aranyból a kegyelem ládájának a tetején, amire rá kellett a főpapnak fröcskölnie a vért, és a két kerubnak az arca lenézett ahova a pap behintette a vért.

És ez szimbolizálta azt a két elohímot, mert maga az Atya egy személyben az Eloha, az Atya, a Teremtő Isten, a Mindenható, a szeretetnek és életnek az Atyja, minden életnek, és Léleknek a teremtője, Ő maga Eloha.

Ha megnézi valaki a Héber-Aramikot, ott egyik esetbe sem, se a kertben nem Eloha volt, hanem Elohím, amikor Ábrahám találkozott a három angyallal, elohím volt ott, tehát Isteni küldöttek voltak angyalok, vagy kerubok.

Amikor Jákob alkudozott ott az Istentől küldött személlyel, akkor elohím volt, nem Eloha.

Szándékosan félre fordították, hogy azt bizonyítsák, hogy Isten bent volt itt a földön, bejött a trónjáról leszállt a földre különféle formában, a szentháromság formájában, csak azért, hogy a végidőre a kegyelem idejének a végén, a lezárásakor egy olyan világmozgalom jöjjön létre, mert ma már még a Buddhisták is kereszténynek vallják magukat.

Nézzétek meg a Hindu vallásokat, ők elfogadják Jézust, de sátánt is elfogadják ugyan úgy Lucifert is!

Tehát sátán generációról generációra, évezredről évezredre, vitte, fejlesztette, csiszolta ezt az ő róla szóló, az ő imádatát megvalósítani szándékozó teológiát, amit beletett minden okkult vallásba, minden szétszélesztett nép vitte magával, és végül ezt a sok szétszélesztett népet egybe olvasztotta a kereszténységbe, és ebbe bele tette a szentháromság teológiát.

Az emberek ezt gyakorolják, és ők így lettek sátánnak a zsinagógája, amit maga a Messiás mond.

Azért, mert amit ez a szentháromság teológia kreált másik teológiákat, szegény emberek ezt valósítják meg.

Ők hiszik, hogy elragadtatnak minden nyomorúság elől, ők hiszik, hogy amikor hablatyolnak össze-vissza Isten akarata és fontos időzítésén kívül, amikor ők tolmács nélkül, és idegenek jelenlétében hadoválnak, hogy ez Szent Szellemtől való nyelveken szólás, stb., stb.

Tehát amikor ezeket csinálják, az emberek Lucifer imádatot hajtanak végre.

 Aki pedig követi az Istent, a láthatatlan Atyát, aki itt van bent a földön, a föld légkörében és egyeseknek álmokat ad, ugye amíg a föld egyik oldalán sötétség van, és az Ő követői közül egyesek lefekszenek aludni, ő nekik álmot ad.

Míg másoknak, akik a föld másik oldalán nappalban tevékenykednek, ő rájuk le-le száll, leereszkedik föléjük, és beárnyékolja az ő elméjüket, kijelentést ad amikor összegyűlnek, akkor így tanítják egymást stb., stb.

És mind ezt azért teszi Isten, hogy minél többet kihívjon, hogy megvalósuljon az, hogy „adok neked a sátán zsinagógájából”, tehát a sátán gyülekezetéből rajtad keresztül kihívok embereket, és ők szót fogadnak és hallgatnak rád, és ez által a Lucifer imádatból, tudatalatti Lucifer imádatból, tudatos Istennek való engedelmességbe segítitek őket.

És ez által én meg tudok nekik bocsátani, és őket is be tudom vinni az országomba, mikor eljön az idő.

Tehát ez a lényege ennek az egésznek, ezért üdvösség kérdése a szentháromságban való hit!

És ezért tanácsoljuk mindenkinek, ahogy ez mi megkaptuk kijelentésben a mi Atyánktól, el kell, szakítani mindenkinek magát fejvesztve rohanva el kell szakítani magát ettől a szentháromság tantól, és újra kell értékelni az egész ismeretét.

És aki bölcs és Istenfélő akar lenni, és nem akar Istenkáromlást elkövetni…

Istenkáromlás: itt megint csak meg kell említeni azt, hogy amikor ők Szent Szellem káromlásról beszélnek, vagy az általad említett ige versben is ott van, hogy a Szent Szellem, aki dicsőítendő és imádandó….

Ugye van ez az ige vers, hogy amit ugyan ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt…

Tehát ez egy hamisítás, nincs is benne az eredeti Görög szövegben.

A másik pedig az, hogy aki a Szent Szellem ellen szól, annak nem bocsáttatik meg.

Tényleg igazad van, hogy, hogy a Szent Szellem elleni káromlás nem bocsáttatik meg, de az Atya és a Fiú elleni szóló káromlás megbocsáttatik?

Akkor ők még sincsenek szentháromságban együtt, egyek?

Itt is megbukik a történet, de megmondom nektek, hogy miért fontos ez, miért erőltetik, hogy a Szent Szellem káromlás.

Pusztán, egyszerűen azt kell mondanunk, hogy Istenkáromlásról van szó!

Ugyanis Isten a látható formájában kitalálta, hogyan menti meg az emberiséget!

Bejött láthatatlan formában és Ő végzi, az embereket mozgatja ide-oda, hogy kit hogyan érjen el, kit hogyan motiváljon, hogy elfogadja az Isteni látást, az értelmet.

Egyeseket tanít, másokat vígasztal, stb., stb.

Ő ezt műveli itt láthatatlanul a világban.

Ő egy Szent Személy, mint ahogy mi is személyek vagyunk, csak amikor nem fogadunk szót neki, akkor mi közönséges személyek vagyunk, de Ő állandóan Szent Személy nem érintkezik bűnnek, és mivel Istennek soha nem természete az arrogancia, és a leuralás, és a megfélemlítés, kinek a természete ez?

Az lehet látni az írásból, emberölő volt kezdettől fogva.

Ha nem működik az arrogáns megfélemlítés, mint Jézabelnél, hogy halálosan megfélemlítette, megfenyítette azokat, akik Istennek akartak engedelmeskedni, és ha nem ment, akkor megölte őket.

Tehát ez Lucifernek a természete és ebből lehet látni, hogy felruházták a Szent Szellemet, mint Istent, mint Isteni harmadik személyt, mintha maga Isten a Jóságos Teremtő Atya lenne, fölruházták Lucifer természetével.

Miért?

Mert ha szólsz ellene, ha szólsz a Szent Szellem ellen, akkor te Szent Szellem káromló vagy és nincs bocsánat számodra!

Kinek a természete ez? Luciferé! Igaz?

Örökké áldandó, és imádandó, amit azok káromolnak, de ti dicsőítitek azt.

Az Atyánál nincsen olyan fajta imádat se Mennyen, se földön.

Ő neki nem kell az, hogy, mint az Avatar filmben, ugye ott van ez a Wudu imádati szertartás, hogy csatlakoznak az Éva fához, összeszerkesztik magukat a hajukkal, eggyé válnak, egy lényegűvé válnak.

Az a fa egyébként ugyan csak a babiloni talmudból a Zoárból az életfa, és ott addig, addig zengnek, meg zümmögnek, meg hullámoznak, amíg egy olyan extatikus állapotba kerülnek, hogy jön a látomás az Évától, az életfából. Ugye?!

Na, hát ez mindenkor az ördögnek a becsapása volt, ezt terjesztette el az okkult vallásokba, hogy ez egy imádati forma, Isten imádati forma.

Viszont ha összerakjuk, hogy mit ad Isten az Ő kijelentéséből, a saját szájából az igében, ott van, egyből Jakab mondja, hogy az Isten előtt való igazi tisztelet, Istentisztelési forma, meglátogatni az árvákat, és az özvegyeket, és tisztán tartani magát a világ bűneitől.

Jak 1:27  A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól.

Igaz?

Tehát aki Krisztusnak szót fogad, és ebben él, az egy öntisztogató életmódot él, tartja magát távol a bűnöktől, és ahol tud a körülötte élő rászorulóknak, nyomorúságban élőknek segít. Ugye?

Tehát ez a Krisztuskövető életnek az ismérve, ez a két ismérve van.

És ezen kívül nincsen Istennek szüksége, ha valaki ezt megcselekszi mindennapon, és minden órában, így él, és így cselekszik, az minden órában Istentiszteletet, Isten imádatot hajt végre.

De ez nem jó kifejezés ez az imádat, mert ez magában foglalja, magában hordozza ezt az okkult felfogást, hogy hajbókolni kell, és így lehet Istent kiengesztelni.

Ez egy okkult felfogás, ez Lucifernek a teóriája.

Azt mondja az Ószövetségben rengeteg helyen, hogy nem gyönyörködöm a bakok, bikák vérében, nem gyönyörködöm a ti ünnepeitekben, az újholdatok és egyéb ünnepeitek fárasztanak, terhemre vannak nekem.

Nekem nem szükséges semmi más, nekem egy kell, az áldozat helyett engedelmesség.

Mert, hogy ha Ő talál engedelmes embereket, akkor Ő véghez tudja vinni az Ő tervét, hogy meg tudja az emberiséget menteni, de amikor az emberek összegyűlnek egy kupacba ezrével egy-egy ilyen stadionban és elkezdenek ott kundalíni jógázni, vajon milyen hasznot hoznak az Istennek az emberek?

Csak fecsérlik el az órákat, hallgatják a hamis tanítókat, és a szentháromságnak a tanaival elkezdenek adakozni, tizedet fizetni, elkezdenek Sehkina démontól nyelveken szólni, úgy hogy ott vannak idegenek.

Úgy Pünkösdisták, mint hit gyülekezete, mint máshol elkezdtek nyelveken szólni, és szegény emberek, akik eljöttek, hogy Istenhez meg akarnak térni, elszaladtak, mert megrémültek, hogy őrültek közé kerültek be.

És ennek ellenére Isten maga láthatatlan formában kiadta Pál Apostolnak, leíratta vele, hogy „én nem akarom, hogy közösségben összegyűlve hadováljatok, amikor csak akartok” Majd én, amikor adom kinek-kinek a szájába az én akaratom szerint, majd akkor mondja azt, amit mondok. És majd én támasztok egy magyarázót, és aki idegenek köztetek vannak, meg fognak lepődni és azt mondják, hogy minden bizonnyal Isten van itt láthatatlanul köztetek”.

Istennek semmi féle hasznot nem hoz az, amikor az emberek egybe gyűlnek ezrével, százával és akkor megy a zenés teadélután.

Be kundalíniztetik az embereket kundalíni jógával fölspannolják őket, fölviszik őket az extatikus szintre, ott belép a kundalíni kígyó az agyba, megnyílik a harmadik szem, és akkor mindenki „látom az angyalokat, látom az Istent, ÓÓÓ démonokat látok” tehát ez az őrültség.

Ilyen nincsen Istennél!

Istennél szép rend van, Isten a Szentségnek, a rendnek, fegyelemnek az Istene.

Ő mindent szép renddel szerkeszt egybe, semmi nem értelmetlen és érthetetlen, és semmi nem zavaros az Istennél!

És az ördög, ahogy ebben a filmvígjátékban bejátszottad, ő bedobta ezt az emberek közé az ő szolgáin keresztül.

Akik fönt a piramis csúcsán vannak ebben az ördögi áll-keresztény rendszerben, ők nagyon jól tudják, hogy mi Lucifernek a gondolata, és hogyan akarja kifocizni az egy világvallást.

Ezt bedobják az embereknek, és senki nem ért semmit belőle tényleg, ahogy ezt a két szerencsétlen mondja ott.

És az emberek gőgösek, és szégyellik bevallani, hogy halványlila gőzük nincs róla, hogy miről beszélnek, csak hajtogatják, ismétlik, amit a neves újságban Time magazinban megszellőztetett nevű ember hírességként szajkózik, amit maga sem ért.

Ők is ugyan így ismételgetik, de fogalmuk sincs róla, hogy mit ismételgetnek, és ezért ebben élve ők elszakították magukat Istentől, és átadták a hatalmat a fennhatóságot ennek a világnak az Istenének a maguk élete fölött, és ezért vannak a rabságba.

Kérdező:

Tehát a sátán zsinagógája, a sátán temploma, az maga az áll-kereszténység!

Ebből akarja Isten kihívni az övéit, erről beszélünk mi is majdnem minden videóban, és ezért is írja ott a Görögben, hogy kihívottak közössége, hogy becsatlakoznak az Isten Templomába.

RHR:

Pontosan! Ebből akarja kihívni, ebből az áll-kereszténységből!

Létre jött a Jákob fiainak a közössége, akikből voltak az ő nemzedékéből egyesek, akiket Isten tudott használni, engedelmesek voltak neki, de a nagy átlag nem fogadott szót, és állandóan Isten ellen fordították az embereket, Lucifer kezére adták az embereket.

Mikor már végképp megfeneklett, Isten semmire sem tudta őket használni, akkor összedöntötte az ő országukat, mint Nemzet Államot, és a kegyelemkorszakban egyenként hívja őket is, mint bár mely más embereket akár magyarokat, vagy németeket, vagy amerikaiakat.

Tehát ők maguk is ugyan olyan emberré lettek Isten szemében.

És akik megtartották Mózes Tórájának az ismeretét, abban élnek, és ebből ők kilépnek, megértik az idők jeleiből, hogy tényleg nekünk a Messiáshoz kell csatlakozni, és neki szót fogadni.

Most ez a maradék. Ő róluk szólnak a próféciák, hogy ők már egy részük, nagyon sokan ezek közül az igazi zsidók közül, nagyon sokan fölismerték az igazságot.

Nem csatlakoztak be a szentháromságos Lucifer imádatba, de elfogadták Johsuát a Messiásnak, és továbbra is egy Istent imádnak az Atyát, és tisztelik, szót fogadnak, engedelmeskednek a Megváltó szavainak.

És így valósul meg az, az ige a Jelenések könyvéből, hogy adok neked a sátán zsinagógájából, akik zsidónak nevezik magukat, de hazudnak, mert nem azok…. hogyan van tovább?

Jel 3:9  Íme, én adok neked a Sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak; íme, én megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.

G4864   συναγωγή  (szünagógé)

- gyülekezés (helye), zsinagóga; (zsinagógai) gyülekezet

Mert ugye Pál Apostol azt mondja, hogy nem azok a zsidók, akik a testüket metélik körül, hanem azok, akik az akaratukat metélik körül az Isten beszédével, az Isten akaratával.

Tehát alávetik a maguk akaratát, az Isten akaratának és így élnek.

Így megszentelődnek, megtisztulnak ebben élve.

Ezeket tekinti a világ minden pontján, tehát mindenki, aki Krisztuskövetővé válik, az Isten szemében ők az igazi zsidók, mert már Ábrahámtól és Jákobtól fogva ezt akarta volna elérni azzal a néppel.

De nem tudta, mert bűnről bűnre, mélyebbről mélyebbre, cseberből vederbe estek, és a végén abszolút használhatatlanok, és ezért ki kellett őket úgymond hajtani egy időre, hogy egyesek, majd ő közülük visszatérjenek, és elfogadják, az utolsó idők nyomorúságaiban felismerjék Johsuát, és elfogadják Isten küldötteként, Isten Messiásaként, Megváltójaként.

És mielőtt ez összedől, előtte Isten már elkezdte szervezni azt az Izraelt, a Szellemi Izraelt, a Szellemi zsidóságot, akiről Ő már Ábrahámnál, és Jákobnál beszélt.

Ugye ők voltak az előképei ennek az Újszövetségi Eklézsiának.

Amikor veszekedtek a zsidók Johsuával, akkor erre hivatkoztak, hogy Ábrahám a mi Atyánk.

De Johsua mondta, hogy „Nem, az ördög a ti atyátok, mert az ő akaratát cselekszitek”

Igaz milyen érdekes, hogy már ott kijelentette, hogy mind az, aki az ördög atya akaratát cselekszi, különféle dogmákon, meg a talmudon, meg a szentháromságon keresztül, az, az ördög atyának a fia!

Akár tetszik nekik, akár nem, akár beismerik, akár nem!

Tehát nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk magunkról, hogy azért mert olvassuk a Bibliát, a hamisítottat, és szentháromság tanban élünk, hamis nyelveken szólunk, Szent Szellem betöltekezünk, kundalíni jógázunk, tizedet fizetünk mind Isten parancsolata ellenére, mert mi azt hisszük, hogy ez Istennek kedves, és Istennek az akarata.

Ebben élünk, ezért mi elhitetjük magunkkal, hogy üdvösségünk van!

De hogy ha ezt megnéznénk a Mennyből nézve, és Isten szemével és gondolkodásával, sírva fakadnánk hallgatva az Isten véleményét, amikor azt mondaná, hogy „Emberek, fogalmatok sincs, hogy mit csináltok, azt hiszitek, hogy hozzám tartoztok, de bizony mondom, én nem ismerlek benneteket!” Menjetek a külső sötétségre!

És ezért jól mondod, hogy kihívottak közössége, mert ahogyan a Krisztuskövetőket, Krisztus által kihívta a babiloni talmudizmusból a megfertőzött Judaizmusból, mielőtt az összedőlt, most pedig, miután megfertőzték, és tönkre tették azt a munkát, amit a Messiás kezdett, és utána inkognitóba működött a nagyját megfertőzték.

A harmadik században a keresztes jelképes Konstantin által szépen megfertőzték, magukkal rántották az ördög országába az akkori Krisztuskövetőknek a nagy hányadát, akiknek elegük volt már az üldöztetésből és elfogadták a Császár ajánlatát az ördög szájából, hogy békét, az üdvösségért. Nem üldözünk többet benneteket, ha elfogadjátok a kereszténységet, mert addig Krisztuskövetők voltak, majd a Konstantin által, amikor én láttam ezt a jelet az égen, a tüzes keresztet, a babiloni keresztet és ebben a jelben fogsz győzedelmeskedni, és legyőzni a népeket.

Ebbe becsalogatva az embereket azt mondta, hogy fogadjátok el a kereszténységet, a római kereszténységet, és akkor nem lesztek üldözve. Viszont aki nem fogadja el, azokat tovább üldözzük, mert ők eretnekek, és ők sátánimádók.

Szóval ez az inkognitóban működő underground mozgalom ez végig megy az egész történelmen, és Isten mindig támaszt ilyen embereket, embercsoportokat, akik a nagy tömeggel ellentétben nem fogadják el a szentháromságot, nem Sehkináznak, nem Jehováznak, és JHVH-nak, mert ez mind Lucifer.

Tehát egyetlen egy Istenünk van, az ATYA, aki minden élet alkotója, aki a szeretetnek az Istene, aki az emberiségnek a megmentője akar lenni, aki meg akar bocsátani az emberiségnek és üdvösséget akar adni, Mennyországba akarja vinni az emberiséget.

Tehát Ő az, az egyedüli Isten, aki teremtett mindeneket.

Ő rajta kívül nincsen más Isten, és nincsen szent kettősség, meg szentháromság, hanem egyedül egy Szent Isten van, Ő neki van egy küldötte, aki messze felette dicsőséggel koronázta meg őt, messze felette áll a keruboknak és az angyaloknak, és ő véghezvitte a Megváltást.

Tehát ezért Ő mindennél magasabb nevet örökölt, kivéve azt, aki adta neki ezt a nevet.

És a mi Messiásunk, Megváltónk, a mi Johsuánk, aki volt itt a földön, értünk élt, halt, Ő nem egyenlő az Atyával.

Ez Lucifernek a szájából való tanítás!

Ő az Atya Küldötte, az Atya Megváltója, aki szeretett minket, az életét adta értünk, és az Atya mellett foglal helyet, de ez nem jelenti azt, hogy Ő ugyan úgy mindentudó, mint az Atya, nem jelenti azt, hogy mindenre hatni tud, és mindenütt jelen tud lenni!

Erre az a bizonyíték, hogy a János jelenésekben Jánosnak nem személyesen jelent meg Johsua itt a földön, hanem látomást kapott. Nem tudom, hogy éjjeli látomás, vagy nappali látás volt, de látomásban közölte ezt Isten, hogy amit Isten adott Johsuának, azt ebben a látomásban Johsua közölte, kijelentette Jánosnak.

Ha valóban Isten lenne Jézus, azzal a hatalommal, erővel, mint maga az Atya, az egyedüli Isten, akkor Johsuának nem kellene álomban, az Atyától való álomban üzengetni az emberek felé, hanem Jézus itt bárhol saját akarata szerint visszajönne a földre Isten utasítása ellenére és megjelenne, és utasításokat adna.

De vajon mi lenne az értelme?

Nagy lenne a káosz, mert mindenki más Johsuával találkozna, és mindenki mást hallana tőle.

Viszont Istentől rendelt terv van Johsuára, mint Megváltóra, mint Messiás Királyra kiszabva, hogy addig ő nem fogja letenni a lábát, nem lesz visszaküldve, míg le nem telik az Antikrisztus birodalmának az összedöntése, és be nem fejeződik a nagy nyomorúság.

Ekkor majd Isten visszaküldi Johsuát az elragadtatásból visszatérőkkel, és akkor megalapítja az 1000 éves királyságot, és uralkodni fog 1000 éven át személyesen, szemtől szembe az életben maradtakon.

És előtte neki nincs is megengedve, hogy visszajöjjön, akkor lesz visszaküldve egyedül.

Ez a bizonyíték arra, hogy ő nem kalandozhat a Mennyből ide-oda föld és Menny között mikor csak akar.

Tehát ez a „láttam a szobámba Jézust, bejött a szobámba leült az ágyamra, egyes öreg nénik” Ó szép szőke, kékszemű fiatalember volt és szerelmes lettem bele azonnal” ez a sok butaság.

De azért, mert hiszik a szentháromságot, és a szentháromságon belül minden lehetséges, ahogyan mondják.

Mindenki azt csinál, amit akar, az Isten is azt csinál, amit akar, Jézus is azt csinál, amit akar, meg rajtuk kívül a Sehkina is azt csinál, amit akar.

 Tehát ez Lucifer! Lucifer a rendetlenség teremtő!

Az embereket kételyben tartó, az embereket rendetlenségre tanító!

Ez a lényege ennek az egésznek!

Ezért kell mindenkinek, aki csak teheti és felismeri az elhangzottakban azt, hogy tényleg ez így van, így ült be Lucifer az ő általa szervezett világmozgalomba, az áll-kereszténységbe.

Beült, és Istenként mutogatja magát. Hasonlatos lett a Magasságos Istenhez, mert, ahogy az Isten utasítást ad a keruboknak és az angyaloknak, és azok végrehajtják ezt.

Tehát a Mennyországban nincsen az a fajta, mint ahogy a Rick Joyner, meg az összes többi hazudozó, hogy „jaj, láttam a Mennyországban az Isteni imádatot és zengedeztek, hajbókoltak, és ez az imádat, ez a wudu féle afrikai imádat. A paganisztikus vallásban milyen érdekes bement a Mennyben és ott van”

Nincsen!

Amikor Isteni imádatról van szó a Mennyben, akkor arról van szó, hogy Isten utasítást ad az angyalokna, egyeseknek jöjjenek el stb.

Ugye Michael megszűnt a zsidóság felett őrködni, más szerepet kapott.

Az igazi zsidóságra kell neki vigyáznia, az Eklézsiára, a Krisztus Testére, hogy azok, akik benne tevékenykednek addig, amíg Istennek a terve végbe nem megy az életükben, addig életben maradjanak.

Ugyanakkor Gabrielt is elküldi az Isten, mint Kornéliuszhoz, tehát látomásban, álomban, és személyesen is.

Tehát amikor az angyalok szót fogadnak neki, is megteszik, amit, az Isten utasít, akkor ők Istentiszteletet hajtottak végre.

Amikor az ember szót fogad egy Istentől küldött angyal utasításának, vagy főleg magának Johsuának az utasításának a Bibliában, mind ahányszor az ember megcselekszi azt egy adott szituációban eszébe jutott, hogy mit olvasott, mit mond Johsua, hogy ebben a szituációban mit kell csinálni, és ha megcselekszi az ember, azonnal Istentiszteletet hajtott végre.

Nem kellett hozzá letérdelni, nem kell hozzá zene, magnó, semmilyen zenekar, Forrás együttes, meg az összes többi, nem kell hozzá egyáltalán semmi.

Hanem szimplán Istennek való engedelmességből indíttatva, Isten felé való szeretet és hálából diktálva arra vettem rá magamat, hogy segítettem annak a szerencsétlennek nem rúgtam bele, nem hagytam ott az útszélén mikor le volt robbanva az autója, vagy a másik, aki nem tudott cipőt venni a gyerekének. Vettem neki egy pár cipőt, hogy télen ne mászkáljon mezítláb az a kisgyerek, vagy bár mi.

Meg vigasztaltál egy elesettet, egy összetört lelkűt.

Tehát mind az, amit megvalósítasz Isten akaratából és utasításából, abban a pillanatban te tisztelted az Istent.

És az ördögnél ez nem így van az áll vallásokban, de viszont így van, ha bármit megvalósítasz az életedben a szentháromság tanból, ami abból fakad, hogy Jézabel tana, Nikolaiták uralkodása, é Bálám pénzért való teszem-veszem a gyülekezetekben Full Time Ministry = Teljes idejében a gyülekezetben szolgál, és ebből él, a beszedett tizedből él.

Amikor ebből valamit megvalósít valaki, azonnal Lucifer imádó lett, mert az áll-kereszténység berkein belül ő Lucifer szentháromságból fakadó tanait követi, és nem Istennek a Bibliájából, amiből ki vannak szedve az Ógörög segítségével ezek a hamisítások.

Tehát ez a lényeg, hogy így lett ő a Magasságoshoz hasonló, hogy ahogy a Magasságos Isten küldi az angyalokat és szót fogadnak, így tisztelték „imádták” az Istent, ugyan, úgy amikor Lucifer az ő szolgáin keresztül kiadja az ukázt a gyülekezetben, „hogy most pedig töltekezzetek be Szent Szellemmel és belefújnak a mikrofonba PFFFFFFFFFFFF itt van, vegyétek a tüzet, itt van a Szent Szellem  töltekezzetek be”.

És ezt amikor az emberek neki állnak megcsinálják, azonnal Lucifer imádók lettek, azonnal szót fogadtak Lucifernek az ő követein keresztül, és így ő hozzá tartoznak.

És hogy ha Isten ne adja, ne engedje meg, legyen nagyobb a kegyelem rajtuk, hogy baleset éri őket ez után az alkalom után, biztos vagyok benne, hogy nem Istennek az angyalai jönnek el az ő lelkéért, hanem sátánnak az angyalai viszik őt az alvilágba.

Kérdező:

Hát ez nagyon kemény megdöbbentő!

Az egészet összefoglalva akkor a nőnemű Sehkinából lett Szent Lélek az ugye Lucifernek a női megjelenési formája, mint Isten, Krisztus pedig a Fiú, a férfiúi, mivel, hogy Krisztust is Istenné emelte, tehát így duplán van ez akkor így!

Jól értettem?

RHR:

Igen, igen!

Krisztust Isteni szintre emeltette, Istennel egyenlővé tetette, egyenlő képességűvé, és ugyan úgy Sehkinát is.

Tehát ebből származik az ördögi szentháromság tanból a Nimród, Szemiramisz, Tammuz, és az Atya, Fiú, Szent Lélek, meg a Szűz Mária imádat is.

De ez elsősorban nem csak a Katolikusokra érvényes.

Tehát ezt ki kell hangsúlyozni, hogy az emberek nagy része, aki ott van, nem tudnak szegények semmit sem, és hálát adunk az Atyánknak, hogy ilyen hanganyagok kimehetnek, hogy egyesek elgondolkodhatnak, és ha megértik, és van bátorságuk, úgy dönthetnek, hogy felhagynak ezzel.

Tehát mind a katolikusok közül, mind a hitgyülekezetből, mert mindegyiket ugyan az a szervezet manipulálja, ugyan úgy a Jezsuiták, meg a Jezsuiták mögött, akik őket kontrollálják.

A katolikusságot uralják a Jezsuiták, és akkor így a katolikusságon keresztül elsősorban a Római katolikus vallás hívei vannak kontrollálva.

Majd a pápának az áll protestáns emberi, akik bent vannak a gyülekezetekben, gyülekezetvezetők, ő rajtuk keresztül van kontrollálva a pápa által minden protestáns mozgalom.

S így a Jezsuiták kontrollálják a pápát, a pápa kontrollálja mind a katolikus-római kereszténységet, és mind a protestánsnak látszó áll-keresztény világmozgalmat.

Hogy ki van, a Jezsuiták mögött azt nem tudom megmondani, van 13 család, akik onnan Babilonból, meg Föníciából származnak, akik így belterjességen egymás között házasodva itt vannak a világunkban, és ők kontrollálják a világot, és az ő kontrolljuknak ki kell terjedni hadászatra, pénzügyre, vallásra.

Tehát ezzel a hárommal kontrollálják az egész emberiséget.

És hogy ez mind Lucifer kezébe maradjon, és ők megtarthassák Lucifertől a hatalmat az emberek fölött, ezért ő nekik mindig ezt a sok ördögi teológiával mindig be kell oltani, újra és újra, generációról generációra, finomabbra csiszolva be kell oltani az emberiséget, hogy az emberiség Lucifer hatalma alatt raboskodjon.

Menjenek vele együtt a kárhozatba!

Mert amíg az ő foglyai a teológiával, világpolitikával, és hadászattal, addig ők anyagilag is jól lehúzzák ezeket az ember tömegeket, és politikailag is manipulálva vannak, és főleg vallásügyileg.

Tehát ez a lényege ennek az egésznek, hogy vallás, politika és hadászat által kontroll alatt van tartva az emberiség, és főleg valláson keresztül.

Ezt oda focizzák ki, hogy a végén, így amikor ez az egy világrend, egy vallással magába ötvözve mindent.

Ez már jelen van itt a világban, de még nem 100%-s kontroll, tehát Isten nem engedte még meg neki, hogy egy rövid időre tivornyázzon és tomboljon, és azt csináljon, amit akarjon.

Meg lesz neki engedve, ez egy büntetés lesz az áll-kereszténységen Istentől, meg az egész emberiségen.

Amikor ez menni fog, és nagy kontroll lesz, a nagy káoszból egy nagy kontrolon működő szuperkommunizmust fognak létre hozni.

Aki szót fogad annak a törvényeinek és utasításainak, ami mind teljesen nyilvánvalóan az első pillantástól az utolsóig teljesen Isten ellenességről fog szólni.

Akik ezeket meg fogják valósítani így nyíltan, azok nyíltan fogják megvallani, magukra teszik a bélyeget, hogy nekünk nem kell Isten, se az üdvösség.

Nekünk Lucifer kell, a kaja kell, amit ad nekünk a szolgálatunkért, a hatalom, a pénz kell, és a vagyon, az ellátottság és ezért mi megcsinálunk mindent.

És akkor Lucifer az ő szolgáin, politikusain, bankárain keresztül ki fogja utasításba adni, hogy mind azok, akik elszakadnak a szentháromság tantól, Isten káromlók, Szent Szellem káromlók.

Ezért őket ki kell irtani, és bizony lesz nagyon sok ember, aki vallásból meggyőződve, szentháromságból meggyőződve irtani fogja, „azt hiszik, hogy Istent-tiszteletet cselekednek”, amikor ezeket az embereket irtják, akik a szentháromság ellen beszélnek. Lucifer ellen beszélnek, és leleplezik Lucifert, hogy a szentháromság minden egyes tagja ő maga Lucifer!

Ő Sehkina, ő Jahve, Jehova és ő az áll- Messiás, az Isten fiú, aki Ő maga is Isten.

Erről szól az egész!

Mert így ez által maga Isten szintre emelte magát, és amikor azt mondja az embereknek, hogy ne szólj ellene, mert Szent Szellem káromlást fogsz végre hajtani, akkor az emberek meg lesznek rémisztve Lucifertől.

Ne merj ellene beszélni Lucifer tervének, mert kárhozatra fogsz menni!

Amikor meg azt mondják, : na, imádjátok „Éneklik a gyülekezetekbe: Jöjj, Szent Szellem tölts be minket, meg ezek a Szent Szellemes énekek, hogy amikor ezeket éneklik, és ezekről beszélnek, akkor ők ugyan csak Sehkinával, azaz Luciferrel töltekeznek be, és Luciferrel lépnek kontaktusba.

Ugyan úgy, mint a világban, aki jógázik.

A jóga azt jelenti, hogy kapcsolatteremtés, konnekt, kapcsolatba lépés valakivel.

Kivel? Ki az a valaki?

Kinek az ötlete az, hogy valamit mindig csinálni kell, hogy kapcsolatba maradjunk?

Ez kell, az kell csinálni, tizedet fizetni, Szent Szellemmel betöltekezni?

Hát persze, hogy Sehkina a jóga Istene!

Mikor jógázol, jógázik valaki, akkor így betöltekezik az ördögi lelkülettel.

És aki a meghatározott időn belül nem lesz képes belőle kijönni, az sajnos maga ítélte önmagát halálra, maga mondta magára az Isten ítéletét, hogy Isten száműzni fogja, oda arra a helyre, amit Isten egyébként nem az embereknek teremtett, hanem magának sátánnak teremtett, és az őt követő angyaloknak! Akik elhagytál lakhelyüket, és mentek szót fogadtak, hogy végre hajtsák Prohméteusznak, Lucifernek, vagy Zeusznak, vagy akár hogy is Aura Mazdának meg akár kinek lehet őt hívni, ez mind Lucifer, meg sátánnak a képe! Mind az összes!

É ezt elhitették mind az áll vallásokkal, a kereszténységnél vigyázni kellett, az áll-kereszténységnél, mert az áll vallásokban mindig, ahogy te is említetted, hogy az Atya és a Fiú a jók és akkor a nagyobbik testvér hadakozik a kisebbel a hatalomért, mert a kisebb el akarja venni, mint az egyiptomi vallásban is, meg a babiloniban is ugye, hogy Hórusz és Szet harcoltak. A mormonoknál is azt mondják egyébként, ebből is lehet bebizonyítani.

 Ők is azt mondják, hogy sátán is ugyan úgy Isten fia, mint Jézus, és Jézus volt a rossz, mert el akarta venni az örökséget, az elsőszülöttségi jogot sátántól és háború keletkezett a két testvér között.

És sátán megölte Jézust, és ennek a szimbóluma a keresztre feszített Jézus, hogy ő ott van, le van győzve, meg van halva, semmit se tud csinálni, sátán uralkodik a földön az emberiség fölött.

Tehát ilyen a mormon vallás egyik tana, és ez belepasszol az egyiptomi vallásba.

Itt az Újszövetség idején pedig az okkult Luciferi szentháromságba pedig ő a Szent Szellem.

Mert milyen érdekes, hogy régen Szent Léleknek hívták, és jól!

Tehát Isten egy Szent Lélek, egy Szent Személy!

A lélek az mindig arra utal, hogy valakinek személyisége van, gondolatai, érzelmei vannak, és ebből fakadóan cselekedni tud az ő saját maga elhatározása szerint.

Tehát ez a személynek a megfogalmazása, hogy ez egy személy, és Isten így Szent Személy, Szent Lélek.

Azért nincs megnevezve konkrétabban, mert senki nem látja, nem lehet megmondani, hogy ki Ő, mi Ő egész pontosan.

Csak arról az oldaláról ismerjük, ahogyan bemutatja a Biblia, hogy ki ő, mi ő a Mennyben.

Ugye azt mondja, hogy az öregkorú, aki ül a trónján, tehát vannak ilyen pillanatképek adva. Betekintés a Mennyből, a királyi trónjától. Ugye?

De hogy mi a neve most?

Se az Atya neve nincsen kijelentve, se a Megváltóé nincsen, mert az ember lépten, nyomon megszentségtelenítené azt, és Isten nem adja az ő nevét.

Ahogy Ő elzárja saját maga személyét, mert tudja, hogy az ember… nagyon kevés ember az, aki igazán szereti és tiszteli Őt, és nem fordít neki hátat.

Még maga Péter is „Ó én elmegyek veled a börtönbe, meg is halok érted”

Péter!!!! Nemsokára mielőtt a kakas kukorékol, te háromszor átkozódva, szitkozódva megtagadsz engem! Ott volt egy kislány, és azt mondta, hogy én úgy látom, hogy ez ő vele volt a Názáretivel volt ő is.

És azt mondja az írás, hogy átkozódni kezdett, hogy nem ismeri őt. A nagy hős!

És azért mondja az írás! Isten láthatatlanul jelenti ki az írásokon keresztül ihletve az Apostolokat, meg a Prófétákat, hogy maga a Messiás azt mondja „soha nem bízta magát az emberre, mert kezdettől fogva tudta, hogy mi lakozik az emberben, hogy kicsoda, hogy mennyire le van toprongyosodva az ember. Az egyik pillanatban hősként az Isten oldalán, mikor tapasztalja az Isten erejét, és segítségét, akkor „én győzök, ha kell, akkor megvédek mindenkit, és a te ügyedet is, még téged is megvédelek, még nálad is erősebb vagyok és legyőzök érted mindenkit”. A másik pillanatban, amikor valaki szorongatja a nyakát neki, tartozása van, akkor meg elárul mindenkit azonnal. Elárulja az Isten ügyét is!

 

Ján 2:24  Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,

Ján 2:25  és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben.

Ó azokat az embereket keresitek a Krisztuskövetőket? Tudom, hogy hol vannak, menj el ide, és ide ebbe az utcába, abba a házba szoktak összegyűlni. Küldi a rendőrséget és a katonákat csak, hogy ő a rongyos életét megmentse!

És ezért Isten soha nem bízik 100%-an az emberben.

Az Ő tervéből is csak egy nagyon keveset bíz az emberre, mert tudja az emberről, hogy az ember nem tud 100%-an helyt állni, mert az ember részre hajló, és nem tud megbízni az emberben, és ezért nem emberre lett az üdvösség sem bízva, hanem Johsuára a mi Megváltónkra, az Isten Fiára!

És ha maga az Isten Fia nem bízta magát az emberre soha, akkor maga az Atya hogyan bízná magát miránk?

Miért költözne belénk, mint Szent Szellem?

Hát annyira méltóak vagyunk rá, annyira tiszták vagyunk, az Atya az annyira vágyakozik a bűnös testben való lakozásra?

Dehogy!!!

Az ördög az aki Sehkinán keresztül, a Szent Szellemen keresztül. És meg is lehet, tényleg jól mondod, hogy Kazinczin keresztül az Isten szelét, Isten, mint szél, elválasztották a szabadkőműves Lucifer imádó Kazinczin keresztül szellemre, hogy így eltüntessék azt, hogy az Isten egy személy, egy Szent személy, egy repdeső, szárnyaló harmadik valaki legyen ebben az ördögi Luciferiánusi hármasságban.

Pontosan ezért, hogy az emberek azt hallják, hogy szellem, akkor nem egy személyre gondolnak, nem tudnak gondolni egy személyre, aki láthatatlan, megfoghatatlan.

Nincs neki keze, lába így ebben a formában, de mégis személy, tud, gondolkodni, beszélni, ismeri az emberek gondolatát, tornádót tud csinálni, kiszárítja a vörös-tengert és száraz lábbal ment át a nép a tengeren keresztül, meg hasonlók, amit senki más nem tud.

Tehát Ő ugyan az, az Isten!

És a Lucifernek ezt azért kellett betenni a kereszténységbe is, meg az Ószövetségbe is, hogy innen oda, onnan ide magyarázva bizonyítani tudják, hogy az Ószövetségben is ott volt a Szentháromság.

 Lucifer isten már ott volt, és ezért helyes őt imádni, meg ott volt az Atya az egyedüli Isten, akin kívül nincsen senki más! Ugye?

Milyen vicces! Ugye? Ő meg mondta, hogy rajtam kívül nincsen más Isten, se a Messiás nem Isten, se a Szent Lélek nem Isten, az ugyan úgy én magam vagyok. Én magam küldöm a Messiást, láthatatlan formában én adok neki utasítást, információt, hogy mikor, mely nap, kinek mit mondjon, mit csináljon, kit támasszon fel stb., stb.

Mind Ő művelte!

És nem lehet olvasni azt a Bibliában, hogy Jézus beszélgetett a Szent Szellemmel, vagy az Apostolok beszélgettek a Szent Szellemmel, éneket énekeltek a Szent Szellemnek, leborultak előtte zenés dicsőítést rendeztek volna.

Pedig akkor is volt már dob, meg gitárhoz hasonló húros, pengetős hangszerek.

Hogyan nem olvassuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy annyira fontos lett volna a zene, hogy megjelenítsük a Sehkinát, a Szent Szellemet.

Kérdező:

Erről a Szent Szellemről jut eszembe! Tudod, van a Neweggben, ezoterikában a Szellemidézés. Nem véletlen!

RHR:

Így van! Nem véletlen, és azért a kereszténységben szellemidézést csinálnak, amikor Szent Szellem betöltekezést játszanak.

Kérdező:

Ez tényleg üdvösség kérdése a szentháromság, most már egyre jobban értem!

RHR:

Persze! Aki nem tisztítja ki magát belőle, benne ragad és vége lesz a nagy nyomorúságnak, és Isten küldi az Ő Fiát az egek felhőéig, és Ő pedig leküldi az angyalokat a földre, hogy szedjék össze azokat, és támasszák fel azokat, akik… az Atya, mint láthatatlan személy az Ő hatalmas erejével itt a földben föl fogja támasztani első fázisban azokat, akik meghaltak úgy, hogy Krisztuskövetőként haltak meg.

Tehát az első fázis az lesz, hogy Ő maga, ahogyan Krisztust föltámasztotta, mert Ő maga támasztotta fel láthatatlan Isteni formájában, hogy bizonyság legyen azoknak, akik később utána Őt követve meghalnak, hogy amikor eljön az idő az elragadtatáskor, akkor Ő föl fogja ugyan úgy, egytől egyig mindet támasztani.

És föltámasztja őket első fázisban, utána pedig az fog történni, hogy akik pedig életben maradtak, azok a föltámasztottakkal együtt elváltozik a test egy pillantásban, tehát kicserélődik, egy mennyei Szent dicsőséges testet fogunk kapni, átalakulunk, és az angyalok föl kapnak bennünket, fölvisznek a Krisztus elé és így nagy díszmenet megy az Atya országába a nagy Menyegzői ünnepre.

És aki arra az időre nem fogadja el, és nem fordul el a tudatalatti Luciferizmustól, az önmagát kárhoztatta és ítélte el!

Kérdező:

Igen ezt akartam mondani, hogy nem csak, hogy addig sátán imádatban él rejtetten, és ugye addig neki engedelmeskedik, hanem amit mondtál, a nyomorúságos idő alatt, mivel, hogy ebben él, ebben hisz ebben a szentháromságban, üldözni fogja az igazi Krisztuskövetőket.

Tehát ez még duplán nagyon veszélyes!

RHR:

Így van! Aki jobban részt vesz az üldözésben, üldözni fog, és ölni fog a dogmára alapozva, azok mind látható formában fognak engedelmeskedni magának Lucifernek, aki üldözni fogja azokat, akik Krisztuskövetőként Istennek való engedelmességben akarják leélni a hátra lévő életüket, hogy az elragadtatásban a nyomorúságot követően részt vegyenek!

És tűzzel, vassal fogják irtani az embereket!

Kérdező:

És még eszembe jutott valami, hogy ezt már többször beszéltük, hogy a homlok, meg a jobb kéz, ugye, hogy ez lesz a bélyeg, hogy a szájukkal, meg a tettükkel fogják….

RHR:

Így van!!! Hogy az, az értelem, amivel rendelkeznek, az, az értelem, a felfogás, a Luciferi felfogásból fakadó teológiák bent lesz az elméjükben, és ebből fakadóan cselekszenek, nem pediglen a Mindenható, Magasságos, Egyedüli Istennek az utasításait követve élő emberekhez hasonlóan!

Ugye?

Tehát ez lesz a pecsét a Krisztust követők számára is, mikor az angyalok megpecsételik a Krisztuskövetőket, mikor azt mondja, hogy „ne ártsatok, se az égnek, se a földnek addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Atyánknak szolgáit az ő homlokukon”. Ugye?

Tehát megpecsételése lesz, akik fölveszik a bélyeget, tehát akarják követni vallási teológiákból megfontolva, abba való hitben fogják követni azokat a téziseket, amiket előhoznak, amikkel üldözni fogják, majd azokat, akik viszont azon munkálkodnak, hogy ki tisztítsák magukat a szentháromságból, Luciferizmusból, rejtett luciferizmusból, világ bűneiből.

Tehát az elméjükben ott lesz az Isten beszédének az ismerete, és ettől fogva motiválják magukat, hogy mind azt, amire emlékeznek, azt önmagukra erőltetve, a viselkedésükre, cselekedeteikre erőltetve, ő magukat ahhoz szabva élik az életüket.

Tehát allegorikusan az angyalok megpecsételik az ő homlokukat, és ugyan úgy a cselekedeteikkel bizonyítják, mint a Lucifernek a szolgái az áll-kereszténységben.

És ez megtörtént, ez nem új dolog!

Ez már egyszer megtörtént a történelem során, mikor Konstantin szabadságot ígért nekik, és a nagy többség elfogadta, mentek azonnal éltek a szabadsággal egyből hátat fordítottak Istennek.

Egy kisebb rész nem fogadta el.

És azok, akik kivonultak az akkori Krisztuskövetők közül, és szövetséget kötöttek Konstantinnal, Lucifer emberével, azokat Konstantin utasította, hogy keressék fel, derítsék fel, hogy hol vannak ezek a lázadók, ezek a szakadárok, és vigyék törvényszék elé, és ott elítélték őket, máglyára küldték, felkoncolták őket, a Bibliával a nyakukban elégették őket oszlopra fűzve stb., stb.

És ugyan ez lesz, csak modern formában!

Kérdező:

Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a három darab hatosnak is ez az okkult háromsághoz van köze, mert ez az alap dogma, ez a pecsét, tudod a hatszázhatvanhat.

RHR:

De mindenképpen azzal van kapcsolatba, mert azért három hatos, mert a Luciferi hármasságból indul ki!

Tehát egyszer hatos, mert az ember a hatodik napon teremtetett, kétszer hatos, mert a szaturnália vallással Lucifer vallással, behálózták az egész világot, ez a hatodik bolygó a Szaturnusz a naptól számítva, és a másik pedig Lucifernek a terve, hogy hogyan fogja ezt végre hajtani.

Tehát azért ahogy mondtad, hogy a különféle Görög filozófiában, meg mindenhol, a hármas az mindenhol óriási jelentőséggel bír, mert a hármas mindig utal az ördögi szentháromságra, amit a Bibliába beültetve a keresztények közé szentháromságnak, imádni, követni való példaképnek, és tisztelni való háromságnak mutat be az ördög.

Kérdező:

Igen ezért hívatja Szentnek, hogy ez is megtévesztő!

RHR:

Így van! Megvezeti az emberek tömegeit, hogy hátha Szent, hú, akkor nekünk is csatlakozni kell, azt kell követni, és hogy Szent Lélek káromló nem akarok lenni, akkor szót fogadok mindennek, amit mondanak a pásztorok, és mindegy, hogy ellenkezik ez az Isten beszédével, akkor is meg kell csinálnom. Jól teszem, ha meg sem kérdőjelezem, mert nem akarok kárhozatra jutni.

És Isten soha nem fenyeget senkit kárhozattal azért, hogy ha valaki az Ő igazságában él, és azt cselekszi! Igaz?

Viszont Lucifer egyből fenyegeti az embert, hogy ne legyél Szent Szellem káromló, hogy az Isten munkájára rá fogod azt, hogy a nyelveken szólásra, meg a betöltekezésre, és akkor te Szent Szellem káromló vagy!

És azt mondod a Szent Szellemre, hogy maga az, az Isten! Te tagadod a Szent Szellemet is mert maga a harmadik személy, ezért biztos el fogsz kárhozni!

De erre azt mondom, hogy idővel Isten mindent bizonyítani fog, és azt kívánom, hogy inkább mi lássuk rosszul!

És legyen mit beismerni és elszakadni tőle, és megbánni és megtisztítani magunkat, mint hogy a nyomorúság idején több ezer embertársunkat látva jobb és bal oldalunkon, akik szentháromságban élve élték a keresztény életüket, és amikor szükség lesz a nagy Isteni segítségre, meg csodára, meg angyaloknak a közbelépésére, akkor abból semmit sem fognak tapasztalni, mert Isten elzárja magát, mert Ő nem hajlandó közösséget vállalni szentháromság hívő emberekkel.

Bár mennyire is sajnálja, bár mennyire is szeretné, megváltani, megmenti az emberiséget.

Az Istennek a véleménye: Ha neked jobban tetszik, és jobban örülsz a hazugságnak, és a hazugságot akarod gyakorolni, ám legyen! Adok neked melléd egy segítőt, az ördögöt. Ő segít, elvisz téged a gyülekezetekbe, meg egyházakba, meg mozgalmakba, és ott hallhatsz annyi hazugságot, amennyit akarsz, és élhetsz a szerint.

Betöltekezhetsz minden órában, de utána meg érdekes módon meg démonokat kell belőled űzni! Erre nem is gondol senki sem!

És szólhatsz nyelveken éjjel-nappal, bekapcsolhatod a magnódat föl tuningolhatod magadat, tudat alatt kundalíni jógázhatsz, barátságot köthetsz Sehkinával, Luciferrel.

Ezt mind megkapod, ha ez kell neked.

Ha neked nem kell az Isten igazsága, meg engedi Lucifernek, hogy mind az, ami az övé, neked adja, és kövesd őt.

Igaz, hogy utána kirántja alólad a szőnyeget és tönkre teszi az életedet, és földönfutóvá, beteggé tesz, és ott fogsz megszűnni a halálos ágyadon.

És majd ott betegségben sínylődve belátod, hogy tévedtél, és az utolsó lélegzetvételednél bocsánatot fogsz kérni az Atyától, és bocsánatot fogsz nyerni, hogyha nem követtél el, nem öltél meg embert, vagy nem tettél olyan dolgot, ami miatt Isten azt mondja, hogy Isten káromló vagy, az én munkámat hátráltattad, embereket lebeszéltél az örök életről, akiknek én meg akartam bocsátani, megfosztottad őket.

Vagy esetleg drasztikus esetben meg is öltél valakit, akit én Mennybe akartam volna vinni, megbocsátani neki, és ezért nincsen helyed az én országomban, el kell szenvedned azt, amit magadnak ástál.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazok számára, akik meghallgattak bennünket, ebben az ugyan csak hosszúra sikeredett beszélgetésben, és reméljük, hogy nagyon sokan felocsúdnak az ördögnek a tőréből, a hallgatók közül.

Nagyon reméljük, hogy nagyon sok embertársunkat ezen a hanganyagon keresztül Isten ki tud menekíteni ebből a Luciferi hittető babiloni áll-kereszténység minden válfajából, azért, hogy üdvösséget adhasson a mi Atyánk mindenkinek.

Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és reményeink szerint nagyon sokat tudtunk segíteni ezzel a hanganyaggal is.

Köszönjük mindenki figyelmét, búcsúzunk.

Kérdező:  

Igen én is búcsúzom, és kívánom, hogy az Atyánk erősítse meg ezt nektek, és adjon bizonyságot erről, hogy ez valóban így van-e!  

Minden jót kívánunk!